IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

191

19:1
IzA. 28:6
Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe

kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula.

2Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi;

oshesha ngezinyawo uyaduka.

3Ubuwula bomuntu buchitha indlela yakhe,

kepha inhliziyo yakhe iyamthukuthelela uJehova.

4

19:4
IzA. 14:20
Imfuyo iyenezela abangane abaningi,

kepha ompofu uyashiywa ngumngane wakhe.

5

19:5
Dut. 19:18
IzA. 21:28
Ufakazi wamanga akayekwa,

nophafuza amanga akayikusinda.

6Baningi abancenga izikhulu;

bonke bangabangane bomuntu wezipho.

7

19:7
IzA. 14:20
Bonke abazalwane bompofu bayamzonda;

kakhulu kangakanani abangane badedela kude naye;

uyabaxosha ngamazwi,

kepha awasekho.

8Ozuza ukuqonda uthanda umphefumulo wakhe;

ogcina ingqondo uyakufumana okuhle.

9Ufakazi wamanga akayekwa,

nophafuza amanga uyakubhubha.

10

19:10
IzA. 17:16
26:1
30:22
Ukutamasa akufanele isiwula;

kakhulu kangakanani akufanele ukuba inceku ibuse phezu kwezikhulu.

11

19:11
IzA. 14:17,29
16:32
Ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe;

kuludumo lwakhe ukudlula esiphambekweni.

12

19:12
IzA. 16:14
20:2
Ukufutheka kwenkosi

kunjengokubhonga kwengonyama,

kepha isihhe sayo sinjengamazolo etshanini.

13

19:13
IzA. 15:20
17:25
27:15
Indodana eyisiwula iyinhlupheko kayise,

nokuxabana komfazi kungukuconsa njalonjalo.

14

19:14
IzA. 18:22
31:10
Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise,

kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova.

15

19:15
IzA. 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Ubuvila bushonisa ebuthongweni obunzima,

nesidenge siyalamba.

16Ogcina umyalo ulonda umphefumulo wakhe,

kepha onganaki izindlela zakhe uyakufa.

17

19:17
Math. 10:42
25:40
Onomusa kompofu utsheleka uJehova,

nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye.

18

19:18
IzA. 13:24
22:15
23:13
Yilaye indodana yakho,

lisekhona ithemba;

ungabhekisi inhliziyo yakho ukuyibulala.

19Onolaka olukhulu uyathweswa ihlawulo,

ngokuba uma umophula,

umelwe ukukuphinda.

20

19:20
IzA. 1:8
Yizwa isiluleko, wamukele ukulaywa,

ukuze uhlakaniphe ekugcineni.

21

19:21
AmaH. 33:11
IzA. 16:1,9
Isaya 46:10
Kukhona amacebo amaningi enhliziyweni yomuntu,

kepha isiluleko sikaJehova siyakuma.

22

19:22
Mark. 12:43
Ukuthandwa komuntu kubangwa ngumusa wakhe;

ompofu ungcono kunomuntu wamanga.

23Ukumesaba uJehova kungokokuphila;

onakho uhlezi anelisiwe,

akahanjelwa ngububi.

24

19:24
IzA. 26:15
Ivila liyafaka isandla salo esitsheni;

alisibuyiseli nasemlonyeni walo.

25

19:25
IzA. 21:11
Shaya isideleli, ongenalwazi uyakuthola ukuqonda;

sola oqondileyo, uyakuqonda ukwazi.

26

19:26
IzA. 20:20
Ochitha uyise noxosha unina

uyindodana ehlazisayo nebanga amahloni.

27

19:27
IzA. 23:12
Yeka, ndodana yami,

ukulalela ukulaywa,

uyakuduka emazwini okwazi.

28Ufakazi omubi uyadelela ukwahlulela;

umlomo wababi uyagwinya ukona.

29

19:29
IzA. 10:13
20:30
26:3
Izahlulelo zilungiselwa izideleli,

nemivimbo umhlane weziwula.

20

201

20:1
Ef. 5:18
Iwayini liyisideleli,

uphuzo olunamandla lungumxokozeli;

bonke abaduka ngalo abahlakaniphile.

2

20:2
IzA. 16:14
19:12
Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama;

oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe.

3

20:3
IzA. 16:28
Kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana,

kepha zonke iziwula ziyaphikisana.

4

20:4
IzA. 21:25
28:19
Ngenxa yobusika ivila aliyikulima;

ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna, kungekho lutho.

5

20:5
AmaH. 64:5
IzA. 26:24
Isiluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi ajulileyo,

kepha umuntu oqondileyo uyakusikhipha.

6Abantu abaningi bayamemezela,

kube yilowo nalowo umusa wakhe,

kepha ngubani ongafumana umuntu othembekileyo na?

7

20:7
AmaH. 25:12
112:1
Olungileyo ohamba ekupheleleni kwakhe,

babusisiwe abantwana bakhe emva kwakhe.

8Inkosi ehlezi esihlalweni sokwahlulela

ihlakaza konke okubi ngamehlo ayo.

9

20:9
Gen. 8:21
1 AmaKh. 8:40
2 IziKr. 6:36
Shum. 7:21
1 Joh. 1:8
Ngubani ongasho ukuthi:

“Ngihlanzile inhliziyo yami,

sengihlambulukile ezonweni zami, na?”

10

20:10
IzA. 11:1
16:11
Izisindo ezimbili nama-efa* amabili,

kokubili kuyisinengiso kuJehova.

11Naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe,

uma isenzo sakhe sihlanzekile,

noma siqotho.

12

20:12
AmaH. 94:9
Indlebe ezwayo neso elibonayo,

uJehova wenzile kokubili.

13

20:13
IzA. 6:9
10:15
24:30
Ungathandi ubuthongo,

funa ufikelwe ngubumpofu;

vula amehlo akho,

uyakusutha ngesinkwa.

14“Kubi, kubi,” kusho umthengi;

kepha esehambile uyazigabisa.

15

20:15
IzA. 17:27
Kukhona igolide namarubi* amaningi,

kepha ukwazi kwezindebe kuyigugu elinqabileyo.

16

20:16
IzA. 17:18
27:13
Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi,

umbambe abe yisibambiso omela abezizwe.

17

20:17
Jobe 20:12
IzA. 9:17
Isinkwa samanga simnandi kumuntu,

kepha ngasemuva umlomo wakhe uyakugcwaliswa ngohlalwane.

18

20:18
IzA. 11:14
24:5
Amacebo onke ayaqiniswa

ngokululekana;

yilwa impi ngamasu.

19

20:19
IzA. 11:13
25:9
Ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo;

ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe.

20

20:20
Eks. 21:17
Lev. 20:9
Dut. 27:16
IzA. 13:9
19:26
Math. 15:4
Mark. 7:10
Oqalekisa uyise nonina,

isibani sakhe siyakucimeka esigayegayeni.

21

20:21
IzA. 13:11
28:20,22
Imfuyo ingatholwa ngokushesha ekuqaleni,

kepha ukuphela kwayo akuyikubusiswa.

22

20:22
Dut. 32:35
IzA. 17:13
24:29
Rom. 12:19
1 Thes. 5:15
Ungasho ukuthi:

“Ngiyakuphindisela okubi,”

yethemba kuJehova, uyakukusindisa.

23Izisindo ezimbili ziyisinengiso kuJehova,

nesilinganiso senkohliso asilungile.

24

20:24
AmaH. 37:23
IzA. 16:1,9
19:21
Izinyathelo zomuntu zingezikaJehova;

pho, umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na?

25

20:25
Shum. 5:1
Math. 15:5
Kulugibe ukusho ngamawala ukuthi:

“Kungcwele,”

abesebuya acabange emva kwezithembiso zakhe.

26Inkosi ehlakaniphileyo iyahlakaza ababi,

iphindisele phezu kwabo ukushinga kwabo.

27

20:27
1 Kor. 2:11
Umoya womuntu uyisibani sikaJehova,

siphenya konke okuphakathi komuntu.

28

20:28
IzA. 16:12
29:4,14
Umusa neqiniso kuyalonda inkosi;

isihlalo sayo sobukhosi sisekelwa ngomusa.

29

20:29
IzA. 16:31
Udumo lwabasha lungamandla abo,

nesivunulo sabadala singubumpunga.

30Imivimbo elimazayo ihlanza ububi,

nezishayo okuphakathi komuntu.

21

211

21:1
AmaH. 33:15
Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova njengemifula yamanzi;

uyayiphendulela lapho ethanda khona.

2

21:2
IzA. 16:2
Zonke izindlela zomuntu zilungile emehlweni akhe,

kepha uJehova ulinganisa izinhliziyo.

3

21:3
1 Sam. 15:22
Isaya 1:11
Hos. 6:6
Ukwenza ukulunga nokwahlulela

kukhethekile kuJehova kunemihlatshelo.

4

21:4
AmaH. 101:5
IzA. 10:16
13:9
Ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo,

isibani sababi, kuyisono.

5

21:5
IzA. 10:4
13:4
14:23
28:20
Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni,

kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela.

6

21:6
IzA. 10:2
Jak. 5:1
Ukuthola ingcebo ngolimi lwamanga

kuyize elizulazuliswa,

nezingibe zokufa.

7Ukuchitha kwababi kuyabaqothula,

ngokuba benqaba ukwenza ukulunga.

8Indlela yothweswe icala iyinsongensonge,

kepha ohlanzekileyo,

isenzo sakhe silungile.

9

21:9
IzA. 25:24
Kungcono ukuhlala egumbini lophahla

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.

10Umphefumulo womubi ufisa okubi;

umakhelwane wakhe kafumani isisa emehlweni akhe.

11

21:11
IzA. 19:25
Lapho isideleli sihlawuliswa,

ongenalwazi uyahlakanipha,

nalapho ohlakaniphileyo efundiswa,

uyathola ukwazi.

12

21:12
Shum. 5:7
Olungileyo uyaqaphela indlu yomubi;

ababi bayachithelwa ebubini.

13Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu

naye uyakukhala angaphendulwa.

14

21:14
IzA. 17:8,23
18:16
Isipho ekusithekeni siyadambisa ulaka,

nomvuzo esifubeni ukufutheka okunamandla.

15Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukwahlulela,

kepha kwabenza ukona kuyincithakalo.

16Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha

uyakuphumula ebandleni lezithunzi.

17

21:17
IzA. 23:20
Luk. 15:13
Othanda injabulo uyakuba mpofu,

nothanda iwayini namafutha kayikuceba.

18

21:18
Est. 7:9
IzA. 11:8
Omubi uyihlawulo lolungileyo,

nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho.

19

21:19
IzA. 25:24
Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane

kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo.

20Kukhona ingcebo enxanelekayo

namafutha endlini yohlakaniphileyo,

kepha umuntu oyisiwula uyakugwinya.

21Olandela ukulunga nomusa

uyafumana ukuphila, nokulunga, nodumo.

22

21:22
IzA. 24:5
Shum. 7:20
9:16,18
Ohlakaniphileyo angenyukela emzini wamaqhawe,

awise phansi inqaba ayethembayo wona.

23

21:23
IzA. 13:3
Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe

ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini.

24Ozidlayo nozigabisayo,

yisideleli igama lakhe,

yena osebenza ngokuziphakamisa okukhulu.

25

21:25
IzA. 20:4
Isifiso sevila siyalibulala,

ngokuba izandla zalo ziyenqaba ukusebenza.

26Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke,

kepha olungileyo uyaphana engancishi.

27

21:27
IzA. 15:8
Isaya 1:13
Umhlatshelo wababi uyisinengiso;

kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomgomo omubi.

28

21:28
Dut. 19:18
IzA. 9:5,9
Ufakazi wamanga uyabhujiswa,

kepha umuntu ozwileyo angakhuluma njalo.

29Umuntu omubi uyenza lukhuni ubuso bakhe,

kepha oqotho uyanaka indlela yakhe.

30

21:30
Jobe 5:12
IzA. 11:21
Isaya 8:10
Akukho ukuhlakanipha,

akukho ukuqonda,

nesiluleko, okungamelana noJehova.

31

21:31
AmaH. 33:16
147:10
Ihhashi lilungiselwa usuku lokulwa,

kepha ukusindiswa kungokukaJehova.