IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukumethemba uJehova

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami,

kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami,

2ngokuba iyakwenezela kuwe

ubude bezinsuku,

neminyaka yokuphila, nokuthula.

3

3:3
IzA. 6:21
7:3
Isihhe neqiniso makungakushiyi;

kubophe entanyeni yakho,

ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho,

4ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu.

5

3:5
1 IziKr. 28:9
IzA. 22:19
Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho,

ungenciki kokwakho ukuqonda.

6Mazise yena ezindleleni zakho zonke,

uyakuqondisa imikhondo yakho.

7

3:7
IzA. 28:26
Isaya 5:21
Rom. 12:16
Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho;

mesabe uJehova, udede ebubini.

8

3:8
IzA. 16:24
Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho

nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

9

3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dumisa uJehova ngempahla yakho,

nangolibo lwazo zonke izithelo zakho,

10izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi,

nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
IsAmb. 3:19
Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kukaJehova,

ungakhathazeki ngokusola kwakhe.

12

3:12
IzA. 13:24
Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo,

njengoyise indodana ayithandayo.

13Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha

nomuntu ozuza ingqondo,

14

3:14
Jobe 28:15
IzA. 8:10
16:16
ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva,

nokutholakalayo kukho kunegolide.

15

3:15
Math. 13:14
Kuyigugu kunamarubi,*

nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho.

16

3:16
IzA. 8:18,35
9:11
Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene,

nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodumo.

17Izindlela zakho ziyizindlela zokumnandi;

yonke imikhondo yakho ingukuthula.

18

3:18
IzA. 11:30
Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo,

nababambelela kukho babusisiwe.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha;

wamisa amazulu ngokuqonda.

20Ngokwazi kwakhe izintwa zaqhekezwa,

namafu aconsa amazolo.

21Ndodana yami,

lokho makungasuki emehlweni akho,

ugcine ukuhlakanipha namasu,

22kube ngukuphila emphefumulweni wakho

nomusa entanyeni yakho.

23Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka,

ungaqhuzuli unyawo lwakho.

24

3:24
AmaH. 4:8
91:5
Lapho ulala phansi,

awuyikwesaba lutho;

nanxa usulale phansi,

ubuthongo bakho buyakuba mnandi.

25

3:25
AmaH. 112:7
Ungethuswa luvalo oluzumayo

nokuchithwa kwababi, lapho kufika,

26ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho,

agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa.

27Ungagodleli abaninikho okuhle,

lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza.

28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi:

“Hamba, ubuye,

ngiyakukunika kusasa,”

lapho kukhona kuwe.

29Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho,

lapho ehlezi nawe elondekile.

30Ungaphikisani namuntu ngeze,

uma engakonanga ngalutho.

31

3:31
AmaH. 1:1
IzA. 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu,

ungakhethi neyodwa yezindlela zakhe,

32

3:32
AmaH. 25:14
ngokuba ophambeneyo uyisinengiso kuJehova.

kepha abaqotho bayisifuba sakhe.

33

3:33
Lev. 26:3,14
Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi,

kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo.

34

3:34
AmaH. 37:13
59:8
IzA. 1:26
Isaya 66:2
Jak. 4:10
1 Pet. 5:5
Izideleli uyazidelela,

kepha abathobekileyo ubapha umusa.

35Abahlakaniphileyo bayakudla ifa lodumo,

kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo.