IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

INCWADI YOKUQALA

Amahubo 1 – 41

Indlela yabalungileyo nendlela yababi

11

1:1
AmaH. 26:4
119:1
128:1
IzA. 1:10
3:31
4:14
Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi,

ongemi endleleni yezoni,

ongahlali enkundleni yabaklolodayo,

2

1:2
Dut. 6:6
11:18
Josh. 1:8
AmaH. 119:55,62,97
kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova,

ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku.

3

1:3
AmaH. 92:12
Isaya 61:3
Jer. 17:8
Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,

othela isithelo sawo ngesikhathi sawo,

oqabunga lawo lingabuni,

nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho.

4

1:4
Jobe 21:18
AmaH. 35:5
Isaya 17:13
29:5
Jer. 13:24
Hos. 13:3
Ababi abanjalo,

kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.

5

1:5
Math. 25:32
Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni,

nezoni ebandleni labalungileyo.

6

1:6
IzA. 2:8
10:25,28
Mal. 3:16
2 Thim. 2:19
Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo,

kodwa indlela yababi yobhubha.

2

Ogcotshiweyo kaJehova

21

2:1
IzE. 4:25
Kungani ukuba abezizwe baxokozele,

nabantu bazindle ngokuyize na?

2

2:2
Isaya 61:1
IsAmb. 19:19
Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa,

nababusi baceba icebo

ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi:

3

2:3
Luk. 19:14
“Masigqabule izibopho zabo,

silahle izintambo zabo, zisuke kithina.”

4

2:4
AmaH. 37:13
59:8
IzA. 1:26
3:34
Yena ohlezi ezulwini uyahleka,

iNkosi iyabadelela.

5Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo,

ibethuse ngolaka lwayo, ithi:

6

2:6
AmaH. 89:27
110:1
“Nokho ngibekile iNkosi yami eSiyoni,

intaba yami engcwele.”

7

2:7
IzE. 13:33
Heb. 1:5
5:5
Ngizakulanda ngesinqumo:

uJehova wathi kimi:

“Uyindodana yami wena;

namuhla ngikuzele.

8

2:8
AmaH. 22:27
72:8
Zak. 9:10
Cela kimi,

ngikunike abezizwe babe yifa lakho,

nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.

9

2:9
IsAmb. 2:27
12:5
19:15
Uzakubaphula ngentonga yensimbi,

ubaphahlaze njengesitsha sombumbi.”

10Ngakho hlakaniphani nina makhosi;

yalekani nina bahluleli bomhlaba.

11

2:11
Fil. 2:12
Mkhonzeni uJehova ngokwesaba, nethabe ngokuthuthumela.

12

2:12
AmaH. 34:8
Isaya 30:18
Jer. 17:7
Yangeni indodana,

ingaze ithukuthele,

nibhubhe endleleni,

ngokuba ulaka lwayo luyakuvutha masinyane.

Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.