IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
31

Amazwi kaLemuweli

311Amazwi kaLemuweli, inkosi yaseMasa, awafundiswa ngunina.

2“Yini, ndodana yami,

yini, ndodana yesizalo sami,

yini, ndodana yezithembiso zami, na?

3

31:3
Dut. 17:17
Unganiki abesifazane amandla akho,

nezindlela zakho kwababhubhisa amakhosi.

4

31:4
Shum. 10:16
“Akusikho okwamakhosi, Lemuweli,

akusikho okwamakhosi ukuphuza iwayini,

nokwababusi ukufisa uphuzo olunamandla,

5

31:5
Isaya 5:22
28:7
funa baphuze, bakhohlwe izimiso,

baguqule ukwahlulelwa kwabantwana bokuhlupheka.

6Mnike obhubhayo uphuzo olunamandla

nomunyu enhliziyweni iwayini.

7Makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe,

angabe esakhumbula usizi lwakhe.

8

31:8
Jobe 29:12
IzA. 24:11
“Sivulele isimungulu umlomo wakho,

umele bonke abantwana abayizintandane.

9

31:9
AmaH. 82:3
Isaya 1:17
Vula umlomo wakho,

wahlulele ngokulunga,

umele abahluphekayo nabampofu.”

Ukudunyiswa kowesifazane okhutheleyo

10

31:10
IzA. 18:22
19:14
Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na?

Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi.*

11

31:11
IzA. 12:4
14:1
Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye;

ayiyikuswela inzuzo.

12Uyayenzela okuhle, kungabi ngokubi,

zonke izinsuku zokuphila kwakhe.

13Ufuna uboya bezimvu nefilakisi;*

usebenza ngezandla ezivumayo.

14Unjengemikhumbi yabathengi;

ulanda kude ukudla kwakhe.

15Uyavuka kuse sebusuku,

aphe abendlu yakhe ukudla

namantombazana akhe imisebenzi yawo.

16Ucabanga ngensimu, ayithenge;

ngesithelo sezandla zakhe utshala isivini,

17Uyabhinca okhalweni amandla;

uyaqinisa izingalo zakhe.

18Uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo;

isibani sakhe asicimeki nasebusuku.

19Uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo,

neminwe yakhe ibamba insimbi.

20Ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe,

yebo, uzelulela abampofu izandla zakhe.

21Akesatshiswa ngabendlu yakhe ngungqoqwane;

ngokuba bonke abendlu yakhe bembathiswa okubomvu.

22Uyazenzela izindwangu ezimbozayo;

izambatho zakhe ziyilineni elicolekileyo nokububende.

23Indoda yakhe iyaziwa emasangweni,

lapho ihlezi namalunga ezwe.

24Wenza izingubo zelineni,

athengise ngazo,

anikele kubathengi amabhande.*

25Amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe;

uhleka usuku oluzayo.

26Uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha,

nomthetho womusa usolimini lwakhe.

27Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe,

akadli isinkwa sobuvila.

28Abantwana bakhe bayasukuma, bambusise;

nendoda yakhe iyamdumisa ngokuthi:

29“Baningi abafazi abakhutheleyo,

kepha wena ubadlula bonke.”

30

31:30
IzA. 11:22
Ubuhle buyinkohliso,

nokubukeka kuyize,

kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa.

31Muphe ezithelweni zezandla zakhe,

izenzo zakhe zimdumise emasangweni.