IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

201

20:1
Ef. 5:18
Iwayini liyisideleli,

uphuzo olunamandla lungumxokozeli;

bonke abaduka ngalo abahlakaniphile.

2

20:2
IzA. 16:14
19:12
Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama;

oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe.

3

20:3
IzA. 16:28
Kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana,

kepha zonke iziwula ziyaphikisana.

4

20:4
IzA. 21:25
28:19
Ngenxa yobusika ivila aliyikulima;

ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna, kungekho lutho.

5

20:5
AmaH. 64:5
IzA. 26:24
Isiluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi ajulileyo,

kepha umuntu oqondileyo uyakusikhipha.

6Abantu abaningi bayamemezela,

kube yilowo nalowo umusa wakhe,

kepha ngubani ongafumana umuntu othembekileyo na?

7

20:7
AmaH. 25:12
112:1
Olungileyo ohamba ekupheleleni kwakhe,

babusisiwe abantwana bakhe emva kwakhe.

8Inkosi ehlezi esihlalweni sokwahlulela

ihlakaza konke okubi ngamehlo ayo.

9

20:9
Gen. 8:21
1 AmaKh. 8:40
2 IziKr. 6:36
Shum. 7:21
1 Joh. 1:8
Ngubani ongasho ukuthi:

“Ngihlanzile inhliziyo yami,

sengihlambulukile ezonweni zami, na?”

10

20:10
IzA. 11:1
16:11
Izisindo ezimbili nama-efa* amabili,

kokubili kuyisinengiso kuJehova.

11Naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe,

uma isenzo sakhe sihlanzekile,

noma siqotho.

12

20:12
AmaH. 94:9
Indlebe ezwayo neso elibonayo,

uJehova wenzile kokubili.

13

20:13
IzA. 6:9
10:15
24:30
Ungathandi ubuthongo,

funa ufikelwe ngubumpofu;

vula amehlo akho,

uyakusutha ngesinkwa.

14“Kubi, kubi,” kusho umthengi;

kepha esehambile uyazigabisa.

15

20:15
IzA. 17:27
Kukhona igolide namarubi* amaningi,

kepha ukwazi kwezindebe kuyigugu elinqabileyo.

16

20:16
IzA. 17:18
27:13
Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi,

umbambe abe yisibambiso omela abezizwe.

17

20:17
Jobe 20:12
IzA. 9:17
Isinkwa samanga simnandi kumuntu,

kepha ngasemuva umlomo wakhe uyakugcwaliswa ngohlalwane.

18

20:18
IzA. 11:14
24:5
Amacebo onke ayaqiniswa

ngokululekana;

yilwa impi ngamasu.

19

20:19
IzA. 11:13
25:9
Ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo;

ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe.

20

20:20
Eks. 21:17
Lev. 20:9
Dut. 27:16
IzA. 13:9
19:26
Math. 15:4
Mark. 7:10
Oqalekisa uyise nonina,

isibani sakhe siyakucimeka esigayegayeni.

21

20:21
IzA. 13:11
28:20,22
Imfuyo ingatholwa ngokushesha ekuqaleni,

kepha ukuphela kwayo akuyikubusiswa.

22

20:22
Dut. 32:35
IzA. 17:13
24:29
Rom. 12:19
1 Thes. 5:15
Ungasho ukuthi:

“Ngiyakuphindisela okubi,”

yethemba kuJehova, uyakukusindisa.

23Izisindo ezimbili ziyisinengiso kuJehova,

nesilinganiso senkohliso asilungile.

24

20:24
AmaH. 37:23
IzA. 16:1,9
19:21
Izinyathelo zomuntu zingezikaJehova;

pho, umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na?

25

20:25
Shum. 5:1
Math. 15:5
Kulugibe ukusho ngamawala ukuthi:

“Kungcwele,”

abesebuya acabange emva kwezithembiso zakhe.

26Inkosi ehlakaniphileyo iyahlakaza ababi,

iphindisele phezu kwabo ukushinga kwabo.

27

20:27
1 Kor. 2:11
Umoya womuntu uyisibani sikaJehova,

siphenya konke okuphakathi komuntu.

28

20:28
IzA. 16:12
29:4,14
Umusa neqiniso kuyalonda inkosi;

isihlalo sayo sobukhosi sisekelwa ngomusa.

29

20:29
IzA. 16:31
Udumo lwabasha lungamandla abo,

nesivunulo sabadala singubumpunga.

30Imivimbo elimazayo ihlanza ububi,

nezishayo okuphakathi komuntu.