IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Ukumemeza kokuhlakanipha

81Ukuhlakanipha akumemezi yini,

nokuqonda akukhiphi izwi lakho na?

2Kumi esiqongweni sezindawo eziphakemeyo,

ngasendleleni phakathi kwemikhondo.

3Ngaseceleni kwamasango,

ngasekungeneni komuzi,

lapho kungenwa ngeminyango,

kuyamemeza ngokuthi:

4“Ngiyanibiza nina madoda;

izwi lami likumadodana abantu.

5Qondani ukuhlakanipha nina eningenalwazi;

nani ziwula,

manibe nenhliziyo eqondileyo.

6Zwanini,

ngokuba ngiyakulanda okukhulu;

ukukhamisa kwezindebe zami kuyakuba ngokulungileyo.

7Ngokuba umlomo wami uyakukhuluma iqiniso;

ububi buyisinengiso ezindebeni zami.

8

8:8
AmaH. 119:75,151,160
Onke amazwi omlomo wami asekulungeni;

akukho okuyisigwegwe nokuphambeneyo kuwo.

9Aqondile onke koqondayo;

alungile kothola ukwazi.

10

8:10
Jobe 28:15
IzA. 3:14
16:16
Yamukelani ukufundisa kwami kunesiliva,

nokwazi kunegolide elikhethekileyo.

11Ngokuba ukuhlakanipha kuhle kunamarubi,*

nakho konke okungafiswa akunakulinganiswa nakho.

12Mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni,

ngithola ukwazi namasu.

13Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi;

ukuzidla, nokuzikhukhumeza,

nendlela embi,

nomlomo wobuphoxo, ngiyakuzonda.

14Kimina kukhona ukululeka nempumelelo;

ngingukuqonda, nginamandla.

15Amakhosi abusa ngami,

nababusi bamisa ukulunga.

16Izikhulu zibusa ngami,

namakhosana, bonke abahluleli bomhlaba.

17Ngiyathanda abangithandayo;

abangifunayo bayakungifumana.

18

8:18
IzA. 3:16
Ingcebo nodumo kukimi,

ukunotha okumiyo nokulunga.

19Isithelo sami sihle kunegolide,

kunegolide elicwengekileyo,

nenzuzo yami kunesiliva elikhethekileyo.

20Ngiyahamba endleleni yokulunga,

phakathi kwemikhondo yokwahlulela,

21ukuze ngenze abangithandayo badle ifa lemfuyo,

ngigcwalise izindlu zabo zengcebo.

22“UJehova wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe

ngaphambi kwemisebenzi yamandulo.

23Ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni,

umhlaba ungakabikho.

24Lungakabikho utwa ngazalwa,

ingakabikho imithombo egcwele amanzi.

25Zingakasekelwa izintaba,

namagquma engakabikho, ngazalwa,

26engakawenzi umhlaba namasimu,

nokuqala kothuli lwezwe.

27Ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona,

nasekudwebeni kwakhe umkhathi ebusweni botwa.

28Lapho enza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine,

nemithombo yotwa iphuphume ngamandla,

29

8:29
Jobe 38:10
AmaH. 24:2
104:9
Jer. 5:22
lapho emisela ulwandle umncele,

ukuze amanzi angeqi izwi lakhe,

nalapho emisa izisekelo zomhlaba,

30khona nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi,

ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla,

ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke,

31ngijabula ezweni lomhlaba wakhe,

intokozo yami ikanye namadodana abantu.

32“Ngalokho, bantwana, ngizweni,

ngokuba babusisiwe abagcina izindlela zami.

33Yizwani ukulaya, nihlakaniphe,

ningakwenqabi.

34Ubusisiwe umuntu ongizwayo,

elinda imihla ngemihla ngasemasangweni ami,

ehlala ngasezinsikeni zeminyango yami.

35

8:35
IzA. 3:16
1 Joh. 5:11
Ngokuba ongifumanayo,

ufumana ukuphila,

azuze umusa kuJehova.

36Ongangifumani uyona umphefumulo wakhe;

bonke abangizondayo bathanda ukufa.”

9

Ukuhlakanipha nobuwula

91Ukuhlakanipha kwakhile indlu yakho;

kuzibazile izinsika zakho eziyisikhombisa.

2Kuhlabile umhlatshelo,

kuvubele iwayini lakho;

futhi kulungisile itafula lakho.

3Kuthumile izintombi zakho, kuyamema

emagqumeni aphakemeyo omuzi, kuthi:

4“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo kuthi:

5“Wozani nidle isinkwa sami,

niliphuze iwayini engilivubeleyo.

6Yekani ubuwula, niphile,

nihambe ngendlela yokuqonda.

7

9:7
Math. 7:6
“Osola isideleli uzithathela inhlamba;

othethisa omubi uzitholela isisihla.

8

9:8
IzA. 23:9
28:23
Ungathethisi isideleli, funa sikuzonde;

thethisa isihlakaniphi,

siyakukuthanda.

9

9:9
Math. 13:12
Siphe isihlakaniphi,

siyakwanda ngokuhlakanipha;

fundisa olungileyo,

uyakwenezela emfundweni.

10

9:10
Jobe 28:28
AmaH. 111:10
IzA. 1:7
“Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova,

nokumazi oNgcwele kungukuqonda.

11

9:11
IzA. 3:16
4:10
8:35
Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi,

neminyaka yokuphila kwakho iyakwenezelwa kuwe.

