IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 6:1
20:28
1 Kor. 1:1
1 Thim. 3:1,8
OPawulu noThimothewu, izinceku zikaKristu Jesu, kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi, kanye nababonisi namadiyakoni:* 2
1:2
Rom. 1:7
Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo, abakhulekele

3

1:3
Rom. 1:8
1 Kor. 1:4
Ef. 1:15
Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke 4ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke, nginxusa ngokuthokoza, 5ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini, kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje; 6
1:6
1 Kor. 1:8
Fil. 2:13
1 Thes. 5:23
1 Pet. 5:10
ngethembile ngempela yona le nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu, 7
1:7
Ef. 3:1
2 Thim. 1:8
njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke, njengokuba nginithwele enhliziyweni yami, lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni.

8

1:8
Rom. 1:9
Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sikaJesu Kristu. 9Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, 10
1:10
Rom. 2:18
Heb. 5:14
ukuze nikwazi ukwahlukanisa, nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu, 11
1:11
Math. 5:16
Joh. 15:4,8
nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu, kube yinkazimulo nodumo kuNkulunkulu.

UPawulu ulanda ngokuhlala kwakhe eboshiwe eRoma

12

1:12
Ef. 3:13
Kepha ngithanda ukuba nazi, bazalwane, ukuthi lokho okwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli, 13kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu 14nokuthi iningi labazalwane eNkosini betholile ithemba ngezibopho zami bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi.

15Abanye kambe bashumayela uKristu ngomhawu nangombango kepha abanye ngenhliziyo enhle; 16laba bashumayela ngothando, bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli, 17kepha labo bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi bazakungivusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. 18Kunani pho? Nokho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa noma ngesiminya; kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyakuthokoza, 19

1:19
2 Kor. 1:10
ngokuba ngiyazi ukuthi lokhu kuyakungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukaMoya kaJesu Kristu, 20
1:20
1 Kor. 6:20
njengokulangazela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engizakujabhiswa kuyo, kepha ngesibindi sonke, njengasezikhathini zonke namanje, uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungokuphila nokuba kungokufa. 21
1:21
Gal. 2:20
Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. 22
1:22
Rom. 1:13
Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukukhetha. 23
1:23
2 Kor. 5:8
Kepha ngiphakathi kokubili; nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu; 24kanti-ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. 25
1:25
Fil. 2:24
Lokhu nginalo leli themba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngukuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni, 26
1:26
2 Kor. 1:14
5:12
ukuze ukuzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini.

UPawulu uyabayala ukuba bahambe ngokwevangeli

27

1:27
Ef. 4:1
Kol. 1:10
1 Thes. 2:12
4:1
Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi, noma ngiza nginibona noma ngingekho, ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye, nangomphefumulo munye nilwela inkolo yevangeli, 28
1:28
2 Thes. 1:5
ningethuswa ngalutho ngabamelene nani, okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu; lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. 29
1:29
IzE. 5:41
Rom. 5:3
Ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe, 30
1:30
IzE. 16:19
nikukho khona lokho kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kukimina.

2

Ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe

21Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kaMoya, uma kukhona isisa nesihawu, 2

2:2
Rom. 12:16
15:5
1 Kor. 1:10
Fil. 3:16
1 Pet. 3:8
gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye, niqonde into inye; 3
2:3
Rom. 12:10
Gal. 5:26
1 Pet. 5:5
ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe; kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani, 4
2:4
1 Kor. 10:24,33
yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. 5
2:5
Math. 11:29
Joh. 13:16
1 Pet. 2:21
1 Joh. 2:6
Mawube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu 6
2:6
Joh. 1:1
17:5
2 Kor. 4:4
Kol. 1:15
2:9
Heb. 1:3
owathi enesimo sikaNkulunkulu, akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, 7
2:7
Isaya 53:3
Math. 20:28
Rom. 15:3,8
2 Kor. 8:9
Gal. 4:4
kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu; 8
2:8
Math. 26:39
Joh. 10:17
Heb. 2:9,14,17
12:2
wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. 9
2:9
AmaH. 110:1
Isaya 53:12
Joh. 17:1
IzE. 2:33
Ef. 1:20
Heb. 1:4
Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, 10
2:10
Isaya 45:23
Joh. 5:23
ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba, 11
2:11
IzE. 2:36
Rom. 14:9
1 Kor. 8:6
IsAmb. 5:13
nezilimi zonke zivume ngokuthi UJESU KRISTU UYINKOSI, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uYise.

Isiluleko sokuqaphelisisa ukusindiswa

12

2:12
AmaH. 2:11
1 Pet. 1:17
Ngakho-ke, bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela, 13
2:13
Joh. 15:5
2 Kor. 3:5
Heb. 13:21
ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. 14
2:14
1 Pet. 4:9
Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi, 15
2:15
Dut. 32:5
Dan. 12:3
Math. 5:14
IzE. 2:40
Ef. 5:8
Fil. 1:10
ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni, 16
2:16
Gal. 2:2
1 Thes. 2:19
3:5
nibambelele ezwini lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize, angisebenzelanga ize. 17
2:17
Rom. 15:16
2 Kor. 7:4
1 Thes. 2:8
2 Thim. 4:6
Yebo, nokuba nginikelwa emhlatshelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu, ngiyathokoza, ngithokoza kanye nani nonke; 18
2:18
Fil. 3:1
ngokunjalo-ke thokozani nani, nithokoze kanye nami.

UPawulu uyakubathumela oThimothewu no-Ephafrodithu

19Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uThimothewu kini masinyane, ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu. 20

2:20
1 Kor. 16:10
Ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe, onganakekela izindaba zenu ngobuqotho; 21
2:21
1 Kor. 10:24
13:5
Gal. 4:17
ngokuba bonke bafuna okwabo, abafuni okukaJesu Kristu. 22Kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. 23Yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane, uma sengibonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi; 24
2:24
Fil. 1:25
kepha ngiyethemba eNkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane.

25

2:25
Fil. 4:18
Kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Ephafrodithu, umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami, nesithunywa senu, isikhonzi ekusweleni kwami, 26lokhu wayenilangazelela nonke, eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula. 27Ngokuba nempela wayegula ephansi kokufa; kepha uNkulunkulu wamhawukela, kungeyena yedwa, wangihawukela nami, ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi. 28Ngalokho ngakhuthalela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze, kimi kunciphe usizi. 29
2:29
Rom. 16:2
1 Kor. 16:16
1 Thes. 5:12
Ngakho-ke mamukeleni eNkosini ngokuthokoza konke, abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa, 30ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo, ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu.

3

UPawulu ubaxwayisa ngokulunga okungokomuntu

31

3:1
2 Kor. 13:11
Fil. 2:18
4:4
1 Thes. 5:16
Elokugcina, bazalwane bami, thokozani eNkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina.

2

3:2
Isaya 56:10
Math. 7:6
2 Kor. 11:13
Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. 3
3:3
Dut. 10:16
Joh. 4:23
Rom. 2:29
1 Kor. 1:31
Kol. 2:11
Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngoMoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni, 4
3:4
2 Kor. 11:18,21
nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu; 5
3:5
Gen. 17:12
IzE. 22:3
Rom. 11:1
ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka-Israyeli, owesizwe sakwaBenjamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomthetho umFarisi; 6
3:6
IzE. 8:3
9:1
Gal. 1:13
ngokokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo.

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

7

3:7
Math. 13:44
Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. 8
3:8
Joh. 17:3
Yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi, ukuze ngizuze uKristu, 9
3:9
Rom. 1:17
3:21
ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, 10
3:10
Rom. 6:3
8:17
2 Kor. 4:10
Gal. 6:17
1 Pet. 4:13
ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, 11
3:11
Luk. 20:35
uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, 12
3:12
1 Thim. 6:12
kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. 13Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile; kepha kunye engikwenzayo: ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, 14
3:14
1 Kor. 9:24
2 Thim. 4:7
ngijonge emgomeni, emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu.

UPawulu ubaluleka ngokumlandela yena

15

3:15
1 Kor. 2:6
14:20
Heb. 5:14
Ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo; kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona, 16
3:16
Rom. 12:16
15:5
Gal. 6:16
kuphela ukuthi kwesesifinyelele kukho, sihambe ngawo lowo mkhondo.

17

3:17
1 Kor. 4:16
11:1
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:7
Ngilingiseni, bazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini. 18
3:18
Math. 7:13,15
Rom. 16:17
Gal. 6:12
Ngokuba abaningi, enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, 19
3:19
Hos. 4:7
Rom. 8:5
Fil. 1:28
Kol. 3:2
abakuphela kwabo ngukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. 20
3:20
1 Kor. 1:7
Ef. 2:6
Kol. 3:3
1 Thes. 1:10
4:16
Heb. 12:22
13:14
Kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele uMsindisi, iNkosi uJesu Kristu, 21
3:21
Math. 17:2
1 Kor. 15:25,42
1 Joh. 3:2
oyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa, ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe.