IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Isigaba sesithathu samazwi ahlakaniphileyo

251

25:1
2 AmaKh. 18:1
Nalezi ziyizaga zikaSolomoni ezaphindwa ngamadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda.

2

25:2
Rom. 11:33
Kuludumo lukaNkulunkulu ukusitha into,

kepha udumo lwamakhosi lungukuphenya indaba.

3Njengezulu ngokuphakama nomhlaba ngokujula,

injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenywa.

4Susa amanyela esiliveni,

bese kuthi kuphumele umkhandi isitsha.

5

25:5
IzA. 16:12
20:8,28
Susa omubi phambi kwenkosi,

bese kuthi isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe ngokulunga.

6Ungaziphakamisi phambi kwenkosi,

ungemi endaweni yabakhulu.

7

25:7
Luk. 14:8
Ngokuba kungcono ukuba kuthiwe

kuwe: “Yenyuka lapha,”

kunokuba wehliswe phambi kwesikhulu asesibonile amehlo akho.

8Ungasheshi ukuphuma ukuyophikisana

ukuba ungazi ukuthi uyakwenze njani ekugcineni,

lapho umakhelwane wakho ekuhlazisile.

9

25:9
IzA. 11:13
20:19
Mela indaba yakho nomakhelwane wakho,

ungambuli imfihlakalo yomunye,

10funa okuzwayo akuhlazise,

nodumo lwakho lungabuyi.

11

25:11
IzA. 15:23
Izwi elikhulunywayo ngesikhathi esiyiso

linjengama-apula* asezitsheni zesiliva.

12Njengecici legolide nesivunulo segolide elicwengekileyo,

unjalo umsoli ohlakaniphileyo endlebeni elalelayo.

13

25:13
IzA. 13:17
26:6
Njengokubanda kweqhwa ngosuku lokuvuna,

sinjalo isithunywa esithembekileyo kosithumileyo,

ngokuba siyahlumelela inkosi yaso.

14

25:14
Juda 12
Njengamafu nomoya ngaphandle kwemvula kodwa,

unjalo umuntu ozidumisa ngesipho angasiphiyo.

15

25:15
IzA. 15:1
Shum. 10:4
Ngokubekezela kade isikhulu singavunyiswa,

nolimi oluthambileyo luyaphula amathambo.

16

25:16
IzA. 24:13
Uma uthole izinyosi,

yidla okwanele wena,

funa udinwe, ubuye uhlanze.

17Unyawo lwakho malungavami endlini yomakhelwane wakho,

funa adinwe nguwe, abuye akuzonde.

18

25:18
AmaH. 57:4
59:7
Umuntu ofakazela amanga ngomakhelwane wakhe

uyisando, nenkemba,

nomcibisholo obukhali.

19

25:19
Isaya 42:17
Dan. 7:7
Ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka

kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo.

20

25:20
Rom. 12:15
Oyihlabelelela inhliziyo edabukileyo izihlabelelo

unjengokhumula ibhantshi ngosuku lwamakhaza, nanjengoviniga esilondeni.

21

25:21
Math. 5:44
Rom. 12:20
Uma okuzondayo elambile,

mnike ukudla, adle;

uma omile, muphe amanzi, aphuze.

22Ngokuba uyakubuthela amalahle omlilo ekhanda lakhe,

besekuthi uJehova akuvuze.

23Umoya wasenyakatho uyaletha imvula,

nolimi olunyenyayo ubuso obuthukutheleyo.

24

25:24
IzA. 21:9,19
Kungcono ukuhlala egumbini lophahla

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.

25Njengamanzi aqandayo emphefumulweni owomileyo,

unjalo umbiko omuhle ovela ezweni elikude.

26Njengomthombo odungekileyo nesiphethu esonakaleyo,

unjalo olungileyo ozanyazanyiswa phambi komubi.

27Ukudla izinyosi eziningi akukuhle,

nokuzifunela udumo kakusilo udumo.

28Njengomuzi odiliziweyo ungenalugange,

unjalo umuntu omoya wakhe ungenakubanjwa.