IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
102

Ukwethemba eNkosini

Umkhuleko wohluphekayo, nxa ephela amandla, ethulula isikhalo sakhe phambi kukaJehova.

1021Jehova, yizwa umkhuleko wami;

ukukhala kwami makufinyelele kuwe.

2

102:2
AmaH. 69:17
Ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami;

beka indlebe yakho kimi,

ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule.

3Ngokuba izinsuku zami ziphelile njengomusi;

amathambo ashile njengezinkuni.

4Inhliziyo yami ishayiwe,

ibunile njengotshani,

ngokuba ngiyakhohlwa ukudla isinkwa sami.

5

102:5
Jobe 19:20
Ngenxa yezwi lokububula kwami

amathambo ami anamathele enyameni yami.

6Ngiyafana nevuba ehlane,

nginjengesikhova kwahlongasibi.

7Ngiyaqwasha,

nginjengenyoni eyodwa ophahleni lwendlu.

8

102:8
Isaya 65:15
Jer. 29:22
Izitha zami ziyangithuka usuku lonke;

abahlanya ngami bayangiqalekisa.

9

102:9
AmaH. 42:3
Ngokuba ngidlile umlotha njengesinkwa,

nophuzo lwami ngiluxubanisile nezinyembezi.

10Ngenxa yentukuthelo nolaka lwakho ungifukulile, wangilahla.

11

102:11
AmaH. 109:23
1 Pet. 1:24
Izinsuku zami zinjengethunzi elandayo;

mina uqobo ngiyabuna njengotshani.

12

102:12
AmaH. 135:13
Kepha wena Jehova uyakuhlala kuze kube phakade,

nesikhumbuzo sakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.

13Uyakuvuka, uhawukele iSiyoni;

sekuyisikhathi sokuliphatha ngomusa,

yebo, isikhathi esimisiweyo sesifikile.

14Ngokuba izinceku zalo ziyathokoza ngamatshe alo,

zihawukele uthuli lwalo.

15Khona abezizwe bayakulesaba igama likaJehova,

amakhosi onke omhlaba inkazimulo yakho.

16Ngokuba uJehova ulakhile iSiyoni,

ubonakele enkazimulweni yakhe;

17wanaka umkhuleko wabangenalutho,

engawudeleli umthandazo wabo.

18

102:18
AmaH. 22:30
Lokhu kuyakulotshelwa isizukulwane esizayo;

abantu abayakudalwa bayakudumisa uJehova.

19Ngokuba ubheke phansi esekuphakameni kwakhe okungcwele,

wabuka umhlaba esezulwini

20

102:20
Heb. 2:14
ukuba ezwe ukububula kwesiboshwa,

akhulule abantwana bokufa,

21ukuze kumenyezelwe eSiyoni igama likaJehova

nodumo lwakhe eJerusalema,

22

102:22
Isaya 2:2
nxa izizwe zibuthana ndawonye

kanye nemibuso ukumkhonza uJehova.

23Wanciphisa amandla ami endleleni,

wafinyeza izinsuku zami.

24

102:24
AmaH. 90:2
Ngithi: “Nkulunkulu wami,

ungangisusi enxenyeni yezinsuku zami;

iminyaka yakho isezizukulwaneni ngezizukulwane.

25

102:25
Heb. 1:10
Endulo wawusekela umhlaba,

izulu lingumsebenzi wezandla zakho.

26

102:26
Isaya 51:6
54:10
Math. 24:35
2 Pet. 3:7
Kuyakubhubha lokhu,

kepha uyakuma;

yebo, kuyakuguga konke njengengubo;

njengesambatho uyakukuguqula, kuguqulwe.

27Kepha unguwe njalo,

iminyaka yakho ayiyikuphela.

28

102:28
AmaH. 69:36
Abantwana bezinceku zakho bayakuhlala;

inzalo yabo iyakuma phambi kwakho.”

103

Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe

1031Mbonge uJehova, mphefumulo wami;

konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele.

2Mbonge uJehova, mphefumulo wami,

ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,

3

103:3
AmaH. 147:3
yena othethelela zonke izono zakho,

owelapha zonke izifo zakho;

4

103:4
AmaH. 68:20
okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni,

okuqhelisa ngomusa nangobubele;

5

103:5
Jobe 33:25
Isaya 40:31
osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle,

ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.

6

103:6
AmaH. 68:6
UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo

ukulunga nokwahlulela.

7

103:7
Eks. 33:13
Wamazisa uMose izindlela zakhe,

nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Joweli 2:13
Jona 4:2
UJehova unobubele nesihawu;

wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.

9

103:9
Isaya 57:16
Jer. 3:5
Mika 7:18
Akathethi njalonjalo;

akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.

10Akasiphathi njengokufanele izono zethu,

akasivuzi njengokwamacala ethu.

11

103:11
AmaH. 36:6
Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba

unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.

12Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga,

udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.

13

103:13
Isaya 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengoyise ehawukela abantwana bakhe,

kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu;

uyakhumbula ukuthi siluthuli.

15

103:15
Jobe 14:2
Isaya 40:6
Jak. 1:10
1 Pet. 1:24
Izinsuku zomuntu zinjengotshani;

uyakhahlela njengembali yasendle.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo, bese yinyamalala,

nendawo yayo ingabe isayazi.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade kuze kube phakade,

nokulunga kwakhe kubantwana babantwana,

18kubo abagcina isivumelwano sakhe

bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.

19UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini;

nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.

20

103:20
AmaH. 148:2
Bongani uJehova nina zingelosi zakhe,

nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe

nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.

21

103:21
1 AmaKh. 22:19
Bongani uJehova nina mabandla onke akhe,

nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.

22Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke

ezindaweni zonke zombuso wakhe.

Mbonge uJehova, mphefumulo wami.

104

Ihubo lokudumisa umdali wezinto zonke

1041Mbonge uJehova, mphefumulo wami;

Jehova Nkulunkulu wami, umkhulu,

wembethe udumo nobukhosi;

2

104:2
Gen. 1:1
Isaya 40:22
ogqoka ukukhanya njengengubo,

oweneka izulu njengendwangu;

3

104:3
Am. 9:6
obeka imishayo yezindlu zakhe emanzini,

owenza amafu abe yinqola yakhe,

ohamba ngamaphiko omoya;

4

104:4
Heb. 1:7
owenza izingelosi zibe yimimoya,

izikhonzi zakhe zibe yilangabi lomlilo.

5

104:5
Jobe 38:4
AmaH. 102:25
Umisile umhlaba phezu kwezisekelo zawo,

ukuze ungazanyazanyiswa kuze kube phakade naphakade.

6Wawumboza ngolwandle njengengubo;

amanzi ema phezu kwezintaba.

7Ngokukhuza kwakho abaleka,

ngezwi lokuduma kwakho ashesha asuka.

8Enyuka izintaba, ehla izigodi,

aze afika endaweni owawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
IzA. 8:29
Jer. 5:22
Umisile umncele ukuba angaweqi,

angabuyi ukusibekela umhlaba.

10Uthumela imithombo ezigodini;

yona igijima phakathi kwezintaba.

11Iyaphuzisa izilwane zonke zasendle,

izimbongolo zasendle zicime ukoma kwazo.

12Izinyoni zezulu zakhile ngakuyo,

zizwakalisa izwi lazo phakathi kwamagatsha.

13Uphuzisa izintaba okuvela emakamelweni akhe;

umhlaba uyaneliswa yisithelo semisebenzi yakho.

14

104:14
AmaH. 147:8
Uhlumisela izinkomo utshani

nemifino yokusiza umuntu,

ukuze aveze ukudla emhlabeni,

15

104:15
AbAhl. 9:13
newayini elijabulisa inhliziyo yomuntu,

namafutha okukhazimulisa ubuso,

nesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu.

16Iyasutha imithi kaJehova,

imisedari* yaseLebanoni ayitshalileyo,

17okwakhele kuyo izinyoni;

ugolantethe unendlu yakhe kuyo imisayipuresi.*

18Izintaba eziphakemeyo ngezezimbuzi zasendle;

amawa ayisiphephelo sezimbila.

19Wenza inyanga ibe ngeyokwahlukanisa izikhathi;

ilanga liyazi ukushona kwalo.

20Wenza ubumnyama kube ngubusuku;

phakathi kwabo kuphuma izilo zonke zasehlathini.

21

104:21
Jobe 38:39
Izingonyama ezintsha zibhongela impango,

zifuna ukudla kwazo kuNkulunkulu.

22Liphuma ilanga,

bese zibuyela phansi zilale emihumeni yazo.

23Bese kuphuma umuntu,

aye emsebenzini wakhe

nasekukhandlekeni kwakhe kuze kuhlwe.

24Jehova, yeka ubuningi bemisebenzi yakho;

yonke uyenzile ngokuhlakanipha;

umhlaba ugcwele izidalwa zakho.

25Nantu ulwandle, lukhulu, lubanzi;

lapho kukhona izilwanyana ezinwabuzelayo ezingenakubalwa,

izilwane ezincane nezinkulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
Kuhamba khona imikhumbi,

uLeviyathani* lowo omenzile ukuba adlale kulo.

27

104:27
AmaH. 145:15
Zonke lezi zidalwa zibheka wena,

ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso.

28

104:28
Math. 6:26
Uyazinika ukudla, zibuthe;

uvula isandla sakho, zisuthe ngokuhle.

29

104:29
Jobe 34:14
AmaH. 90:3
Uyasitheza ubuso bakho, zethuke;

uyasusa umphefumulo wazo, zife,

zibuyele othulini lwazo.

30

104:30
Jobe 33:4
Uyathumela umoya wakho, zidalwe;

wenza bube busha ubuso bomhlaba.

31Inkazimulo kaJehova mayime kuze kube phakade;

uJehova kathokoze ngemisebenzi yakhe,

32

104:32
AmaH. 144:5
yena obheka umhlaba, besewuthuthumela,

othinta izintaba, zithunqe.

33

104:33
AmaH. 34:1
146:2
Ngiyakumhubela uJehova kukho konke ukuphila kwami;

ngiyakuhlabelela kuNkulunkulu wami ngisekhona.

34Ukuzindla kwami makube mnandi kuye;

mina mangithokoze kuJehova.

35Izoni maziphele emhlabeni,

kungabe kusaba khona ababi.

Mbonge uJehova, mphefumulo wami.

Haleluya!