IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

71Ndodana yami, gcina amazwi ami,

uzibekelele imiyalo yami.

2Gcina imiyalo yami, uphile,

nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho.

3

7:3
Eks. 13:16
Dut. 6:8
11:18
IzA. 3:3
6:21
Yibophe eminweni yakho,

uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho.

4Yisho kukho ukuhlakanipha:

“Ungudadewethu,”

ubize ukuqonda ngokuthi owazana nawe,

5

7:5
IzA. 2:16
5:3
6:24
ukuze bakugcine kowesifazane ondindayo,

kumfokazi owenza bushelezi amazwi akhe.

6Ngokuba efasiteleni lendlu yami ngalunguza eheleni lami,

7ngabheka phakathi kwabangenalwazi,

ngabona phakathi kwabasha insizwa engenakuqonda,

8edlula esitaladini eduze negumbi lakhe.

iya endleleni yendlu yakhe,

9

7:9
Joh. 3:20
sekuhwelela kusihlwa,

esigayegayeni sobusuku nobumnyama.

10Bheka,

isihlangabezwa ngowesifazane;

izingubo zakhe zingezesifebe,

enobuqili enhliziyweni.

11

7:11
IzA. 9:13
Uyanyakaza engenakuthula;

izinyawo zakhe azihlali endlini yakhe;

12manje usemigwaqweni,

nangu usezigcawini,

uqamekela emagumbini onke.

13Useyayibamba, uyayanga;

uthwala amehlo, uthi kuyo:

14

7:14
Lev. 3:1
“Imihlatshelo yeminikelo yokuthula yayingifanele;

namuhla sengigcwalisile izithembiso zami.

15Ngalokho ngiphumile ukukuhlangabeza

ukuba ngifunisise ubuso bakho;

sengikutholile.

16Ngendlele umbhede wami ngezindwangu zokumboza,

nelineni elinemishwe laseGibithe.

17Ngifafazile umbhede wami ngemure,* nangomhlaba,

nangokinamona.*

18Woza sizanelise ngothando kuze kuse,

sijabule ngokuthandana.

19Ngokuba indoda yami ayikho ekhaya;

ihambile uhambo olude;

20yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo;

iyakubuyela ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga.”

21Uyamphambukisa ngamazwi akhe amaningi amahle;

ngokuthopha kwezindebe zakhe uyamyenga.

22Uyamlandela masinyane njengenkabi iya ekuhlatshweni

nanjengamaketanga ehlela isiboshwa esiyisiwula,

23

7:23
IzA. 5:4
umcibisholo uze uhlabe isibindi sakhe

njengenyoni isheshela ogibeni,

ingazi ukuthi lubekelwe ukuphila kwayo.

24Ngalokho, bantwana, ngizweni,

nilalele amazwi omlomo wami.

25Inhliziyo yakho mayingaphambukeli ezindleleni zakhe,

ungahambi emikhondweni yakhe.

26Ngokuba uwisile phansi abaningi abalimeleyo;

ababuleweyo bakhe bayisixuku esikhulu.

27

7:27
IzA. 2:18
5:5
9:18
Indlu yakhe iyindlela eya endawemi yabafileyo,

yehlela emakamelweni okufa.