IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Indlela yokulunga nendlela yobubi

101

10:1
IzA. 15:20
17:21,25
19:13
23:24
29:3
Nazi izaga zikaSolomoni:

Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise,

kepha indodana eyisiwula ilusizi kunina.

2

10:2
IzA. 11:4
Hez. 7:19
Ingcebo yobubi ayisizi lutho,

kepha ukulunga kophula ekufeni.

3UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe,

kepha isifiso somubi uyasihlohloloza.

4

10:4
IzA. 12:24,27
13:4
19:15
20:13
Isandla esinobudenge siveza ubumpofu,

kepha isandla sokukhuthala siyacebisa.

5

10:5
IzA. 6:8
Obutha ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo;

olele ubuthongo ngesikhathi sokuvuna uyindodana ehlazisayo.

6

10:6
AmaH. 27:12
IzA. 10:11
Izibusiso zisekhanda lolungileyo,

kepha umlomo wababi uyafihla ubudlwangudlwangu.

7

10:7
AmaH. 37:9,22,28,38
Ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile,

kepha igama lababi liyabola.

8Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakwamukela imiyalo,

kepha isiwula esiphoshozayo siyakuwiswa.

9Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka,

kepha ohlanekezela izindlela zakhe uyakwaziwa.

10

10:10
IzA. 6:13
16:30
Oqwayiza iso ubanga usizi,

kepha osola ubuso nobuso uveza ukuthula.

11

10:11
AmaH. 37:30
Umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila,

kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu.

12

10:12
IzA. 17:9
Jak. 5:20
1 Pet. 4:8
Inzondo iyabanga ukuxabana,

kepha uthando luyasibekela iziphambeko zonke.

13

10:13
IzA. 19:29
20:30
26:3
Ezindebeni zoqondileyo kufunyanwa ukuhlakanipha,

kepha uswazi lungolomhlane wongenangqondo.

14

10:14
IzA. 12:23
Abahlakaniphileyo bayabekelela ukwazi,

kepha umlomo wesiwula uyincithakalo eseduze.

15

10:15
IzA. 18:11
Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla;

incithakalo yabampofu ingubumpofu babo.

16

10:16
Luk. 6:19
Umsebenzi wolungileyo ungowokuphila;

inzuzo yababi ingeyokona.

17

10:17
IzA. 13:1,18
Onaka ukulaywa usendleleni yokuphila,

kepha owenqaba ukusolwa uyaduka.

18Ofihla inzondo unezindebe zamanga;

ophumisa inhlebo uyisiwula.

19Lapho amazwi emaningi khona,

akuphuthi ukuphambeka;

obamba umlomo wakhe uhlakaniphile.

20Ulimi lolungileyo luyisiliva elikhethekileyo;

ingqondo yababi iyinto encane.

21Izindebe zolungileyo ziyondla abaningi,

kepha iziwula ziyafa ngokuswela ingqondo.

22

10:22
AmaH. 127:2
Isibusiso sikaJehova siyacebisa;

akenezeli usizi kuso.

23

10:23
IzA. 15:21
Ukwenza okubi kunjengokudlala kuso isiwula;

kunjalo ukuhlakanipha kumuntu onengqondo.

24Akwesabayo omubi kuyamehlela,

nabakufisayo abalungileyo bayakuphiwa.

25

10:25
AmaH. 37:36
2 Thim. 2:19
Lapho sidlula isivunguvungu,

akasekho omubi,

kepha olungileyo uyisisekelo esingunaphakade.

26Njengoviniga emazinyweni nomusi emehlweni,

linjalo ivila kwabalithumileyo.

27

10:27
AmaH. 55:23
Ukumesaba uJehova kuyandisa izinsuku,

kepha iminyaka yababi iyancishiswa.

28

10:28
AmaH. 112:10
IzA. 11:23
Ithemba labalungileyo liyakuba yintokozo,

kepha abakwethembayo ababi kuyakubhubha.

29Indlela kaJehova iyinqaba kopheleleyo,

kepha incithakalo ikubenzi bokona.

30

10:30
AmaH. 37:38
112:6
IzA. 2:22
14:11
Olungileyo akayikunyakaziswa kuze kube phakade,

kepha ababi abayikuhlala ezweni.

31

10:31
AmaH. 37:30
Isaya 57:19
Umlomo wolungileyo uyathela ukuhlakanipha,

kepha ulimi oluphambeneyo luyakunqunywa.

32Izindebe zolungileyo ziyakwazi okuhle,

kepha umlomo wababi okuphambeneyo.