12Uma uhlakaniphile, uzihlakaniphele;

uma udelela,

uyakukuthwala wena wedwa.”

13Ubuwula bungowesifazane oyisithutha onomsindo,

ongazi lutho.

14Uhlezi ngasemnyango wendlu yakhe

esihlalweni ezindaweni eziphakemeyo zomuzi

15ukuba ameme abadlula endleleni,

abaqonda emikhondweni yabo,

ngokuthi:

16“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo uthi:

17

9:17
IzA. 5:15
20:17
“Amanzi ebiweyo amnandi,

nesinkwa sentukuso singesenamisayo.”

18

9:18
IzA. 2:18
7:27
Kepha akazi ukuthi kuyizithunzi ezilapho

nokuthi izimenywa zakhe zisezigodini zendawo yabafileyo.

10

Indlela yokulunga nendlela yobubi

101

10:1
IzA. 15:20
17:21,25
19:13
23:24
29:3
Nazi izaga zikaSolomoni:

Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise,

kepha indodana eyisiwula ilusizi kunina.

2

10:2
IzA. 11:4
Hez. 7:19
Ingcebo yobubi ayisizi lutho,

kepha ukulunga kophula ekufeni.

3UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe,

kepha isifiso somubi uyasihlohloloza.

4

10:4
IzA. 12:24,27
13:4
19:15
20:13
Isandla esinobudenge siveza ubumpofu,

kepha isandla sokukhuthala siyacebisa.

5

10:5
IzA. 6:8
Obutha ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo;

olele ubuthongo ngesikhathi sokuvuna uyindodana ehlazisayo.

6

10:6
AmaH. 27:12
IzA. 10:11
Izibusiso zisekhanda lolungileyo,

kepha umlomo wababi uyafihla ubudlwangudlwangu.

7

10:7
AmaH. 37:9,22,28,38
Ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile,

kepha igama lababi liyabola.

8Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakwamukela imiyalo,

kepha isiwula esiphoshozayo siyakuwiswa.

9Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka,

kepha ohlanekezela izindlela zakhe uyakwaziwa.

10

10:10
IzA. 6:13
16:30
Oqwayiza iso ubanga usizi,

kepha osola ubuso nobuso uveza ukuthula.

11

10:11
AmaH. 37:30
Umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila,

kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu.

12

10:12
IzA. 17:9
Jak. 5:20
1 Pet. 4:8
Inzondo iyabanga ukuxabana,

kepha uthando luyasibekela iziphambeko zonke.

13

10:13
IzA. 19:29
20:30
26:3
Ezindebeni zoqondileyo kufunyanwa ukuhlakanipha,

kepha uswazi lungolomhlane wongenangqondo.

14

10:14
IzA. 12:23
Abahlakaniphileyo bayabekelela ukwazi,

kepha umlomo wesiwula uyincithakalo eseduze.

15

10:15
IzA. 18:11
Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla;

incithakalo yabampofu ingubumpofu babo.

16

10:16
Luk. 6:19
Umsebenzi wolungileyo ungowokuphila;

inzuzo yababi ingeyokona.

17

10:17
IzA. 13:1,18
Onaka ukulaywa usendleleni yokuphila,

kepha owenqaba ukusolwa uyaduka.

18Ofihla inzondo unezindebe zamanga;

ophumisa inhlebo uyisiwula.

19Lapho amazwi emaningi khona,

akuphuthi ukuphambeka;

obamba umlomo wakhe uhlakaniphile.

20Ulimi lolungileyo luyisiliva elikhethekileyo;

ingqondo yababi iyinto encane.

21Izindebe zolungileyo ziyondla abaningi,

kepha iziwula ziyafa ngokuswela ingqondo.

22

10:22
AmaH. 127:2
Isibusiso sikaJehova siyacebisa;

akenezeli usizi kuso.

23

10:23
IzA. 15:21
Ukwenza okubi kunjengokudlala kuso isiwula;

kunjalo ukuhlakanipha kumuntu onengqondo.

24Akwesabayo omubi kuyamehlela,

nabakufisayo abalungileyo bayakuphiwa.

25

10:25
AmaH. 37:36
2 Thim. 2:19
Lapho sidlula isivunguvungu,

akasekho omubi,

kepha olungileyo uyisisekelo esingunaphakade.

26Njengoviniga emazinyweni nomusi emehlweni,

linjalo ivila kwabalithumileyo.

27

10:27
AmaH. 55:23
Ukumesaba uJehova kuyandisa izinsuku,

kepha iminyaka yababi iyancishiswa.

28

10:28
AmaH. 112:10
IzA. 11:23
Ithemba labalungileyo liyakuba yintokozo,

kepha abakwethembayo ababi kuyakubhubha.

29Indlela kaJehova iyinqaba kopheleleyo,

kepha incithakalo ikubenzi bokona.

30

10:30
AmaH. 37:38
112:6
IzA. 2:22
14:11
Olungileyo akayikunyakaziswa kuze kube phakade,

kepha ababi abayikuhlala ezweni.

31

10:31
AmaH. 37:30
Isaya 57:19
Umlomo wolungileyo uyathela ukuhlakanipha,

kepha ulimi oluphambeneyo luyakunqunywa.

32Izindebe zolungileyo ziyakwazi okuhle,

kepha umlomo wababi okuphambeneyo.