IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Umgomo wezaga

11

1:1
1 AmaKh. 4:32
Nazi izaga zika Solomoni indodana kaDavide, inkosi yakwa-Israyeli,

2zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa,

nokwahlukanisa amazwi okuqonda,

3nokwamukela ukulaywa kube ngukuhlakanipha,

nokulunga, nokwahlulela, neqiniso,

4nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha,

nezinsizwa ukwazi namasu,

5ukuze ohlakaniphileyo ezwe,

aqhubeke ekufundeni,

noqondileyo athole iziluleko ezinhle

6ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo,

namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo.

7

1:7
Jobe 28:28
AmaH. 111:10
IzA. 9:10
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa.

8

1:8
IzA. 6:20
19:20
Ndodana yami,

yizwa ukulaya kukayihlo,

ungawushiyi umthetho kanyoko,

9

1:9
IzA. 4:9
25:12
ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho,

nemigexo entanyeni yakho.

10

1:10
IzA. 16:29
Ndodana yami,

uma izoni zikuyenga, ungavumi.

11Uma zithi: “Hamba nathi, siqamekele igazi,

sibhacele ngeze ongenacala,

12sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo,

besaphilile njengabehlela egodini;

13yonke impahla eyigugu siyakuyifumana,

sigcwalise izindlu zethu ngempango;

14yenza inkatho yakho phakathi kwethu,

sibe nesikhwama sinye sonke,”

15ndodana yami,

ungahambi nazo endleleni,

unqande unyawo lwakho emikhondweni yazo,

16

1:16
Isaya 59:7
Rom. 3:15
ngokuba izinyawo zazo zigijimela ebubini,

zishesha ukuchitha igazi.

17Ngokuba inetha lenekelwe ize emehlweni azo zonke izinyoni.

18Kepha laba baqamekela elabo igazi,

babhacela okwabo ukuphila.

19

1:19
1 Thim. 6:10
Zinjalo izindlela zabo bonke abaphanga impango;

iyasusa ukuphila komniniyo.

20Ukuhlakanipha kuyamemeza emigwaqweni,

kuyezwakalisa izwi lakho ezigcawini;

21

1:21
IzA. 8:1
emashashalazini emigwaqo kuyaduma;

ngasezikhaleni zamasango omuzi kuyakhuluma amazwi akho okuthi:

22“Koze kube nini iziwula zithanda ubuwula,

nezideleli zijabula ukudelela,

neziwula zizonda ukwazi, na?

23Buyani ngokusola kwami;

bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu,

nginazise amazwi ami.

24

1:24
Isaya 65:2
66:4
Jer. 7:13
Ngokuba ngibizile, nala nina;

ngelula isandla sami,

akubangakho onakayo;

25kepha nichithile konke ukululeka kwami,

anivumanga ukusola kwami;

26

1:26
AmaH. 2:4
37:13
59:9
IzA. 3:34
nami ngiyakuhleka ingozi yenu,

ngiklolodele ukufika kwenikwesabayo,

27lapho kufika njengesivunguvungu lokho enikwesabayo,

nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi,

lapho nehlelwa ngukuhlupheka nosizi.

28

1:28
Jer. 11:11
14:12
Hez. 8:18
Mika 3:4
Zak. 7:13
“Khona bayakungibiza,

kepha angiyikuphendula;

bayakungifunisisa, kepha abayikungifumana

29ngenxa yokuba babezonda ukwazi,

kabakhethanga ukwesaba uJehova,

30bengavumanga ukululeka kwami,

bedelela konke ukusola kwami.

31

1:31
Isaya 3:10
Ngalokho bayakudla izithelo zendlela yabo,

basuthe ngamacebo abo.

32Ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala,

nokunganaki kweziwula kuyakubabhubhisa.

33Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile,

agcineke, angabi naluvalo ngokubi.”