IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukuhlakanipha nobuwula

91Ukuhlakanipha kwakhile indlu yakho;

kuzibazile izinsika zakho eziyisikhombisa.

2Kuhlabile umhlatshelo,

kuvubele iwayini lakho;

futhi kulungisile itafula lakho.

3Kuthumile izintombi zakho, kuyamema

emagqumeni aphakemeyo omuzi, kuthi:

4“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo kuthi:

5“Wozani nidle isinkwa sami,

niliphuze iwayini engilivubeleyo.

6Yekani ubuwula, niphile,

nihambe ngendlela yokuqonda.

7

9:7
Math. 7:6
“Osola isideleli uzithathela inhlamba;

othethisa omubi uzitholela isisihla.

8

9:8
IzA. 23:9
28:23
Ungathethisi isideleli, funa sikuzonde;

thethisa isihlakaniphi,

siyakukuthanda.

9

9:9
Math. 13:12
Siphe isihlakaniphi,

siyakwanda ngokuhlakanipha;

fundisa olungileyo,

uyakwenezela emfundweni.

10

9:10
Jobe 28:28
AmaH. 111:10
IzA. 1:7
“Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova,

nokumazi oNgcwele kungukuqonda.

11

9:11
IzA. 3:16
4:10
8:35
Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi,

neminyaka yokuphila kwakho iyakwenezelwa kuwe.

12Uma uhlakaniphile, uzihlakaniphele;

uma udelela,

uyakukuthwala wena wedwa.”

13Ubuwula bungowesifazane oyisithutha onomsindo,

ongazi lutho.

14Uhlezi ngasemnyango wendlu yakhe

esihlalweni ezindaweni eziphakemeyo zomuzi

15ukuba ameme abadlula endleleni,

abaqonda emikhondweni yabo,

ngokuthi:

16“Ongenalwazi makaphambukele lapha,”

kongenangqondo uthi:

17

9:17
IzA. 5:15
20:17
“Amanzi ebiweyo amnandi,

nesinkwa sentukuso singesenamisayo.”

18

9:18
IzA. 2:18
7:27
Kepha akazi ukuthi kuyizithunzi ezilapho

nokuthi izimenywa zakhe zisezigodini zendawo yabafileyo.

10

Indlela yokulunga nendlela yobubi

101

10:1
IzA. 15:20
17:21,25
19:13
23:24
29:3
Nazi izaga zikaSolomoni:

Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise,

kepha indodana eyisiwula ilusizi kunina.

2

10:2
IzA. 11:4
Hez. 7:19
Ingcebo yobubi ayisizi lutho,

kepha ukulunga kophula ekufeni.

3UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe,

kepha isifiso somubi uyasihlohloloza.

4

10:4
IzA. 12:24,27
13:4
19:15
20:13
Isandla esinobudenge siveza ubumpofu,

kepha isandla sokukhuthala siyacebisa.

5

10:5
IzA. 6:8
Obutha ehlobo uyindodana ehlakaniphileyo;

olele ubuthongo ngesikhathi sokuvuna uyindodana ehlazisayo.

6

10:6
AmaH. 27:12
IzA. 10:11
Izibusiso zisekhanda lolungileyo,

kepha umlomo wababi uyafihla ubudlwangudlwangu.

7

10:7
AmaH. 37:9,22,28,38
Ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile,

kepha igama lababi liyabola.

8Ohlakaniphile ngenhliziyo uyakwamukela imiyalo,

kepha isiwula esiphoshozayo siyakuwiswa.

9Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka,

kepha ohlanekezela izindlela zakhe uyakwaziwa.

10

10:10
IzA. 6:13
16:30
Oqwayiza iso ubanga usizi,

kepha osola ubuso nobuso uveza ukuthula.

11

10:11
AmaH. 37:30
Umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila,

kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu.

12

10:12
IzA. 17:9
Jak. 5:20
1 Pet. 4:8
Inzondo iyabanga ukuxabana,

kepha uthando luyasibekela iziphambeko zonke.

13

10:13
IzA. 19:29
20:30
26:3
Ezindebeni zoqondileyo kufunyanwa ukuhlakanipha,

kepha uswazi lungolomhlane wongenangqondo.

14

10:14
IzA. 12:23
Abahlakaniphileyo bayabekelela ukwazi,

kepha umlomo wesiwula uyincithakalo eseduze.

15

10:15
IzA. 18:11
Imfuyo yesicebi ingumuzi waso onamandla;

incithakalo yabampofu ingubumpofu babo.

16

10:16
Luk. 6:19
Umsebenzi wolungileyo ungowokuphila;

inzuzo yababi ingeyokona.

17

10:17
IzA. 13:1,18
Onaka ukulaywa usendleleni yokuphila,

kepha owenqaba ukusolwa uyaduka.

18Ofihla inzondo unezindebe zamanga;

ophumisa inhlebo uyisiwula.

19Lapho amazwi emaningi khona,

akuphuthi ukuphambeka;

obamba umlomo wakhe uhlakaniphile.

20Ulimi lolungileyo luyisiliva elikhethekileyo;

ingqondo yababi iyinto encane.

21Izindebe zolungileyo ziyondla abaningi,

kepha iziwula ziyafa ngokuswela ingqondo.

22

10:22
AmaH. 127:2
Isibusiso sikaJehova siyacebisa;

akenezeli usizi kuso.

23

10:23
IzA. 15:21
Ukwenza okubi kunjengokudlala kuso isiwula;

kunjalo ukuhlakanipha kumuntu onengqondo.

24Akwesabayo omubi kuyamehlela,

nabakufisayo abalungileyo bayakuphiwa.

25

10:25
AmaH. 37:36
2 Thim. 2:19
Lapho sidlula isivunguvungu,

akasekho omubi,

kepha olungileyo uyisisekelo esingunaphakade.

26Njengoviniga emazinyweni nomusi emehlweni,

linjalo ivila kwabalithumileyo.

27

10:27
AmaH. 55:23
Ukumesaba uJehova kuyandisa izinsuku,

kepha iminyaka yababi iyancishiswa.

28

10:28
AmaH. 112:10
IzA. 11:23
Ithemba labalungileyo liyakuba yintokozo,

kepha abakwethembayo ababi kuyakubhubha.

29Indlela kaJehova iyinqaba kopheleleyo,

kepha incithakalo ikubenzi bokona.

30

10:30
AmaH. 37:38
112:6
IzA. 2:22
14:11
Olungileyo akayikunyakaziswa kuze kube phakade,

kepha ababi abayikuhlala ezweni.

31

10:31
AmaH. 37:30
Isaya 57:19
Umlomo wolungileyo uyathela ukuhlakanipha,

kepha ulimi oluphambeneyo luyakunqunywa.

32Izindebe zolungileyo ziyakwazi okuhle,

kepha umlomo wababi okuphambeneyo.

11

111

11:1
Lev. 19:35
Dut. 25:13
IzA. 16:11
20:10,23
Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova,

kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe.

2

11:2
IzA. 16:18
18:12
Lapho kufika ukuziqhenya,

kufika nehlazo;

kepha kwabathobekileyo kukhona ukuhlakanipha.

3Ukuphelela kwabaqotho kuyabahola,

kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha.

4

11:4
IzA. 10:2
Hez. 7:19
Ingcebo ayisizi ngosuku lolaka,

kepha ukulunga kophula ekufeni.

5Ukulunga kopheleleyo kuqondisa indlela yakhe,

kepha omubi uyakuwa ngobubi bakhe.

6

11:6
IzA. 5:22
12:13
13:6
Ukulunga kwabaqotho kuyabophula,

kepha abambuluzayo babanjwa ezifisweni zabo.

7

11:7
IzA. 10:28
Akwethembayo umuntu omubi kuyaphela ekufeni kwakhe,

nethemba lobubi liyabhubha.

8

11:8
IzA. 21:18
Olungileyo uyakhululwa osizini,

kepha omubi ungena esikhundleni sakhe.

9Ngomlomo umuntu

ongenaNkulunkulu ubulala umakhelwane wakhe,

kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi.

10

11:10
Jobe 27:23
IzA. 28:12,28
29:2
Nxa abalungileyo behlezi kahle,

umuzi uyathokoza;

lapho bebhubha,

kukhona ukwenanela.

11Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa,

kepha ngomlomo wababi uyachithwa.

12Odelela umakhelwane wakhe akanakuhlakanipha,

kepha umuntu onengqondo uyazithulela.

13

11:13
IzA. 20:19
15:9
Ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo,

kepha othembekile emoyeni uyayisibekela indaba.

14

11:14
IzA. 15:22
20:18
Lapho kungekho iziluleko,

abantu bayawa,

kepha lapho kukhona abeluleki abaningi,

lapho kukhona ukuphumelela.

15

11:15
IzA. 6:1
17:18
20:16
Uyahlupheka nokuhlupheka omela umfokazi,

kepha ozonda ukunika isibambiso ulondekile.

16Owesifazane onomusa uzuza udumo,

nezidlwangudlwangu zizuza ingcebo.

17Umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe,

kepha ononya uhlupha inyama yakhe.

18

11:18
IzA. 22:8
Hos. 10:12
Jak. 3:18
Omubi uthola inzuzo yenkohliso,

kepha ohlwanyela ukulunga unomvuzo oqinisekileyo.

19Oqinile ekulungeni uyakuphila,

kepha olandela okubi,

kuyakuba ngukufa kwakhe.

20

11:20
IzA. 12:22
Abanhliziyo ephambeneyo

bayisinengiso kuJehova,

kepha abapheleleyo endleleni yabo bayintokozo kuye.

21

11:21
IzA. 16:5
21:30
Impela omubi akayekwa,

kepha inzalo yabalungileyo iyakhululwa.

22Njengendandatho yegolide empumulweni yengulube,

unjalo owesifazane omuhle ongenangqondo.

23

11:23
Jobe 8:13
IzA. 10:28
Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela;

ithemba lababi lilulaka.

24

11:24
AmaH. 112:9
Ukhona ohlakazayo;

nokho uyenezelwa kakhulu;

kepha ogodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela.

25Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa;

ophuzisayo uyakuphuziswa naye.

26Ogodla amabele,

abantu bayamqalekisa,

kepha isibusiso siyakuba sekhanda lothengisa ngawo.

27Ofuna okuhle ufuna okwamukelekayo,

kepha ofuna okubi, kuyakumehlela.

28

11:28
AmaH. 1:3
IzA. 14:11
Owethemba ingcebo yakhe uyakuwa,

kepha abalungileyo bayakuhluma njengamaqabunga aluhlaza.

29Okhathaza indlu yakhe uyakudla ifa lomoya,

nesiwula siyakuba yinceku yonenhliziyo ehlakaniphileyo.

30

11:30
IzA. 3:18
Isithelo solungileyo singumuthi wokuphila,

nohlakaniphileyo uyazuza imiphefumulo.

31

11:31
1 Pet. 4:17
Bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni;

kakhulu kangakanani omubi nesoni.