IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

161

16:1
IzA. 19:21
Jer. 10:23
Umuntu unamasu enhliziyweni,

kepha impendulo yolimi ivela kuJehova.

2

16:2
IzA. 21:2
Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe,

kepha uJehova uyalinganisa imimoya.

3

16:3
AmaH. 37:5
55:22
1 Pet. 5:7
Gingqela kuJehova imisebenzi yakho,

ukuze kuqiniswe amasu akho.

4UJehova wenzile konke kube nomgomo wakho;

yebo, nomubi umenzele usuku olubi.

5

16:5
IzA. 6:16
11:21
15:25
Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova;

impela abayikuyekwa.

6Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa,

nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini.

7Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova,

uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye.

8

16:8
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
17:1
Okuncane kanye nokulunga kungcono

kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi.

9

16:9
IzA. 19:21
20:24
Inhliziyo yomuntu iceba indlela,

kepha uJehova uyaqondisa izinyathelo zakhe.

10Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi;

umlomo wayo awuyikuphambuka ekwahluleleni.

11

16:11
IzA. 11:1
20:10,23
Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokukaJehova;

zonke izisindo zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe.

12

16:12
IzA. 20:28
25:5
29:4,14
Ukwenza okubi kuyisinengiso emakhosini,

ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13

16:13
IzA. 22:11
Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi;

amazwi abaqotho ayawathanda.

14

16:14
IzA. 20:2
Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa,

kepha umuntu ohlakaniphileyo uyayidambisa.

15

16:15
IzA. 19:12
Ekukhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila,

nesisa sayo sinjengefu lemvula yamuva.

16

16:16
Jobe 28:15
IzA. 3:14
8:10,19
Kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide;

yebo, ukuzuza ukuqonda nga kukhethwa kunesiliva.

17Umendo wabaqotho ungukudeda ebubini;

oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe.

18

16:18
IzA. 11:2
18:12
Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa,

nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa.

19Kungcono ukuba nomoya

othobekileyo kanye nabathobekileyo,

kunokwabelana impango nabazidlayo.

20

16:20
IzA. 13:13
Onakekela izwi uyakufumana okuhle,

nowethembayo kuJehova ubusisiwe.

21Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakubizwa ngokuthi oqondileyo,

nobumnandi bezindebe buyandisa imfundiso.

22

16:22
IzA. 13:14
Ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho,

kepha ubuwula bungukulaywa kweziwula.

23Inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe,

yenezele imfundiso ezindebeni zakhe.

24Amazwi amahle anjengamakhekheba oju;

amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25

16:25
IzA. 14:12
Kukhona indlela eqondile phambi komuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa.

26Iphango lesisebenzi liyasisebenzela,

ngokuba umlomo waso uyasiqhuba.

27

16:27
Jak. 3:6
Umuntu omubi uphanda okubi,

nasezindebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo.

28

16:28
IzA. 18:6
20:3
Umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana,

nomncethezi wahlukanisa abahlobo.

29

16:29
IzA. 1:10,16
Umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe,

amhambise endleleni engenhle.

30

16:30
IzA. 6:13
10:10
Ocimeza amehlo akhe uceba okuphambanisayo,

noluma izindebe zakhe ufeza okubi.

31

16:31
IzA. 20:29
Ubumpunga bungumqhele wodumo;

bufumaniswa endleleni yokulunga.

32

16:32
IzA. 14:17
19:11
Owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe,

nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.

33Inkatho yenzelwa emathangeni,

kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.

17

171

17:1
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
16:8
Umthamo owomileyo kanye nokuthula ungcono

kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana.

2Inceku eqondileyo iyabusa phezu kwendodana ehlazisayo;

iyakudla ifa phakathi kwezelamani.

3

17:3
AmaH. 26:2
Jer. 17:10
Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva,

nesithando ngesegolide,

kepha ovivinya izinhliziyo nguJehova.

4Owenza okubi uqaphela izindebe zokona,

nomqambimanga ubeka indlebe olimini olubi.

5

17:5
IzA. 14:31
22:2
Oklolodela ompofu usola uMenzi wakhe,

nothokoza ngengozi akayikuyekwa.

6Abantwana babantwana bangumqhele wabadala,

nodumo lwabantwana lungoyise.

7Izindebe ezinobungcweti azifanele isiwula;

kakhulu kangakanani umlomo wamanga isikhulu.

8

17:8
IzA. 18:16
21:14
Isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo:

noma ebhekaphi, uyaphumelela.

9

17:9
IzA. 10:12
Osibekela isiphambeko ufuna uthando,

kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo.

10

17:10
Shum. 7:6
Insolo ingena koqondileyo

kunemivimbo eyikhulu koyisiwula.

11Omubi ufuna ukuhlubuka kuphela;

ngalokho kuyakuthunyelwa kuye isithunywa esinonya.

12Umuntu makahlangane nebhere* elaphuciwe amawundlu alo

kunesiwula ebuwuleni baso.

13

17:13
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Ophindisela okuhle ngokubi,

ububi abuyikusuka endlini yakhe.

