IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

171

17:1
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
16:8
Umthamo owomileyo kanye nokuthula ungcono

kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana.

2Inceku eqondileyo iyabusa phezu kwendodana ehlazisayo;

iyakudla ifa phakathi kwezelamani.

3

17:3
AmaH. 26:2
Jer. 17:10
Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva,

nesithando ngesegolide,

kepha ovivinya izinhliziyo nguJehova.

4Owenza okubi uqaphela izindebe zokona,

nomqambimanga ubeka indlebe olimini olubi.

5

17:5
IzA. 14:31
22:2
Oklolodela ompofu usola uMenzi wakhe,

nothokoza ngengozi akayikuyekwa.

6Abantwana babantwana bangumqhele wabadala,

nodumo lwabantwana lungoyise.

7Izindebe ezinobungcweti azifanele isiwula;

kakhulu kangakanani umlomo wamanga isikhulu.

8

17:8
IzA. 18:16
21:14
Isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo:

noma ebhekaphi, uyaphumelela.

9

17:9
IzA. 10:12
Osibekela isiphambeko ufuna uthando,

kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo.

10

17:10
Shum. 7:6
Insolo ingena koqondileyo

kunemivimbo eyikhulu koyisiwula.

11Omubi ufuna ukuhlubuka kuphela;

ngalokho kuyakuthunyelwa kuye isithunywa esinonya.

12Umuntu makahlangane nebhere* elaphuciwe amawundlu alo

kunesiwula ebuwuleni baso.

13

17:13
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Ophindisela okuhle ngokubi,

ububi abuyikusuka endlini yakhe.

14Ukuqala kokuxabana kunjengokuvula amanzi;

ngalokho yeka inkani, ingakashisi.

15

17:15
Dut. 25:1
Isaya 5:23
Hez. 13:19,22
Othetha omubi nolahla olungileyo

bayisinengiso kuJehova bobabili.

16Yini ukuba kube yimali esandleni

sesiwula ukuthenga ukuhlakanipha,

kungekho ukuqonda, na?

17

17:17
IzA. 18:24
Umngane uthanda ngezikhathi zonke,

nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni.

18

17:18
IzA. 6:1
11:15
20:16
22:26
27:13
Umuntu oswela ingqondo unikana nomunye izandla,

abe yisibambiso phambi komakhelwane wakhe.

19

17:19
IzA. 16:18
18:12
Othanda ukuxabana uthanda isiphambeko;

owenza umnyango wakhe ukuba uphakame ufuna ukubhujiswa.

20Onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle;

onolimi oluyisigwegwe uwela engozini.

21

17:21
IzA. 10:1
15:20
Ozala isiwula kulusizi kuye;

uyise wesiwula akathokozi.

22

17:22
IzA. 15:13
18:14
Inhliziyo eyenamileyo iyikhambi elihle,

kepha umoya owaphukileyo uyomisa amathambo.

23

17:23
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Omubi uyamukela umvuzo okhishwa esifubeni

ukuba aphambukise izindlela zokwahlulela.

24

17:24
Shum. 2:14
Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo,

kepha amehlo esiwula asemikhawulweni yomhlaba.

25

17:25
IzA. 19:13
Indodana eyisiwula ilusizi kuyise

nokubaba kowayizalayo.

26Ukuhlawulisa olungileyo akukuhle,

nokushaya abaqotho akulungile.

27

17:27
IzA. 10:19
Jak. 1:19
Obamba amazwi akhe unokwazi;

onomoya opholileyo ungumuntu oqondileyo.

28Nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi;

ovala umlomo wakhe ungoqondileyo.