IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

131

13:1
IzA. 10:17
12:1
15:5
Indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise,

kepha isideleli asilaleli ukukhuzwa.

2

13:2
IzA. 12:14
18:20
Umuntu uyadla okuhle ngesithelo somlomo wakhe,

kepha umphefumulo wabambuluzayo uyadla ubudlwangudlwangu.

3

13:3
IzA. 21:23
Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe;

okhamisa izindebe zakhe uyakuba nencithakalo.

4

13:4
IzA. 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umphefumulo wevila uyafisa,

ungatholi lutho,

kepha imiphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa.

5Olungileyo uyazonda amazwi amanga,

kepha omubi ubanga amahloni,

ahlazise.

6

13:6
IzA. 11:6
Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele,

kepha ububi buyachitha isoni.

7Kukhona ozishaya ocebileyo,

engenalutho kodwa;

kukhona ozishaya ompofu,

enemfuyo enkulu.

8Ihlawulo lokuphila komuntu liyingcebo yakhe,

kepha ompofu akezwa ukukhuzwa.

9

13:9
Jobe 18:5
AmaH. 97:11
IzA. 20:20
24:20
Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza,

kepha izibani zababi ziyacimeka.

10Ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela,

kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha.

11

13:11
IzA. 20:21
Imfuyo etholakala kalula iyancipha,

kepha obutha kancane kancane uyandiselwa.

12

13:12
AmaH. 14:7
Ithemba elilitshazisiweyo ligulisa inhliziyo;

isifiso esigcwalisiweyo singumuthi wokuphila.

13

13:13
1 Sam. 2:30
IzA. 16:20
Joh. 12:48
Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa,

kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa.

14

13:14
IzA. 10:11
14:27
18:4
Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezihibeni zokufa.

15

13:15
IzA. 12:8
Shum. 9:11
Ukuqonda kahle kuveza umusa,

kepha indlela yabambuluzayo ilukhuni.

16

13:16
IzA. 15:2
Bonke abaqondileyo basebenza ngokwazi,

kepha isiwula sihlakaza ubuwula.

17

13:17
IzA. 25:13
Isithunywa esibi siwela ebubini,

kepha isigijimi esithembekileyo siyimpiliso.

18

13:18
IzA. 10:17
Ubumpofu nehlazo kukuye onqaba ukulaywa,

kepha onaka ukusolwa uyadunyiswa.

19Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni,

kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula.

20

13:20
IzA. 1:10
Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha,

kepha umngane weziwula uyakushoshozelwa yizo.

21Ububi bulandela izoni,

kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle.

22

13:22
Jobe 27:16
Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa,

kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo.

23Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi,

kepha kukhona okuchithwa ngenxa yokungalungi.

24

13:24
IzA. 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe,

kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke.

25

13:25
IzA. 10:3
Olungileyo uyadla uze usuthe umphefumulo wakhe,

kepha isisu sababi siyaswela.

14

141

14:1
IzA. 12:4
19:14
31:10
Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe,

kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe.

2Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova,

kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela.

3Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso,

kepha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza.

4Lapho kungekho khona izinkomo,

umkhombe awunalutho,

kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi.

5

14:5
IzA. 6:19
12:17
14:25
Ufakazi oqinisileyo akaqambi amanga,

kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga.

6Isideleli siyafuna ukuhlakanipha singakutholi,

kepha ukwazi kulula koqondayo.

7Suka phambi komuntu oyisiwula,

ngokuba lapho awuboni izindebe zokwazi.

8

14:8
Ef. 5:15
Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe,

kepha ubuwula beziwula buyinkohliso.

9

14:9
Lev. 6:1
IzA. 21:27
Iziwula ziyadelela umnikelo wecala,

kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile.

10Inhliziyo iyazi ubumunyu bayo;

umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo.

11

14:11
IzA. 10:30
11:28
12:7,21
Indlu yababi iyachithwa,

kepha itende labaqotho liyahluma.

12

14:12
IzA. 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa.

13Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu,

nokuphela kwentokozo kulusizi.

14Ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe,

nomuntu omuhle ngemisebenzi yakhe.

15Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke,

kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe.

16Ohlakaniphileyo uyesaba,

udeda ebubini,

kepha isiwula siyaqhosha,

singanaki lutho.

17Isififane siyenza ubuwula,

kepha umuntu wamasu unokuthula.

18Abangenalwazi badla ifa lobuwula,

kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi.

19

14:19
IsAmb. 3:9
Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo,

namashinga ngasemasangweni abalungileyo.

20

14:20
IzA. 19:4,7
Ompofu uyazondwa nangumakhelwane wakhe,

kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo.

21

14:21
IzA. 11:22
Odelela umakhelwane wakhe uyona,

kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe.

22

14:22
AmaH. 7:14
2 Thim. 1:16
Angithi bayaduka abaceba okubi na?

Umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle.

23

14:23
IzA. 21:5
Wonke umshikashika unenzuzo,

kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela.

24Umqhele wabahlakaniphileyo uyingcebo yabo,

umgexo weziwula ungubuwula.

25Ufakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo,

kepha ophafuza amanga unenkohliso.

26Ekumesabeni uJehova kukhona ithemba elinamandla;

abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo.

