IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

271

27:1
Jak. 4:13
Ungazigabisi ngolwakusasa,

ngokuba awukwazi okungavela ngosuku.

2

27:2
Jer. 9:23
Makakudumise omunye,

kungabi ngumlomo wakho,

kube ngumfokazi,

kungabi yizindebe zakho.

3

27:3
Jobe 5:2
6:3
Shum. 7:10
Itshe liyasinda nesihlabathi sinzima,

kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili.

4

27:4
IzA. 6:34
Jak. 1:20
Ulaka lulunya nentukuthelo iyisikhukhula,

kepha ngubani ongema phambi komhawu na?

5Ukusola okusobala kungcono

kunothando olufihliweyo.

6Amanxeba othandayo athembekile,

kepha ukwanga kwesitha kuyachichima.

7Umphefumulo osuthiyo uyanengwa yizinyosi,

kepha emphefumulweni olambileyo konke okubabayo kumnandi.

8Njengenyoni esuka ibaleka esidlekeni sayo,

unjalo umuntu obalekele indawo yakhe.

9Amafutha nempepho kuyathokozisa inhliziyo;

bunjalo ubumnandi bomuntu ngokululeka ngenhliziyo.

10

27:10
IzA. 18:24
Ungashiyi umngane wakho nomngane kayihlo,

ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwengozi yakho;

ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude.

11

27:11
IzA. 10:1
23:15
29:3
Ndodana yami, hlakanipha,

uthokozise inhliziyo yami

ukuba ngiphendule ongisolayo.

12

27:12
IzA. 22:3
Oqondileyo uyabona ububi, acashe,

kepha abangenalwazi badlula nje, bahlupheke ngakho.

13

27:13
IzA. 20:16
22:26
Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi,

umbambe abe yisibambiso omela abezizwe.

14Obusisa umngane wakhe ngezwi elikhulu, evuka ekuseni,

kuyakubalelwa kuye ukuthi kuyisiqalekiso.

15

27:15
IzA. 19:13
Ukuconsa okunganqamukiyo ngosuku lwemvula

nowesifazane oxabanayo kuyafana.

16Omvimbela yena uvimbela umoya;

isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje.

17Insimbi ilola insimbi,

nomuntu ubuso bomunye.

18Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo,

nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa.

19Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso,

injalo inhliziyo yomuntu kumuntu.

20

27:20
IzA. 30:16
Shum. 1:8
Hab. 2:5
Indawo yabafileyo nokubhubha akusuthi,

namehlo omuntu awasuthi.

21

27:21
IzA. 17:3
Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva,

nesithando ngesegolide,

nomuntu unjengodumo lwakhe.

22Noma ugqula isiwula ngembokodwe

etsheni lokusila phakathi komqhazulo,

ubuwula baso abuyikusuka kuso.

23Yazi nokwazi ukuma kwezimvu zakho,

ubeke inhliziyo yakho emihlambini yakho.

24Ngokuba ingcebo ayiyikuhlala kuze kube phakade;

umqhele uyahlala izizukulwane ngezizukulwane na?

25Lapho utshani bumuka,

nohlaza lubonakala,

nemifino yezintaba ibuthwa,

26kukhona izimvu zokuba wembathe,

nezimpongo ukuba zibe yintengo yomhlaba.

27Kuyakuba khona ubisi lwezimbuzi

olwanele ukudla kwakho nokudla kwendlu yakho,

nokuphila kwamantombazana akho.

28

281

28:1
Lev. 26:36
IzA. 10:24
Ababi bayabaleka, noma kungekho obaxoshayo,

kepha abalungileyo banesibindi njengengonyama.

2

28:2
IzA. 29:8
Isaya 24:4
20:6
IzA. 19:1
Ngesiphambeko salo izwe linezikhulu eziningi,

kepha ngabantu abaqondileyo nabanokwazi liyakuma.

3Umuntu oswelayo ocindezela abampofu

unjengemvula ekhukhulayo engashiyi ukudla.

4Abashiya umthetho badumisa ababi,

kepha abagcina umthetho balwa nabo.

5Abantu ababi abaqondi ukwahlulela,

kepha abafuna uJehova baqonda konke.

6Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe

kunocebileyo ophambene ngezindlela zakhe.

7Ogcina umthetho uyindodana eqondileyo,

kepha ongumngane weziminzi uhlazisa uyise.

8

28:8
Shum. 2:26
Owandisa imfuyo yakhe ngenzalo nangenzuzo

uyibuthela onomusa kwabampofu.

9

28:9
Jobe 27:8
AmaH. 18:41
66:18
Joh. 9:31
Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho,

nomkhuleko wakhe uyisinengiso.

10

28:10
IzA. 26:27
Math. 15:14
Odukisela abaqotho endleleni embi

uyakuwela emgodini wakhe,

kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle.

11Isicebi sihlakaniphile emehlweni aso,

kepha ompofu oqondileyo uyakusifica.

12

28:12
IzA. 11:10
29:2
Lapho abalungileyo bethokoza,

udumo lukhulu,

kepha ekuvukeni kwababi abantu bamelwe ukufunwa.

13

28:13
AmaH. 32:3
1 Joh. 1:9
Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela,

kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa.

14

28:14
IzA. 14:16
Ubusisiwe umuntu owesaba njalo,

kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini.

15Njengengonyama ebhongayo nebhere* elihahayo,

unjalo umbusi omubi phezu kwabantu abampofu.

16

28:16
IzA. 29:4
Wena sikhulu esingenakuqonda nesicindezelayo,

ozonda inzuzo engalungile uyakwandiza izinsuku zakhe.

17

28:17
Gen. 9:6
Eks. 21:12
Dut. 19:11
Umuntu osindwa yigazi lomunye

uyakubalekela egodini;

makangasizwa muntu.

18

28:18
IzA. 12:13
Ohamba ekupheleleni uyakusinda,

kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo.

19

28:19
IzA. 12:11
20:4
Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla,

kepha olandela amayiyane uyakusutha ngobumpofu.

20

28:20
IzA. 20:21
21:5
1 Thim. 6:6,9
Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso,

kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa.

21

28:21
IzA. 18:5
24:23
Hez. 13:19
Ukukhetha ubuso akukuhle;

ngomthamo wesinkwa umuntu angenza isiphambeko.

22Umuntu oneso elibi ushesha ukuba athole imfuyo;

akazi ukuthi ukuswela kuyakumehlela.

23

28:23
IzA. 9:8
27:5
Osola umuntu uyakuthola ngasemuva isisa

kunothopha ngolimi lwakhe.

24

28:24
IzA. 19:26
Math. 15:5
Ophanga uyise nonina, ethi:

“Akusiso isiphambeko,”

yena ungumngane wochithayo.

25Onomoya ohahayo uyavusa ukuxabana,

kepha owethemba kuJehova uyakukhuluphaliswa.

26

28:26
IzA. 3:5,7
1 Kor. 3:19
Owethemba enhliziyweni yakhe uyisiwula;

kepha ohamba ngokuhlakanipha uyakhululwa.

27

28:27
Dut. 15:11
IzA. 19:17
Opha ompofu akayikuswela,

kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi.

28

28:28
Jobe 24:4
IzA. 11:10
29:2
Lapho ababi bevuka, umuntu uyacasha,

kepha ngokubhubha kwabo abalungileyo bayanda.

29

291

29:1
Isaya 66:4
Jer. 7:13
Umuntu osolwayo,

onentamo elukhuni kodwa,

uyakwaphulwa ngokuphazima kweso, engenakuphulukiswa.

2

29:2
IzA. 11:10
28:12,28
Abantu bayathokoza ngokwanda kwabalungileyo,

kepha ngokubusa kwababi abantu bayabubula.

3

29:3
IzA. 10:1
15:20
27:11
Luk. 15:13,30
Umuntu othanda ukuhlakanipha uthokozisa uyise,

kepha umngane wezifebe uchitha imfuyo yakhe.

4

29:4
IzA. 28:16
Inkosi iqinisa izwe ngokwahlulela,

kepha umuntu olithelisayo uyalichitha.

5Umuntu othopha umakhelwane wakhe

wenekela izinyawo zakhe inetha.

6

29:6
IzA. 12:13
Esiphambekweni somuntu omubi kukhona ugibe,

kepha olungileyo uyenanela, athokoze.

7Olungileyo uyazi indaba yabampofu,

kepha omubi akayiqondi.

8

29:8
IzA. 28:2
Shum. 9:18
Abantu abayizideleli bavusa umuzi,

kepha abahlakaniphileyo babuyisa ulaka.

9

29:9
Isaya 57:20
Uma ohlakaniphileyo ephikisene nesiwula,

siyadlova sihleke, nokuthula akukho.

10Abantu begazi bayazonda opheleleyo,

kepha abaqotho banaka umphefumulo wakhe.

11

29:11
IzA. 17:27
Isiwula sikhipha lonke ulaka lwaso,

kepha ohlakaniphileyo uyalugodla ekugcineni.

12Uma umbusi elalela indaba yamanga,

zonke izinceku zakhe zimbi.

13

29:13
IzA. 22:2
Ompofu nocindezelayo bandawonye;

uJehova ukhanyisa amehlo abo bobabili.

14

29:14
IzA. 16:12
20:28
Inkosi eyahlulela abampofu ngeqiniso,

isihlalo sayo sobukhosi siyakuma phakade.

15

29:15
IzA. 13:24
22:15
23:13
Uswazi nokusola kuyanika ukuhlakanipha,

kepha umntwana oyekwayo uyahlazisa unina.

16

29:16
AmaH. 58:10
91:8
Ngokwanda kwababi kuyanda iziphambeko,

kepha abalungileyo bayakubuka ukuwa kwabo.

17Yilaye indodana yakho,

iyakukuphumuza,

yebo, iyakuthokozisa umphefumulo wakho.

18Lapho kungekho mbono khona,

abantu bayadlubulunda,

kepha ogcina umthetho ubusisiwe.

19Inceku ayisolwa ngamazwi,

ngokuba noma iqonda ayilaleli.

20

29:20
IzA. 26:12
Shum. 5:1
Jak. 1:19
3:5
Uyabona umuntu oshesha ngamazwi na?

Kukhona ithemba ngesiwula kunangaye.

21Inceku ekhuliswa kahle kwasebuntwaneni

iyakuba yindodana ekugcineni.

22

29:22
IzA. 15:18
22:24
27:4
Jak. 1:20
Umuntu onolaka uvusa ukuxabana,

nomuntu ofuthekayo uvama ukuphambeka.

23

29:23
Jobe 22:29
IzA. 15:33
18:12
Luk. 14:11
1 Pet. 5:5
Ukuzidla komuntu kuyamthobisa,

kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo.

24

29:24
Lev. 5:1
Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe;

uyezwa isifungo, kepha akasidaluli.

25

29:25
Math. 10:28
Ukwesaba abantu kubeka ugibe,

kepha owethemba uJehova uyalondeka.

26Abaningi bafuna ubuso bombusi,

kepha ukwahlulelwa komuntu kuvela kuJehova.

27

29:27
AmaH. 15:4
1 Pet. 4:4
Umuntu owonakeleyo uyisinengiso kwabalungileyo,

noqotho endleleni uyisinengiso komubi.