IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Izindlela zobuwula

61

6:1
IzA. 11:15
17:18
20:16
22:26
27:13
Ndodana yami, uma uyisibambiso somakhelwane wakho,

uma uxhawulene nomfokazi,

2ucushiwe ngamazwi omlomo wakho,

ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho,

3yenza lokhu phela, ndodana yami,

uzophule,

lokhu ungene esandleni somakhelwane wakho:

khothama phambi kwakhe,

umncengisise.

4

6:4
AmaH. 132:4
Unganiki amehlo akho ubuthongo,

nezinkophe zakho ukozela.

5Zophule njengensephe kumzingeli

nanjengenyoni esandleni somthiyi wezinyoni.

6

6:6
Jobe 12:7
Yana entuthwaneni, vilandini,

ubone izindlela zayo, uhlakaniphe,

7yona ethi ingenamahluleli,

nambonisi, nambusi,

8

6:8
IzA. 30:25
ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo,

ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo.

9Uyakulala kuze kube nini, vilandini?

Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na?

10

6:10
IzA. 24:33
Shum. 4:5
Ubuthongo obuncane,

ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

11

6:11
IzA. 20:13
bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.

12

6:12
IzA. 16:30
Umuntu omubi, umuntu wokona,

nguye ohamba nomlomo ophambeneyo,

13

6:13
AmaH. 35:9
IzA. 10:10
oqwayiza amehlo,

eshudula ngezinyawo zakhe,

ekhomba ngeminwe.

14Ubuphoxo busenhliziyweni yakhe;

uceba okubi ngesikhathi sonke;

ususa ukuxabana.

15Ngalokho ingozi yakhe iyakufika ngokuzumayo;

ngokuphazima kweso uyakwaphulwa,

kungabikho ukuphiliswa.

16Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova,

yebo, eziyisikhombisa eziyizinengiso emphefumulweni wakhe:

17

6:17
IzA. 12:22
16:5
amehlo azidlayo, nolimi lwamanga,

nezandla ezichitha igazi elingenacala,

18nenhliziyo eceba imicabango emibi,

nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini,

19nofakazi wamanga ophafuza inkohliso,

obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane.

Izindlela zokuphinga

20

6:20
IzA. 1:8
Ndodana yami,

gcina umyalo kayihlo,

ungawushiyi umthetho kanyoko.

21

6:21
IzA. 3:3
7:3
Yibophe enhliziyweni yakho njalo,

uyithekeleze entanyeni yakho.

22

6:22
Dut. 6:7
AmaH. 1:2
Mayikuhole ekuhambeni kwakho,

ikulondoloze ekulaleni kwakho,

ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho.

23

6:23
AmaH. 19:8
119:105
2 Pet. 1:19
Ngokuba imiyalo iyisibani,

nomthetho ungukukhanya,

nokusola ngokulaya kuyindlela yokuphila,

24

6:24
IzA. 2:16
5:3
7:5
ukuze ugcinwe kowesifazane omubi,

nasekuthopheni kolimi lowesifazane ondindayo.

25Ungakhanuki ubuhle bakhe enhliziyweni yakho,

angakubambi ngezinkophe zakhe.

26Ngokuba intengo yowesifazane

oyisiphingi iyiqebelengwane

lesinkwa, kepha umfazi

womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo.

27Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe,

izingubo zakhe zingashi, na?

28Umuntu angahamba phezu

kwamalahle avuthayo,

izinyawo zakhe zingahanguki, na?

29Unjalo yena ongena kumkamakhelwane:

akuyikuthiwa ongenacala noma yimuphi omthintileyo.

30Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyeba ukuba azisuthise lapho elambile na?

31

6:31
Eks. 22:1
Uma efunyanwa,

uyakubuyisa kasikhombisa,

anikeze yonke impahla yendlu yakhe.

32Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda;

wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe.

33Uyakuthola imivimbo nehlazo,

nenhlamba yakhe ayiyikwesulwa.

34Ngokuba isikhwele sendoda singukufutheka;

ayiyikuyeka ngosuku lokuphindisela.

35Ayiyikunaka neze ihlawulo;

ayaneliswa, noma uphana ngezipho eziningi.

7

71Ndodana yami, gcina amazwi ami,

uzibekelele imiyalo yami.

2Gcina imiyalo yami, uphile,

nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho.

3

7:3
Eks. 13:16
Dut. 6:8
11:18
IzA. 3:3
6:21
Yibophe eminweni yakho,

uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho.

4Yisho kukho ukuhlakanipha:

“Ungudadewethu,”

ubize ukuqonda ngokuthi owazana nawe,

5

7:5
IzA. 2:16
5:3
6:24
ukuze bakugcine kowesifazane ondindayo,

kumfokazi owenza bushelezi amazwi akhe.

6Ngokuba efasiteleni lendlu yami ngalunguza eheleni lami,

7ngabheka phakathi kwabangenalwazi,

ngabona phakathi kwabasha insizwa engenakuqonda,

8edlula esitaladini eduze negumbi lakhe.

iya endleleni yendlu yakhe,

9

7:9
Joh. 3:20
sekuhwelela kusihlwa,

esigayegayeni sobusuku nobumnyama.

10Bheka,

isihlangabezwa ngowesifazane;

izingubo zakhe zingezesifebe,

enobuqili enhliziyweni.

11

7:11
IzA. 9:13
Uyanyakaza engenakuthula;

izinyawo zakhe azihlali endlini yakhe;

12manje usemigwaqweni,

nangu usezigcawini,

uqamekela emagumbini onke.

13Useyayibamba, uyayanga;

uthwala amehlo, uthi kuyo:

14

7:14
Lev. 3:1
“Imihlatshelo yeminikelo yokuthula yayingifanele;

namuhla sengigcwalisile izithembiso zami.

15Ngalokho ngiphumile ukukuhlangabeza

ukuba ngifunisise ubuso bakho;

sengikutholile.

16Ngendlele umbhede wami ngezindwangu zokumboza,

nelineni elinemishwe laseGibithe.

17Ngifafazile umbhede wami ngemure,* nangomhlaba,

nangokinamona.*

18Woza sizanelise ngothando kuze kuse,

sijabule ngokuthandana.

19Ngokuba indoda yami ayikho ekhaya;

ihambile uhambo olude;

20yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo;

iyakubuyela ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga.”

21Uyamphambukisa ngamazwi akhe amaningi amahle;

ngokuthopha kwezindebe zakhe uyamyenga.

22Uyamlandela masinyane njengenkabi iya ekuhlatshweni

nanjengamaketanga ehlela isiboshwa esiyisiwula,

23

7:23
IzA. 5:4
umcibisholo uze uhlabe isibindi sakhe

njengenyoni isheshela ogibeni,

ingazi ukuthi lubekelwe ukuphila kwayo.

24Ngalokho, bantwana, ngizweni,

nilalele amazwi omlomo wami.

25Inhliziyo yakho mayingaphambukeli ezindleleni zakhe,

ungahambi emikhondweni yakhe.

26Ngokuba uwisile phansi abaningi abalimeleyo;

ababuleweyo bakhe bayisixuku esikhulu.

27

7:27
IzA. 2:18
5:5
9:18
Indlu yakhe iyindlela eya endawemi yabafileyo,

yehlela emakamelweni okufa.

8

Ukumemeza kokuhlakanipha

81Ukuhlakanipha akumemezi yini,

nokuqonda akukhiphi izwi lakho na?

2Kumi esiqongweni sezindawo eziphakemeyo,

ngasendleleni phakathi kwemikhondo.

3Ngaseceleni kwamasango,

ngasekungeneni komuzi,

lapho kungenwa ngeminyango,

kuyamemeza ngokuthi:

4“Ngiyanibiza nina madoda;

izwi lami likumadodana abantu.

5Qondani ukuhlakanipha nina eningenalwazi;

nani ziwula,

manibe nenhliziyo eqondileyo.

6Zwanini,

ngokuba ngiyakulanda okukhulu;

ukukhamisa kwezindebe zami kuyakuba ngokulungileyo.

7Ngokuba umlomo wami uyakukhuluma iqiniso;

ububi buyisinengiso ezindebeni zami.

8

8:8
AmaH. 119:75,151,160
Onke amazwi omlomo wami asekulungeni;

akukho okuyisigwegwe nokuphambeneyo kuwo.

9Aqondile onke koqondayo;

alungile kothola ukwazi.

10

8:10
Jobe 28:15
IzA. 3:14
16:16
Yamukelani ukufundisa kwami kunesiliva,

nokwazi kunegolide elikhethekileyo.

11Ngokuba ukuhlakanipha kuhle kunamarubi,*

nakho konke okungafiswa akunakulinganiswa nakho.

12Mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni,

ngithola ukwazi namasu.

13Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi;

ukuzidla, nokuzikhukhumeza,

nendlela embi,

nomlomo wobuphoxo, ngiyakuzonda.

14Kimina kukhona ukululeka nempumelelo;

ngingukuqonda, nginamandla.

15Amakhosi abusa ngami,

nababusi bamisa ukulunga.

16Izikhulu zibusa ngami,

namakhosana, bonke abahluleli bomhlaba.

17Ngiyathanda abangithandayo;

abangifunayo bayakungifumana.

18

8:18
IzA. 3:16
Ingcebo nodumo kukimi,

ukunotha okumiyo nokulunga.

19Isithelo sami sihle kunegolide,

kunegolide elicwengekileyo,

nenzuzo yami kunesiliva elikhethekileyo.

20Ngiyahamba endleleni yokulunga,

phakathi kwemikhondo yokwahlulela,

21ukuze ngenze abangithandayo badle ifa lemfuyo,

ngigcwalise izindlu zabo zengcebo.

22“UJehova wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe

ngaphambi kwemisebenzi yamandulo.

23Ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni,

umhlaba ungakabikho.

24Lungakabikho utwa ngazalwa,

ingakabikho imithombo egcwele amanzi.

25Zingakasekelwa izintaba,

namagquma engakabikho, ngazalwa,

26engakawenzi umhlaba namasimu,

nokuqala kothuli lwezwe.

27Ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona,

nasekudwebeni kwakhe umkhathi ebusweni botwa.

28Lapho enza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine,

nemithombo yotwa iphuphume ngamandla,

29

8:29
Jobe 38:10
AmaH. 24:2
104:9
Jer. 5:22
lapho emisela ulwandle umncele,

ukuze amanzi angeqi izwi lakhe,

nalapho emisa izisekelo zomhlaba,

30khona nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi,

ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla,

ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke,

31ngijabula ezweni lomhlaba wakhe,

intokozo yami ikanye namadodana abantu.

32“Ngalokho, bantwana, ngizweni,

ngokuba babusisiwe abagcina izindlela zami.

33Yizwani ukulaya, nihlakaniphe,

ningakwenqabi.

34Ubusisiwe umuntu ongizwayo,

elinda imihla ngemihla ngasemasangweni ami,

ehlala ngasezinsikeni zeminyango yami.

35

8:35
IzA. 3:16
1 Joh. 5:11
Ngokuba ongifumanayo,

ufumana ukuphila,

azuze umusa kuJehova.

36Ongangifumani uyona umphefumulo wakhe;

bonke abangizondayo bathanda ukufa.”