27

14:27
IzA. 13:14
Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezingibeni zokufa.

28Udumo lwenkosi lungobuningi babantu,

kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu.

29Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi,

kepha isififane siyaphakamisa ubuwula.

30

14:30
Shum. 10:4
Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama,

kepha umhawu ungukubola kwamathambo.

31

14:31
IzA. 17:5
22:2
Ocindezela ompofu usola uMenzi wakhe,

kepha onomusa koswelayo uyamdumisa.

32Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe,

kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe.

33Ukuhlakanipha kuhlezi enhliziyweni yonokuqonda,

kepha phakathi kweziwula akwaziwa.

34Ukulunga kuyaphakamisa isizwe,

kepha ukona kuyihlazo kubantu.

35Isisa senkosi sikuyo inceku enokuqonda,

kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo.

15

151

15:1
1 Sam. 25:23
IzA. 25:15
Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka,

kepha izwi elilukhuni livusa ulaka.

2

15:2
IzA. 13:16
Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi,

kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula.

3

15:3
Jobe 31:4
34:21
IzA. 5:21
Amehlo kaJehova asezindaweni zonke;

aqaphela ababi nabahle.

4Ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila,

kepha ukuphambanisa kwalo kungukuchotshozwa komoya.

5

15:5
IzA. 12:1
13:1,18
Isiwula siyadelela ukulaya kukayise,

kepha onaka ukusolwa uyathola ukuqonda.

6

15:6
IzA. 3:33
Endlini yolungileyo kukhona ingcebo eningi,

kepha enzuzweni yababi kukhona ukuhlupheka.

7Izindebe zabahlakaniphileyo ziyasakaza ukwazi,

kepha izinhliziyo zeziwula azinjalo.

8

15:8
IzA. 21:27
Isaya 1:11
Umhlatshelo wababi uyisinengiso kuJehova,

kepha umkhuleko wabaqotho uyintokozo yakhe.

9

15:9
IzA. 11:20
Indlela yababi iyisinengiso kuJehova,

kepha uyamthanda olandela ukulunga.

10Ukulaywa kukhulu koyishiya indlela;

ozonda ukusolwa uyakufa.

11

15:11
Jobe 26:6
Heb. 4:13
Indawo yabafileyo nokubhubha kuphambi kukaJehova;

kakhulu kangakanani izinhliziyo zabantwana babantu.

12

15:12
IzA. 9:7
Isideleli asithandi ukusolwa;

asiyi kwabahlakaniphileyo.

13

15:13
IzA. 17:22
18:14
Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso bube buhle,

kepha ngosizi lwenhliziyo uyachotshozwa umoya.

14Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi,

kepha umlomo weziwula uyadla ubuwula.

15Zonke izinsuku zohluphekayo zimbi,

kepha onhliziyo yakhe yenamile unedili njalo.

16

15:16
AmaH. 37:16
39:7
IzA. 16:8
17:1
Shum. 4:6
5:11
Okuncane kanye nokumesaba uJehova kungcono

kunengcebo eningi kanye nokukhathazeka.

17

15:17
IzA. 17:1
Isidlo semifino lapho kukhona uthando singcono

kunenkabi ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo.

18

15:18
IzA. 10:12
26:21
29:22
Umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana,

kepha owephuza ukuthukuthela uthulisa ingxabano.

19Indlela yevila injengothango lobobe,

kepha umkhondo wabakhutheleyo ungumendo.

20

15:20
IzA. 10:1
17:21,25
19:13
29:3
Indodana ehlakaniphileyo iyajabulisa uyise,

kepha umuntu oyisiwula uyadelela unina.

21

15:21
IzA. 10:23
Ubuwula buyintokozo kongenangqondo,

kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

22

15:22
IzA. 11:14
24:6
Lapho kungekho khona ukululekana,

amasu ayachitheka,

kepha ngobuningi babeluleki ayakuma.

23

15:23
IzA. 25:11
Umuntu uyathokoza ngokuphendula komlomo wakhe,

nezwi ngesikhathi salo lihle kangakanani!

24Kohlakaniphileyo indlela yokuphila iya phezulu

ukuba adede endaweni yabafileyo phansi.

25

15:25
Luk. 1:51
1 Pet. 5:5
Indlu yabaziqhenyayo uJehova uyayisiphula,

kepha uyamisa umkhawulo womfelokazi.

26Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova,

kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa.

27

15:27
Shum. 7:8
Hab. 2:9
Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe,

kepha ozonda imivuzo uyakuphila.

28Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula,

kepha imilomo yababi iyaphafuza izinto ezimbi.

29

15:29
Joh. 9:31
UJehova ukude nababi,

kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo.

30Ukukhanya kwamehlo kuyathokozisa inhliziyo,

nezindaba ezinhle ziyanonisa amathambo.

31Indlebe elalela ukusola kokuphila

iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.

32

15:32
Jobe 9:21
IzA. 8:35
Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe,

kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo.

33

15:33
IzA. 16:18
18:12
22:4
29:23
IzE. 14:22
1 Pet. 1:6
Ukumesaba uJehova kungukulaywa kokuhlakanipha;

ukuthobeka kuyandulela udumo.