IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
101

Indlela engenacala yababusi

ElikaDavide. Ihubo.

1011Ngizakuhlabelela ngomusa nokwahlulela,

ngikudumise wena Jehova.

2Ngizakuqaphelisisa indlela engenacala.

Uyakuza nini kimi na?

Ngizakuhamba endlini yami ngenhliziyo engenacala.

3Angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi;

ukwenza kwabahlubukayo ngiyakuzonda;

akuyikunamathela kimi.

4Inhliziyo ephambeneyo iyakusuka kimi;

omubi angiyikumazi.

5

101:5
IzA. 21:4
Omhlebayo umakhelwane wakhe ngasese ngizakumqeda;

onamehlo aqhoshayo nenhliziyo ezidlayo angiyikumvumela.

6

101:6
IzA. 22:11
Amehlo ami akwabathembekileyo bomhlaba

ukuba bahlale nami;

ohamba endleleni engenacala uyakungikhonza.

7Osebenza ukukhohlisa akayikuhlala endlini yami;

okhuluma amanga akayikuma phambi kwamehlo ami.

8

101:8
Rom. 13:4
Ekuseni imihla ngemihla ngiyakubaqeda bonke ababi bomhlaba,

ukuze nginqume emzini kaJehova bonke abenzi bokubi.