IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

231Lapho uhlezi ekudleni nombusi,

qonda nokuqonda ophambi kwakho,

2ubeke umese emphinjeni wakho,

uma ungumuntu wephango.

3Unganxaneli izilovela zakhe,

lokhu zingukudla okukhohlisayo.

4Ungakhandlekeli ukuceba;

kuyeke ngokuqonda kwakho.

5Amehlo akho ayandizela kulokho,

kepha akusekho,

ngokuba kuyazenzela impela amaphiko

njengokhozi olundizela ezulwini.

6Ungadli ukudla koneso elibi,

ungafisi izilovela zakhe,

7ngokuba unjengozicabangelayo;

uthi kuwe: “Yidla uphuze,”

kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwe.

8Umthamo owudlileyo uyakuwuhlanza,

uchithe amazwi akho amnandi.

9

23:9
IzA. 9:8
Math. 7:6
Ungakhulumi ezindlebeni zesiwula,

ngokuba siyakudelela ukuhlakanipha

kwamazwi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
IzA. 22:28
Ungasusi isikhonkwane esidala,

ungangeni emasimini ezintandane,

11

23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
AmaH. 68:5
IzA. 22:23
ngokuba umhlengi wazo unamandla;

uyakumela indaba yazo kuwe.

12

23:12
IzA. 19:27
Beka inhliziyo yakho ekulayweni,

nezindlebe zakho emazwini okwazi.

13

23:13
IzA. 13:24
19:18
22:15
Ungayeki ukumlaya umntwana,

ngokuba uma umshaya ngoswazi akayikufa.

14Uyakumshaya ngoswazi,

wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo.

15

23:15
IzA. 10:1
27:11
29:3
Ndodana yami,

uma inhliziyo yakho ihlakanipha,

inhliziyo yami iyakuthokoza,

yebo, eyami.

16Izinso zami ziyakujabula,

lapho izindebe zakho zikhuluma okulungileyo.

17

23:17
IzA. 24:1
Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni,

kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke.

18

23:18
AmaH. 37:37
IzA. 24:14,20
Ngokuba impela umvuzo ukhona,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

19Yizwa wena ndodana yami, uhlakaniphe,

uhole inhliziyo yakho ngendlela.

20Ungabi phakathi kwezinseli zewayini

nabayiziminzi zenyama.

21

23:21
IzA. 21:17
Ngokuba inseli noyisiminzi bayakuba mpofu;

ukozela kuyakwembathisa umuntu amanikiniki.

22

23:22
IzA. 1:8
Lalela uyihlo owakuzalayo,

ungamdeleli unyoko lapho esemdala.

23Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo,

nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda.

24

23:24
IzA. 10:1
15:20
Uyise wolungileyo uyakwethaba nokwethaba,

nozala ohlakaniphileyo uyathokoza ngaye.

25Mabathokoze uyihlo nonyoko,

ethabe owakubelethayo.

26Ndodana yami,

ngiphe inhliziyo yakho,

amehlo akho enamele izindlela zami.

27

23:27
IzA. 22:14
Ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo,

nowesifazane ondindayo ungumhholo onyinyeneyo.

28Uqamekela njengomphangi;

uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu.

29Ngubani othi: “Maye!”

Ngubani othi: “Wo!”

Ngubani oxabanayo?

Ngubani okhalayo,

ngubani onezilonda ngeze, na?

Ngubani onamehlo aklwelayo na?

30

23:30
Isaya 5:11,22
Yibo abalibala ngasewayinini,

abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo.

31

23:31
Ef. 5:18
Ungalibuki iwayini ukuthi libomvu,

nokuthi liyacwebezela endebeni,

ukuba lehle kalula.

32Ngasekugcineni liyaluma njengenyoka,

lihlabe njengebululu.

33Amehlo akho ayakubona imihlola,

inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo.

34Uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle

nohlezi esihlokweni sensika yomkhumbi.

35Uyakuthi: “Bangishayile, angilimalanga;

bangigalele, angikwazanga.

Lapho ngivuka, ngiyakubuye ngilifune.”

24

241

24:1
IzA. 1:10
23:17
Ungabi namhawu ngabantu ababi,

ungafisi ukuba nabo.

2Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha,

nezindebe zabo zikhuluma ngengozi.

3Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha,

iqiniswe ngokuqonda.

4Amakamelo agcwaliswa ngokwazi,

ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi.

5

24:5
IzA. 21:22
Shum. 9:16,18
Umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla,

nomuntu onokwazi onezikhwepha.

6

24:6
IzA. 11:14
15:22
20:18
Ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho,

nokusinda kumi ngobuningi babeluleki.

7Ukuhlakanipha kuphakeme kunesiwula;

esangweni asivuli umlomo waso.

8Ocabanga ukwenza okubi

uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo.

9Ukuceba ubuwula kuyisono,

nesideleli siyisinengiso kubantu.

10Uma udangala ngosuku lokuhlupheka,

amandla akho mancane.

11

24:11
AmaH. 82:3
IzA. 31:8
Bophule abayiswa ekufeni;

abakhubekiselwa ekubulaweni ubagodle.

12

24:12
Jobe 34:11
AmaH. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
IsAmb. 22:12
Uma uthi: “Bheka, besingakwazi,”

akakuqondi yini olinganisa izinhliziyo,

nolonda umphefumulo wakho akakwazi, na?

Futhi akayikuphindisela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo na?

13

24:13
IzA. 25:16,27
Ndodana yami, yidla izinyosi,

ngokuba zimnandi,

noju oluhle emlonyeni wakho.

14

24:14
IzA. 23:18
Yazi ukuthi kunjalo ukuhlakanipha emphefumulweni wakho;

uma ukutholile, kuyakuba khona isikhathi esizayo,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

15Wena omubi ungaqamekeli indlu yolungileyo,

ungachithi indawo yakhe yokuphumula.

16

24:16
AmaH. 34:19
37:24
Mika 7:8
Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa,

abesebuye avuke,

kepha ababi bayakukhubeka ngobubi.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho,

nenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso,

18funa uJehova akubone,

kube kubi emehlweni akhe,

asuse intukuthelo yakhe kuso.

19

24:19
AmaH. 37:1
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngabenza okubi,

ungabi namhawu ngamashinga.

20

24:20
Jobe 18:5
AmaH. 37:38
IzA. 13:9
Ngokuba omubi akayikuba namvuzo,

nesibani samashinga siyakucima.

21

24:21
1 Pet. 2:17
Ndodana yami, yesaba uJehova nenkosi,

ungahlangani nabahlubukayo.

22Ngokuba ingozi yabo iyakuvuka masinyane;

ngubani owazi ukuchithwa kweminyaka yabo na?

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sesibili

23

24:23
Dut. 1:17
IzA. 18:5
28:21
Nalawa angamazwi ahlakaniphileyo:

Ukukhetha ubuso ekwahluleleni akukuhle.

24Oshoyo komubi ukuthi: “Ulungile,”

lowo abantu bayakumqalekisa,

nezizwe ziyakumthukuthelela.

25Kwabamthethisayo kuyakuba mnandi,

kufike phezu kwabo isibusiso esihle.

26Njengokwanga kwezindebe,

injalo impendulo eqinisileyo.

27

24:27
IzA. 12:11
Qeda umsebenzi wakho ngaphandle,

uzilungiselele wona ensimini,

wakhe ngasemuva indlu yakho.

28

24:28
IzA. 14:5
Ungabi ngufakazi ngomakhelwane wakho kungekho sizathu;

wothi ukhohlise ngezindebe zakho na?

29

24:29
IzA. 20:22
Math. 5:44
Ungasho ukuthi: “Njengalokho ekwenzile kimi,

kanjalo ngiyakwenza kuye,

ngimphindisele umuntu njengesenzo sakhe.”

30Ngadlula ensimini yomuntu oyivila,

nasesivinini somuntu ongenangqondo;

31bheka, kuso sonke kwakukhona izimbathi,

sisibekelwe phezulu ngezimbabazane,

nogange lwaso lwamatshe lwaludilizelwe phansi.

32Ngabuka-ke mina, ngacabanga;

ngabona, ngathola ukulaywa:

33

24:33
IzA. 6:9
ubuthongo obuncane, ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

34bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.

25

Isigaba sesithathu samazwi ahlakaniphileyo

251

25:1
2 AmaKh. 18:1
Nalezi ziyizaga zikaSolomoni ezaphindwa ngamadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda.

2

25:2
Rom. 11:33
Kuludumo lukaNkulunkulu ukusitha into,

kepha udumo lwamakhosi lungukuphenya indaba.

3Njengezulu ngokuphakama nomhlaba ngokujula,

injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenywa.

4Susa amanyela esiliveni,

bese kuthi kuphumele umkhandi isitsha.

5

25:5
IzA. 16:12
20:8,28
Susa omubi phambi kwenkosi,

bese kuthi isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe ngokulunga.

6Ungaziphakamisi phambi kwenkosi,

ungemi endaweni yabakhulu.

7

25:7
Luk. 14:8
Ngokuba kungcono ukuba kuthiwe

kuwe: “Yenyuka lapha,”

kunokuba wehliswe phambi kwesikhulu asesibonile amehlo akho.

8Ungasheshi ukuphuma ukuyophikisana

ukuba ungazi ukuthi uyakwenze njani ekugcineni,

lapho umakhelwane wakho ekuhlazisile.

9

25:9
IzA. 11:13
20:19
Mela indaba yakho nomakhelwane wakho,

ungambuli imfihlakalo yomunye,

10funa okuzwayo akuhlazise,

nodumo lwakho lungabuyi.

11

25:11
IzA. 15:23
Izwi elikhulunywayo ngesikhathi esiyiso

linjengama-apula* asezitsheni zesiliva.

12Njengecici legolide nesivunulo segolide elicwengekileyo,

unjalo umsoli ohlakaniphileyo endlebeni elalelayo.

13

25:13
IzA. 13:17
26:6
Njengokubanda kweqhwa ngosuku lokuvuna,

sinjalo isithunywa esithembekileyo kosithumileyo,

ngokuba siyahlumelela inkosi yaso.

14

25:14
Juda 12
Njengamafu nomoya ngaphandle kwemvula kodwa,

unjalo umuntu ozidumisa ngesipho angasiphiyo.

15

25:15
IzA. 15:1
Shum. 10:4
Ngokubekezela kade isikhulu singavunyiswa,

nolimi oluthambileyo luyaphula amathambo.

16

25:16
IzA. 24:13
Uma uthole izinyosi,

yidla okwanele wena,

funa udinwe, ubuye uhlanze.

17Unyawo lwakho malungavami endlini yomakhelwane wakho,

funa adinwe nguwe, abuye akuzonde.

18

25:18
AmaH. 57:4
59:7
Umuntu ofakazela amanga ngomakhelwane wakhe

uyisando, nenkemba,

nomcibisholo obukhali.

19

25:19
Isaya 42:17
Dan. 7:7
Ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka

kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo.

20

25:20
Rom. 12:15
Oyihlabelelela inhliziyo edabukileyo izihlabelelo

unjengokhumula ibhantshi ngosuku lwamakhaza, nanjengoviniga esilondeni.

21

25:21
Math. 5:44
Rom. 12:20
Uma okuzondayo elambile,

mnike ukudla, adle;

uma omile, muphe amanzi, aphuze.

22Ngokuba uyakubuthela amalahle omlilo ekhanda lakhe,

besekuthi uJehova akuvuze.

23Umoya wasenyakatho uyaletha imvula,

nolimi olunyenyayo ubuso obuthukutheleyo.

24

25:24
IzA. 21:9,19
Kungcono ukuhlala egumbini lophahla

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.

25Njengamanzi aqandayo emphefumulweni owomileyo,

unjalo umbiko omuhle ovela ezweni elikude.

26Njengomthombo odungekileyo nesiphethu esonakaleyo,

unjalo olungileyo ozanyazanyiswa phambi komubi.

27Ukudla izinyosi eziningi akukuhle,

nokuzifunela udumo kakusilo udumo.

28Njengomuzi odiliziweyo ungenalugange,

unjalo umuntu omoya wakhe ungenakubanjwa.