IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Uthando olungcolileyo

51Ndodana yami, lalela ukuhlakanipha kwami,

ubeke indlebe yakho ekuqondeni kwami

2ukuba ugcine amasu,

nezindebe zakho zilonde ukwazi.

3

5:3
AmaH. 55:21
IzA. 6:24
Ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo ziconsa izinyosi;

umlomo wakhe ubushelezi kunamafutha.

4Kepha ekugcineni umunyu njengomhlonyane,

ubukhali njengenkemba enezinhlangothi ezimbili.

5

5:5
IzA. 2:18
7:27
Izinyawo zakhe ziyehlela ekufeni;

izinyathelo zakhe zibambelela endaweni yabafileyo.

6Akanaki umkhondo wokuphila;

imikhondo yakhe iyaguquguquka,

engazi.

7Ngalokho, madodana ami, ngizweni,

ningachezuki emazwini omlomo wami.

8Dedisela kude naye indlela yakho,

ungasondeli emnyango wendlu yakhe,

9funa unike abanye udumo lwakho,

naye ononya iminyaka yakho,

10funa abezizwe basuthe ngamandla akho,

umshikashika wakho ube sendlini yomfokazi,

11uze ububule ekugcineni,

lapho umzimba wakho nenyama yakho kuqediwe,

12ngokuthi: “Yeka ukuzonda kwami ukulaywa

nokudelela kwenhliziyo yami ukusolwa!

13Angilalelanga izwi labafundisi bami,

angibekanga indlebe yami kubo abangifundisayo.

14

5:14
Lev. 20:10
Dut. 22:24
Ngacishe ngaba sebubini bonke

phakathi kwebandla nasemhlanganweni.”

15Phuza amanzi emgodini wakho,

amanzi agobhozayo emthonjeni wakho.

16Imithombo iyaphalala ngaphandle yini,

nemifula yamanzi ezigcawini, na?

17Mayibe ngeyakho wena wedwa,

ingabi ngeyabafokazi kanye nawe.

18

5:18
Shum. 9:9
Mawubusiswe umthombo wakho,

uthokoze ngomfazi wobusha bakho.

19Uyindluzelekazi ethandayo negogokazi elihle;

amabele akhe mawakudelise ngesikhathi sonke,

weqiwe njalo luthando lwakhe.

20Ubuyakweqelwani ngowesifazane ondindayo, ndodana yami,

ugone isifuba somfokazi, na?

21

5:21
Jobe 34:21
IzA. 15:3
Jer. 16:17
32:19
Heb. 4:13
Ngokuba izindlela zomuntu

ziphambi kwamehlo kaNkulunkulu;

uyenza yonke imikhondo yakhe ukuba ilingane.

22

5:22
AmaH. 9:16
Omubi uyakubanjwa ngububi bakhe,

abhajwe ngezintambo zezono zakhe.

23Uyakufa yena ngokuswela ukulaywa,

nangobuningi bobuwula bakhe uyakuduka.

6

Izindlela zobuwula

61

6:1
IzA. 11:15
17:18
20:16
22:26
27:13
Ndodana yami, uma uyisibambiso somakhelwane wakho,

uma uxhawulene nomfokazi,

2ucushiwe ngamazwi omlomo wakho,

ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho,

3yenza lokhu phela, ndodana yami,

uzophule,

lokhu ungene esandleni somakhelwane wakho:

khothama phambi kwakhe,

umncengisise.

4

6:4
AmaH. 132:4
Unganiki amehlo akho ubuthongo,

nezinkophe zakho ukozela.

5Zophule njengensephe kumzingeli

nanjengenyoni esandleni somthiyi wezinyoni.

6

6:6
Jobe 12:7
Yana entuthwaneni, vilandini,

ubone izindlela zayo, uhlakaniphe,

7yona ethi ingenamahluleli,

nambonisi, nambusi,

8

6:8
IzA. 30:25
ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo,

ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo.

9Uyakulala kuze kube nini, vilandini?

Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na?

10

6:10
IzA. 24:33
Shum. 4:5
Ubuthongo obuncane,

ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

11

6:11
IzA. 20:13
bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.

12

6:12
IzA. 16:30
Umuntu omubi, umuntu wokona,

nguye ohamba nomlomo ophambeneyo,

13

6:13
AmaH. 35:9
IzA. 10:10
oqwayiza amehlo,

eshudula ngezinyawo zakhe,

ekhomba ngeminwe.

14Ubuphoxo busenhliziyweni yakhe;

uceba okubi ngesikhathi sonke;

ususa ukuxabana.

15Ngalokho ingozi yakhe iyakufika ngokuzumayo;

ngokuphazima kweso uyakwaphulwa,

kungabikho ukuphiliswa.

16Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova,

yebo, eziyisikhombisa eziyizinengiso emphefumulweni wakhe:

17

6:17
IzA. 12:22
16:5
amehlo azidlayo, nolimi lwamanga,

nezandla ezichitha igazi elingenacala,

18nenhliziyo eceba imicabango emibi,

nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini,

19nofakazi wamanga ophafuza inkohliso,

obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane.

Izindlela zokuphinga

20

6:20
IzA. 1:8
Ndodana yami,

gcina umyalo kayihlo,

ungawushiyi umthetho kanyoko.

21

6:21
IzA. 3:3
7:3
Yibophe enhliziyweni yakho njalo,

uyithekeleze entanyeni yakho.

22

6:22
Dut. 6:7
AmaH. 1:2
Mayikuhole ekuhambeni kwakho,

ikulondoloze ekulaleni kwakho,

ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho.

23

6:23
AmaH. 19:8
119:105
2 Pet. 1:19
Ngokuba imiyalo iyisibani,

nomthetho ungukukhanya,

nokusola ngokulaya kuyindlela yokuphila,

24

6:24
IzA. 2:16
5:3
7:5
ukuze ugcinwe kowesifazane omubi,

nasekuthopheni kolimi lowesifazane ondindayo.

25Ungakhanuki ubuhle bakhe enhliziyweni yakho,

angakubambi ngezinkophe zakhe.

26Ngokuba intengo yowesifazane

oyisiphingi iyiqebelengwane

lesinkwa, kepha umfazi

womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo.

27Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe,

izingubo zakhe zingashi, na?

28Umuntu angahamba phezu

kwamalahle avuthayo,

izinyawo zakhe zingahanguki, na?

29Unjalo yena ongena kumkamakhelwane:

akuyikuthiwa ongenacala noma yimuphi omthintileyo.

30Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyeba ukuba azisuthise lapho elambile na?

31

6:31
Eks. 22:1
Uma efunyanwa,

uyakubuyisa kasikhombisa,

anikeze yonke impahla yendlu yakhe.

32Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda;

wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe.

33Uyakuthola imivimbo nehlazo,

nenhlamba yakhe ayiyikwesulwa.

34Ngokuba isikhwele sendoda singukufutheka;

ayiyikuyeka ngosuku lokuphindisela.

35Ayiyikunaka neze ihlawulo;

ayaneliswa, noma uphana ngezipho eziningi.

7

71Ndodana yami, gcina amazwi ami,

uzibekelele imiyalo yami.

2Gcina imiyalo yami, uphile,

nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho.

3

7:3
Eks. 13:16
Dut. 6:8
11:18
IzA. 3:3
6:21
Yibophe eminweni yakho,

uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho.

4Yisho kukho ukuhlakanipha:

“Ungudadewethu,”

ubize ukuqonda ngokuthi owazana nawe,

5

7:5
IzA. 2:16
5:3
6:24
ukuze bakugcine kowesifazane ondindayo,

kumfokazi owenza bushelezi amazwi akhe.

6Ngokuba efasiteleni lendlu yami ngalunguza eheleni lami,

7ngabheka phakathi kwabangenalwazi,

ngabona phakathi kwabasha insizwa engenakuqonda,

8edlula esitaladini eduze negumbi lakhe.

iya endleleni yendlu yakhe,

9

7:9
Joh. 3:20
sekuhwelela kusihlwa,

esigayegayeni sobusuku nobumnyama.

10Bheka,

isihlangabezwa ngowesifazane;

izingubo zakhe zingezesifebe,

enobuqili enhliziyweni.

11

7:11
IzA. 9:13
Uyanyakaza engenakuthula;

izinyawo zakhe azihlali endlini yakhe;

12manje usemigwaqweni,

nangu usezigcawini,

uqamekela emagumbini onke.

13Useyayibamba, uyayanga;

uthwala amehlo, uthi kuyo:

14

7:14
Lev. 3:1
“Imihlatshelo yeminikelo yokuthula yayingifanele;

namuhla sengigcwalisile izithembiso zami.

15Ngalokho ngiphumile ukukuhlangabeza

ukuba ngifunisise ubuso bakho;

sengikutholile.

16Ngendlele umbhede wami ngezindwangu zokumboza,

nelineni elinemishwe laseGibithe.

17Ngifafazile umbhede wami ngemure,* nangomhlaba,

nangokinamona.*

18Woza sizanelise ngothando kuze kuse,

sijabule ngokuthandana.

19Ngokuba indoda yami ayikho ekhaya;

ihambile uhambo olude;

20yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo;

iyakubuyela ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga.”

21Uyamphambukisa ngamazwi akhe amaningi amahle;

ngokuthopha kwezindebe zakhe uyamyenga.

22Uyamlandela masinyane njengenkabi iya ekuhlatshweni

nanjengamaketanga ehlela isiboshwa esiyisiwula,

23

7:23
IzA. 5:4
umcibisholo uze uhlabe isibindi sakhe

njengenyoni isheshela ogibeni,

ingazi ukuthi lubekelwe ukuphila kwayo.

24Ngalokho, bantwana, ngizweni,

nilalele amazwi omlomo wami.

25Inhliziyo yakho mayingaphambukeli ezindleleni zakhe,

ungahambi emikhondweni yakhe.

26Ngokuba uwisile phansi abaningi abalimeleyo;

ababuleweyo bakhe bayisixuku esikhulu.

27

7:27
IzA. 2:18
5:5
9:18
Indlu yakhe iyindlela eya endawemi yabafileyo,

yehlela emakamelweni okufa.