IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
103

Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe

1031Mbonge uJehova, mphefumulo wami;

konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele.

2Mbonge uJehova, mphefumulo wami,

ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,

3

103:3
AmaH. 147:3
yena othethelela zonke izono zakho,

owelapha zonke izifo zakho;

4

103:4
AmaH. 68:20
okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni,

okuqhelisa ngomusa nangobubele;

5

103:5
Jobe 33:25
Isaya 40:31
osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle,

ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.

6

103:6
AmaH. 68:6
UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo

ukulunga nokwahlulela.

7

103:7
Eks. 33:13
Wamazisa uMose izindlela zakhe,

nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Joweli 2:13
Jona 4:2
UJehova unobubele nesihawu;

wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.

9

103:9
Isaya 57:16
Jer. 3:5
Mika 7:18
Akathethi njalonjalo;

akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.

10Akasiphathi njengokufanele izono zethu,

akasivuzi njengokwamacala ethu.

11

103:11
AmaH. 36:6
Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba

unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.

12Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga,

udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.

13

103:13
Isaya 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengoyise ehawukela abantwana bakhe,

kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu;

uyakhumbula ukuthi siluthuli.

15

103:15
Jobe 14:2
Isaya 40:6
Jak. 1:10
1 Pet. 1:24
Izinsuku zomuntu zinjengotshani;

uyakhahlela njengembali yasendle.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo, bese yinyamalala,

nendawo yayo ingabe isayazi.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade kuze kube phakade,

nokulunga kwakhe kubantwana babantwana,

18kubo abagcina isivumelwano sakhe

bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.

19UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini;

nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.

20

103:20
AmaH. 148:2
Bongani uJehova nina zingelosi zakhe,

nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe

nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.

21

103:21
1 AmaKh. 22:19
Bongani uJehova nina mabandla onke akhe,

nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.

22Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke

ezindaweni zonke zombuso wakhe.

Mbonge uJehova, mphefumulo wami.

104

Ihubo lokudumisa umdali wezinto zonke

1041Mbonge uJehova, mphefumulo wami;

Jehova Nkulunkulu wami, umkhulu,

wembethe udumo nobukhosi;

2

104:2
Gen. 1:1
Isaya 40:22
ogqoka ukukhanya njengengubo,

oweneka izulu njengendwangu;

3

104:3
Am. 9:6
obeka imishayo yezindlu zakhe emanzini,

owenza amafu abe yinqola yakhe,

ohamba ngamaphiko omoya;

4

104:4
Heb. 1:7
owenza izingelosi zibe yimimoya,

izikhonzi zakhe zibe yilangabi lomlilo.

5

104:5
Jobe 38:4
AmaH. 102:25
Umisile umhlaba phezu kwezisekelo zawo,

ukuze ungazanyazanyiswa kuze kube phakade naphakade.

6Wawumboza ngolwandle njengengubo;

amanzi ema phezu kwezintaba.

7Ngokukhuza kwakho abaleka,

ngezwi lokuduma kwakho ashesha asuka.

8Enyuka izintaba, ehla izigodi,

aze afika endaweni owawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
IzA. 8:29
Jer. 5:22
Umisile umncele ukuba angaweqi,

angabuyi ukusibekela umhlaba.

10Uthumela imithombo ezigodini;

yona igijima phakathi kwezintaba.

11Iyaphuzisa izilwane zonke zasendle,

izimbongolo zasendle zicime ukoma kwazo.

12Izinyoni zezulu zakhile ngakuyo,

zizwakalisa izwi lazo phakathi kwamagatsha.

13Uphuzisa izintaba okuvela emakamelweni akhe;

umhlaba uyaneliswa yisithelo semisebenzi yakho.

14

104:14
AmaH. 147:8
Uhlumisela izinkomo utshani

nemifino yokusiza umuntu,

ukuze aveze ukudla emhlabeni,

15

104:15
AbAhl. 9:13
newayini elijabulisa inhliziyo yomuntu,

namafutha okukhazimulisa ubuso,

nesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu.

