IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
105

Igama lokudumisa uJehova ngezenzo zakhe zomusa

1051

105:1
1 IziKr. 16:8
Isaya 12:4
Bongani uJehova, nibize igama lakhe,

nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.

2Hlabelelani kuye, nimhubele,

nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.

3Zibongeni egameni lakhe elingcwele;

mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova.

4Funani uJehova namandla akhe,

nifunisise ubuso bakhe njalo.

5Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo,

nezibonakaliso zakhe,

nezahlulelo zomlomo wakhe,

6nina nzalo ka-Abrahama inceku yakhe,

nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.

7Yena unguJehova uNkulunkulu wethu;

izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.

8

105:8
Gen. 22:16
Dut. 7:9
Ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade,

izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,

9

105:9
Gen. 15:18
26:2
avumelana kuso no-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka;

10

105:10
Gen. 28:13
35:12
wasiqinisa kuJakobe,

saba ngumthetho,

naku-Israyeli, saba yisivumelwano esiphakade,

11ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani

libe yisabelo sefa lakho,”

12lapho babe yingcosana ngomumo,

yebo, lapho babe yingcosana,

futhi babe yizihambi kulo.

13

105:13
Gen. 12:1,9
13:1
Bazulazula ezizweni ngezizwe,

besuka kulo mbuso, beya kwabanye abantu.

14

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
Akavumelanga muntu ukubahlupha,

wajezisa amakhosi ngenxa yabo,

15ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami,

ningoni abaprofethi bami.”

16Futhi wathuma indlala phezu kwezwe,

walwaphula uzime lwesinkwa.

17

105:17
Gen. 37:28,36
45:5
Wathuma indoda phambi kwabo:

uJosefa wathengiswa abe yisigqila.

18

105:18
Gen. 39:20
Balimaza izinyawo zakhe ngamaketanga,

waboshwa ngensimbi.

19Kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe,

izwi likaJehova lamhola.

20

105:20
Gen. 41:14
Inkosi yathuma yamthukulula,

umbusi wabantu wamkhulula.

21

105:21
Gen. 41:40
Wamenza umphathi wendlu yakhe

nenduna yezinto zakhe zonke,

22ukuze abophe izikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe,

afundise amalunga akhe ukuhlakanipha.

23

105:23
Gen. 46:1
U-Israyeli wayesefika eGibithe,

uJakobe wagogobala ezweni likaHamu.

24

105:24
Eks. 1:7,12
Wandisa kakhulu abantu bakhe;

wabenza babe namandla kunezitha zabo.

25

105:25
Eks. 1:10
Wayiguqula inhliziyo yabo ukuba bazonde abantu bakhe,

baphathe izinceku zakhe ngobuqili.

26

105:26
Eks. 3:10
Wathuma uMose inceku yakhe,

u-Aroni abemkhethile.

27

105:27
Eks. 7:9
Benza phakathi kwabo izibonakaliso zakhe

nezimangaliso ezweni likaHamu.

28

105:28
Eks. 10:22
Wathuma ubumnyama,

wenza kwaba mnyama,

kepha baphambana namazwi akhe.

29

105:29
Eks. 7:19
Waphendula amanzi abo aba yigazi;

wabhubhisa izinhlanzi zabo.

30

105:30
Eks. 8:2
Izwe labo lagcwala amasele

nasezindlini zamakhosi abo.

31

105:31
Eks. 8:17
Wakhuluma, kwavela izibawu

nezinsensane eminceleni yabo yonke.

32

105:32
Eks. 9:18
Wabanika isichotho saba yimvula yabo,

amalangabi omlilo ezweni labo.

33Washaya nemivini yabo nemikhiwane yabo;

waphula imithi yasezweni labo.

34

105:34
Eks. 10:12
Wakhuluma, kwavela isikhonyane

nezinkumbi ezingenakubalwa.

35Zona zadla imifino yonke yezwe lakubo,

zaqothula nezithelo zomhlabathi wabo.

