IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

161

16:1
IzA. 19:21
Jer. 10:23
Umuntu unamasu enhliziyweni,

kepha impendulo yolimi ivela kuJehova.

2

16:2
IzA. 21:2
Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe,

kepha uJehova uyalinganisa imimoya.

3

16:3
AmaH. 37:5
55:22
1 Pet. 5:7
Gingqela kuJehova imisebenzi yakho,

ukuze kuqiniswe amasu akho.

4UJehova wenzile konke kube nomgomo wakho;

yebo, nomubi umenzele usuku olubi.

5

16:5
IzA. 6:16
11:21
15:25
Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova;

impela abayikuyekwa.

6Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa,

nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini.

7Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova,

uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye.

8

16:8
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
17:1
Okuncane kanye nokulunga kungcono

kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi.

9

16:9
IzA. 19:21
20:24
Inhliziyo yomuntu iceba indlela,

kepha uJehova uyaqondisa izinyathelo zakhe.

10Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi;

umlomo wayo awuyikuphambuka ekwahluleleni.

11

16:11
IzA. 11:1
20:10,23
Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokukaJehova;

zonke izisindo zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe.

12

16:12
IzA. 20:28
25:5
29:4,14
Ukwenza okubi kuyisinengiso emakhosini,

ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13

16:13
IzA. 22:11
Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi;

amazwi abaqotho ayawathanda.

14

16:14
IzA. 20:2
Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa,

kepha umuntu ohlakaniphileyo uyayidambisa.

15

16:15
IzA. 19:12
Ekukhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila,

nesisa sayo sinjengefu lemvula yamuva.

16

16:16
Jobe 28:15
IzA. 3:14
8:10,19
Kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide;

yebo, ukuzuza ukuqonda nga kukhethwa kunesiliva.

17Umendo wabaqotho ungukudeda ebubini;

oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe.

18

16:18
IzA. 11:2
18:12
Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa,

nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa.

19Kungcono ukuba nomoya

othobekileyo kanye nabathobekileyo,

kunokwabelana impango nabazidlayo.

20

16:20
IzA. 13:13
Onakekela izwi uyakufumana okuhle,

nowethembayo kuJehova ubusisiwe.

21Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakubizwa ngokuthi oqondileyo,

nobumnandi bezindebe buyandisa imfundiso.

22

16:22
IzA. 13:14
Ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho,

kepha ubuwula bungukulaywa kweziwula.

23Inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe,

yenezele imfundiso ezindebeni zakhe.

24Amazwi amahle anjengamakhekheba oju;

amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25

16:25
IzA. 14:12
Kukhona indlela eqondile phambi komuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa.

26Iphango lesisebenzi liyasisebenzela,

ngokuba umlomo waso uyasiqhuba.

27

16:27
Jak. 3:6
Umuntu omubi uphanda okubi,

nasezindebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo.

28

16:28
IzA. 18:6
20:3
Umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana,

nomncethezi wahlukanisa abahlobo.

29

16:29
IzA. 1:10,16
Umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe,

amhambise endleleni engenhle.

30

16:30
IzA. 6:13
10:10
Ocimeza amehlo akhe uceba okuphambanisayo,

noluma izindebe zakhe ufeza okubi.

31

16:31
IzA. 20:29
Ubumpunga bungumqhele wodumo;

bufumaniswa endleleni yokulunga.

32

16:32
IzA. 14:17
19:11
Owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe,

nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.

33Inkatho yenzelwa emathangeni,

kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.