IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

221

22:1
Shum. 7:2
Igama elihle likhethekile kunengcebo enkulu,

nomusa kunesiliva negolide.

2

22:2
Dut. 15:11
IzA. 14:31
17:5
29:13
Abacebileyo nabampofu bahlangene;

uJehova ungumenzi wabo bonke.

3

22:3
IzA. 27:12
Qqondileyo uyabona ububi, acashe,

kepha abangenalwazi badlula nje, bahlupheke ngakho.

4

22:4
IzA. 15:33
18:12
Umvuzo wokuthobeka kokumesaba uJehova

uyingcebo, nodumo, nokuphila.

5Ameva nezingibe kusendleleni yabaphambeneyo,

kepha ogcina umphefumulo wakhe uyakudedela kude nakho.

6Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe;

kuyakuthi lapho esekhulile,

angasuki kuyo.

7Isicebi sibusa phezu kwabampofu,

nobolekayo uyisigqila somtshelekileyo.

8

22:8
Jobe 4:8
IzA. 11:18
Ohlwanyela ububi uyakuvuna usizi,

nenduku yolaka lwakhe iyakuphela.

9Oneso elimnene uyakubusiswa,

ngokuba uyapha ompofu okwesinkwa sakhe.

10

22:10
IzA. 26:20
Xosha isideleli,

besekuphuma ukuxabana,

kuphele ukuphikisana nehlazo.

11

22:11
IzA. 16:13
Othanda inhlanzeko ngenhliziyo

nonomusa emlonyeni wakhe ungumngane wenkosi.

12Amehlo kaJehova anaka onokwazi,

kepha uyachitha amazwi ombuluzayo.

13

22:13
IzA. 26:13
Ivila lithi: “Kukhona ingonyama ngaphandle;

ngiyakubulawa phandle esigcawini.”

14

22:14
IzA. 7:25
23:27
Umlomo wowesifazane ondindayo ungumgodi ojulileyo;

othukuthelelwayo nguJehova uyakuwela kuwo.

15

22:15
IzA. 13:24
19:18
23:13
Ubuwula buboshelwe enhliziyweni yomntwana,

kepha induku yokulaya iyabudedisela kude naye.

16Ocindezela ompofu ukuba azandisele

nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela.

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sokuqala

17

22:17
IzA. 1:5
2:1
3:1
4:1
5:1
Beka indlebe yakho,

uzwe amazwi ezihlakaniphi,

ubeke ukufundisa kwami enhliziyweni yakho.

18Ngokuba kumnandi, uma ukugcina phakathi kwakho,

kubekwe kanyekanye ezindebeni zakho.

19Ukuba ithemba lakho libe kuJehova,

ngikwazisile khona namuhla,

yebo, wena.

20Angithi ngilobile kuwe nangaphambili

ngeziluleko nangokwazi,

21ukuze ngikwazise ukuthembeka kwamazwi eqiniso

ukuba ubuyisele kwabakuthumileyo amazwi eqiniso, na?

22Ungamphangi ompofu ngokuba empofu,

ungamchobozi oswelayo esangweni,

23

22:23
IzA. 23:11
ngokuba uJehova uyakumela indaba yabo,

aphuce ababaphucayo umphefumulo wabo.

24

22:24
IzA. 29:22
Ungabi ngumngane womuntu onolaka,

ungahambi nomuntu onokufutheka,

25funa ufunde izindlela zakhe,

uthole ugibe lomphefumulo wakho.

26

22:26
IzA. 11:15
17:18
20:16
27:13
Ungabi ngowabaxhawulanayo,

nowabayizibambiso zezikwenetu;

27uma kungekho ongakhokha ngakho,

ubuyakususelwani umbhede wakho phansi kwakho na?

28

22:28
Dut. 19:14
27:17
IzA. 23:10
Ungasusi isikhonkwane esidala

oyihlo abasimisileyo.

29Uyambona umuntu ehlakaniphile emsebenzini wakhe na?

Uyakuma phambi kwamakhosi,

akayikuma phambi kwabantukazana nje.

23

231Lapho uhlezi ekudleni nombusi,

qonda nokuqonda ophambi kwakho,

2ubeke umese emphinjeni wakho,

uma ungumuntu wephango.

