IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Isibusiso sokuhlakanipha

21Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami,

uzibekelele imiyalo yami,

2ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni,

uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho,

3

2:3
Jak. 1:5
yebo, uma ukhala ngengqondo,

uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda,

4uma ukufuna njengesiliva,

ukuphenya njengamagugu afihliweyo,

5khona uyakuqonda ukumesaba uJehova,

ufumane ukumazi uNkulunkulu.

6

2:6
Jobe 32:8
Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha;

emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda.

7Uyabekela abaqotho isibusiso,

uyihawu kwabahamba bengenacala,

8

2:8
AmaH. 1:6
egcina izindlela zokulunga,

elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe.

9Khona uyakuqonda ukulunga nokwahlulela,

neqiniso,

yebo, nezindlela zonke ezinhle.

10Ngokuba ukuhlakanipha

kuyakungena enhliziyweni yakho,

ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho.

11Amasu ayakukulinda,

ukuqonda kukugcine,

12ukuze wophulwe endleleni yobubi

nakubantu abakhuluma okuphambeneyo,

13abashiya imikhondo yobuqotho,

ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama;

14abathokoza ngokwenza okubi,

bajabulele ukuphambana kobubi;

15abazindlela zabo ziyisigwegwe,

nemikhondo yabo iphambene,

16

2:16
IzA. 6:24
7:5
ukuba wophulwe kowesifazane ondindayo

nakuye owezizwe onamazwi athophayo,

17oshiya umngane wobusha bakhe,

akhohlwe isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe,

18

2:18
IzA. 5:5
7:27
ngokuba indlu yakhe ishonela ekufeni,

nasezithunzini izindlela zakhe.

19Bonke abangena kuye ababuyi,

bangafinyeleli ezindleleni zokuphila.

20Kanjalo uyakuhamba ezindleleni zabahle,

ugcine imikhondo yabalungileyo.

21

2:21
AmaH. 37:9
Math. 5:5
Ngokuba abaqotho bayakuhlala ezweni,

abapheleleyo basale kulo.

22

2:22
Jobe 18:17
IzA. 10:7,30
Kepha ababi bayakunqunywa ezweni,

nabambuluzayo bayakusishulwa kulo.

3

Ukumethemba uJehova

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami,

kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami,

2ngokuba iyakwenezela kuwe

ubude bezinsuku,

neminyaka yokuphila, nokuthula.

3

3:3
IzA. 6:21
7:3
Isihhe neqiniso makungakushiyi;

kubophe entanyeni yakho,

ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho,

4ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu.

5

3:5
1 IziKr. 28:9
IzA. 22:19
Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho,

ungenciki kokwakho ukuqonda.

6Mazise yena ezindleleni zakho zonke,

uyakuqondisa imikhondo yakho.

7

3:7
IzA. 28:26
Isaya 5:21
Rom. 12:16
Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho;

mesabe uJehova, udede ebubini.

8

3:8
IzA. 16:24
Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho

nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

9

3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dumisa uJehova ngempahla yakho,

nangolibo lwazo zonke izithelo zakho,

10izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi,

nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
IsAmb. 3:19
Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kukaJehova,

ungakhathazeki ngokusola kwakhe.

12

3:12
IzA. 13:24
Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo,

njengoyise indodana ayithandayo.

13Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha

nomuntu ozuza ingqondo,

14

3:14
Jobe 28:15
IzA. 8:10
16:16
ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva,

nokutholakalayo kukho kunegolide.

15

3:15
Math. 13:14
Kuyigugu kunamarubi,*

nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho.

16

3:16
IzA. 8:18,35
9:11
Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene,

nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodumo.

17Izindlela zakho ziyizindlela zokumnandi;

yonke imikhondo yakho ingukuthula.

18

3:18
IzA. 11:30
Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo,

nababambelela kukho babusisiwe.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha;

wamisa amazulu ngokuqonda.

20Ngokwazi kwakhe izintwa zaqhekezwa,

namafu aconsa amazolo.

21Ndodana yami,

lokho makungasuki emehlweni akho,

ugcine ukuhlakanipha namasu,

22kube ngukuphila emphefumulweni wakho

nomusa entanyeni yakho.

23Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka,

ungaqhuzuli unyawo lwakho.

