IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

281

28:1
Lev. 26:36
IzA. 10:24
Ababi bayabaleka, noma kungekho obaxoshayo,

kepha abalungileyo banesibindi njengengonyama.

2

28:2
IzA. 29:8
Isaya 24:4
20:6
IzA. 19:1
Ngesiphambeko salo izwe linezikhulu eziningi,

kepha ngabantu abaqondileyo nabanokwazi liyakuma.

3Umuntu oswelayo ocindezela abampofu

unjengemvula ekhukhulayo engashiyi ukudla.

4Abashiya umthetho badumisa ababi,

kepha abagcina umthetho balwa nabo.

5Abantu ababi abaqondi ukwahlulela,

kepha abafuna uJehova baqonda konke.

6Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe

kunocebileyo ophambene ngezindlela zakhe.

7Ogcina umthetho uyindodana eqondileyo,

kepha ongumngane weziminzi uhlazisa uyise.

8

28:8
Shum. 2:26
Owandisa imfuyo yakhe ngenzalo nangenzuzo

uyibuthela onomusa kwabampofu.

9

28:9
Jobe 27:8
AmaH. 18:41
66:18
Joh. 9:31
Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho,

nomkhuleko wakhe uyisinengiso.

10

28:10
IzA. 26:27
Math. 15:14
Odukisela abaqotho endleleni embi

uyakuwela emgodini wakhe,

kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle.

11Isicebi sihlakaniphile emehlweni aso,

kepha ompofu oqondileyo uyakusifica.

12

28:12
IzA. 11:10
29:2
Lapho abalungileyo bethokoza,

udumo lukhulu,

kepha ekuvukeni kwababi abantu bamelwe ukufunwa.

13

28:13
AmaH. 32:3
1 Joh. 1:9
Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela,

kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa.

14

28:14
IzA. 14:16
Ubusisiwe umuntu owesaba njalo,

kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini.

15Njengengonyama ebhongayo nebhere* elihahayo,

unjalo umbusi omubi phezu kwabantu abampofu.

16

28:16
IzA. 29:4
Wena sikhulu esingenakuqonda nesicindezelayo,

ozonda inzuzo engalungile uyakwandiza izinsuku zakhe.

17

28:17
Gen. 9:6
Eks. 21:12
Dut. 19:11
Umuntu osindwa yigazi lomunye

uyakubalekela egodini;

makangasizwa muntu.

18

28:18
IzA. 12:13
Ohamba ekupheleleni uyakusinda,

kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo.

19

28:19
IzA. 12:11
20:4
Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla,

kepha olandela amayiyane uyakusutha ngobumpofu.

20

28:20
IzA. 20:21
21:5
1 Thim. 6:6,9
Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso,

kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa.

21

28:21
IzA. 18:5
24:23
Hez. 13:19
Ukukhetha ubuso akukuhle;

ngomthamo wesinkwa umuntu angenza isiphambeko.

22Umuntu oneso elibi ushesha ukuba athole imfuyo;

akazi ukuthi ukuswela kuyakumehlela.

23

28:23
IzA. 9:8
27:5
Osola umuntu uyakuthola ngasemuva isisa

kunothopha ngolimi lwakhe.

24

28:24
IzA. 19:26
Math. 15:5
Ophanga uyise nonina, ethi:

“Akusiso isiphambeko,”

yena ungumngane wochithayo.

25Onomoya ohahayo uyavusa ukuxabana,

kepha owethemba kuJehova uyakukhuluphaliswa.

26

28:26
IzA. 3:5,7
1 Kor. 3:19
Owethemba enhliziyweni yakhe uyisiwula;

kepha ohamba ngokuhlakanipha uyakhululwa.

27

28:27
Dut. 15:11
IzA. 19:17
Opha ompofu akayikuswela,

kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi.

28

28:28
Jobe 24:4
IzA. 11:10
29:2
Lapho ababi bevuka, umuntu uyacasha,

kepha ngokubhubha kwabo abalungileyo bayanda.

29

291

29:1
Isaya 66:4
Jer. 7:13
Umuntu osolwayo,

onentamo elukhuni kodwa,

uyakwaphulwa ngokuphazima kweso, engenakuphulukiswa.

2

29:2
IzA. 11:10
28:12,28
Abantu bayathokoza ngokwanda kwabalungileyo,

kepha ngokubusa kwababi abantu bayabubula.

3

29:3
IzA. 10:1
15:20
27:11
Luk. 15:13,30
Umuntu othanda ukuhlakanipha uthokozisa uyise,

kepha umngane wezifebe uchitha imfuyo yakhe.

4

29:4
IzA. 28:16
Inkosi iqinisa izwe ngokwahlulela,

kepha umuntu olithelisayo uyalichitha.

5Umuntu othopha umakhelwane wakhe

wenekela izinyawo zakhe inetha.

6

29:6
IzA. 12:13
Esiphambekweni somuntu omubi kukhona ugibe,

kepha olungileyo uyenanela, athokoze.

7Olungileyo uyazi indaba yabampofu,

kepha omubi akayiqondi.

8

29:8
IzA. 28:2
Shum. 9:18
Abantu abayizideleli bavusa umuzi,

kepha abahlakaniphileyo babuyisa ulaka.

9

29:9
Isaya 57:20
Uma ohlakaniphileyo ephikisene nesiwula,

siyadlova sihleke, nokuthula akukho.

10Abantu begazi bayazonda opheleleyo,

kepha abaqotho banaka umphefumulo wakhe.

11

29:11
IzA. 17:27
Isiwula sikhipha lonke ulaka lwaso,

kepha ohlakaniphileyo uyalugodla ekugcineni.

12Uma umbusi elalela indaba yamanga,

zonke izinceku zakhe zimbi.

13

29:13
IzA. 22:2
Ompofu nocindezelayo bandawonye;

uJehova ukhanyisa amehlo abo bobabili.

14

29:14
IzA. 16:12
20:28
Inkosi eyahlulela abampofu ngeqiniso,

isihlalo sayo sobukhosi siyakuma phakade.

15

29:15
IzA. 13:24
22:15
23:13
Uswazi nokusola kuyanika ukuhlakanipha,

kepha umntwana oyekwayo uyahlazisa unina.

16

29:16
AmaH. 58:10
91:8
Ngokwanda kwababi kuyanda iziphambeko,

kepha abalungileyo bayakubuka ukuwa kwabo.

17Yilaye indodana yakho,

iyakukuphumuza,

yebo, iyakuthokozisa umphefumulo wakho.

18Lapho kungekho mbono khona,

abantu bayadlubulunda,

kepha ogcina umthetho ubusisiwe.

19Inceku ayisolwa ngamazwi,

ngokuba noma iqonda ayilaleli.

20

29:20
IzA. 26:12
Shum. 5:1
Jak. 1:19
3:5
Uyabona umuntu oshesha ngamazwi na?

Kukhona ithemba ngesiwula kunangaye.

21Inceku ekhuliswa kahle kwasebuntwaneni

iyakuba yindodana ekugcineni.

22

29:22
IzA. 15:18
22:24
27:4
Jak. 1:20
Umuntu onolaka uvusa ukuxabana,

nomuntu ofuthekayo uvama ukuphambeka.

23

29:23
Jobe 22:29
IzA. 15:33
18:12
Luk. 14:11
1 Pet. 5:5
Ukuzidla komuntu kuyamthobisa,

kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo.

24

29:24
Lev. 5:1
Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe;

uyezwa isifungo, kepha akasidaluli.

25

29:25
Math. 10:28
Ukwesaba abantu kubeka ugibe,

kepha owethemba uJehova uyalondeka.

26Abaningi bafuna ubuso bombusi,

kepha ukwahlulelwa komuntu kuvela kuJehova.

27

29:27
AmaH. 15:4
1 Pet. 4:4
Umuntu owonakeleyo uyisinengiso kwabalungileyo,

noqotho endleleni uyisinengiso komubi.

30

Amazwi ka-Aguri

301Amazwi ka-Aguri, indodana kaJakhe waseMasa. Yathi indoda ku-Ithiyeli, ko-Ithiyeli no-Ukhali:

2“Impela ngiyisiwula kunabanye abantu,

anginakuqonda komuntu.

3Angifundanga ukuhlakanipha,

ukuze ngazi oNgcwele.

4

30:4
Jobe 38:4
Ngubani owenyukele ezulwini,

wabuye wehla na?

Ngubani oqoqele umoya ezandleni zakhe na?

Ngubani obophile amanzi engutsheni yakhe na?

Ngubani omisile yonke imikhawulo yomhlaba na?

Ngubani igama lakhe,

ngubani igama lendodana yakhe, uma ulazi, na?

5

30:5
AmaH. 12:6
18:31
91:4
“Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile;

uyisihlangu kwabaphephela kuye.

6

30:6
Dut. 4:2
12:32
Ungenezeli emazwini akhe,

funa akusole, ufunyanwe ungumqambimanga.

7“Yizinto ezimbili engizicela kuwe:

unganginqabeli nazo, ngingakafi.

8

30:8
1 Thim. 6:8
Dedisela kude nami okuyize namanga,

unganginiki ubumpofu nengcebo,

kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo,

9

30:9
Dut. 8:12
32:15
funa ngisuthe, ngikuphike ngithi:

‘UJehova ungubani na’ ”

funa ngibe mpofu, ngebe,

ngilone igama likaNkulunkulu wami.

10“Ungahlebi inceku enkosini yayo,

funa ikuthuke, ube necala.

11“Kukhona isizukulwane esithuka uyise,

esingabusisi unina.

12Kukhona isizukulwane esimhlophe emehlweni aso,

esingahlanzwanga ensileni yaso.

13Kukhona isizukulwane yeka ukuzidla kwaso!

Nezinkophe zaso ziphakanyisiwe.

14Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba

namazinyo emihlathi angomese

bokuqeda abampofu emhlabeni,

nabaswelayo phakathi kwabantu.

15“Umnyundu unamadodakazi amabili athi:

‘Siphe, siphe.’

“Kukhona izinto ezintathu ezingasuthi,

nezine ezingasho ukuthi: ‘Kwanele!’:

16

30:16
IzA. 27:20
indawo yabafileyo,

nesizalo esiyinyumba,

nomhlaba ongasuthi ngamanzi,

nomlilo ongasho ukuthi: ‘Kwanele!’

17

30:17
Dut. 27:16
“Iso eliklolodela uyise

nelidelela ukulalela unina

liyakukhishwa ngamagwababa angasemfuleni,

lidliwe ngamazinyane okhozi.

18“Kukhona izinto ezintathu ezingahlula ngokumangalisa,

yebo, ezine engingazaziyo:

19indlela yokhozi emoyeni,

nendlela yenyoka edwaleni,

nendlela yomkhumbi phakathi kolwandle,

nendlela yendoda entombini.

20“Inje indlela yowesifazane ophingayo:

uyadla, abesesula umlomo wakhe,

athi: ‘Angenzanga isono.’

21“Phansi kwezinto ezintathu umhlaba uyazamazama,

yebo, phansi kwezine ongezithwale:

22

30:22
IzA. 19:10
Shum. 10:5
phansi kwenceku ekubekweni kwayo inkosi,

nesiwula uma sisuthile ngokudla,

23naphansi kwesaliwakazi ekuganeni kwaso,

nencekukazi ekulidleni ifa lenkosikazi yayo.

24“Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni,

kepha zihlakaniphile kakhulu:

25

30:25
IzA. 6:6
izintuthwane ziyisizwe esingenamandla,

kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo;

26izimbila ziyisizwe esibuthakathaka,

kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni;

27izinkumbi azinankosi,

kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo;

28isibankwa ungasibamba ngezandla zombili,

kanti sisendlini yenkosi.

29“Kukhona izinto ezintathu ezinyathela ngesizotha,

yebo, ezine ezihamba ngesithunzi:

30ingonyama, iqhawe ezilwaneni;

ayihlehli nakusiphi;

31

30:31
Jobe 39:19
nehhashi lempi kanye nempongo,

nenkosi phambi kwempi yayo.

32

30:32
Mika 7:16
“Uma wenzile ubuwula ngokuziphakamisa,

wacabanga okubi,

beka isandla emlonyeni wakho.

33Ngokuba ukuphehla ubisi kuveza iphehlwa,

nokucindezelwa kwempumulo kuveza igazi;

kanjalo ukucindezela ulaka kuveza ukuxabana.”