IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

151

15:1
1 Sam. 25:23
IzA. 25:15
Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka,

kepha izwi elilukhuni livusa ulaka.

2

15:2
IzA. 13:16
Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi,

kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula.

3

15:3
Jobe 31:4
34:21
IzA. 5:21
Amehlo kaJehova asezindaweni zonke;

aqaphela ababi nabahle.

4Ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila,

kepha ukuphambanisa kwalo kungukuchotshozwa komoya.

5

15:5
IzA. 12:1
13:1,18
Isiwula siyadelela ukulaya kukayise,

kepha onaka ukusolwa uyathola ukuqonda.

6

15:6
IzA. 3:33
Endlini yolungileyo kukhona ingcebo eningi,

kepha enzuzweni yababi kukhona ukuhlupheka.

7Izindebe zabahlakaniphileyo ziyasakaza ukwazi,

kepha izinhliziyo zeziwula azinjalo.

8

15:8
IzA. 21:27
Isaya 1:11
Umhlatshelo wababi uyisinengiso kuJehova,

kepha umkhuleko wabaqotho uyintokozo yakhe.

9

15:9
IzA. 11:20
Indlela yababi iyisinengiso kuJehova,

kepha uyamthanda olandela ukulunga.

10Ukulaywa kukhulu koyishiya indlela;

ozonda ukusolwa uyakufa.

11

15:11
Jobe 26:6
Heb. 4:13
Indawo yabafileyo nokubhubha kuphambi kukaJehova;

kakhulu kangakanani izinhliziyo zabantwana babantu.

12

15:12
IzA. 9:7
Isideleli asithandi ukusolwa;

asiyi kwabahlakaniphileyo.

13

15:13
IzA. 17:22
18:14
Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso bube buhle,

kepha ngosizi lwenhliziyo uyachotshozwa umoya.

14Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi,

kepha umlomo weziwula uyadla ubuwula.

15Zonke izinsuku zohluphekayo zimbi,

kepha onhliziyo yakhe yenamile unedili njalo.

16

15:16
AmaH. 37:16
39:7
IzA. 16:8
17:1
Shum. 4:6
5:11
Okuncane kanye nokumesaba uJehova kungcono

kunengcebo eningi kanye nokukhathazeka.

17

15:17
IzA. 17:1
Isidlo semifino lapho kukhona uthando singcono

kunenkabi ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo.

18

15:18
IzA. 10:12
26:21
29:22
Umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana,

kepha owephuza ukuthukuthela uthulisa ingxabano.

19Indlela yevila injengothango lobobe,

kepha umkhondo wabakhutheleyo ungumendo.

20

15:20
IzA. 10:1
17:21,25
19:13
29:3
Indodana ehlakaniphileyo iyajabulisa uyise,

kepha umuntu oyisiwula uyadelela unina.

21

15:21
IzA. 10:23
Ubuwula buyintokozo kongenangqondo,

kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

22

15:22
IzA. 11:14
24:6
Lapho kungekho khona ukululekana,

amasu ayachitheka,

kepha ngobuningi babeluleki ayakuma.

23

15:23
IzA. 25:11
Umuntu uyathokoza ngokuphendula komlomo wakhe,

nezwi ngesikhathi salo lihle kangakanani!

24Kohlakaniphileyo indlela yokuphila iya phezulu

ukuba adede endaweni yabafileyo phansi.

25

15:25
Luk. 1:51
1 Pet. 5:5
Indlu yabaziqhenyayo uJehova uyayisiphula,

kepha uyamisa umkhawulo womfelokazi.

26Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova,

kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa.

27

15:27
Shum. 7:8
Hab. 2:9
Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe,

kepha ozonda imivuzo uyakuphila.

28Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula,

kepha imilomo yababi iyaphafuza izinto ezimbi.

29

15:29
Joh. 9:31
UJehova ukude nababi,

kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo.

30Ukukhanya kwamehlo kuyathokozisa inhliziyo,

nezindaba ezinhle ziyanonisa amathambo.

31Indlebe elalela ukusola kokuphila

iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.

32

15:32
Jobe 9:21
IzA. 8:35
Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe,

kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo.

33

15:33
IzA. 16:18
18:12
22:4
29:23
IzE. 14:22
1 Pet. 1:6
Ukumesaba uJehova kungukulaywa kokuhlakanipha;

ukuthobeka kuyandulela udumo.

16

161

16:1
IzA. 19:21
Jer. 10:23
Umuntu unamasu enhliziyweni,

kepha impendulo yolimi ivela kuJehova.

2

16:2
IzA. 21:2
Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe,

kepha uJehova uyalinganisa imimoya.

3

16:3
AmaH. 37:5
55:22
1 Pet. 5:7
Gingqela kuJehova imisebenzi yakho,

ukuze kuqiniswe amasu akho.

4UJehova wenzile konke kube nomgomo wakho;

yebo, nomubi umenzele usuku olubi.

5

16:5
IzA. 6:16
11:21
15:25
Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova;

impela abayikuyekwa.

6Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa,

nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini.

7Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova,

uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye.

8

16:8
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
17:1
Okuncane kanye nokulunga kungcono

kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi.

9

16:9
IzA. 19:21
20:24
Inhliziyo yomuntu iceba indlela,

kepha uJehova uyaqondisa izinyathelo zakhe.

10Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi;

umlomo wayo awuyikuphambuka ekwahluleleni.

11

16:11
IzA. 11:1
20:10,23
Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokukaJehova;

zonke izisindo zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe.

12

16:12
IzA. 20:28
25:5
29:4,14
Ukwenza okubi kuyisinengiso emakhosini,

ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13

16:13
IzA. 22:11
Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi;

amazwi abaqotho ayawathanda.

