IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

111

11:1
Lev. 19:35
Dut. 25:13
IzA. 16:11
20:10,23
Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova,

kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe.

2

11:2
IzA. 16:18
18:12
Lapho kufika ukuziqhenya,

kufika nehlazo;

kepha kwabathobekileyo kukhona ukuhlakanipha.

3Ukuphelela kwabaqotho kuyabahola,

kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha.

4

11:4
IzA. 10:2
Hez. 7:19
Ingcebo ayisizi ngosuku lolaka,

kepha ukulunga kophula ekufeni.

5Ukulunga kopheleleyo kuqondisa indlela yakhe,

kepha omubi uyakuwa ngobubi bakhe.

6

11:6
IzA. 5:22
12:13
13:6
Ukulunga kwabaqotho kuyabophula,

kepha abambuluzayo babanjwa ezifisweni zabo.

7

11:7
IzA. 10:28
Akwethembayo umuntu omubi kuyaphela ekufeni kwakhe,

nethemba lobubi liyabhubha.

8

11:8
IzA. 21:18
Olungileyo uyakhululwa osizini,

kepha omubi ungena esikhundleni sakhe.

9Ngomlomo umuntu

ongenaNkulunkulu ubulala umakhelwane wakhe,

kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi.

10

11:10
Jobe 27:23
IzA. 28:12,28
29:2
Nxa abalungileyo behlezi kahle,

umuzi uyathokoza;

lapho bebhubha,

kukhona ukwenanela.

11Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa,

kepha ngomlomo wababi uyachithwa.

12Odelela umakhelwane wakhe akanakuhlakanipha,

kepha umuntu onengqondo uyazithulela.

13

11:13
IzA. 20:19
15:9
Ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo,

kepha othembekile emoyeni uyayisibekela indaba.

14

11:14
IzA. 15:22
20:18
Lapho kungekho iziluleko,

abantu bayawa,

kepha lapho kukhona abeluleki abaningi,

lapho kukhona ukuphumelela.

15

11:15
IzA. 6:1
17:18
20:16
Uyahlupheka nokuhlupheka omela umfokazi,

kepha ozonda ukunika isibambiso ulondekile.

16Owesifazane onomusa uzuza udumo,

nezidlwangudlwangu zizuza ingcebo.

17Umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe,

kepha ononya uhlupha inyama yakhe.

18

11:18
IzA. 22:8
Hos. 10:12
Jak. 3:18
Omubi uthola inzuzo yenkohliso,

kepha ohlwanyela ukulunga unomvuzo oqinisekileyo.

19Oqinile ekulungeni uyakuphila,

kepha olandela okubi,

kuyakuba ngukufa kwakhe.

20

11:20
IzA. 12:22
Abanhliziyo ephambeneyo

bayisinengiso kuJehova,

kepha abapheleleyo endleleni yabo bayintokozo kuye.

21

11:21
IzA. 16:5
21:30
Impela omubi akayekwa,

kepha inzalo yabalungileyo iyakhululwa.

22Njengendandatho yegolide empumulweni yengulube,

unjalo owesifazane omuhle ongenangqondo.

23

11:23
Jobe 8:13
IzA. 10:28
Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela;

ithemba lababi lilulaka.

24

11:24
AmaH. 112:9
Ukhona ohlakazayo;

nokho uyenezelwa kakhulu;

kepha ogodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela.

25Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa;

ophuzisayo uyakuphuziswa naye.

26Ogodla amabele,

abantu bayamqalekisa,

kepha isibusiso siyakuba sekhanda lothengisa ngawo.

27Ofuna okuhle ufuna okwamukelekayo,

kepha ofuna okubi, kuyakumehlela.

28

11:28
AmaH. 1:3
IzA. 14:11
Owethemba ingcebo yakhe uyakuwa,

kepha abalungileyo bayakuhluma njengamaqabunga aluhlaza.

29Okhathaza indlu yakhe uyakudla ifa lomoya,

nesiwula siyakuba yinceku yonenhliziyo ehlakaniphileyo.

30

11:30
IzA. 3:18
Isithelo solungileyo singumuthi wokuphila,

nohlakaniphileyo uyazuza imiphefumulo.

31

11:31
1 Pet. 4:17
Bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni;

kakhulu kangakanani omubi nesoni.