IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

141

14:1
IzA. 12:4
19:14
31:10
Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe,

kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe.

2Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova,

kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela.

3Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso,

kepha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza.

4Lapho kungekho khona izinkomo,

umkhombe awunalutho,

kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi.

5

14:5
IzA. 6:19
12:17
14:25
Ufakazi oqinisileyo akaqambi amanga,

kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga.

6Isideleli siyafuna ukuhlakanipha singakutholi,

kepha ukwazi kulula koqondayo.

7Suka phambi komuntu oyisiwula,

ngokuba lapho awuboni izindebe zokwazi.

8

14:8
Ef. 5:15
Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe,

kepha ubuwula beziwula buyinkohliso.

9

14:9
Lev. 6:1
IzA. 21:27
Iziwula ziyadelela umnikelo wecala,

kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile.

10Inhliziyo iyazi ubumunyu bayo;

umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo.

11

14:11
IzA. 10:30
11:28
12:7,21
Indlu yababi iyachithwa,

kepha itende labaqotho liyahluma.

12

14:12
IzA. 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa.

13Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu,

nokuphela kwentokozo kulusizi.

14Ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe,

nomuntu omuhle ngemisebenzi yakhe.

15Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke,

kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe.

16Ohlakaniphileyo uyesaba,

udeda ebubini,

kepha isiwula siyaqhosha,

singanaki lutho.

17Isififane siyenza ubuwula,

kepha umuntu wamasu unokuthula.

18Abangenalwazi badla ifa lobuwula,

kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi.

19

14:19
IsAmb. 3:9
Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo,

namashinga ngasemasangweni abalungileyo.

20

14:20
IzA. 19:4,7
Ompofu uyazondwa nangumakhelwane wakhe,

kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo.

21

14:21
IzA. 11:22
Odelela umakhelwane wakhe uyona,

kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe.

22

14:22
AmaH. 7:14
2 Thim. 1:16
Angithi bayaduka abaceba okubi na?

Umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle.

23

14:23
IzA. 21:5
Wonke umshikashika unenzuzo,

kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela.

24Umqhele wabahlakaniphileyo uyingcebo yabo,

umgexo weziwula ungubuwula.

25Ufakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo,

kepha ophafuza amanga unenkohliso.

26Ekumesabeni uJehova kukhona ithemba elinamandla;

abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo.

27

14:27
IzA. 13:14
Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezingibeni zokufa.

28Udumo lwenkosi lungobuningi babantu,

kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu.

29Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi,

kepha isififane siyaphakamisa ubuwula.

30

14:30
Shum. 10:4
Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama,

kepha umhawu ungukubola kwamathambo.

31

14:31
IzA. 17:5
22:2
Ocindezela ompofu usola uMenzi wakhe,

kepha onomusa koswelayo uyamdumisa.

32Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe,

kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe.

33Ukuhlakanipha kuhlezi enhliziyweni yonokuqonda,

kepha phakathi kweziwula akwaziwa.

34Ukulunga kuyaphakamisa isizwe,

kepha ukona kuyihlazo kubantu.

35Isisa senkosi sikuyo inceku enokuqonda,

kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo.

15

151

15:1
1 Sam. 25:23
IzA. 25:15
Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka,

kepha izwi elilukhuni livusa ulaka.

2

15:2
IzA. 13:16
Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi,

kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula.

3

15:3
Jobe 31:4
34:21
IzA. 5:21
Amehlo kaJehova asezindaweni zonke;

aqaphela ababi nabahle.

4Ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila,

kepha ukuphambanisa kwalo kungukuchotshozwa komoya.

5

15:5
IzA. 12:1
13:1,18
Isiwula siyadelela ukulaya kukayise,

kepha onaka ukusolwa uyathola ukuqonda.

6

15:6
IzA. 3:33
Endlini yolungileyo kukhona ingcebo eningi,

kepha enzuzweni yababi kukhona ukuhlupheka.

7Izindebe zabahlakaniphileyo ziyasakaza ukwazi,

kepha izinhliziyo zeziwula azinjalo.

8

15:8
IzA. 21:27
Isaya 1:11
Umhlatshelo wababi uyisinengiso kuJehova,

kepha umkhuleko wabaqotho uyintokozo yakhe.

9

15:9
IzA. 11:20
Indlela yababi iyisinengiso kuJehova,

kepha uyamthanda olandela ukulunga.

10Ukulaywa kukhulu koyishiya indlela;

ozonda ukusolwa uyakufa.

11

15:11
Jobe 26:6
Heb. 4:13
Indawo yabafileyo nokubhubha kuphambi kukaJehova;

kakhulu kangakanani izinhliziyo zabantwana babantu.

12

15:12
IzA. 9:7
Isideleli asithandi ukusolwa;

asiyi kwabahlakaniphileyo.

13

15:13
IzA. 17:22
18:14
Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso bube buhle,

kepha ngosizi lwenhliziyo uyachotshozwa umoya.

14Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi,

kepha umlomo weziwula uyadla ubuwula.

15Zonke izinsuku zohluphekayo zimbi,

kepha onhliziyo yakhe yenamile unedili njalo.

16

15:16
AmaH. 37:16
39:7
IzA. 16:8
17:1
Shum. 4:6
5:11
Okuncane kanye nokumesaba uJehova kungcono

kunengcebo eningi kanye nokukhathazeka.

17

15:17
IzA. 17:1
Isidlo semifino lapho kukhona uthando singcono

kunenkabi ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo.

