IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

241

24:1
IzA. 1:10
23:17
Ungabi namhawu ngabantu ababi,

ungafisi ukuba nabo.

2Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha,

nezindebe zabo zikhuluma ngengozi.

3Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha,

iqiniswe ngokuqonda.

4Amakamelo agcwaliswa ngokwazi,

ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi.

5

24:5
IzA. 21:22
Shum. 9:16,18
Umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla,

nomuntu onokwazi onezikhwepha.

6

24:6
IzA. 11:14
15:22
20:18
Ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho,

nokusinda kumi ngobuningi babeluleki.

7Ukuhlakanipha kuphakeme kunesiwula;

esangweni asivuli umlomo waso.

8Ocabanga ukwenza okubi

uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo.

9Ukuceba ubuwula kuyisono,

nesideleli siyisinengiso kubantu.

10Uma udangala ngosuku lokuhlupheka,

amandla akho mancane.

11

24:11
AmaH. 82:3
IzA. 31:8
Bophule abayiswa ekufeni;

abakhubekiselwa ekubulaweni ubagodle.

12

24:12
Jobe 34:11
AmaH. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
IsAmb. 22:12
Uma uthi: “Bheka, besingakwazi,”

akakuqondi yini olinganisa izinhliziyo,

nolonda umphefumulo wakho akakwazi, na?

Futhi akayikuphindisela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo na?

13

24:13
IzA. 25:16,27
Ndodana yami, yidla izinyosi,

ngokuba zimnandi,

noju oluhle emlonyeni wakho.

14

24:14
IzA. 23:18
Yazi ukuthi kunjalo ukuhlakanipha emphefumulweni wakho;

uma ukutholile, kuyakuba khona isikhathi esizayo,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

15Wena omubi ungaqamekeli indlu yolungileyo,

ungachithi indawo yakhe yokuphumula.

16

24:16
AmaH. 34:19
37:24
Mika 7:8
Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa,

abesebuye avuke,

kepha ababi bayakukhubeka ngobubi.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho,

nenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso,

18funa uJehova akubone,

kube kubi emehlweni akhe,

asuse intukuthelo yakhe kuso.

19

24:19
AmaH. 37:1
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngabenza okubi,

ungabi namhawu ngamashinga.

20

24:20
Jobe 18:5
AmaH. 37:38
IzA. 13:9
Ngokuba omubi akayikuba namvuzo,

nesibani samashinga siyakucima.

21

24:21
1 Pet. 2:17
Ndodana yami, yesaba uJehova nenkosi,

ungahlangani nabahlubukayo.

22Ngokuba ingozi yabo iyakuvuka masinyane;

ngubani owazi ukuchithwa kweminyaka yabo na?

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sesibili

23

24:23
Dut. 1:17
IzA. 18:5
28:21
Nalawa angamazwi ahlakaniphileyo:

Ukukhetha ubuso ekwahluleleni akukuhle.

24Oshoyo komubi ukuthi: “Ulungile,”

lowo abantu bayakumqalekisa,

nezizwe ziyakumthukuthelela.

25Kwabamthethisayo kuyakuba mnandi,

kufike phezu kwabo isibusiso esihle.

26Njengokwanga kwezindebe,

injalo impendulo eqinisileyo.

27

24:27
IzA. 12:11
Qeda umsebenzi wakho ngaphandle,

uzilungiselele wona ensimini,

wakhe ngasemuva indlu yakho.

28

24:28
IzA. 14:5
Ungabi ngufakazi ngomakhelwane wakho kungekho sizathu;

wothi ukhohlise ngezindebe zakho na?

29

24:29
IzA. 20:22
Math. 5:44
Ungasho ukuthi: “Njengalokho ekwenzile kimi,

kanjalo ngiyakwenza kuye,

ngimphindisele umuntu njengesenzo sakhe.”

30Ngadlula ensimini yomuntu oyivila,

nasesivinini somuntu ongenangqondo;

31bheka, kuso sonke kwakukhona izimbathi,

sisibekelwe phezulu ngezimbabazane,

nogange lwaso lwamatshe lwaludilizelwe phansi.

32Ngabuka-ke mina, ngacabanga;

ngabona, ngathola ukulaywa:

33

24:33
IzA. 6:9
ubuthongo obuncane, ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

34bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.