IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

181Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso,

uphika konke ukuhlakanipha.

2

18:2
IzA. 13:16
Isiwula asithokozi ngokuqonda,

kuphela ngokuveza okusenhliziyweni yakhe.

3

18:3
IzA. 11:2
Lapho kufika omubi,

kufika nokudelela;

kanye nehlazo kukhona inhlamba.

4

18:4
IzA. 13:14
20:5
Amazwi omlomo womuntu anjengamanzi ajulileyo,

nomfula ogobhozayo,

nomthombo wokuhlakanipha.

5

18:5
Lev. 10:15
Dut. 1:17
16:19
IzA. 24:23
28:21
Ukukhetha ubuso bomubi

ukuba olungileyo aphambukiswe ekwahlulelweni akukuhle.

6

18:6
IzA. 16:28
Izindebe zesiwula ziletha ukuxabana,

nomlomo waso ubiza imivimbo.

7Umlomo wesiwula ungukubhujiswa kwaso,

nezindebe zaso zilugibe lomphefumulo waso.

8

18:8
Jobe 34:7
AmaH. 55:21
IzA. 26:22
Amazwi omncethezi anjengezibiliboco;

ayehlela kokuphakathi komuntu.

9Ovilapha emsebenzini wakhe

yena ungumfowabo wochithayo.

10

18:10
AmaH. 31:3
61:3
IzA. 14:26
Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla;

olungileyo ugijimela kuwo, alondeke.

11

18:11
IzA. 10:15
Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla;

injengogange oluphakemeyo emicabangweni yaso.

12

18:12
IzA. 15:33
16:18
22:4
29:23
Ngaphambi kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziqhenya;

ukuthobeka kwandulela udumo.

13Obuyisa izwi engakezwa,

kungubuwula nehlazo kuye.

14

18:14
IzA. 15:13
17:22
Umoya womuntu uyasekela ubuthakathaka bakhe,

kepha ngubani ongathwala umoya owaphukileyo na?

15Inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi,

nezindlebe zabalungileyo ziyafuna ukwazi.

16

18:16
IzA. 17:8
21:14
Isipho somuntu siyamenzela indawo,

simholele kwabakhulu.

17Ongowokuqala ecaleni lakhe usengathi ulungile,

kepha umakhelwane wakhe ufika, amphenye.

18

18:18
IzA. 16:33
Inkatho iyaqeda ukuxabana,

yahlukanise phakathi kwabanamandla.

19Umzalwane owoniweyo ulukhuni kunomuzi onamandla,

nokuxabana kunjengemigoqo yenqaba.

20

18:20
IzA. 12:13
13:2
Isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe,

saneliswe ngokuthela kwezindebe zakhe.

21Ukufa nokuphila kusemandleni olimi,

nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo.

22

18:22
IzA. 19:14
31:10
Ofumana umfazi uthola okuhle;

uzuzile isisa kuJehova.

23Ompofu ukhuluma ngokuncenga,

kepha isicebi siphendula kalukhuni.

24

18:24
IzA. 17:17
Umuntu wabangane uyazilimaza,

kepha kukhona abangane ababambelela kuneselamani.