14

16:14
IzA. 20:2
Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa,

kepha umuntu ohlakaniphileyo uyayidambisa.

15

16:15
IzA. 19:12
Ekukhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila,

nesisa sayo sinjengefu lemvula yamuva.

16

16:16
Jobe 28:15
IzA. 3:14
8:10,19
Kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide;

yebo, ukuzuza ukuqonda nga kukhethwa kunesiliva.

17Umendo wabaqotho ungukudeda ebubini;

oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe.

18

16:18
IzA. 11:2
18:12
Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa,

nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa.

19Kungcono ukuba nomoya

othobekileyo kanye nabathobekileyo,

kunokwabelana impango nabazidlayo.

20

16:20
IzA. 13:13
Onakekela izwi uyakufumana okuhle,

nowethembayo kuJehova ubusisiwe.

21Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakubizwa ngokuthi oqondileyo,

nobumnandi bezindebe buyandisa imfundiso.

22

16:22
IzA. 13:14
Ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho,

kepha ubuwula bungukulaywa kweziwula.

23Inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe,

yenezele imfundiso ezindebeni zakhe.

24Amazwi amahle anjengamakhekheba oju;

amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25

16:25
IzA. 14:12
Kukhona indlela eqondile phambi komuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa.

26Iphango lesisebenzi liyasisebenzela,

ngokuba umlomo waso uyasiqhuba.

27

16:27
Jak. 3:6
Umuntu omubi uphanda okubi,

nasezindebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo.

28

16:28
IzA. 18:6
20:3
Umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana,

nomncethezi wahlukanisa abahlobo.

29

16:29
IzA. 1:10,16
Umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe,

amhambise endleleni engenhle.

30

16:30
IzA. 6:13
10:10
Ocimeza amehlo akhe uceba okuphambanisayo,

noluma izindebe zakhe ufeza okubi.

31

16:31
IzA. 20:29
Ubumpunga bungumqhele wodumo;

bufumaniswa endleleni yokulunga.

32

16:32
IzA. 14:17
19:11
Owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe,

nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.

33Inkatho yenzelwa emathangeni,

kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.

17

171

17:1
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
16:8
Umthamo owomileyo kanye nokuthula ungcono

kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana.

2Inceku eqondileyo iyabusa phezu kwendodana ehlazisayo;

iyakudla ifa phakathi kwezelamani.

3

17:3
AmaH. 26:2
Jer. 17:10
Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva,

nesithando ngesegolide,

kepha ovivinya izinhliziyo nguJehova.

4Owenza okubi uqaphela izindebe zokona,

nomqambimanga ubeka indlebe olimini olubi.

5

17:5
IzA. 14:31
22:2
Oklolodela ompofu usola uMenzi wakhe,

nothokoza ngengozi akayikuyekwa.

6Abantwana babantwana bangumqhele wabadala,

nodumo lwabantwana lungoyise.

7Izindebe ezinobungcweti azifanele isiwula;

kakhulu kangakanani umlomo wamanga isikhulu.

8

17:8
IzA. 18:16
21:14
Isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo:

noma ebhekaphi, uyaphumelela.

9

17:9
IzA. 10:12
Osibekela isiphambeko ufuna uthando,

kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo.

10

17:10
Shum. 7:6
Insolo ingena koqondileyo

kunemivimbo eyikhulu koyisiwula.

11Omubi ufuna ukuhlubuka kuphela;

ngalokho kuyakuthunyelwa kuye isithunywa esinonya.

12Umuntu makahlangane nebhere* elaphuciwe amawundlu alo

kunesiwula ebuwuleni baso.

13

17:13
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Ophindisela okuhle ngokubi,

ububi abuyikusuka endlini yakhe.

14Ukuqala kokuxabana kunjengokuvula amanzi;

ngalokho yeka inkani, ingakashisi.

15

17:15
Dut. 25:1
Isaya 5:23
Hez. 13:19,22
Othetha omubi nolahla olungileyo

bayisinengiso kuJehova bobabili.

16Yini ukuba kube yimali esandleni

sesiwula ukuthenga ukuhlakanipha,

kungekho ukuqonda, na?

17

17:17
IzA. 18:24
Umngane uthanda ngezikhathi zonke,

nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni.

18

17:18
IzA. 6:1
11:15
20:16
22:26
27:13
Umuntu oswela ingqondo unikana nomunye izandla,

abe yisibambiso phambi komakhelwane wakhe.

19

17:19
IzA. 16:18
18:12
Othanda ukuxabana uthanda isiphambeko;

owenza umnyango wakhe ukuba uphakame ufuna ukubhujiswa.

20Onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle;

onolimi oluyisigwegwe uwela engozini.

21

17:21
IzA. 10:1
15:20
Ozala isiwula kulusizi kuye;

uyise wesiwula akathokozi.

22

17:22
IzA. 15:13
18:14
Inhliziyo eyenamileyo iyikhambi elihle,

kepha umoya owaphukileyo uyomisa amathambo.

23

17:23
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Omubi uyamukela umvuzo okhishwa esifubeni

ukuba aphambukise izindlela zokwahlulela.

24

17:24
Shum. 2:14
Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo,

kepha amehlo esiwula asemikhawulweni yomhlaba.

25

17:25
IzA. 19:13
Indodana eyisiwula ilusizi kuyise

nokubaba kowayizalayo.

26Ukuhlawulisa olungileyo akukuhle,

nokushaya abaqotho akulungile.

27

17:27
IzA. 10:19
Jak. 1:19
Obamba amazwi akhe unokwazi;

onomoya opholileyo ungumuntu oqondileyo.

28Nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi;

ovala umlomo wakhe ungoqondileyo.