IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UPawulu ubaxwayisa ngokulunga okungokomuntu

31

3:1
2 Kor. 13:11
Fil. 2:18
4:4
1 Thes. 5:16
Elokugcina, bazalwane bami, thokozani eNkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina.

2

3:2
Isaya 56:10
Math. 7:6
2 Kor. 11:13
Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. 3
3:3
Dut. 10:16
Joh. 4:23
Rom. 2:29
1 Kor. 1:31
Kol. 2:11
Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngoMoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni, 4
3:4
2 Kor. 11:18,21
nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu; 5
3:5
Gen. 17:12
IzE. 22:3
Rom. 11:1
ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka-Israyeli, owesizwe sakwaBenjamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomthetho umFarisi; 6
3:6
IzE. 8:3
9:1
Gal. 1:13
ngokokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo.

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

7

3:7
Math. 13:44
Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. 8
3:8
Joh. 17:3
Yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi, ukuze ngizuze uKristu, 9
3:9
Rom. 1:17
3:21
ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, 10
3:10
Rom. 6:3
8:17
2 Kor. 4:10
Gal. 6:17
1 Pet. 4:13
ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, 11
3:11
Luk. 20:35
uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, 12
3:12
1 Thim. 6:12
kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. 13Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile; kepha kunye engikwenzayo: ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, 14
3:14
1 Kor. 9:24
2 Thim. 4:7
ngijonge emgomeni, emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu.

UPawulu ubaluleka ngokumlandela yena

15

3:15
1 Kor. 2:6
14:20
Heb. 5:14
Ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo; kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona, 16
3:16
Rom. 12:16
15:5
Gal. 6:16
kuphela ukuthi kwesesifinyelele kukho, sihambe ngawo lowo mkhondo.

17

3:17
1 Kor. 4:16
11:1
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:7
Ngilingiseni, bazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini. 18
3:18
Math. 7:13,15
Rom. 16:17
Gal. 6:12
Ngokuba abaningi, enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, 19
3:19
Hos. 4:7
Rom. 8:5
Fil. 1:28
Kol. 3:2
abakuphela kwabo ngukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. 20
3:20
1 Kor. 1:7
Ef. 2:6
Kol. 3:3
1 Thes. 1:10
4:16
Heb. 12:22
13:14
Kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele uMsindisi, iNkosi uJesu Kristu, 21
3:21
Math. 17:2
1 Kor. 15:25,42
1 Joh. 3:2
oyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa, ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe.