IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
21

211

21:1
AmaH. 33:15
Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova njengemifula yamanzi;

uyayiphendulela lapho ethanda khona.

2

21:2
IzA. 16:2
Zonke izindlela zomuntu zilungile emehlweni akhe,

kepha uJehova ulinganisa izinhliziyo.

3

21:3
1 Sam. 15:22
Isaya 1:11
Hos. 6:6
Ukwenza ukulunga nokwahlulela

kukhethekile kuJehova kunemihlatshelo.

4

21:4
AmaH. 101:5
IzA. 10:16
13:9
Ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo,

isibani sababi, kuyisono.

5

21:5
IzA. 10:4
13:4
14:23
28:20
Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni,

kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela.

6

21:6
IzA. 10:2
Jak. 5:1
Ukuthola ingcebo ngolimi lwamanga

kuyize elizulazuliswa,

nezingibe zokufa.

7Ukuchitha kwababi kuyabaqothula,

ngokuba benqaba ukwenza ukulunga.

8Indlela yothweswe icala iyinsongensonge,

kepha ohlanzekileyo,

isenzo sakhe silungile.

9

21:9
IzA. 25:24
Kungcono ukuhlala egumbini lophahla

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.

10Umphefumulo womubi ufisa okubi;

umakhelwane wakhe kafumani isisa emehlweni akhe.

11

21:11
IzA. 19:25
Lapho isideleli sihlawuliswa,

ongenalwazi uyahlakanipha,

nalapho ohlakaniphileyo efundiswa,

uyathola ukwazi.

12

21:12
Shum. 5:7
Olungileyo uyaqaphela indlu yomubi;

ababi bayachithelwa ebubini.

13Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu

naye uyakukhala angaphendulwa.

14

21:14
IzA. 17:8,23
18:16
Isipho ekusithekeni siyadambisa ulaka,

nomvuzo esifubeni ukufutheka okunamandla.

15Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukwahlulela,

kepha kwabenza ukona kuyincithakalo.

16Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha

uyakuphumula ebandleni lezithunzi.

17

21:17
IzA. 23:20
Luk. 15:13
Othanda injabulo uyakuba mpofu,

nothanda iwayini namafutha kayikuceba.

18

21:18
Est. 7:9
IzA. 11:8
Omubi uyihlawulo lolungileyo,

nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho.

19

21:19
IzA. 25:24
Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo.

20Kukhona ingcebo enxanelekayo

namafutha endlini yohlakaniphileyo,

kepha umuntu oyisiwula uyakugwinya.

21Olandela ukulunga nomusa

uyafumana ukuphila, nokulunga, nodumo.

22

21:22
IzA. 24:5
Shum. 7:20
9:16,18
Ohlakaniphileyo angenyukela emzini wamaqhawe,

awise phansi inqaba ayethembayo wona.

23

21:23
IzA. 13:3
Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe

ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini.

24Ozidlayo nozigabisayo,

yisideleli igama lakhe,

yena osebenza ngokuziphakamisa okukhulu.

25

21:25
IzA. 20:4
Isifiso sevila siyalibulala,

ngokuba izandla zalo ziyenqaba ukusebenza.

26Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke,

kepha olungileyo uyaphana engancishi.

27

21:27
IzA. 15:8
Isaya 1:13
Umhlatshelo wababi uyisinengiso;

kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomgomo omubi.

28

21:28
Dut. 19:18
IzA. 9:5,9
Ufakazi wamanga uyabhujiswa,

kepha umuntu ozwileyo angakhuluma njalo.

29Umuntu omubi uyenza lukhuni ubuso bakhe,

kepha oqotho uyanaka indlela yakhe.

30

21:30
Jobe 5:12
IzA. 11:21
Isaya 8:10
Akukho ukuhlakanipha,

akukho ukuqonda,

nesiluleko, okungamelana noJehova.

31

21:31
AmaH. 33:16
147:10
Ihhashi lilungiselwa usuku lokulwa,

kepha ukusindiswa kungokukaJehova.