14Ukuqala kokuxabana kunjengokuvula amanzi;

ngalokho yeka inkani, ingakashisi.

15

17:15
Dut. 25:1
Isaya 5:23
Hez. 13:19,22
Othetha omubi nolahla olungileyo

bayisinengiso kuJehova bobabili.

16Yini ukuba kube yimali esandleni

sesiwula ukuthenga ukuhlakanipha,

kungekho ukuqonda, na?

17

17:17
IzA. 18:24
Umngane uthanda ngezikhathi zonke,

nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni.

18

17:18
IzA. 6:1
11:15
20:16
22:26
27:13
Umuntu oswela ingqondo unikana nomunye izandla,

abe yisibambiso phambi komakhelwane wakhe.

19

17:19
IzA. 16:18
18:12
Othanda ukuxabana uthanda isiphambeko;

owenza umnyango wakhe ukuba uphakame ufuna ukubhujiswa.

20Onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle;

onolimi oluyisigwegwe uwela engozini.

21

17:21
IzA. 10:1
15:20
Ozala isiwula kulusizi kuye;

uyise wesiwula akathokozi.

22

17:22
IzA. 15:13
18:14
Inhliziyo eyenamileyo iyikhambi elihle,

kepha umoya owaphukileyo uyomisa amathambo.

23

17:23
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Omubi uyamukela umvuzo okhishwa esifubeni

ukuba aphambukise izindlela zokwahlulela.

24

17:24
Shum. 2:14
Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo,

kepha amehlo esiwula asemikhawulweni yomhlaba.

25

17:25
IzA. 19:13
Indodana eyisiwula ilusizi kuyise

nokubaba kowayizalayo.

26Ukuhlawulisa olungileyo akukuhle,

nokushaya abaqotho akulungile.

27

17:27
IzA. 10:19
Jak. 1:19
Obamba amazwi akhe unokwazi;

onomoya opholileyo ungumuntu oqondileyo.

28Nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi;

ovala umlomo wakhe ungoqondileyo.

18

181Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso,

uphika konke ukuhlakanipha.

2

18:2
IzA. 13:16
Isiwula asithokozi ngokuqonda,

kuphela ngokuveza okusenhliziyweni yakhe.

3

18:3
IzA. 11:2
Lapho kufika omubi,

kufika nokudelela;

kanye nehlazo kukhona inhlamba.

4

18:4
IzA. 13:14
20:5
Amazwi omlomo womuntu anjengamanzi ajulileyo,

nomfula ogobhozayo,

nomthombo wokuhlakanipha.

5

18:5
Lev. 10:15
Dut. 1:17
16:19
IzA. 24:23
28:21
Ukukhetha ubuso bomubi

ukuba olungileyo aphambukiswe ekwahlulelweni akukuhle.

6

18:6
IzA. 16:28
Izindebe zesiwula ziletha ukuxabana,

nomlomo waso ubiza imivimbo.

7Umlomo wesiwula ungukubhujiswa kwaso,

nezindebe zaso zilugibe lomphefumulo waso.

8

18:8
Jobe 34:7
AmaH. 55:21
IzA. 26:22
Amazwi omncethezi anjengezibiliboco;

ayehlela kokuphakathi komuntu.

9Ovilapha emsebenzini wakhe

yena ungumfowabo wochithayo.

10

18:10
AmaH. 31:3
61:3
IzA. 14:26
Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla;

olungileyo ugijimela kuwo, alondeke.

11

18:11
IzA. 10:15
Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla;

injengogange oluphakemeyo emicabangweni yaso.

12

18:12
IzA. 15:33
16:18
22:4
29:23
Ngaphambi kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziqhenya;

ukuthobeka kwandulela udumo.

13Obuyisa izwi engakezwa,

kungubuwula nehlazo kuye.

14

18:14
IzA. 15:13
17:22
Umoya womuntu uyasekela ubuthakathaka bakhe,

kepha ngubani ongathwala umoya owaphukileyo na?

15Inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi,

nezindlebe zabalungileyo ziyafuna ukwazi.

16

18:16
IzA. 17:8
21:14
Isipho somuntu siyamenzela indawo,

simholele kwabakhulu.

17Ongowokuqala ecaleni lakhe usengathi ulungile,

kepha umakhelwane wakhe ufika, amphenye.

18

18:18
IzA. 16:33
Inkatho iyaqeda ukuxabana,

yahlukanise phakathi kwabanamandla.

19Umzalwane owoniweyo ulukhuni kunomuzi onamandla,

nokuxabana kunjengemigoqo yenqaba.

20

18:20
IzA. 12:13
13:2
Isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe,

saneliswe ngokuthela kwezindebe zakhe.

21Ukufa nokuphila kusemandleni olimi,

nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo.

22

18:22
IzA. 19:14
31:10
Ofumana umfazi uthola okuhle;

uzuzile isisa kuJehova.

23Ompofu ukhuluma ngokuncenga,

kepha isicebi siphendula kalukhuni.

24

18:24
IzA. 17:17
Umuntu wabangane uyazilimaza,

kepha kukhona abangane ababambelela kuneselamani.