IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

121

12:1
IzA. 13:1,18
15:5
Othanda ukulaywa uthanda ukwazi;

ozonda ukusolwa uyisiwula.

2Omuhle uthola umusa kuJehova,

kepha umuntu wamacebo uyamlahla.

3Umuntu akanakuma ngobubi,

kepha impande yabalungileyo ayiyikunyakaziswa.

4

12:4
IzA. 31:10
Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe,

kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo.

5Imicabango yabalungileyo ingeyokwahlulela,

kepha iziluleko zababi ziyinkohliso.

6Amazwi ababi aqamekela igazi,

kepha umlomo wabaqotho uyabophula.

7

12:7
IzA. 14:11
Ababi bayachithwa, bangabikho,

kepha indlu yabalungileyo iyakuma.

8Umuntu uyadunyiswa ngokokuhlakanipha kwakhe,

kepha ophambene ngenhliziyo uyadelelwa.

9Odelelwayo eyinceku udlula ozidumisayo eswele ukudla.

10Olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe,

kepha isihhe sababi silunya.

11

12:11
IzA. 28:19
Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla,

kepha olandela amayiyane akanangqondo.

12Ishinga lifisa impango yababi,

kepha impande yabalungileyo iyathela.

13

12:13
AmaH. 7:15
9:17
IzA. 5:22
Ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugibe lomubi,

kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni.

14

12:14
AmaH. 62:12
IzA. 13:2
Math. 16:27
2 Kor. 5:10
Umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo wakhe,

nemisebenzi yezandla zomuntu iyabuyela kuye.

15Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso,

kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko.

16Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku,

kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo.

17

12:17
IzA. 6:19
14:5
Ophefumula iqiniso ulanda ngokulunga,

kepha ufakazi wamanga ngenkohliso.

18Bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba,

kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso.

19Indebe yeqiniso iyakuma kuze kube phakade,

kepha ulimi lwamanga lungolomzuzwana nje.

20Inkohliso isezinhliziyweni zabaceba okubi,

kepha abaluleka ukuthula,

kubona kukhona intokozo.

21

12:21
AmaH. 91:10
Olungileyo akayikwehlelwa nangokukodwa okubi,

kepha ababi bayakugcwala ububi.

22

12:22
IzA. 6:16
11:20
Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova,

kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe.

23

12:23
IzA. 10:14
13:16
Umuntu oqondileyo uyafihla ukwazi,

kepha izinhliziyo zeziwula zimemeza ubuwula.

24

12:24
IzA. 10:4
13:4
19:15
Isandla sabakhutheleyo siyakubusa,

kepha izidenge ziyakuphoqelwa umsebenzi.

25Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayithobisa,

kepha izwi elihle liyayithokozisa.

26Olungileyo ungumholi womakhelwane wakhe,

kepha indlela yababi iyabadukisa.

27Isidenge asiyosi inyamazane yaso,

kepha imfuyo enqabileyo ingeyokhutheleyo.

28Endleleni yokulunga kukhona ukuphila,

nalapho umkhondo wakho udlula khona, akukho ukufa.