IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
105

Igama lokudumisa uJehova ngezenzo zakhe zomusa

1051

105:1
1 IziKr. 16:8
Isaya 12:4
Bongani uJehova, nibize igama lakhe,

nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.

2Hlabelelani kuye, nimhubele,

nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.

3Zibongeni egameni lakhe elingcwele;

mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova.

4Funani uJehova namandla akhe,

nifunisise ubuso bakhe njalo.

5Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo,

nezibonakaliso zakhe,

nezahlulelo zomlomo wakhe,

6nina nzalo ka-Abrahama inceku yakhe,

nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.

7Yena unguJehova uNkulunkulu wethu;

izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.

8

105:8
Gen. 22:16
Dut. 7:9
Ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade,

izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,

9

105:9
Gen. 15:18
26:2
avumelana kuso no-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka;

10

105:10
Gen. 28:13
35:12
wasiqinisa kuJakobe,

saba ngumthetho,

naku-Israyeli, saba yisivumelwano esiphakade,

11ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani

libe yisabelo sefa lakho,”

12lapho babe yingcosana ngomumo,

yebo, lapho babe yingcosana,

futhi babe yizihambi kulo.

13

105:13
Gen. 12:1,9
13:1
Bazulazula ezizweni ngezizwe,

besuka kulo mbuso, beya kwabanye abantu.

14

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
Akavumelanga muntu ukubahlupha,

wajezisa amakhosi ngenxa yabo,

15ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami,

ningoni abaprofethi bami.”

16Futhi wathuma indlala phezu kwezwe,

walwaphula uzime lwesinkwa.

17

105:17
Gen. 37:28,36
45:5
Wathuma indoda phambi kwabo:

uJosefa wathengiswa abe yisigqila.

18

105:18
Gen. 39:20
Balimaza izinyawo zakhe ngamaketanga,

waboshwa ngensimbi.

19Kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe,

izwi likaJehova lamhola.

20

105:20
Gen. 41:14
Inkosi yathuma yamthukulula,

umbusi wabantu wamkhulula.

21

105:21
Gen. 41:40
Wamenza umphathi wendlu yakhe

nenduna yezinto zakhe zonke,

22ukuze abophe izikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe,

afundise amalunga akhe ukuhlakanipha.

23

105:23
Gen. 46:1
U-Israyeli wayesefika eGibithe,

uJakobe wagogobala ezweni likaHamu.

24

105:24
Eks. 1:7,12
Wandisa kakhulu abantu bakhe;

wabenza babe namandla kunezitha zabo.

25

105:25
Eks. 1:10
Wayiguqula inhliziyo yabo ukuba bazonde abantu bakhe,

baphathe izinceku zakhe ngobuqili.

26

105:26
Eks. 3:10
Wathuma uMose inceku yakhe,

u-Aroni abemkhethile.

27

105:27
Eks. 7:9
Benza phakathi kwabo izibonakaliso zakhe

nezimangaliso ezweni likaHamu.

28

105:28
Eks. 10:22
Wathuma ubumnyama,

wenza kwaba mnyama,

kepha baphambana namazwi akhe.

29

105:29
Eks. 7:19
Waphendula amanzi abo aba yigazi;

wabhubhisa izinhlanzi zabo.

30

105:30
Eks. 8:2
Izwe labo lagcwala amasele

nasezindlini zamakhosi abo.

31

105:31
Eks. 8:17
Wakhuluma, kwavela izibawu

nezinsensane eminceleni yabo yonke.

32

105:32
Eks. 9:18
Wabanika isichotho saba yimvula yabo,

amalangabi omlilo ezweni labo.

33Washaya nemivini yabo nemikhiwane yabo;

waphula imithi yasezweni labo.

34

105:34
Eks. 10:12
Wakhuluma, kwavela isikhonyane

nezinkumbi ezingenakubalwa.

35Zona zadla imifino yonke yezwe lakubo,

zaqothula nezithelo zomhlabathi wabo.

36

105:36
Eks. 12:29
Washaya namazibulo onke ezweni lakubo,

okokuqala kwamandla abo.

37

105:37
Eks. 12:35
Wayesebakhipha benesiliva negolide,

kungekho ontengezelayo emindenini yakubo.

38IGibithe lajabula ekuphumeni kwabo,

ngokuba ukwesaba kwabehlela.

39

105:39
Eks. 13:21
14:19
Wendlala ifu lokubasibekela,

nomlilo wokukhanyisa ebusuku.

40

105:40
Eks. 16:12
Bacela, waletha izigwaca,

wabasuthisa ngesinkwa sasezulwini.

41

105:41
Eks. 17:6
Num. 20:11
1 Kor. 10:4
Wavula idwala,

kwampompoza amanzi,

agobhoza emahlane njengomfula.

42Ngokuba wakhumbula izwi lakhe elingcwele

no-Abrahama inceku yakhe.

43Wayesekhipha abantu bakhe ngokujabula,

abakhethiweyo bakhe ngokuthokoza.

44Wabapha amazwe abezizwe,

badla isithelo somsebenzi wabantu

45

105:45
Dut. 6:24
ukuba baqaphele izimiso zakhe,

bagcine imithetho yakhe.

Haleluya!