IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

241

24:1
IzA. 1:10
23:17
Ungabi namhawu ngabantu ababi,

ungafisi ukuba nabo.

2Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha,

nezindebe zabo zikhuluma ngengozi.

3Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha,

iqiniswe ngokuqonda.

4Amakamelo agcwaliswa ngokwazi,

ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi.

5

24:5
IzA. 21:22
Shum. 9:16,18
Umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla,

nomuntu onokwazi onezikhwepha.

6

24:6
IzA. 11:14
15:22
20:18
Ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho,

nokusinda kumi ngobuningi babeluleki.

7Ukuhlakanipha kuphakeme kunesiwula;

esangweni asivuli umlomo waso.

8Ocabanga ukwenza okubi

uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo.

9Ukuceba ubuwula kuyisono,

nesideleli siyisinengiso kubantu.

10Uma udangala ngosuku lokuhlupheka,

amandla akho mancane.

11

24:11
AmaH. 82:3
IzA. 31:8
Bophule abayiswa ekufeni;

abakhubekiselwa ekubulaweni ubagodle.

12

24:12
Jobe 34:11
AmaH. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
IsAmb. 22:12
Uma uthi: “Bheka, besingakwazi,”

akakuqondi yini olinganisa izinhliziyo,

nolonda umphefumulo wakho akakwazi, na?

Futhi akayikuphindisela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo na?

13

24:13
IzA. 25:16,27
Ndodana yami, yidla izinyosi,

ngokuba zimnandi,

noju oluhle emlonyeni wakho.

14

24:14
IzA. 23:18
Yazi ukuthi kunjalo ukuhlakanipha emphefumulweni wakho;

uma ukutholile, kuyakuba khona isikhathi esizayo,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

15Wena omubi ungaqamekeli indlu yolungileyo,

ungachithi indawo yakhe yokuphumula.

16

24:16
AmaH. 34:19
37:24
Mika 7:8
Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa,

abesebuye avuke,

kepha ababi bayakukhubeka ngobubi.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho,

nenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso,

18funa uJehova akubone,

kube kubi emehlweni akhe,

asuse intukuthelo yakhe kuso.

19

24:19
AmaH. 37:1
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngabenza okubi,

ungabi namhawu ngamashinga.

20

24:20
Jobe 18:5
AmaH. 37:38
IzA. 13:9
Ngokuba omubi akayikuba namvuzo,

nesibani samashinga siyakucima.

21

24:21
1 Pet. 2:17
Ndodana yami, yesaba uJehova nenkosi,

ungahlangani nabahlubukayo.

22Ngokuba ingozi yabo iyakuvuka masinyane;

ngubani owazi ukuchithwa kweminyaka yabo na?

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sesibili

23

24:23
Dut. 1:17
IzA. 18:5
28:21
Nalawa angamazwi ahlakaniphileyo:

Ukukhetha ubuso ekwahluleleni akukuhle.

24Oshoyo komubi ukuthi: “Ulungile,”

lowo abantu bayakumqalekisa,

nezizwe ziyakumthukuthelela.

25Kwabamthethisayo kuyakuba mnandi,

kufike phezu kwabo isibusiso esihle.

26Njengokwanga kwezindebe,

injalo impendulo eqinisileyo.

27

24:27
IzA. 12:11
Qeda umsebenzi wakho ngaphandle,

uzilungiselele wona ensimini,

wakhe ngasemuva indlu yakho.

28

24:28
IzA. 14:5
Ungabi ngufakazi ngomakhelwane wakho kungekho sizathu;

wothi ukhohlise ngezindebe zakho na?

29

24:29
IzA. 20:22
Math. 5:44
Ungasho ukuthi: “Njengalokho ekwenzile kimi,

kanjalo ngiyakwenza kuye,

ngimphindisele umuntu njengesenzo sakhe.”

30Ngadlula ensimini yomuntu oyivila,

nasesivinini somuntu ongenangqondo;

31bheka, kuso sonke kwakukhona izimbathi,

sisibekelwe phezulu ngezimbabazane,

nogange lwaso lwamatshe lwaludilizelwe phansi.

32Ngabuka-ke mina, ngacabanga;

ngabona, ngathola ukulaywa:

33

24:33
IzA. 6:9
ubuthongo obuncane, ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

34bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.

25

Isigaba sesithathu samazwi ahlakaniphileyo

251

25:1
2 AmaKh. 18:1
Nalezi ziyizaga zikaSolomoni ezaphindwa ngamadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda.

2

25:2
Rom. 11:33
Kuludumo lukaNkulunkulu ukusitha into,

kepha udumo lwamakhosi lungukuphenya indaba.

3Njengezulu ngokuphakama nomhlaba ngokujula,

injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenywa.

4Susa amanyela esiliveni,

bese kuthi kuphumele umkhandi isitsha.

5

25:5
IzA. 16:12
20:8,28
Susa omubi phambi kwenkosi,

bese kuthi isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe ngokulunga.

6Ungaziphakamisi phambi kwenkosi,

ungemi endaweni yabakhulu.

7

25:7
Luk. 14:8
Ngokuba kungcono ukuba kuthiwe

kuwe: “Yenyuka lapha,”

kunokuba wehliswe phambi kwesikhulu asesibonile amehlo akho.

8Ungasheshi ukuphuma ukuyophikisana

ukuba ungazi ukuthi uyakwenze njani ekugcineni,

lapho umakhelwane wakho ekuhlazisile.

9

25:9
IzA. 11:13
20:19
Mela indaba yakho nomakhelwane wakho,

ungambuli imfihlakalo yomunye,

10funa okuzwayo akuhlazise,

nodumo lwakho lungabuyi.

11

25:11
IzA. 15:23
Izwi elikhulunywayo ngesikhathi esiyiso

linjengama-apula* asezitsheni zesiliva.

12Njengecici legolide nesivunulo segolide elicwengekileyo,

unjalo umsoli ohlakaniphileyo endlebeni elalelayo.

13

25:13
IzA. 13:17
26:6
Njengokubanda kweqhwa ngosuku lokuvuna,

sinjalo isithunywa esithembekileyo kosithumileyo,

ngokuba siyahlumelela inkosi yaso.

14

25:14
Juda 12
Njengamafu nomoya ngaphandle kwemvula kodwa,

unjalo umuntu ozidumisa ngesipho angasiphiyo.

15

25:15
IzA. 15:1
Shum. 10:4
Ngokubekezela kade isikhulu singavunyiswa,

nolimi oluthambileyo luyaphula amathambo.

16

25:16
IzA. 24:13
Uma uthole izinyosi,

yidla okwanele wena,

funa udinwe, ubuye uhlanze.

17Unyawo lwakho malungavami endlini yomakhelwane wakho,

funa adinwe nguwe, abuye akuzonde.

18

25:18
AmaH. 57:4
59:7
Umuntu ofakazela amanga ngomakhelwane wakhe

uyisando, nenkemba,

nomcibisholo obukhali.

19

25:19
Isaya 42:17
Dan. 7:7
Ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka

kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo.

20

25:20
Rom. 12:15
Oyihlabelelela inhliziyo edabukileyo izihlabelelo

unjengokhumula ibhantshi ngosuku lwamakhaza, nanjengoviniga esilondeni.

21

25:21
Math. 5:44
Rom. 12:20
Uma okuzondayo elambile,

mnike ukudla, adle;

uma omile, muphe amanzi, aphuze.

22Ngokuba uyakubuthela amalahle omlilo ekhanda lakhe,

besekuthi uJehova akuvuze.

23Umoya wasenyakatho uyaletha imvula,

nolimi olunyenyayo ubuso obuthukutheleyo.

24

25:24
IzA. 21:9,19
Kungcono ukuhlala egumbini lophahla

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.

25Njengamanzi aqandayo emphefumulweni owomileyo,

unjalo umbiko omuhle ovela ezweni elikude.