36

105:36
Eks. 12:29
Washaya namazibulo onke ezweni lakubo,

okokuqala kwamandla abo.

37

105:37
Eks. 12:35
Wayesebakhipha benesiliva negolide,

kungekho ontengezelayo emindenini yakubo.

38IGibithe lajabula ekuphumeni kwabo,

ngokuba ukwesaba kwabehlela.

39

105:39
Eks. 13:21
14:19
Wendlala ifu lokubasibekela,

nomlilo wokukhanyisa ebusuku.

40

105:40
Eks. 16:12
Bacela, waletha izigwaca,

wabasuthisa ngesinkwa sasezulwini.

41

105:41
Eks. 17:6
Num. 20:11
1 Kor. 10:4
Wavula idwala,

kwampompoza amanzi,

agobhoza emahlane njengomfula.

42Ngokuba wakhumbula izwi lakhe elingcwele

no-Abrahama inceku yakhe.

43Wayesekhipha abantu bakhe ngokujabula,

abakhethiweyo bakhe ngokuthokoza.

44Wabapha amazwe abezizwe,

badla isithelo somsebenzi wabantu

45

105:45
Dut. 6:24
ukuba baqaphele izimiso zakhe,

bagcine imithetho yakhe.

Haleluya!

106

Ukuhlubuka kuka-Israyeli nokuthembeka kukaJehova

1061

106:1
AmaH. 107:1
Haleluya!

Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

106:2
AmaH. 40:5
Ngubani ongalanda izenzo zamandla zikaJehova,

azwakalise lonke udumo lwakhe, na?

3Babusisiwe abaqaphela ukwahlulela kwakhe,

owenza ukulunga ngezikhathi zonke.

4Ngikhumbule, Jehova,

ngomusa onawo kubantu bakho,

ungihambele ngensindiso yakho,

5ukuze ngibone inhlanhla yabakhethiweyo bakho,

ngithokoze ngentokozo yesizwe sakho,

ngizibonge kanye nefa lakho.

6

106:6
Lev. 26:40
Jer. 3:25
Dan. 9:5
Sonile kanye nawobaba;

senzile okubi, sonakala.

7

106:7
Eks. 14:11
Obaba abaqondanga izibonakaliso zakho eGibithe,

abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa;

bahlubuka ngaselwandle, uLwandle Olubomvu.

8Nokho wabasindisa ngenxa yegama lakhe,

ukuze abonakalise amandla akhe.

9

106:9
Eks. 14:21
Isaya 63:12
Wakhuza uLwandle Olubomvu, lwasha;

wabaholela ekujuleni njengasehlane.

10Wabasindisa esandleni sababazondayo,

wabakhulula esandleni sesitha.

11Amanzi asibekela izitha zabo;

akwasala noyedwa kubo.

12

106:12
Eks. 15:1
Khona bakholwa ngamazwi akhe,

bahlabelela udumo lwakhe.

13Bashesha bakhohlwa imisebenzi yakhe,

abalindelanga isiluleko sakhe.

14

106:14
Eks. 16:3
Num. 11:4
1 Kor. 10:6
Bahaha nokuhaha ehlane,

bamlinga uNkulunkulu kwahlongasibi.

15

106:15
Num. 11:31
Wabanika abakufisayo,

kepha wathuma ukonda emiphefumulweni yabo.

16

106:16
Num. 16:1
Baba nomhawu ngoMose ekamu,*

nango-Aroni ongcwele kaJehova.

17

106:17
Dut. 11:6
Umhlaba wavuleka,

wamgwinya uDathani,

wagqiba iviyo lika-Abiramu.

18Kokheleka umlilo eviyweni labo;

ilangabi lashisa laqeda ababi.

19

106:19
Eks. 32:1
Benza ithole eHorebe;

bakhuleka kuso isithombe esibunjiweyo.

20

106:20
Jer. 2:11
Rom. 1:23
Baguqula kanjalo inkazimulo yabo,

yaba njengenkabi edla utshani.

21Bakhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo

owayezenzile izinto ezinkulu eGibithe,

22

106:22
AmaH. 105:27
izimangaliso ezweni likaHamu

nokwesabekayo ngaseLwandle Olubomvu.

23

106:23
Eks. 32:11
Wathi ubezakubabhubhisa,

uma uMose okhethiweyo wakhe ebengemanga ebusweni bakhe ukubakhulumela,

ukuze amyekise intukuthelo yakhe, funa ababhubhise.

24

106:24
Num. 14:2
Badelela izwe elihle,

babengakholwa yizwi lakhe.

25Bakhonona besematendeni abo;

babengalaleli izwi likaJehova.

26

106:26
Num. 14:21
Hez. 20:23
1 Kor. 10:5
Ngalokho waphakamisa isandla sakhe ngakubo

ukuba abawise ehlane,

27

106:27
Lev. 26:38
awise nenzalo yabo phakathi kwabezizwe,

abahlakaze emazweni.

28

106:28
Num. 25:2
Bazihlanganisa noBali Peyori,

badla okuhlatshelwe abafileyo.

29Bamcunula ngezenzo zabo;

kwabhoboka isifo phakathi kwabo.

30

106:30
Num. 25:7
Wayesesuka uFinehasi, wahlulela;

saphela isifo;

31

106:31
Num. 25:11
lokhu wakubalelwa njengokulunga

ezizukulwaneni ngezizukulwane kuze kube phakade.

32

106:32
Eks. 17:1
Num. 20:1
Bamcunula ngasemanzini aseMeriba;

kwaba kubi kuMose ngenxa yabo.

33

106:33
Isaya 63:10
Ngokuba baphambana noMoya wakhe;

wakhuluma ngamawala ngomlomo wakhe.

34

106:34
Dut. 7:1
12:2
AbAhl. 1:21
Abababhubhisanga abantu

uJehova abayaleza ngabo,

35

106:35
AbAhl. 3:6
kepha bahlangana nabezizwe,

bafunda imisebenzi yabo.

36Bakhonza izithombe zabo,

zaba lugibe kubo.

37

106:37
2 AmaKh. 21:6
23:10
2 IziKr. 28:3
Jer. 7:31
19:5
Amadodana namadodakazi abo

bawahlabela amademoni.

38

106:38
Num. 35:33
Bachitha igazi elingenacala,

igazi lamadodana abo namadodakazi abo

abawahlabela izithombe zaseKhanani;

izwe langcoliswa yigazi.

39Bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo,

baphinga ezenzweni zabo.

40Intukuthelo kaJehova yokheleka ngakubantu bakhe;

ifa lakhe laba yisinengiso kuye.

41

106:41
AbAhl. 3:8
4:2
6:1
10:7
13:1
Wabanikela esandleni sabezizwe;

ababazondayo bababusa.

42Izitha zabo zabacindezela,

bathotshiswa phansi kwesandla sazo.

43Kaningi wabakhulula;

kepha bahlubuka ngecebo labo,

bawiswa phansi ngobubi babo.

44Nokho wanaka ukuhlupheka kwabo,

esezwile ukukhala kwabo.

45

106:45
Dut. 30:1
Wabakhumbulela isivumelwano sakhe;

waphenduka ngokobuningi bomusa wakhe.

46Wabatholisa ububele ebusweni babo bonke ababebathumbile.

47

106:47
1 IziKr. 16:35
Sisindise, Jehova Nkulunkulu wethu,

sibuthe kwabezizwe

ukuba sidumise igama lakho elingcwele,

sethabe ekukudumiseni.

48Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli

kusukela phakade kuze kube phakade.

Abantu bonke mabathi: “Amen.”

Haleluya!

107

INCWADI YESIHLANU

Amahubo 107 – 150

Ukubonga iNkosi kwabakhululekileyo bakwa-Israyeli

1071

107:1
AmaH. 106:1
118:1
136:1
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

107:2
Isaya 35:10
Mabasho njalo abahlengiweyo bakaJehova,

abahlengileyo esandleni sesitha;

3

107:3
Dut. 30:3
Isaya 43:5
wababutha emazweni,

empumalanga nasentshonalanga,

enyakatho naselwandle.