3Unganxaneli izilovela zakhe,

lokhu zingukudla okukhohlisayo.

4Ungakhandlekeli ukuceba;

kuyeke ngokuqonda kwakho.

5Amehlo akho ayandizela kulokho,

kepha akusekho,

ngokuba kuyazenzela impela amaphiko

njengokhozi olundizela ezulwini.

6Ungadli ukudla koneso elibi,

ungafisi izilovela zakhe,

7ngokuba unjengozicabangelayo;

uthi kuwe: “Yidla uphuze,”

kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwe.

8Umthamo owudlileyo uyakuwuhlanza,

uchithe amazwi akho amnandi.

9

23:9
IzA. 9:8
Math. 7:6
Ungakhulumi ezindlebeni zesiwula,

ngokuba siyakudelela ukuhlakanipha

kwamazwi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
IzA. 22:28
Ungasusi isikhonkwane esidala,

ungangeni emasimini ezintandane,

11

23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
AmaH. 68:5
IzA. 22:23
ngokuba umhlengi wazo unamandla;

uyakumela indaba yazo kuwe.

12

23:12
IzA. 19:27
Beka inhliziyo yakho ekulayweni,

nezindlebe zakho emazwini okwazi.

13

23:13
IzA. 13:24
19:18
22:15
Ungayeki ukumlaya umntwana,

ngokuba uma umshaya ngoswazi akayikufa.

14Uyakumshaya ngoswazi,

wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo.

15

23:15
IzA. 10:1
27:11
29:3
Ndodana yami,

uma inhliziyo yakho ihlakanipha,

inhliziyo yami iyakuthokoza,

yebo, eyami.

16Izinso zami ziyakujabula,

lapho izindebe zakho zikhuluma okulungileyo.

17

23:17
IzA. 24:1
Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni,

kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke.

18

23:18
AmaH. 37:37
IzA. 24:14,20
Ngokuba impela umvuzo ukhona,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

19Yizwa wena ndodana yami, uhlakaniphe,

uhole inhliziyo yakho ngendlela.

20Ungabi phakathi kwezinseli zewayini

nabayiziminzi zenyama.

21

23:21
IzA. 21:17
Ngokuba inseli noyisiminzi bayakuba mpofu;

ukozela kuyakwembathisa umuntu amanikiniki.

22

23:22
IzA. 1:8
Lalela uyihlo owakuzalayo,

ungamdeleli unyoko lapho esemdala.

23Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo,

nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda.

24

23:24
IzA. 10:1
15:20
Uyise wolungileyo uyakwethaba nokwethaba,

nozala ohlakaniphileyo uyathokoza ngaye.

25Mabathokoze uyihlo nonyoko,

ethabe owakubelethayo.

26Ndodana yami,

ngiphe inhliziyo yakho,

amehlo akho enamele izindlela zami.

27

23:27
IzA. 22:14
Ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo,

nowesifazane ondindayo ungumhholo onyinyeneyo.

28Uqamekela njengomphangi;

uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu.

29Ngubani othi: “Maye!”

Ngubani othi: “Wo!”

Ngubani oxabanayo?

Ngubani okhalayo,

ngubani onezilonda ngeze, na?

Ngubani onamehlo aklwelayo na?

30

23:30
Isaya 5:11,22
Yibo abalibala ngasewayinini,

abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo.

31

23:31
Ef. 5:18
Ungalibuki iwayini ukuthi libomvu,

nokuthi liyacwebezela endebeni,

ukuba lehle kalula.

32Ngasekugcineni liyaluma njengenyoka,

lihlabe njengebululu.

33Amehlo akho ayakubona imihlola,

inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo.

34Uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle

nohlezi esihlokweni sensika yomkhumbi.

35Uyakuthi: “Bangishayile, angilimalanga;

bangigalele, angikwazanga.

Lapho ngivuka, ngiyakubuye ngilifune.”

24

241

24:1
IzA. 1:10
23:17
Ungabi namhawu ngabantu ababi,

ungafisi ukuba nabo.

2Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha,

nezindebe zabo zikhuluma ngengozi.

3Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha,

iqiniswe ngokuqonda.

4Amakamelo agcwaliswa ngokwazi,

ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi.

5

24:5
IzA. 21:22
Shum. 9:16,18
Umuntu ohlakaniphileyo udlula onamandla,

nomuntu onokwazi onezikhwepha.

6

24:6
IzA. 11:14
15:22
20:18
Ngokuba ngokucabanga ungaphaka impi yakho,

nokusinda kumi ngobuningi babeluleki.

7Ukuhlakanipha kuphakeme kunesiwula;

esangweni asivuli umlomo waso.

8Ocabanga ukwenza okubi

uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo.

9Ukuceba ubuwula kuyisono,

nesideleli siyisinengiso kubantu.

10Uma udangala ngosuku lokuhlupheka,

amandla akho mancane.

11

24:11
AmaH. 82:3
IzA. 31:8
Bophule abayiswa ekufeni;

abakhubekiselwa ekubulaweni ubagodle.

12

24:12
Jobe 34:11
AmaH. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
IsAmb. 22:12
Uma uthi: “Bheka, besingakwazi,”

akakuqondi yini olinganisa izinhliziyo,

nolonda umphefumulo wakho akakwazi, na?

Futhi akayikuphindisela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo na?

13

24:13
IzA. 25:16,27
Ndodana yami, yidla izinyosi,

ngokuba zimnandi,

noju oluhle emlonyeni wakho.

14

24:14
IzA. 23:18
Yazi ukuthi kunjalo ukuhlakanipha emphefumulweni wakho;

uma ukutholile, kuyakuba khona isikhathi esizayo,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

15Wena omubi ungaqamekeli indlu yolungileyo,

ungachithi indawo yakhe yokuphumula.

16

24:16
AmaH. 34:19
37:24
Mika 7:8
Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa,

abesebuye avuke,

kepha ababi bayakukhubeka ngobubi.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho,

nenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso,

18funa uJehova akubone,

kube kubi emehlweni akhe,

asuse intukuthelo yakhe kuso.

19

24:19
AmaH. 37:1
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngabenza okubi,

ungabi namhawu ngamashinga.

20

24:20
Jobe 18:5
AmaH. 37:38
IzA. 13:9
Ngokuba omubi akayikuba namvuzo,

nesibani samashinga siyakucima.

21

24:21
1 Pet. 2:17
Ndodana yami, yesaba uJehova nenkosi,

ungahlangani nabahlubukayo.

22Ngokuba ingozi yabo iyakuvuka masinyane;

ngubani owazi ukuchithwa kweminyaka yabo na?

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sesibili

23

24:23
Dut. 1:17
IzA. 18:5
28:21
Nalawa angamazwi ahlakaniphileyo:

Ukukhetha ubuso ekwahluleleni akukuhle.

24Oshoyo komubi ukuthi: “Ulungile,”

lowo abantu bayakumqalekisa,

nezizwe ziyakumthukuthelela.

25Kwabamthethisayo kuyakuba mnandi,

kufike phezu kwabo isibusiso esihle.

26Njengokwanga kwezindebe,

injalo impendulo eqinisileyo.

27

24:27
IzA. 12:11
Qeda umsebenzi wakho ngaphandle,

uzilungiselele wona ensimini,

wakhe ngasemuva indlu yakho.

28

24:28
IzA. 14:5
Ungabi ngufakazi ngomakhelwane wakho kungekho sizathu;

wothi ukhohlise ngezindebe zakho na?

29

24:29
IzA. 20:22
Math. 5:44
Ungasho ukuthi: “Njengalokho ekwenzile kimi,

kanjalo ngiyakwenza kuye,

ngimphindisele umuntu njengesenzo sakhe.”

30Ngadlula ensimini yomuntu oyivila,

nasesivinini somuntu ongenangqondo;

31bheka, kuso sonke kwakukhona izimbathi,

sisibekelwe phezulu ngezimbabazane,

nogange lwaso lwamatshe lwaludilizelwe phansi.

32Ngabuka-ke mina, ngacabanga;

ngabona, ngathola ukulaywa:

33

24:33
IzA. 6:9
ubuthongo obuncane, ukozela okuncane,

ukusonga izandla kancane kuze kulalwe,

34bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma,

nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu.