IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Ukuchithwa kwababi

101

10:1
IsiLilo 3:56
Jehova, umeleni kude na?

Uzifihlelani ubuso ezikhathini zokuhlupheka na?

2

10:2
AmaH. 37:12
Ngokuqhosha komubi ompofu uyahlupheka;

mababanjwe ngamacebo abawacebileyo.

3Ngokuba omubi uyazigabisa ngokufisa komphefumulo wakhe,

nohulazayo uyamvalelisa,

amdelele uJehova.

4

10:4
Jobe 21:14
AmaH. 14:1
Omubi ngokuzikhukhumeza kobuso bakhe uthi:

“Akanaki lutho;

akakho uNkulunkulu,”

injalo imicabango yakhe yonke.

5

10:5
Hez. 12:27
Izindlela zakhe zithembekile izikhathi zonke;

izahlulelo zakho ziphakeme kakhulu kunokubona kwakhe;

zonke izitha zakhe uyazidelela.

6Uthi enhliziyweni yakhe: “Angiyikuzanyazanyiswa;

izizukulwane nezizukulwane angisoze ngehlelwa ngozi.”

7

10:7
Rom. 3:14
Umlomo wakhe ugcwele isiqalekiso nenkohliso nobudlova;

ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukwelelesa nokonakala.

8Uhlezi ezindaweni zokuqamekela zemizi;

ezindaweni ezisithekileyo uyambulala ongenacala;

amehlo akhe ayamhlwaya othithibeleyo.

9

10:9
AmaH. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Endaweni esithekileyo uqamekela njengengonyama emphandwini wayo;

uhlomele ukumbamba ohluphekileyo;

uyambamba ohluphekileyo ngokumngenisa esihibeni sakhe.

10Uyanyonyoba, uyakhothama,

abathithibeleyo bawe ngamazipho akhe.

11

10:11
Jobe 22:13
AmaH. 73:11
Uthi enhliziyweni yakhe:

“UNkulunkulu ukhohliwe,

ubusithezile ubuso bakhe;

akasoze wakubona nanini.”

12Vuka, Jehova!

Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho,

ungakhohlwa abahluphekileyo.

13

10:13
Hez. 8:12
Kungani ukuba omubi adelele uNkulunkulu,

athi enhliziyweni yakhe: “Awuyikukunaka,” na?

14

10:14
AmaH. 68:5
Ubonile wena;

ngokuba ukukhathazeka nokuhlupheka uyakubona wena

ukuze ukubeke esandleni sakho;

othithibeleyo uyazinikela kuwe;

wena ungumsizi wentandane.

15

10:15
AmaH. 37:10,36
Yaphula ingalo yomubi;

buphenyisise ububi besoni,

ukuze ungabe usabufumana.

16

10:16
Jer. 10:10
UJehova uyinkosi kuze kube phakade naphakade;

abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe.

17Jehova, uyakuzwa ukulangazela kwabamnene;

uyaqinisa inhliziyo yabo,

indlebe yakho uyibeka kubo

18

10:18
Dut. 10:18
Isaya 2:22
ukuba wahlulele intandane nocindezelweyo,

ukuze umuntu wasemhlabeni angabe esabanga uvalo.