4

107:4
Heb. 11:38
Bazulazula ehlane ngendlela yakwahlongasibi,

abafumananga umuzi wokuhlala.

5Belambile, bomile,

umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo.

6Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo;

wabakhulula ezinsizini zabo.

7Wabahola ngendlela elungileyo

ukuba baye emzini wokuhlala.

8Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

9Ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelayo;

umphefumulo olambayo uyawugcwalisa ngokuhle.

10

107:10
Jobe 36:8
Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa

beboshiwe osizini nasensimbini,

11

107:11
Jer. 9:12
ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu,

babesidelele isiluleko soPhezukonke.

12Wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka;

bawa kungekho osizayo.

13Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo,

wabakhulula ezinsizini zabo.

14Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa,

wagqabula izibopho zabo.

15Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

16Ngokuba waphulile amasango ethusi,

wanquma imigoqo yensimbi.

17Babe yizithutha ngenxa yeziphambeko zabo;

ngenxa yobubi babo babehlushwa.

18

107:18
Jobe 33:20
Umphefumulo wabo wenyanya konke ukudla;

basondela emasangweni okufa.

19Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo;

wabakhulula ezinsizini zabo.

20Wathuma izwi lakhe, wabaphilisa,

wabakhulula emathuneni abo.

21Mababonge uJehova ngomusa wakhe,

nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

22Mabanikele iminikelo yokubonga,

balande imisebenzi yakhe ngokwethaba.

23Behlela elwandle ngemikhumbi,

bathengiselana emanzini amakhulu.

24Laba babona imisebenzi kaJehova

nezimangaliso zakhe ekujuleni.

25Ngokuba wakhuluma, wavusa umoya wesiphepho

owaphakamisa amadlambi olwandle.

26Bakhuphukela ezulwini,

babuye behlela kuzo izintwa;

umphefumulo wancibilika ngosizi.

27Bayendayenda,

bantengezela njengodakiweyo;

konke ukuhlakanipha kwabo kwagwinywa.

28Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo,

wabakhulula ezinsizini zabo.

29Wathulisa isiphepho,

kwaze kwaba ngukuthula,

kwathula namadlambi olwandle.

30

107:30
Math. 8:25
Base bethokoza, ngokuba kwaba ngukuthula;

wabaholela ethekwini lokufisa kwabo.

31Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

32Mabamphakamise ebandleni labantu,

bamdumise emhlanganweni wamalunga.

33Imifula wayiphendula ihlane,

nemithombo yamanzi isigagadu,

34

107:34
Joweli 1:10
nomhlabathi ovundileyo waba lugwadule lukasawoti

ngenxa yobubi babahlezi khona.

35

107:35
Isaya 35:7
41:18
Ihlane waliphendula amachibi amanzi,

nomhlabathi owomileyo imithombo yamanzi.

36Wabahlalisa khona abalambileyo,

bakha khona umuzi wokuhlala.

37Balima amasimu, batshala isivini,

kwabathelela izithelo.

38

107:38
Dut. 30:9
Wababusisa, banda kakhulu,

akanciphisa izinkomo zabo.

39

107:39
Dut. 28:62
Babuye bancipha,

bathotshiswa ngokucindezelwa, nangobubi, nangosizi.

40

107:40
Jobe 12:21,24
Isaya 40:23
Dan. 4:33
Wathela ukudelelwa phezu kwezikhulu,

wabazulazulisa ehlane elingenandlela.

41Nokho waphakamisa ompofu, wamkhipha osizini,

enza imindeni njengomhlambi.

42

107:42
Jobe 5:16
22:19
Olungileyo uyakukubona, ajabule;

ububi bonke bumelwe ukuvala umlomo.

43Ohlakaniphileyo makaqaphele lokhu;

bayakuqonda umusa kaJehova.