16Iyasutha imithi kaJehova,

imisedari* yaseLebanoni ayitshalileyo,

17okwakhele kuyo izinyoni;

ugolantethe unendlu yakhe kuyo imisayipuresi.*

18Izintaba eziphakemeyo ngezezimbuzi zasendle;

amawa ayisiphephelo sezimbila.

19Wenza inyanga ibe ngeyokwahlukanisa izikhathi;

ilanga liyazi ukushona kwalo.

20Wenza ubumnyama kube ngubusuku;

phakathi kwabo kuphuma izilo zonke zasehlathini.

21

104:21
Jobe 38:39
Izingonyama ezintsha zibhongela impango,

zifuna ukudla kwazo kuNkulunkulu.

22Liphuma ilanga,

bese zibuyela phansi zilale emihumeni yazo.

23Bese kuphuma umuntu,

aye emsebenzini wakhe

nasekukhandlekeni kwakhe kuze kuhlwe.

24Jehova, yeka ubuningi bemisebenzi yakho;

yonke uyenzile ngokuhlakanipha;

umhlaba ugcwele izidalwa zakho.

25Nantu ulwandle, lukhulu, lubanzi;

lapho kukhona izilwanyana ezinwabuzelayo ezingenakubalwa,

izilwane ezincane nezinkulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
Kuhamba khona imikhumbi,

uLeviyathani* lowo omenzile ukuba adlale kulo.

27

104:27
AmaH. 145:15
Zonke lezi zidalwa zibheka wena,

ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso.

28

104:28
Math. 6:26
Uyazinika ukudla, zibuthe;

uvula isandla sakho, zisuthe ngokuhle.

29

104:29
Jobe 34:14
AmaH. 90:3
Uyasitheza ubuso bakho, zethuke;

uyasusa umphefumulo wazo, zife,

zibuyele othulini lwazo.

30

104:30
Jobe 33:4
Uyathumela umoya wakho, zidalwe;

wenza bube busha ubuso bomhlaba.

31Inkazimulo kaJehova mayime kuze kube phakade;

uJehova kathokoze ngemisebenzi yakhe,

32

104:32
AmaH. 144:5
yena obheka umhlaba, besewuthuthumela,

othinta izintaba, zithunqe.

33

104:33
AmaH. 34:1
146:2
Ngiyakumhubela uJehova kukho konke ukuphila kwami;

ngiyakuhlabelela kuNkulunkulu wami ngisekhona.

34Ukuzindla kwami makube mnandi kuye;

mina mangithokoze kuJehova.

35Izoni maziphele emhlabeni,

kungabe kusaba khona ababi.

Mbonge uJehova, mphefumulo wami.

Haleluya!

105

Igama lokudumisa uJehova ngezenzo zakhe zomusa

1051

105:1
1 IziKr. 16:8
Isaya 12:4
Bongani uJehova, nibize igama lakhe,

nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.

2Hlabelelani kuye, nimhubele,

nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.

3Zibongeni egameni lakhe elingcwele;

mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova.

4Funani uJehova namandla akhe,

nifunisise ubuso bakhe njalo.

5Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo,

nezibonakaliso zakhe,

nezahlulelo zomlomo wakhe,

6nina nzalo ka-Abrahama inceku yakhe,

nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.

7Yena unguJehova uNkulunkulu wethu;

izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.

8

105:8
Gen. 22:16
Dut. 7:9
Ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade,

izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,

9

105:9
Gen. 15:18
26:2
avumelana kuso no-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka;

10

105:10
Gen. 28:13
35:12
wasiqinisa kuJakobe,

saba ngumthetho,

naku-Israyeli, saba yisivumelwano esiphakade,

11ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani

libe yisabelo sefa lakho,”

12lapho babe yingcosana ngomumo,

yebo, lapho babe yingcosana,

futhi babe yizihambi kulo.

