IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

131

13:1
IzA. 10:17
12:1
15:5
Indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise,

kepha isideleli asilaleli ukukhuzwa.

2

13:2
IzA. 12:14
18:20
Umuntu uyadla okuhle ngesithelo somlomo wakhe,

kepha umphefumulo wabambuluzayo uyadla ubudlwangudlwangu.

3

13:3
IzA. 21:23
Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe;

okhamisa izindebe zakhe uyakuba nencithakalo.

4

13:4
IzA. 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umphefumulo wevila uyafisa,

ungatholi lutho,

kepha imiphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa.

5Olungileyo uyazonda amazwi amanga,

kepha omubi ubanga amahloni,

ahlazise.

6

13:6
IzA. 11:6
Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele,

kepha ububi buyachitha isoni.

7Kukhona ozishaya ocebileyo,

engenalutho kodwa;

kukhona ozishaya ompofu,

enemfuyo enkulu.

8Ihlawulo lokuphila komuntu liyingcebo yakhe,

kepha ompofu akezwa ukukhuzwa.

9

13:9
Jobe 18:5
AmaH. 97:11
IzA. 20:20
24:20
Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza,

kepha izibani zababi ziyacimeka.

10Ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela,

kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha.

11

13:11
IzA. 20:21
Imfuyo etholakala kalula iyancipha,

kepha obutha kancane kancane uyandiselwa.

12

13:12
AmaH. 14:7
Ithemba elilitshazisiweyo ligulisa inhliziyo;

isifiso esigcwalisiweyo singumuthi wokuphila.

13

13:13
1 Sam. 2:30
IzA. 16:20
Joh. 12:48
Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa,

kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa.

14

13:14
IzA. 10:11
14:27
18:4
Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezihibeni zokufa.

15

13:15
IzA. 12:8
Shum. 9:11
Ukuqonda kahle kuveza umusa,

kepha indlela yabambuluzayo ilukhuni.

16

13:16
IzA. 15:2
Bonke abaqondileyo basebenza ngokwazi,

kepha isiwula sihlakaza ubuwula.

17

13:17
IzA. 25:13
Isithunywa esibi siwela ebubini,

kepha isigijimi esithembekileyo siyimpiliso.

18

13:18
IzA. 10:17
Ubumpofu nehlazo kukuye onqaba ukulaywa,

kepha onaka ukusolwa uyadunyiswa.

19Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni,

kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula.

20

13:20
IzA. 1:10
Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha,

kepha umngane weziwula uyakushoshozelwa yizo.

21Ububi bulandela izoni,

kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle.

22

13:22
Jobe 27:16
Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa,

kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo.

23Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi,

kepha kukhona okuchithwa ngenxa yokungalungi.

24

13:24
IzA. 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe,

kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke.

25

13:25
IzA. 10:3
Olungileyo uyadla uze usuthe umphefumulo wakhe,

kepha isisu sababi siyaswela.