IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

121

12:1
IzA. 13:1,18
15:5
Othanda ukulaywa uthanda ukwazi;

ozonda ukusolwa uyisiwula.

2Omuhle uthola umusa kuJehova,

kepha umuntu wamacebo uyamlahla.

3Umuntu akanakuma ngobubi,

kepha impande yabalungileyo ayiyikunyakaziswa.

4

12:4
IzA. 31:10
Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe,

kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo.

5Imicabango yabalungileyo ingeyokwahlulela,

kepha iziluleko zababi ziyinkohliso.

6Amazwi ababi aqamekela igazi,

kepha umlomo wabaqotho uyabophula.

7

12:7
IzA. 14:11
Ababi bayachithwa, bangabikho,

kepha indlu yabalungileyo iyakuma.

8Umuntu uyadunyiswa ngokokuhlakanipha kwakhe,

kepha ophambene ngenhliziyo uyadelelwa.

9Odelelwayo eyinceku udlula ozidumisayo eswele ukudla.

10Olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe,

kepha isihhe sababi silunya.

11

12:11
IzA. 28:19
Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla,

kepha olandela amayiyane akanangqondo.

12Ishinga lifisa impango yababi,

kepha impande yabalungileyo iyathela.

13

12:13
AmaH. 7:15
9:17
IzA. 5:22
Ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugibe lomubi,

kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni.

14

12:14
AmaH. 62:12
IzA. 13:2
Math. 16:27
2 Kor. 5:10
Umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo wakhe,

nemisebenzi yezandla zomuntu iyabuyela kuye.

15Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso,

kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko.

16Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku,

kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo.

17

12:17
IzA. 6:19
14:5
Ophefumula iqiniso ulanda ngokulunga,

kepha ufakazi wamanga ngenkohliso.

18Bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba,

kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso.

19Indebe yeqiniso iyakuma kuze kube phakade,

kepha ulimi lwamanga lungolomzuzwana nje.

20Inkohliso isezinhliziyweni zabaceba okubi,

kepha abaluleka ukuthula,

kubona kukhona intokozo.

21

12:21
AmaH. 91:10
Olungileyo akayikwehlelwa nangokukodwa okubi,

kepha ababi bayakugcwala ububi.

22

12:22
IzA. 6:16
11:20
Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova,

kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe.

23

12:23
IzA. 10:14
13:16
Umuntu oqondileyo uyafihla ukwazi,

kepha izinhliziyo zeziwula zimemeza ubuwula.

24

12:24
IzA. 10:4
13:4
19:15
Isandla sabakhutheleyo siyakubusa,

kepha izidenge ziyakuphoqelwa umsebenzi.

25Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayithobisa,

kepha izwi elihle liyayithokozisa.

26Olungileyo ungumholi womakhelwane wakhe,

kepha indlela yababi iyabadukisa.

27Isidenge asiyosi inyamazane yaso,

kepha imfuyo enqabileyo ingeyokhutheleyo.

28Endleleni yokulunga kukhona ukuphila,

nalapho umkhondo wakho udlula khona, akukho ukufa.

13

131

13:1
IzA. 10:17
12:1
15:5
Indodana ehlakaniphileyo iyalaywa nguyise,

kepha isideleli asilaleli ukukhuzwa.

2

13:2
IzA. 12:14
18:20
Umuntu uyadla okuhle ngesithelo somlomo wakhe,

kepha umphefumulo wabambuluzayo uyadla ubudlwangudlwangu.

3

13:3
IzA. 21:23
Olinda umlomo wakhe ugcina ukuphila kwakhe;

okhamisa izindebe zakhe uyakuba nencithakalo.

4

13:4
IzA. 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umphefumulo wevila uyafisa,

ungatholi lutho,

kepha imiphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa.

5Olungileyo uyazonda amazwi amanga,

kepha omubi ubanga amahloni,

ahlazise.

6

13:6
IzA. 11:6
Ukulunga kuyamlondoloza ondlela yakhe iphelele,

kepha ububi buyachitha isoni.

7Kukhona ozishaya ocebileyo,

engenalutho kodwa;

kukhona ozishaya ompofu,

enemfuyo enkulu.

8Ihlawulo lokuphila komuntu liyingcebo yakhe,

kepha ompofu akezwa ukukhuzwa.

9

13:9
Jobe 18:5
AmaH. 97:11
IzA. 20:20
24:20
Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza,

kepha izibani zababi ziyacimeka.

10Ngokuziqhenya kuvela ukuxabana kuphela,

kepha kwabalulekwayo kukhona ukuhlakanipha.

11

13:11
IzA. 20:21
Imfuyo etholakala kalula iyancipha,

kepha obutha kancane kancane uyandiselwa.

12

13:12
AmaH. 14:7
Ithemba elilitshazisiweyo ligulisa inhliziyo;

isifiso esigcwalisiweyo singumuthi wokuphila.

13

13:13
1 Sam. 2:30
IzA. 16:20
Joh. 12:48
Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa,

kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa.

14

13:14
IzA. 10:11
14:27
18:4
Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezihibeni zokufa.

15

13:15
IzA. 12:8
Shum. 9:11
Ukuqonda kahle kuveza umusa,

kepha indlela yabambuluzayo ilukhuni.

16

13:16
IzA. 15:2
Bonke abaqondileyo basebenza ngokwazi,

kepha isiwula sihlakaza ubuwula.

17

13:17
IzA. 25:13
Isithunywa esibi siwela ebubini,

kepha isigijimi esithembekileyo siyimpiliso.

18

13:18
IzA. 10:17
Ubumpofu nehlazo kukuye onqaba ukulaywa,

kepha onaka ukusolwa uyadunyiswa.

19Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni,

kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula.

20

13:20
IzA. 1:10
Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha,

kepha umngane weziwula uyakushoshozelwa yizo.

21Ububi bulandela izoni,

kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle.

22

13:22
Jobe 27:16
Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa,

kepha ingcebo yesoni ibekelelwa olungileyo.

23Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi,

kepha kukhona okuchithwa ngenxa yokungalungi.

24

13:24
IzA. 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe,

kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke.

25

13:25
IzA. 10:3
Olungileyo uyadla uze usuthe umphefumulo wakhe,

kepha isisu sababi siyaswela.

14

141

14:1
IzA. 12:4
19:14
31:10
Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe,

kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe.

2Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova,

kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela.

3Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso,

kepha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza.

4Lapho kungekho khona izinkomo,

umkhombe awunalutho,

kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi.

5

14:5
IzA. 6:19
12:17
14:25
Ufakazi oqinisileyo akaqambi amanga,

kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga.

6Isideleli siyafuna ukuhlakanipha singakutholi,

kepha ukwazi kulula koqondayo.

7Suka phambi komuntu oyisiwula,

ngokuba lapho awuboni izindebe zokwazi.

8

14:8
Ef. 5:15
Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe,

kepha ubuwula beziwula buyinkohliso.

9

14:9
Lev. 6:1
IzA. 21:27
Iziwula ziyadelela umnikelo wecala,

kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile.

10Inhliziyo iyazi ubumunyu bayo;

umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo.

11

14:11
IzA. 10:30
11:28
12:7,21
Indlu yababi iyachithwa,

kepha itende labaqotho liyahluma.

12

14:12
IzA. 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu,

kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa.

13Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu,

nokuphela kwentokozo kulusizi.

14Ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe,

nomuntu omuhle ngemisebenzi yakhe.

15Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke,

kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe.

16Ohlakaniphileyo uyesaba,

udeda ebubini,

kepha isiwula siyaqhosha,

singanaki lutho.

17Isififane siyenza ubuwula,

kepha umuntu wamasu unokuthula.

18Abangenalwazi badla ifa lobuwula,

kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi.

19

14:19
IsAmb. 3:9
Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo,

namashinga ngasemasangweni abalungileyo.

20

14:20
IzA. 19:4,7
Ompofu uyazondwa nangumakhelwane wakhe,

kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo.

21

14:21
IzA. 11:22
Odelela umakhelwane wakhe uyona,

kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe.

22

14:22
AmaH. 7:14
2 Thim. 1:16
Angithi bayaduka abaceba okubi na?

Umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle.

23

14:23
IzA. 21:5
Wonke umshikashika unenzuzo,

kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela.

24Umqhele wabahlakaniphileyo uyingcebo yabo,

umgexo weziwula ungubuwula.

25Ufakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo,

kepha ophafuza amanga unenkohliso.

26Ekumesabeni uJehova kukhona ithemba elinamandla;

abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo.

27

14:27
IzA. 13:14
Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila,

ukuze kudedwe ezingibeni zokufa.

28Udumo lwenkosi lungobuningi babantu,

kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu.

29Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi,

kepha isififane siyaphakamisa ubuwula.

30

14:30
Shum. 10:4
Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama,

kepha umhawu ungukubola kwamathambo.

31

14:31
IzA. 17:5
22:2
Ocindezela ompofu usola uMenzi wakhe,

kepha onomusa koswelayo uyamdumisa.

32Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe,

kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe.

33Ukuhlakanipha kuhlezi enhliziyweni yonokuqonda,

kepha phakathi kweziwula akwaziwa.

34Ukulunga kuyaphakamisa isizwe,

kepha ukona kuyihlazo kubantu.

35Isisa senkosi sikuyo inceku enokuqonda,

kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo.