IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukuhlakanipha nobuwula

91Ukuhlakanipha kwakhile indlu yakho;

kuzibazile izinsika zakho eziyisikhombisa.

2Kuhlabile umhlatshelo,

kuvubele iwayini lakho;

futhi kulungisile itafula lakho.

3Kuthumile izintombi zakho, kuyamema

emagqumeni aphakemeyo omuzi, kuthi:

4“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo kuthi:

5“Wozani nidle isinkwa sami,

niliphuze iwayini engilivubeleyo.

6Yekani ubuwula, niphile,

nihambe ngendlela yokuqonda.

7

9:7
Math. 7:6
“Osola isideleli uzithathela inhlamba;

othethisa omubi uzitholela isisihla.

8

9:8
IzA. 23:9
28:23
Ungathethisi isideleli, funa sikuzonde;

thethisa isihlakaniphi,

siyakukuthanda.

9

9:9
Math. 13:12
Siphe isihlakaniphi,

siyakwanda ngokuhlakanipha;

fundisa olungileyo,

uyakwenezela emfundweni.

10

9:10
Jobe 28:28
AmaH. 111:10
IzA. 1:7
“Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova,

nokumazi oNgcwele kungukuqonda.

11

9:11
IzA. 3:16
4:10
8:35
Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi,

neminyaka yokuphila kwakho iyakwenezelwa kuwe.

12Uma uhlakaniphile, uzihlakaniphele;

uma udelela,

uyakukuthwala wena wedwa.”

13Ubuwula bungowesifazane oyisithutha onomsindo,

ongazi lutho.

14Uhlezi ngasemnyango wendlu yakhe

esihlalweni ezindaweni eziphakemeyo zomuzi

15ukuba ameme abadlula endleleni,

abaqonda emikhondweni yabo,

ngokuthi:

16“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo uthi:

17

9:17
IzA. 5:15
20:17
“Amanzi ebiweyo amnandi,

nesinkwa sentukuso singesenamisayo.”

18

9:18
IzA. 2:18
7:27
Kepha akazi ukuthi kuyizithunzi ezilapho

nokuthi izimenywa zakhe zisezigodini zendawo yabafileyo.