13

105:13
Gen. 12:1,9
13:1
Bazulazula ezizweni ngezizwe,

besuka kulo mbuso, beya kwabanye abantu.

14

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
Akavumelanga muntu ukubahlupha,

wajezisa amakhosi ngenxa yabo,

15ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami,

ningoni abaprofethi bami.”

16Futhi wathuma indlala phezu kwezwe,

walwaphula uzime lwesinkwa.

17

105:17
Gen. 37:28,36
45:5
Wathuma indoda phambi kwabo:

uJosefa wathengiswa abe yisigqila.

18

105:18
Gen. 39:20
Balimaza izinyawo zakhe ngamaketanga,

waboshwa ngensimbi.

19Kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe,

izwi likaJehova lamhola.

20

105:20
Gen. 41:14
Inkosi yathuma yamthukulula,

umbusi wabantu wamkhulula.

21

105:21
Gen. 41:40
Wamenza umphathi wendlu yakhe

nenduna yezinto zakhe zonke,

22ukuze abophe izikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe,

afundise amalunga akhe ukuhlakanipha.

23

105:23
Gen. 46:1
U-Israyeli wayesefika eGibithe,

uJakobe wagogobala ezweni likaHamu.

24

105:24
Eks. 1:7,12
Wandisa kakhulu abantu bakhe;

wabenza babe namandla kunezitha zabo.

25

105:25
Eks. 1:10
Wayiguqula inhliziyo yabo ukuba bazonde abantu bakhe,

baphathe izinceku zakhe ngobuqili.

26

105:26
Eks. 3:10
Wathuma uMose inceku yakhe,

u-Aroni abemkhethile.

27

105:27
Eks. 7:9
Benza phakathi kwabo izibonakaliso zakhe

nezimangaliso ezweni likaHamu.

28

105:28
Eks. 10:22
Wathuma ubumnyama,

wenza kwaba mnyama,

kepha baphambana namazwi akhe.

29

105:29
Eks. 7:19
Waphendula amanzi abo aba yigazi;

wabhubhisa izinhlanzi zabo.

30

105:30
Eks. 8:2
Izwe labo lagcwala amasele

nasezindlini zamakhosi abo.

31

105:31
Eks. 8:17
Wakhuluma, kwavela izibawu

nezinsensane eminceleni yabo yonke.

32

105:32
Eks. 9:18
Wabanika isichotho saba yimvula yabo,

amalangabi omlilo ezweni labo.

33Washaya nemivini yabo nemikhiwane yabo;

waphula imithi yasezweni labo.

34

105:34
Eks. 10:12
Wakhuluma, kwavela isikhonyane

nezinkumbi ezingenakubalwa.

35Zona zadla imifino yonke yezwe lakubo,

zaqothula nezithelo zomhlabathi wabo.

36

105:36
Eks. 12:29
Washaya namazibulo onke ezweni lakubo,

okokuqala kwamandla abo.

37

105:37
Eks. 12:35
Wayesebakhipha benesiliva negolide,

kungekho ontengezelayo emindenini yakubo.

38IGibithe lajabula ekuphumeni kwabo,

ngokuba ukwesaba kwabehlela.

39

105:39
Eks. 13:21
14:19
Wendlala ifu lokubasibekela,

nomlilo wokukhanyisa ebusuku.

40

105:40
Eks. 16:12
Bacela, waletha izigwaca,

wabasuthisa ngesinkwa sasezulwini.

41

105:41
Eks. 17:6
Num. 20:11
1 Kor. 10:4
Wavula idwala,

kwampompoza amanzi,

agobhoza emahlane njengomfula.

42Ngokuba wakhumbula izwi lakhe elingcwele

no-Abrahama inceku yakhe.

43Wayesekhipha abantu bakhe ngokujabula,

abakhethiweyo bakhe ngokuthokoza.

44Wabapha amazwe abezizwe,

badla isithelo somsebenzi wabantu

45

105:45
Dut. 6:24
ukuba baqaphele izimiso zakhe,

bagcine imithetho yakhe.

Haleluya!