IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

231Lapho uhlezi ekudleni nombusi,

qonda nokuqonda ophambi kwakho,

2ubeke umese emphinjeni wakho,

uma ungumuntu wephango.

3Unganxaneli izilovela zakhe,

lokhu zingukudla okukhohlisayo.

4Ungakhandlekeli ukuceba;

kuyeke ngokuqonda kwakho.

5Amehlo akho ayandizela kulokho,

kepha akusekho,

ngokuba kuyazenzela impela amaphiko

njengokhozi olundizela ezulwini.

6Ungadli ukudla koneso elibi,

ungafisi izilovela zakhe,

7ngokuba unjengozicabangelayo;

uthi kuwe: “Yidla uphuze,”

kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwe.

8Umthamo owudlileyo uyakuwuhlanza,

uchithe amazwi akho amnandi.

9

23:9
IzA. 9:8
Math. 7:6
Ungakhulumi ezindlebeni zesiwula,

ngokuba siyakudelela ukuhlakanipha

kwamazwi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
IzA. 22:28
Ungasusi isikhonkwane esidala,

ungangeni emasimini ezintandane,

11

23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
AmaH. 68:5
IzA. 22:23
ngokuba umhlengi wazo unamandla;

uyakumela indaba yazo kuwe.

12

23:12
IzA. 19:27
Beka inhliziyo yakho ekulayweni,

nezindlebe zakho emazwini okwazi.

13

23:13
IzA. 13:24
19:18
22:15
Ungayeki ukumlaya umntwana,

ngokuba uma umshaya ngoswazi akayikufa.

14Uyakumshaya ngoswazi,

wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo.

15

23:15
IzA. 10:1
27:11
29:3
Ndodana yami,

uma inhliziyo yakho ihlakanipha,

inhliziyo yami iyakuthokoza,

yebo, eyami.

16Izinso zami ziyakujabula,

lapho izindebe zakho zikhuluma okulungileyo.

17

23:17
IzA. 24:1
Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni,

kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke.

18

23:18
AmaH. 37:37
IzA. 24:14,20
Ngokuba impela umvuzo ukhona,

nethemba lakho aliyikunqunywa.

19Yizwa wena ndodana yami, uhlakaniphe,

uhole inhliziyo yakho ngendlela.

20Ungabi phakathi kwezinseli zewayini

nabayiziminzi zenyama.

21

23:21
IzA. 21:17
Ngokuba inseli noyisiminzi bayakuba mpofu;

ukozela kuyakwembathisa umuntu amanikiniki.

22

23:22
IzA. 1:8
Lalela uyihlo owakuzalayo,

ungamdeleli unyoko lapho esemdala.

23Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo,

nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda.

24

23:24
IzA. 10:1
15:20
Uyise wolungileyo uyakwethaba nokwethaba,

nozala ohlakaniphileyo uyathokoza ngaye.

25Mabathokoze uyihlo nonyoko,

ethabe owakubelethayo.

26Ndodana yami,

ngiphe inhliziyo yakho,

amehlo akho enamele izindlela zami.

27

23:27
IzA. 22:14
Ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo,

nowesifazane ondindayo ungumhholo onyinyeneyo.

28Uqamekela njengomphangi;

uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu.

29Ngubani othi: “Maye!”

Ngubani othi: “Wo!”

Ngubani oxabanayo?

Ngubani okhalayo,

ngubani onezilonda ngeze, na?

Ngubani onamehlo aklwelayo na?

30

23:30
Isaya 5:11,22
Yibo abalibala ngasewayinini,

abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo.

31

23:31
Ef. 5:18
Ungalibuki iwayini ukuthi libomvu,

nokuthi liyacwebezela endebeni,

ukuba lehle kalula.

32Ngasekugcineni liyaluma njengenyoka,

lihlabe njengebululu.

33Amehlo akho ayakubona imihlola,

inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo.

34Uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle

nohlezi esihlokweni sensika yomkhumbi.

35Uyakuthi: “Bangishayile, angilimalanga;

bangigalele, angikwazanga.

Lapho ngivuka, ngiyakubuye ngilifune.”