18

15:18
IzA. 10:12
26:21
29:22
Umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana,

kepha owephuza ukuthukuthela uthulisa ingxabano.

19Indlela yevila injengothango lobobe,

kepha umkhondo wabakhutheleyo ungumendo.

20

15:20
IzA. 10:1
17:21,25
19:13
29:3
Indodana ehlakaniphileyo iyajabulisa uyise,

kepha umuntu oyisiwula uyadelela unina.

21

15:21
IzA. 10:23
Ubuwula buyintokozo kongenangqondo,

kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

22

15:22
IzA. 11:14
24:6
Lapho kungekho khona ukululekana,

amasu ayachitheka,

kepha ngobuningi babeluleki ayakuma.

23

15:23
IzA. 25:11
Umuntu uyathokoza ngokuphendula komlomo wakhe,

nezwi ngesikhathi salo lihle kangakanani!

24Kohlakaniphileyo indlela yokuphila iya phezulu

ukuba adede endaweni yabafileyo phansi.

25

15:25
Luk. 1:51
1 Pet. 5:5
Indlu yabaziqhenyayo uJehova uyayisiphula,

kepha uyamisa umkhawulo womfelokazi.

26Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova,

kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa.

27

15:27
Shum. 7:8
Hab. 2:9
Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe,

kepha ozonda imivuzo uyakuphila.

28Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula,

kepha imilomo yababi iyaphafuza izinto ezimbi.

29

15:29
Joh. 9:31
UJehova ukude nababi,

kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo.

30Ukukhanya kwamehlo kuyathokozisa inhliziyo,

nezindaba ezinhle ziyanonisa amathambo.

31Indlebe elalela ukusola kokuphila

iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.

32

15:32
Jobe 9:21
IzA. 8:35
Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe,

kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo.

33

15:33
IzA. 16:18
18:12
22:4
29:23
IzE. 14:22
1 Pet. 1:6
Ukumesaba uJehova kungukulaywa kokuhlakanipha;

ukuthobeka kuyandulela udumo.

16

161

16:1
IzA. 19:21
Jer. 10:23
Umuntu unamasu enhliziyweni,

kepha impendulo yolimi ivela kuJehova.

2

16:2
IzA. 21:2
Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe,

kepha uJehova uyalinganisa imimoya.

3

16:3
AmaH. 37:5
55:22
1 Pet. 5:7
Gingqela kuJehova imisebenzi yakho,

ukuze kuqiniswe amasu akho.

4UJehova wenzile konke kube nomgomo wakho;

yebo, nomubi umenzele usuku olubi.

5

16:5
IzA. 6:16
11:21
15:25
Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova;

impela abayikuyekwa.

6Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa,

nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini.

7Lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova,

uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye.

8

16:8
AmaH. 37:16
IzA. 15:16
17:1
Okuncane kanye nokulunga kungcono

kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi.

9

16:9
IzA. 19:21
20:24
Inhliziyo yomuntu iceba indlela,

kepha uJehova uyaqondisa izinyathelo zakhe.

10Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi;

umlomo wayo awuyikuphambuka ekwahluleleni.

11

16:11
IzA. 11:1
20:10,23
Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokukaJehova;

zonke izisindo zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe.

12

16:12
IzA. 20:28
25:5
29:4,14
Ukwenza okubi kuyisinengiso emakhosini,

ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga.

13

16:13
IzA. 22:11
Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi;

amazwi abaqotho ayawathanda.

14

16:14
IzA. 20:2
Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa,

kepha umuntu ohlakaniphileyo uyayidambisa.

15

16:15
IzA. 19:12
Ekukhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila,

nesisa sayo sinjengefu lemvula yamuva.

16

16:16
Jobe 28:15
IzA. 3:14
8:10,19
Kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide;

yebo, ukuzuza ukuqonda nga kukhethwa kunesiliva.

17Umendo wabaqotho ungukudeda ebubini;

oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe.

18

16:18
IzA. 11:2
18:12
Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa,

nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa.

19Kungcono ukuba nomoya

othobekileyo kanye nabathobekileyo,

kunokwabelana impango nabazidlayo.

20

16:20
IzA. 13:13
Onakekela izwi uyakufumana okuhle,

nowethembayo kuJehova ubusisiwe.

21Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakubizwa ngokuthi oqondileyo,

nobumnandi bezindebe buyandisa imfundiso.

22

16:22
IzA. 13:14
Ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho,

kepha ubuwula bungukulaywa kweziwula.

23Inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe,

yenezele imfundiso ezindebeni zakhe.

24Amazwi amahle anjengamakhekheba oju;

amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

25

16:25
IzA. 14:12
Kukhona indlela eqondile phambi komuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa.

26Iphango lesisebenzi liyasisebenzela,

ngokuba umlomo waso uyasiqhuba.

27

16:27
Jak. 3:6
Umuntu omubi uphanda okubi,

nasezindebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo.

28

16:28
IzA. 18:6
20:3
Umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana,

nomncethezi wahlukanisa abahlobo.

29

16:29
IzA. 1:10,16
Umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe,

amhambise endleleni engenhle.

30

16:30
IzA. 6:13
10:10
Ocimeza amehlo akhe uceba okuphambanisayo,

noluma izindebe zakhe ufeza okubi.

31

16:31
IzA. 20:29
Ubumpunga bungumqhele wodumo;

bufumaniswa endleleni yokulunga.

32

16:32
IzA. 14:17
19:11
Owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe,

nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.

33Inkatho yenzelwa emathangeni,

kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.