IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

191

19:1
IzA. 28:6
Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe

kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula.

2Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi;

oshesha ngezinyawo uyaduka.

3Ubuwula bomuntu buchitha indlela yakhe,

kepha inhliziyo yakhe iyamthukuthelela uJehova.

4

19:4
IzA. 14:20
Imfuyo iyenezela abangane abaningi,

kepha ompofu uyashiywa ngumngane wakhe.

5

19:5
Dut. 19:18
IzA. 21:28
Ufakazi wamanga akayekwa,

nophafuza amanga akayikusinda.

6Baningi abancenga izikhulu;

bonke bangabangane bomuntu wezipho.

7

19:7
IzA. 14:20
Bonke abazalwane bompofu bayamzonda;

kakhulu kangakanani abangane badedela kude naye;

uyabaxosha ngamazwi,

kepha awasekho.

8Ozuza ukuqonda uthanda umphefumulo wakhe;

ogcina ingqondo uyakufumana okuhle.

9Ufakazi wamanga akayekwa,

nophafuza amanga uyakubhubha.

10

19:10
IzA. 17:16
26:1
30:22
Ukutamasa akufanele isiwula;

kakhulu kangakanani akufanele ukuba inceku ibuse phezu kwezikhulu.

11

19:11
IzA. 14:17,29
16:32
Ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe;

kuludumo lwakhe ukudlula esiphambekweni.

12

19:12
IzA. 16:14
20:2
Ukufutheka kwenkosi

kunjengokubhonga kwengonyama,

kepha isihhe sayo sinjengamazolo etshanini.

13

19:13
IzA. 15:20
17:25
27:15
Indodana eyisiwula iyinhlupheko kayise,

nokuxabana komfazi kungukuconsa njalonjalo.

14

19:14
IzA. 18:22
31:10
Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise,

kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova.

15

19:15
IzA. 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Ubuvila bushonisa ebuthongweni obunzima,

nesidenge siyalamba.

16Ogcina umyalo ulonda umphefumulo wakhe,

kepha onganaki izindlela zakhe uyakufa.

17

19:17
Math. 10:42
25:40
Onomusa kompofu utsheleka uJehova,

nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye.

18

19:18
IzA. 13:24
22:15
23:13
Yilaye indodana yakho,

lisekhona ithemba;

ungabhekisi inhliziyo yakho ukuyibulala.

19Onolaka olukhulu uyathweswa ihlawulo,

ngokuba uma umophula,

umelwe ukukuphinda.

20

19:20
IzA. 1:8
Yizwa isiluleko, wamukele ukulaywa,

ukuze uhlakaniphe ekugcineni.

21

19:21
AmaH. 33:11
IzA. 16:1,9
Isaya 46:10
Kukhona amacebo amaningi enhliziyweni yomuntu,

kepha isiluleko sikaJehova siyakuma.

22

19:22
Mark. 12:43
Ukuthandwa komuntu kubangwa ngumusa wakhe;

ompofu ungcono kunomuntu wamanga.

23Ukumesaba uJehova kungokokuphila;

onakho uhlezi anelisiwe,

akahanjelwa ngububi.

24

19:24
IzA. 26:15
Ivila liyafaka isandla salo esitsheni;

alisibuyiseli nasemlonyeni walo.

25

19:25
IzA. 21:11
Shaya isideleli, ongenalwazi uyakuthola ukuqonda;

sola oqondileyo, uyakuqonda ukwazi.

26

19:26
IzA. 20:20
Ochitha uyise noxosha unina

uyindodana ehlazisayo nebanga amahloni.

27

19:27
IzA. 23:12
Yeka, ndodana yami,

ukulalela ukulaywa,

uyakuduka emazwini okwazi.

28Ufakazi omubi uyadelela ukwahlulela;

umlomo wababi uyagwinya ukona.

29

19:29
IzA. 10:13
20:30
26:3
Izahlulelo zilungiselwa izideleli,

nemivimbo umhlane weziwula.