IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
102

Ukwethemba eNkosini

Umkhuleko wohluphekayo, nxa ephela amandla, ethulula isikhalo sakhe phambi kukaJehova.

1021Jehova, yizwa umkhuleko wami;

ukukhala kwami makufinyelele kuwe.

2

102:2
AmaH. 69:17
Ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami;

beka indlebe yakho kimi,

ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule.

3Ngokuba izinsuku zami ziphelile njengomusi;

amathambo ashile njengezinkuni.

4Inhliziyo yami ishayiwe,

ibunile njengotshani,

ngokuba ngiyakhohlwa ukudla isinkwa sami.

5

102:5
Jobe 19:20
Ngenxa yezwi lokububula kwami

amathambo ami anamathele enyameni yami.

6Ngiyafana nevuba ehlane,

nginjengesikhova kwahlongasibi.

7Ngiyaqwasha,

nginjengenyoni eyodwa ophahleni lwendlu.

8

102:8
Isaya 65:15
Jer. 29:22
Izitha zami ziyangithuka usuku lonke;

abahlanya ngami bayangiqalekisa.

9

102:9
AmaH. 42:3
Ngokuba ngidlile umlotha njengesinkwa,

nophuzo lwami ngiluxubanisile nezinyembezi.

10Ngenxa yentukuthelo nolaka lwakho ungifukulile, wangilahla.

11

102:11
AmaH. 109:23
1 Pet. 1:24
Izinsuku zami zinjengethunzi elandayo;

mina uqobo ngiyabuna njengotshani.

12

102:12
AmaH. 135:13
Kepha wena Jehova uyakuhlala kuze kube phakade,

nesikhumbuzo sakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.

13Uyakuvuka, uhawukele iSiyoni;

sekuyisikhathi sokuliphatha ngomusa,

yebo, isikhathi esimisiweyo sesifikile.

14Ngokuba izinceku zalo ziyathokoza ngamatshe alo,

zihawukele uthuli lwalo.

15Khona abezizwe bayakulesaba igama likaJehova,

amakhosi onke omhlaba inkazimulo yakho.

16Ngokuba uJehova ulakhile iSiyoni,

ubonakele enkazimulweni yakhe;

17wanaka umkhuleko wabangenalutho,

engawudeleli umthandazo wabo.

18

102:18
AmaH. 22:30
Lokhu kuyakulotshelwa isizukulwane esizayo;

abantu abayakudalwa bayakudumisa uJehova.

19Ngokuba ubheke phansi esekuphakameni kwakhe okungcwele,

wabuka umhlaba esezulwini

20

102:20
Heb. 2:14
ukuba ezwe ukububula kwesiboshwa,

akhulule abantwana bokufa,

21ukuze kumenyezelwe eSiyoni igama likaJehova

nodumo lwakhe eJerusalema,

22

102:22
Isaya 2:2
nxa izizwe zibuthana ndawonye

kanye nemibuso ukumkhonza uJehova.

23Wanciphisa amandla ami endleleni,

wafinyeza izinsuku zami.

24

102:24
AmaH. 90:2
Ngithi: “Nkulunkulu wami,

ungangisusi enxenyeni yezinsuku zami;

iminyaka yakho isezizukulwaneni ngezizukulwane.

25

102:25
Heb. 1:10
Endulo wawusekela umhlaba,

izulu lingumsebenzi wezandla zakho.

26

102:26
Isaya 51:6
54:10
Math. 24:35
2 Pet. 3:7
Kuyakubhubha lokhu,

kepha uyakuma;

yebo, kuyakuguga konke njengengubo;

njengesambatho uyakukuguqula, kuguqulwe.

27Kepha unguwe njalo,

iminyaka yakho ayiyikuphela.

28

102:28
AmaH. 69:36
Abantwana bezinceku zakho bayakuhlala;

inzalo yabo iyakuma phambi kwakho.”