IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Umgomo wezaga

11

1:1
1 AmaKh. 4:32
Nazi izaga zika Solomoni indodana kaDavide, inkosi yakwa-Israyeli,

2zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa,

nokwahlukanisa amazwi okuqonda,

3nokwamukela ukulaywa kube ngukuhlakanipha,

nokulunga, nokwahlulela, neqiniso,

4nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha,

nezinsizwa ukwazi namasu,

5ukuze ohlakaniphileyo ezwe,

aqhubeke ekufundeni,

noqondileyo athole iziluleko ezinhle

6ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo,

namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo.

7

1:7
Jobe 28:28
AmaH. 111:10
IzA. 9:10
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa.

8

1:8
IzA. 6:20
19:20
Ndodana yami,

yizwa ukulaya kukayihlo,

ungawushiyi umthetho kanyoko,

9

1:9
IzA. 4:9
25:12
ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho,

nemigexo entanyeni yakho.

10

1:10
IzA. 16:29
Ndodana yami,

uma izoni zikuyenga, ungavumi.

11Uma zithi: “Hamba nathi, siqamekele igazi,

sibhacele ngeze ongenacala,

12sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo,

besaphilile njengabehlela egodini;

13yonke impahla eyigugu siyakuyifumana,

sigcwalise izindlu zethu ngempango;

14yenza inkatho yakho phakathi kwethu,

sibe nesikhwama sinye sonke,”

15ndodana yami,

ungahambi nazo endleleni,

unqande unyawo lwakho emikhondweni yazo,

16

1:16
Isaya 59:7
Rom. 3:15
ngokuba izinyawo zazo zigijimela ebubini,

zishesha ukuchitha igazi.

17Ngokuba inetha lenekelwe ize emehlweni azo zonke izinyoni.

18Kepha laba baqamekela elabo igazi,

babhacela okwabo ukuphila.

19

1:19
1 Thim. 6:10
Zinjalo izindlela zabo bonke abaphanga impango;

iyasusa ukuphila komniniyo.

20Ukuhlakanipha kuyamemeza emigwaqweni,

kuyezwakalisa izwi lakho ezigcawini;

21

1:21
IzA. 8:1
emashashalazini emigwaqo kuyaduma;

ngasezikhaleni zamasango omuzi kuyakhuluma amazwi akho okuthi:

22“Koze kube nini iziwula zithanda ubuwula,

nezideleli zijabula ukudelela,

neziwula zizonda ukwazi, na?

23Buyani ngokusola kwami;

bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu,

nginazise amazwi ami.

24

1:24
Isaya 65:2
66:4
Jer. 7:13
Ngokuba ngibizile, nala nina;

ngelula isandla sami,

akubangakho onakayo;

25kepha nichithile konke ukululeka kwami,

anivumanga ukusola kwami;

26

1:26
AmaH. 2:4
37:13
59:9
IzA. 3:34
nami ngiyakuhleka ingozi yenu,

ngiklolodele ukufika kwenikwesabayo,

27lapho kufika njengesivunguvungu lokho enikwesabayo,

nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi,

lapho nehlelwa ngukuhlupheka nosizi.

28

1:28
Jer. 11:11
14:12
Hez. 8:18
Mika 3:4
Zak. 7:13
“Khona bayakungibiza,

kepha angiyikuphendula;

bayakungifunisisa, kepha abayikungifumana

29ngenxa yokuba babezonda ukwazi,

kabakhethanga ukwesaba uJehova,

30bengavumanga ukululeka kwami,

bedelela konke ukusola kwami.

31

1:31
Isaya 3:10
Ngalokho bayakudla izithelo zendlela yabo,

basuthe ngamacebo abo.

32Ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala,

nokunganaki kweziwula kuyakubabhubhisa.

33Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile,

agcineke, angabi naluvalo ngokubi.”

2

Isibusiso sokuhlakanipha

21Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami,

uzibekelele imiyalo yami,

2ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni,

uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho,

3

2:3
Jak. 1:5
yebo, uma ukhala ngengqondo,

uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda,

4uma ukufuna njengesiliva,

ukuphenya njengamagugu afihliweyo,

5khona uyakuqonda ukumesaba uJehova,

ufumane ukumazi uNkulunkulu.

6

2:6
Jobe 32:8
Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha;

emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda.

7Uyabekela abaqotho isibusiso,

uyihawu kwabahamba bengenacala,

8

2:8
AmaH. 1:6
egcina izindlela zokulunga,

elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe.

9Khona uyakuqonda ukulunga nokwahlulela,

neqiniso,

yebo, nezindlela zonke ezinhle.

10Ngokuba ukuhlakanipha

kuyakungena enhliziyweni yakho,

ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho.

11Amasu ayakukulinda,

ukuqonda kukugcine,

12ukuze wophulwe endleleni yobubi

nakubantu abakhuluma okuphambeneyo,

13abashiya imikhondo yobuqotho,

ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama;

14abathokoza ngokwenza okubi,

bajabulele ukuphambana kobubi;

15abazindlela zabo ziyisigwegwe,

nemikhondo yabo iphambene,

16

2:16
IzA. 6:24
7:5
ukuba wophulwe kowesifazane ondindayo

nakuye owezizwe onamazwi athophayo,

17oshiya umngane wobusha bakhe,

akhohlwe isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe,

18

2:18
IzA. 5:5
7:27
ngokuba indlu yakhe ishonela ekufeni,

nasezithunzini izindlela zakhe.

19Bonke abangena kuye ababuyi,

bangafinyeleli ezindleleni zokuphila.

20Kanjalo uyakuhamba ezindleleni zabahle,

ugcine imikhondo yabalungileyo.

21

2:21
AmaH. 37:9
Math. 5:5
Ngokuba abaqotho bayakuhlala ezweni,

abapheleleyo basale kulo.

22

2:22
Jobe 18:17
IzA. 10:7,30
Kepha ababi bayakunqunywa ezweni,

nabambuluzayo bayakusishulwa kulo.

3

Ukumethemba uJehova

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami,

kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami,

2ngokuba iyakwenezela kuwe

ubude bezinsuku,

neminyaka yokuphila, nokuthula.

3

3:3
IzA. 6:21
7:3
Isihhe neqiniso makungakushiyi;

kubophe entanyeni yakho,

ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho,

4ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu.

5

3:5
1 IziKr. 28:9
IzA. 22:19
Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho,

ungenciki kokwakho ukuqonda.

6Mazise yena ezindleleni zakho zonke,

uyakuqondisa imikhondo yakho.

7

3:7
IzA. 28:26
Isaya 5:21
Rom. 12:16
Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho;

mesabe uJehova, udede ebubini.

8

3:8
IzA. 16:24
Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho

nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

9

3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dumisa uJehova ngempahla yakho,

nangolibo lwazo zonke izithelo zakho,

10izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi,

nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
IsAmb. 3:19
Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kukaJehova,

ungakhathazeki ngokusola kwakhe.

12

3:12
IzA. 13:24
Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo,

njengoyise indodana ayithandayo.

13Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha

nomuntu ozuza ingqondo,

14

3:14
Jobe 28:15
IzA. 8:10
16:16
ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva,

nokutholakalayo kukho kunegolide.

15

3:15
Math. 13:14
Kuyigugu kunamarubi,*

nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho.

16

3:16
IzA. 8:18,35
9:11
Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene,

nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodumo.

17Izindlela zakho ziyizindlela zokumnandi;

yonke imikhondo yakho ingukuthula.

18

3:18
IzA. 11:30
Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo,

nababambelela kukho babusisiwe.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha;

wamisa amazulu ngokuqonda.

20Ngokwazi kwakhe izintwa zaqhekezwa,

namafu aconsa amazolo.

21Ndodana yami,

lokho makungasuki emehlweni akho,

ugcine ukuhlakanipha namasu,

22kube ngukuphila emphefumulweni wakho

nomusa entanyeni yakho.

23Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka,

ungaqhuzuli unyawo lwakho.

24

3:24
AmaH. 4:8
91:5
Lapho ulala phansi,

awuyikwesaba lutho;

nanxa usulale phansi,

ubuthongo bakho buyakuba mnandi.

25

3:25
AmaH. 112:7
Ungethuswa luvalo oluzumayo

nokuchithwa kwababi, lapho kufika,

26ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho,

agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa.

27Ungagodleli abaninikho okuhle,

lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza.

28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi:

“Hamba, ubuye,

ngiyakukunika kusasa,”

lapho kukhona kuwe.

29Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho,

lapho ehlezi nawe elondekile.

30Ungaphikisani namuntu ngeze,

uma engakonanga ngalutho.

31

3:31
AmaH. 1:1
IzA. 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu,

ungakhethi neyodwa yezindlela zakhe,

32

3:32
AmaH. 25:14
ngokuba ophambeneyo uyisinengiso kuJehova.

kepha abaqotho bayisifuba sakhe.

33

3:33
Lev. 26:3,14
Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi,

kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo.

34

3:34
AmaH. 37:13
59:8
IzA. 1:26
Isaya 66:2
Jak. 4:10
1 Pet. 5:5
Izideleli uyazidelela,

kepha abathobekileyo ubapha umusa.

35Abahlakaniphileyo bayakudla ifa lodumo,

kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo.