IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
103

Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe

1031Mbonge uJehova, mphefumulo wami;

konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele.

2Mbonge uJehova, mphefumulo wami,

ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,

3

103:3
AmaH. 147:3
yena othethelela zonke izono zakho,

owelapha zonke izifo zakho;

4

103:4
AmaH. 68:20
okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni,

okuqhelisa ngomusa nangobubele;

5

103:5
Jobe 33:25
Isaya 40:31
osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle,

ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.

6

103:6
AmaH. 68:6
UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo

ukulunga nokwahlulela.

7

103:7
Eks. 33:13
Wamazisa uMose izindlela zakhe,

nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Joweli 2:13
Jona 4:2
UJehova unobubele nesihawu;

wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.

9

103:9
Isaya 57:16
Jer. 3:5
Mika 7:18
Akathethi njalonjalo;

akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.

10Akasiphathi njengokufanele izono zethu,

akasivuzi njengokwamacala ethu.

11

103:11
AmaH. 36:6
Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba

unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.

12Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga,

udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.

13

103:13
Isaya 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengoyise ehawukela abantwana bakhe,

kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu;

uyakhumbula ukuthi siluthuli.

15

103:15
Jobe 14:2
Isaya 40:6
Jak. 1:10
1 Pet. 1:24
Izinsuku zomuntu zinjengotshani;

uyakhahlela njengembali yasendle.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo, bese yinyamalala,

nendawo yayo ingabe isayazi.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade kuze kube phakade,

nokulunga kwakhe kubantwana babantwana,

18kubo abagcina isivumelwano sakhe

bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.

19UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini;

nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.

20

103:20
AmaH. 148:2
Bongani uJehova nina zingelosi zakhe,

nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe

nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.

21

103:21
1 AmaKh. 22:19
Bongani uJehova nina mabandla onke akhe,

nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.

22Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke

ezindaweni zonke zombuso wakhe.

Mbonge uJehova, mphefumulo wami.