26Njengomthombo odungekileyo nesiphethu esonakaleyo,

unjalo olungileyo ozanyazanyiswa phambi komubi.

27Ukudla izinyosi eziningi akukuhle,

nokuzifunela udumo kakusilo udumo.

28Njengomuzi odiliziweyo ungenalugange,

unjalo umuntu omoya wakhe ungenakubanjwa.

26

261

26:1
IzA. 17:16
19:10
Njengeqhwa ehlobo nemvula ngesikhathi sokuvuna,

kanjalo udumo alufanele isiwula.

2Njengomzwilili ekuhambeni kwawo

nanjengenkonjane ekundizeni kwayo,

kanjalo isiqalekiso esingenasizathu asizi.

3

26:3
AmaH. 32:9
IzA. 10:13
Isiswebhu singesehhashi,

netomu lingelembongolo,

noswazi lungolomhlane weziwula.

4Ungasiphenduli isiwula njengobuwula baso,

funa ufane naso.

5Phendula isiwula njengobuwula baso,

funa sibe ngohlakaniphileyo emehlweni aso.

6

26:6
IzA. 25:13
Othuma izwi ngesandla sesiwula

unquma izinyawo zakhe,

uphuza ingozi.

7Imilenze yonyonga iyalengalenga;

zinjalo izaga emilonyeni yeziwula.

8Njengobopha itshe endwayimaneni,

unjalo onika isiwula udumo.

9Njengeva elingena esandleni sesidakwa,

sinjalo isaga emlonyweni weziwula.

10Ingqongqo yenza konke yodwa;

oqasha isiwula uqasha abadlulayo nje.

11

26:11
2 Pet. 2:22
Njengenja ebuyela ebuhlanzweni bayo,

kanjalo isiwula siphinda ubuwula baso.

12

26:12
IzA. 3:7
29:20
Uyabona umuntu ohlakaniphile emehlweni akhe na?

Kukhona ithemba ngesiwula kunaye.

13

26:13
IzA. 22:13
Ivila lithi: “Kukhona ingonyama endleleni

nebhubesi esigcawini.”

14Isicabha siphenduka ngezingibe zaso,

nevila ecansini lalo.

15

26:15
IzA. 19:24
Ivila liyafaka isandla salo esitsheni;

kuyamkhathaza ukusibuyisela emlonyeni walo.

16Ivila lihlakaniphile emehlweni alo

kunabayisikhombisa abaphendula ngokuhlakanipha.

17Odlula nje ehlanganyela ukuxabana okungesikho okwakhe

unjengobamba inja ngezindlebe zayo.

18Njengohlanya oluphonsa izikhuni

nemicibisholo ebulalayo,

19unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe,

ethi: “Angithi ngintelile nje na?”

20

26:20
IzA. 22:10
Ngokuphela kwezinkuni umlilo uyacimeka,

nalapho kungekho abancethezi, kuyabodla ukuxabana.

21

26:21
IzA. 15:18
Njengamalahle othuthwini nezinkuni emlilweni,

unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani.

22

26:22
Jobe 34:7
AmaH. 55:21
IzA. 18:8
Amazwi omncethezi anjengesibiliboco:

ayehlela kokuphakathi komuntu.

23Izindebe ezishisayo nenhliziyo embi

kunjengesitsha sebumba esinamekwe ngamanyela esiliva.

24Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe,

ubekelela inkohliso enhliziyweni yakhe.

25Lapho enza izwi lakhe libe mnandi, ungakholwa nguye,

ngokuba kukhona izinengiso eziyisikhombisa enhliziyweni yakhe.

26Noma inzondo yakhe isibekelwa ngenzondo,

ububi bakhe buyakwambulwa ebandleni.

27

26:27
AmaH. 7:16
9:16
57:7
Shum. 10:8
Omba umgodi uyakuwela kuwo,

nogingqa itshe, liyakubuyela phezu kwakhe.

28Ulimi lwamanga luyazonda olubachobozileyo,

nomlomo othophayo usebenza incithakalo.