IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

221

22:1
Shum. 7:2
Igama elihle likhethekile kunengcebo enkulu,

nomusa kunesiliva negolide.

2

22:2
Dut. 15:11
IzA. 14:31
17:5
29:13
Abacebileyo nabampofu bahlangene;

uJehova ungumenzi wabo bonke.

3

22:3
IzA. 27:12
Qqondileyo uyabona ububi, acashe,

kepha abangenalwazi badlula nje, bahlupheke ngakho.

4

22:4
IzA. 15:33
18:12
Umvuzo wokuthobeka kokumesaba uJehova

uyingcebo, nodumo, nokuphila.

5Ameva nezingibe kusendleleni yabaphambeneyo,

kepha ogcina umphefumulo wakhe uyakudedela kude nakho.

6Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe;

kuyakuthi lapho esekhulile,

angasuki kuyo.

7Isicebi sibusa phezu kwabampofu,

nobolekayo uyisigqila somtshelekileyo.

8

22:8
Jobe 4:8
IzA. 11:18
Ohlwanyela ububi uyakuvuna usizi,

nenduku yolaka lwakhe iyakuphela.

9Oneso elimnene uyakubusiswa,

ngokuba uyapha ompofu okwesinkwa sakhe.

10

22:10
IzA. 26:20
Xosha isideleli,

besekuphuma ukuxabana,

kuphele ukuphikisana nehlazo.

11

22:11
IzA. 16:13
Othanda inhlanzeko ngenhliziyo

nonomusa emlonyeni wakhe ungumngane wenkosi.

12Amehlo kaJehova anaka onokwazi,

kepha uyachitha amazwi ombuluzayo.

13

22:13
IzA. 26:13
Ivila lithi: “Kukhona ingonyama ngaphandle;

ngiyakubulawa phandle esigcawini.”

14

22:14
IzA. 7:25
23:27
Umlomo wowesifazane ondindayo ungumgodi ojulileyo;

othukuthelelwayo nguJehova uyakuwela kuwo.

15

22:15
IzA. 13:24
19:18
23:13
Ubuwula buboshelwe enhliziyweni yomntwana,

kepha induku yokulaya iyabudedisela kude naye.

16Ocindezela ompofu ukuba azandisele

nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela.

Amazwi ezihlakaniphi: isigaba sokuqala

17

22:17
IzA. 1:5
2:1
3:1
4:1
5:1
Beka indlebe yakho,

uzwe amazwi ezihlakaniphi,

ubeke ukufundisa kwami enhliziyweni yakho.

18Ngokuba kumnandi, uma ukugcina phakathi kwakho,

kubekwe kanyekanye ezindebeni zakho.

19Ukuba ithemba lakho libe kuJehova,

ngikwazisile khona namuhla,

yebo, wena.

20Angithi ngilobile kuwe nangaphambili

ngeziluleko nangokwazi,

21ukuze ngikwazise ukuthembeka kwamazwi eqiniso

ukuba ubuyisele kwabakuthumileyo amazwi eqiniso, na?

22Ungamphangi ompofu ngokuba empofu,

ungamchobozi oswelayo esangweni,

23

22:23
IzA. 23:11
ngokuba uJehova uyakumela indaba yabo,

aphuce ababaphucayo umphefumulo wabo.

24

22:24
IzA. 29:22
Ungabi ngumngane womuntu onolaka,

ungahambi nomuntu onokufutheka,

25funa ufunde izindlela zakhe,

uthole ugibe lomphefumulo wakho.

26

22:26
IzA. 11:15
17:18
20:16
27:13
Ungabi ngowabaxhawulanayo,

nowabayizibambiso zezikwenetu;

27uma kungekho ongakhokha ngakho,

ubuyakususelwani umbhede wakho phansi kwakho na?

28

22:28
Dut. 19:14
27:17
IzA. 23:10
Ungasusi isikhonkwane esidala

oyihlo abasimisileyo.

29Uyambona umuntu ehlakaniphile emsebenzini wakhe na?

Uyakuma phambi kwamakhosi,

akayikuma phambi kwabantukazana nje.