IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

291

29:1
Isaya 66:4
Jer. 7:13
Umuntu osolwayo,

onentamo elukhuni kodwa,

uyakwaphulwa ngokuphazima kweso, engenakuphulukiswa.

2

29:2
IzA. 11:10
28:12,28
Abantu bayathokoza ngokwanda kwabalungileyo,

kepha ngokubusa kwababi abantu bayabubula.

3

29:3
IzA. 10:1
15:20
27:11
Luk. 15:13,30
Umuntu othanda ukuhlakanipha uthokozisa uyise,

kepha umngane wezifebe uchitha imfuyo yakhe.

4

29:4
IzA. 28:16
Inkosi iqinisa izwe ngokwahlulela,

kepha umuntu olithelisayo uyalichitha.

5Umuntu othopha umakhelwane wakhe

wenekela izinyawo zakhe inetha.

6

29:6
IzA. 12:13
Esiphambekweni somuntu omubi kukhona ugibe,

kepha olungileyo uyenanela, athokoze.

7Olungileyo uyazi indaba yabampofu,

kepha omubi akayiqondi.

8

29:8
IzA. 28:2
Shum. 9:18
Abantu abayizideleli bavusa umuzi,

kepha abahlakaniphileyo babuyisa ulaka.

9

29:9
Isaya 57:20
Uma ohlakaniphileyo ephikisene nesiwula,

siyadlova sihleke, nokuthula akukho.

10Abantu begazi bayazonda opheleleyo,

kepha abaqotho banaka umphefumulo wakhe.

11

29:11
IzA. 17:27
Isiwula sikhipha lonke ulaka lwaso,

kepha ohlakaniphileyo uyalugodla ekugcineni.

12Uma umbusi elalela indaba yamanga,

zonke izinceku zakhe zimbi.

13

29:13
IzA. 22:2
Ompofu nocindezelayo bandawonye;

uJehova ukhanyisa amehlo abo bobabili.

14

29:14
IzA. 16:12
20:28
Inkosi eyahlulela abampofu ngeqiniso,

isihlalo sayo sobukhosi siyakuma phakade.

15

29:15
IzA. 13:24
22:15
23:13
Uswazi nokusola kuyanika ukuhlakanipha,

kepha umntwana oyekwayo uyahlazisa unina.

16

29:16
AmaH. 58:10
91:8
Ngokwanda kwababi kuyanda iziphambeko,

kepha abalungileyo bayakubuka ukuwa kwabo.

17Yilaye indodana yakho,

iyakukuphumuza,

yebo, iyakuthokozisa umphefumulo wakho.

18Lapho kungekho mbono khona,

abantu bayadlubulunda,

kepha ogcina umthetho ubusisiwe.

19Inceku ayisolwa ngamazwi,

ngokuba noma iqonda ayilaleli.

20

29:20
IzA. 26:12
Shum. 5:1
Jak. 1:19
3:5
Uyabona umuntu oshesha ngamazwi na?

Kukhona ithemba ngesiwula kunangaye.

21Inceku ekhuliswa kahle kwasebuntwaneni

iyakuba yindodana ekugcineni.

22

29:22
IzA. 15:18
22:24
27:4
Jak. 1:20
Umuntu onolaka uvusa ukuxabana,

nomuntu ofuthekayo uvama ukuphambeka.

23

29:23
Jobe 22:29
IzA. 15:33
18:12
Luk. 14:11
1 Pet. 5:5
Ukuzidla komuntu kuyamthobisa,

kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo.

24

29:24
Lev. 5:1
Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe;

uyezwa isifungo, kepha akasidaluli.

25

29:25
Math. 10:28
Ukwesaba abantu kubeka ugibe,

kepha owethemba uJehova uyalondeka.

26Abaningi bafuna ubuso bombusi,

kepha ukwahlulelwa komuntu kuvela kuJehova.

27

29:27
AmaH. 15:4
1 Pet. 4:4
Umuntu owonakeleyo uyisinengiso kwabalungileyo,

noqotho endleleni uyisinengiso komubi.

30

Amazwi ka-Aguri

301Amazwi ka-Aguri, indodana kaJakhe waseMasa. Yathi indoda ku-Ithiyeli, ko-Ithiyeli no-Ukhali:

2“Impela ngiyisiwula kunabanye abantu,

anginakuqonda komuntu.

3Angifundanga ukuhlakanipha,

ukuze ngazi oNgcwele.

4

30:4
Jobe 38:4
Ngubani owenyukele ezulwini,

wabuye wehla na?

Ngubani oqoqele umoya ezandleni zakhe na?

Ngubani obophile amanzi engutsheni yakhe na?

Ngubani omisile yonke imikhawulo yomhlaba na?

Ngubani igama lakhe,

ngubani igama lendodana yakhe, uma ulazi, na?

5

30:5
AmaH. 12:6
18:31
91:4
“Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile;

uyisihlangu kwabaphephela kuye.

6

30:6
Dut. 4:2
12:32
Ungenezeli emazwini akhe,

funa akusole, ufunyanwe ungumqambimanga.

7“Yizinto ezimbili engizicela kuwe:

unganginqabeli nazo, ngingakafi.

8

30:8
1 Thim. 6:8
Dedisela kude nami okuyize namanga,

unganginiki ubumpofu nengcebo,

kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo,

9

30:9
Dut. 8:12
32:15
funa ngisuthe, ngikuphike ngithi:

‘UJehova ungubani na’ ”

funa ngibe mpofu, ngebe,

ngilone igama likaNkulunkulu wami.

10“Ungahlebi inceku enkosini yayo,

funa ikuthuke, ube necala.

11“Kukhona isizukulwane esithuka uyise,

esingabusisi unina.

12Kukhona isizukulwane esimhlophe emehlweni aso,

esingahlanzwanga ensileni yaso.

13Kukhona isizukulwane yeka ukuzidla kwaso!

Nezinkophe zaso ziphakanyisiwe.

14Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba

namazinyo emihlathi angomese

bokuqeda abampofu emhlabeni,

nabaswelayo phakathi kwabantu.

15“Umnyundu unamadodakazi amabili athi:

‘Siphe, siphe.’

“Kukhona izinto ezintathu ezingasuthi,

nezine ezingasho ukuthi: ‘Kwanele!’:

16

30:16
IzA. 27:20
indawo yabafileyo,

nesizalo esiyinyumba,

nomhlaba ongasuthi ngamanzi,

nomlilo ongasho ukuthi: ‘Kwanele!’

17

30:17
Dut. 27:16
“Iso eliklolodela uyise

nelidelela ukulalela unina

liyakukhishwa ngamagwababa angasemfuleni,

lidliwe ngamazinyane okhozi.

18“Kukhona izinto ezintathu ezingahlula ngokumangalisa,

yebo, ezine engingazaziyo:

19indlela yokhozi emoyeni,

nendlela yenyoka edwaleni,

nendlela yomkhumbi phakathi kolwandle,

nendlela yendoda entombini.

20“Inje indlela yowesifazane ophingayo:

uyadla, abesesula umlomo wakhe,

athi: ‘Angenzanga isono.’

21“Phansi kwezinto ezintathu umhlaba uyazamazama,

yebo, phansi kwezine ongezithwale:

22

30:22
IzA. 19:10
Shum. 10:5
phansi kwenceku ekubekweni kwayo inkosi,

nesiwula uma sisuthile ngokudla,

23naphansi kwesaliwakazi ekuganeni kwaso,

nencekukazi ekulidleni ifa lenkosikazi yayo.

24“Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni,

kepha zihlakaniphile kakhulu:

25

30:25
IzA. 6:6
izintuthwane ziyisizwe esingenamandla,

kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo;

26izimbila ziyisizwe esibuthakathaka,

kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni;

27izinkumbi azinankosi,

kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo;

28isibankwa ungasibamba ngezandla zombili,

kanti sisendlini yenkosi.

29“Kukhona izinto ezintathu ezinyathela ngesizotha,

yebo, ezine ezihamba ngesithunzi:

30ingonyama, iqhawe ezilwaneni;

ayihlehli nakusiphi;

31

30:31
Jobe 39:19
nehhashi lempi kanye nempongo,

nenkosi phambi kwempi yayo.

32

30:32
Mika 7:16
“Uma wenzile ubuwula ngokuziphakamisa,

wacabanga okubi,

beka isandla emlonyeni wakho.

33Ngokuba ukuphehla ubisi kuveza iphehlwa,

nokucindezelwa kwempumulo kuveza igazi;

kanjalo ukucindezela ulaka kuveza ukuxabana.”

31

Amazwi kaLemuweli

311Amazwi kaLemuweli, inkosi yaseMasa, awafundiswa ngunina.

2“Yini, ndodana yami,

yini, ndodana yesizalo sami,

yini, ndodana yezithembiso zami, na?

3

31:3
Dut. 17:17
Unganiki abesifazane amandla akho,

nezindlela zakho kwababhubhisa amakhosi.

4

31:4
Shum. 10:16
“Akusikho okwamakhosi, Lemuweli,

akusikho okwamakhosi ukuphuza iwayini,

nokwababusi ukufisa uphuzo olunamandla,

5

31:5
Isaya 5:22
28:7
funa baphuze, bakhohlwe izimiso,

baguqule ukwahlulelwa kwabantwana bokuhlupheka.

6Mnike obhubhayo uphuzo olunamandla

nomunyu enhliziyweni iwayini.

7Makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe,

angabe esakhumbula usizi lwakhe.

8

31:8
Jobe 29:12
IzA. 24:11
“Sivulele isimungulu umlomo wakho,

umele bonke abantwana abayizintandane.

9

31:9
AmaH. 82:3
Isaya 1:17
Vula umlomo wakho,

wahlulele ngokulunga,

umele abahluphekayo nabampofu.”

Ukudunyiswa kowesifazane okhutheleyo

10

31:10
IzA. 18:22
19:14
Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na?

Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi.*

11

31:11
IzA. 12:4
14:1
Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye;

ayiyikuswela inzuzo.

12Uyayenzela okuhle, kungabi ngokubi,

zonke izinsuku zokuphila kwakhe.

13Ufuna uboya bezimvu nefilakisi;*

usebenza ngezandla ezivumayo.

14Unjengemikhumbi yabathengi;

ulanda kude ukudla kwakhe.

15Uyavuka kuse sebusuku,

aphe abendlu yakhe ukudla

namantombazana akhe imisebenzi yawo.

16Ucabanga ngensimu, ayithenge;

ngesithelo sezandla zakhe utshala isivini,

17Uyabhinca okhalweni amandla;

uyaqinisa izingalo zakhe.

18Uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo;

isibani sakhe asicimeki nasebusuku.

19Uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo,

neminwe yakhe ibamba insimbi.

20Ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe,

yebo, uzelulela abampofu izandla zakhe.

21Akesatshiswa ngabendlu yakhe ngungqoqwane;

ngokuba bonke abendlu yakhe bembathiswa okubomvu.

22Uyazenzela izindwangu ezimbozayo;

izambatho zakhe ziyilineni elicolekileyo nokububende.

23Indoda yakhe iyaziwa emasangweni,

lapho ihlezi namalunga ezwe.

24Wenza izingubo zelineni,

athengise ngazo,

anikele kubathengi amabhande.*

25Amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe;

uhleka usuku oluzayo.

26Uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha,

nomthetho womusa usolimini lwakhe.

27Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe,

akadli isinkwa sobuvila.

28Abantwana bakhe bayasukuma, bambusise;

nendoda yakhe iyamdumisa ngokuthi:

29“Baningi abafazi abakhutheleyo,

kepha wena ubadlula bonke.”

30

31:30
IzA. 11:22
Ubuhle buyinkohliso,

nokubukeka kuyize,

kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa.

31Muphe ezithelweni zezandla zakhe,

izenzo zakhe zimdumise emasangweni.