24

3:24
AmaH. 4:8
91:5
Lapho ulala phansi,

awuyikwesaba lutho;

nanxa usulale phansi,

ubuthongo bakho buyakuba mnandi.

25

3:25
AmaH. 112:7
Ungethuswa luvalo oluzumayo

nokuchithwa kwababi, lapho kufika,

26ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho,

agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa.

27Ungagodleli abaninikho okuhle,

lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza.

28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi:

“Hamba, ubuye,

ngiyakukunika kusasa,”

lapho kukhona kuwe.

29Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho,

lapho ehlezi nawe elondekile.

30Ungaphikisani namuntu ngeze,

uma engakonanga ngalutho.

31

3:31
AmaH. 1:1
IzA. 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu,

ungakhethi neyodwa yezindlela zakhe,

32

3:32
AmaH. 25:14
ngokuba ophambeneyo uyisinengiso kuJehova.

kepha abaqotho bayisifuba sakhe.

33

3:33
Lev. 26:3,14
Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi,

kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo.

34

3:34
AmaH. 37:13
59:8
IzA. 1:26
Isaya 66:2
Jak. 4:10
1 Pet. 5:5
Izideleli uyazidelela,

kepha abathobekileyo ubapha umusa.

35Abahlakaniphileyo bayakudla ifa lodumo,

kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo.

4

Ukulaya kukayise

41

4:1
IzA. 1:8
13:1
Zwanini, madodana ami, ukulaya kukayise,

nilalele, ukuze nazi ukuqonda.

2Ngokuba ngiyaninika izifundiso ezinhle;

ningawushiyi umthetho wami.

3Ngokuba ngangiyindodana kubaba,

ethambileyo neyodwa emehlweni kamame.

4

4:4
Lev. 18:5
1 IziKr. 28:9
Wangifundisa, wathi kimi:

“Inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami;

gcina imiyalo yami, uphile.

5Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda;

ungakhohlwa, ungachezuki emazwini omlomo wami;

6ungakushiyi, kuyakukugcina;

kuthande, kuyakukulondoloza.

7Ukuqala kokuhlakanipha yilokhu:

Zuza ukuhlakanipha;

yebo, ngakho konke okutholileyo zuza ukuhlakanipha.

8

4:8
1 Sam. 2:30
Kukhulise, kuyakukuphakamisa;

kuyakukudumisa, lapho ukugona.

9

4:9
IzA. 1:9
Kuyakunika ikhanda lakho umgexo womusa,

kunikeze kuwe umqhele wodumo.”

10Yizwa, ndodana yami,

wamukele izwi lami;

kuyakuthi iminyaka yokuphila kwakho ibe miningi.

11Ngikufundisa ngendlela yokuhlakanipha;

ngikuhola emikhondweni yobuqotho.

12Ekuhambeni kwakho isinyathelo asiyikuvinjelwa,

nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka.

13Bambelela ekulayweni, ungakuyeki;

kulonde,

ngokuba kungukuphila kwakho.

14

4:14
AmaH. 1:1
IzA. 1:15
3:31
Ungangeni emkhondweni wababi,

ungahambi endleleni yabonakeleyo.

15Yixwaye, ungadluli ngayo;

chezuka kuyo, udlule.

16Ngokuba abalali,

uma bengenzanga okubi;

ubuthongo buyasuswa,

uma bengakhubekisanga muntu.

17Ngokuba badla isinkwa sobubi,

baphuza iwayini lobudlwangudlwangu.

18Umkhondo wabalungileyo unjengokukhanya kokusa

okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kube semini.

19Indlela yababi injengobumnyama;

abazi ukuthi bakhubeka ngani.

20Ndodana yami, lalela amazwi ami,

ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami.

21

4:21
IzA. 3:21
Makungachezuki emehlweni akho,

ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho,

22ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo

nempilo yomzimba wonke wabo.

23Phezu kwakho konke okugcinayo,

gcina inhliziyo yakho,

ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila.

24Susa kuwe ukuphambana komlomo,

nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe.

25Amehlo akho mawabheke phambili,

nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho.

26

4:26
AmaH. 119:5
Heb. 12:13
Yenza umkhondo wonyawo lwakho ukuba ulingane,

ziqine zonke izindlela zakho.

27

4:27
Dut. 5:32
Josh. 1:7
Ungaphambuki ngakwesokunene nangakwesokhohlo;

chezukisa unyawo lwakho ebubini.