IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe

21Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kaMoya, uma kukhona isisa nesihawu, 2

2:2
Rom. 12:16
15:5
1 Kor. 1:10
Fil. 3:16
1 Pet. 3:8
gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye, niqonde into inye; 3
2:3
Rom. 12:10
Gal. 5:26
1 Pet. 5:5
ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe; kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani, 4
2:4
1 Kor. 10:24,33
yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. 5
2:5
Math. 11:29
Joh. 13:16
1 Pet. 2:21
1 Joh. 2:6
Mawube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu 6
2:6
Joh. 1:1
17:5
2 Kor. 4:4
Kol. 1:15
2:9
Heb. 1:3
owathi enesimo sikaNkulunkulu, akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, 7
2:7
Isaya 53:3
Math. 20:28
Rom. 15:3,8
2 Kor. 8:9
Gal. 4:4
kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu; 8
2:8
Math. 26:39
Joh. 10:17
Heb. 2:9,14,17
12:2
wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. 9
2:9
AmaH. 110:1
Isaya 53:12
Joh. 17:1
IzE. 2:33
Ef. 1:20
Heb. 1:4
Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, 10
2:10
Isaya 45:23
Joh. 5:23
ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba, 11
2:11
IzE. 2:36
Rom. 14:9
1 Kor. 8:6
IsAmb. 5:13
nezilimi zonke zivume ngokuthi UJESU KRISTU UYINKOSI, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uYise.

Isiluleko sokuqaphelisisa ukusindiswa

12

2:12
AmaH. 2:11
1 Pet. 1:17
Ngakho-ke, bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela, 13
2:13
Joh. 15:5
2 Kor. 3:5
Heb. 13:21
ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. 14
2:14
1 Pet. 4:9
Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi, 15
2:15
Dut. 32:5
Dan. 12:3
Math. 5:14
IzE. 2:40
Ef. 5:8
Fil. 1:10
ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni, 16
2:16
Gal. 2:2
1 Thes. 2:19
3:5
nibambelele ezwini lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize, angisebenzelanga ize. 17
2:17
Rom. 15:16
2 Kor. 7:4
1 Thes. 2:8
2 Thim. 4:6
Yebo, nokuba nginikelwa emhlatshelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu, ngiyathokoza, ngithokoza kanye nani nonke; 18
2:18
Fil. 3:1
ngokunjalo-ke thokozani nani, nithokoze kanye nami.

UPawulu uyakubathumela oThimothewu no-Ephafrodithu

19Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uThimothewu kini masinyane, ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu. 20

2:20
1 Kor. 16:10
Ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe, onganakekela izindaba zenu ngobuqotho; 21
2:21
1 Kor. 10:24
13:5
Gal. 4:17
ngokuba bonke bafuna okwabo, abafuni okukaJesu Kristu. 22Kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. 23Yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane, uma sengibonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi; 24
2:24
Fil. 1:25
kepha ngiyethemba eNkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane.

25

2:25
Fil. 4:18
Kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Ephafrodithu, umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami, nesithunywa senu, isikhonzi ekusweleni kwami, 26lokhu wayenilangazelela nonke, eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula. 27Ngokuba nempela wayegula ephansi kokufa; kepha uNkulunkulu wamhawukela, kungeyena yedwa, wangihawukela nami, ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi. 28Ngalokho ngakhuthalela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze, kimi kunciphe usizi. 29
2:29
Rom. 16:2
1 Kor. 16:16
1 Thes. 5:12
Ngakho-ke mamukeleni eNkosini ngokuthokoza konke, abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa, 30ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo, ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu.

3

UPawulu ubaxwayisa ngokulunga okungokomuntu

31

3:1
2 Kor. 13:11
Fil. 2:18
4:4
1 Thes. 5:16
Elokugcina, bazalwane bami, thokozani eNkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina.

2

3:2
Isaya 56:10
Math. 7:6
2 Kor. 11:13
Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. 3
3:3
Dut. 10:16
Joh. 4:23
Rom. 2:29
1 Kor. 1:31
Kol. 2:11
Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngoMoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni, 4
3:4
2 Kor. 11:18,21
nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu; 5
3:5
Gen. 17:12
IzE. 22:3
Rom. 11:1
ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka-Israyeli, owesizwe sakwaBenjamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomthetho umFarisi; 6
3:6
IzE. 8:3
9:1
Gal. 1:13
ngokokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo.

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

7

3:7
Math. 13:44
Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. 8
3:8
Joh. 17:3
Yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi, ukuze ngizuze uKristu, 9
3:9
Rom. 1:17
3:21
ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, 10
3:10
Rom. 6:3
8:17
2 Kor. 4:10
Gal. 6:17
1 Pet. 4:13
ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, 11
3:11
Luk. 20:35
uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, 12
3:12
1 Thim. 6:12
kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. 13Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile; kepha kunye engikwenzayo: ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, 14
3:14
1 Kor. 9:24
2 Thim. 4:7
ngijonge emgomeni, emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu.

UPawulu ubaluleka ngokumlandela yena

15

3:15
1 Kor. 2:6
14:20
Heb. 5:14
Ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo; kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona, 16
3:16
Rom. 12:16
15:5
Gal. 6:16
kuphela ukuthi kwesesifinyelele kukho, sihambe ngawo lowo mkhondo.

17

3:17
1 Kor. 4:16
11:1
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:7
Ngilingiseni, bazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini. 18
3:18
Math. 7:13,15
Rom. 16:17
Gal. 6:12
Ngokuba abaningi, enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, 19
3:19
Hos. 4:7
Rom. 8:5
Fil. 1:28
Kol. 3:2
abakuphela kwabo ngukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. 20
3:20
1 Kor. 1:7
Ef. 2:6
Kol. 3:3
1 Thes. 1:10
4:16
Heb. 12:22
13:14
Kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele uMsindisi, iNkosi uJesu Kristu, 21
3:21
Math. 17:2
1 Kor. 15:25,42
1 Joh. 3:2
oyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa, ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe.

4

Iziluleko zokuqina nokuzwana ekukholweni, nokuthokoza eNkosini

41

4:1
1 Thes. 2:19
Ngalokho, bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, ntokozo yami nomqhele wami, yimani niqinile kanjalo eNkosini, bathandwa.

2

4:2
Fil. 2:2
Ngiyamyala u-Evodiya, ngiyamyala noSintike ukuba babe nokuqonda kunye eNkosini. 3
4:3
AmaH. 69:28
Dan. 12:1
Luk. 10:20
Fil. 1:27
IsAmb. 3:5
Yebo, ngiyakunxusa nawe mana wami oqotho, yelekelela labo besifazane, lokhu babambisana nami evangelini, kanye noKlemente nezinye izisebenzi zami abamagama abo asencwadini yokuphila.

4

4:4
AmaH. 32:11
Fil. 3:1
Jak. 1:2
Thokozani eNkosini njalonjalo; ngiyaphinda ngithi: Thokozani! 5
4:5
Math. 5:5
Heb. 10:37
Jak. 5:8
Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke; iNkosi iseduze. 6
4:6
AmaH. 55:22
145:18
Math. 6:25
Kol. 4:2
1 Thim. 2:1
1 Pet. 5:7
Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. 7
4:7
Joh. 14:27
Rom. 5:1
Kol. 3:15
Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu.

8

4:8
Rom. 12:17
Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho; 9
4:9
Rom. 15:33
Fil. 3:17
2 Thes. 3:16
enakufunda, nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kwenzeni lokho; khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani.

UPawulu ubonga isipho abasithumele kuye eRoma

10Kepha-ke ngathokoza kakhulu eNkosini, ngokuba manje senize navuselela ukunginakekela kwenu; beninginakekela kambe, kepha anibanga nathuba. 11

4:11
1 Thim. 6:6
Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela, ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. 12
4:12
1 Kor. 4:11
2 Kor. 6:10
11:27
Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi nokubusa; kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe: ukusutha, nokulamba, nokubusa, nokuswela. 13
4:13
Mark. 9:23
Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo.

14

4:14
2 Kor. 11:8
Nokho nenze kahle ngokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. 15Niyazi nani nina baseFilipi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ekuphumeni kwami eMakedoniya kwakungekho bandla nelilodwa elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela, kuphela nina nodwa, 16ngokuba naseThesalonika nathumela kanye nakabili ngokuswela kwami. 17Akusikho ukuthi ngifuna isipho, kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa nina. 18
4:18
Gen. 8:21
Eks. 29:18
Ef. 5:2
Fil. 2:25
Heb. 13:16
1 Pet. 2:5
Kepha nginakho konke ngokweqileyo; nganelisiwe sengamukelisiwe ngu-Ephafrodithu okuvela kinina, iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. 19
4:19
2 Kor. 9:8
UNkulunkulu wami uzakugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu.

20

4:20
1 Pet. 4:11
KuNkulunkulu noBaba wethu makube ludumo kuze kube phakade naphakade. Amen.

Isigcino

21Ngikhonzeleni kwabangcwele bonke abakuKristu Jesu. Abazalwane abanami bakhonza kinina. 22

4:22
2 Kor. 13:12
Abangcwele bonke bayakhonza kini, ikakhulu abendlu kaKesari.

23Umusa weNkosi uJesu Kristu mawube nomoya wenu.