IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 6:1
20:28
1 Kor. 1:1
1 Thim. 3:1,8
OPawulu noThimothewu, izinceku zikaKristu Jesu, kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi, kanye nababonisi namadiyakoni:* 2
1:2
Rom. 1:7
Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo, abakhulekele

3

1:3
Rom. 1:8
1 Kor. 1:4
Ef. 1:15
Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke 4ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke, nginxusa ngokuthokoza, 5ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini, kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje; 6
1:6
1 Kor. 1:8
Fil. 2:13
1 Thes. 5:23
1 Pet. 5:10
ngethembile ngempela yona le nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu, 7
1:7
Ef. 3:1
2 Thim. 1:8
njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke, njengokuba nginithwele enhliziyweni yami, lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni.

8

1:8
Rom. 1:9
Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sikaJesu Kristu. 9Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, 10
1:10
Rom. 2:18
Heb. 5:14
ukuze nikwazi ukwahlukanisa, nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu, 11
1:11
Math. 5:16
Joh. 15:4,8
nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu, kube yinkazimulo nodumo kuNkulunkulu.

UPawulu ulanda ngokuhlala kwakhe eboshiwe eRoma

12

1:12
Ef. 3:13
Kepha ngithanda ukuba nazi, bazalwane, ukuthi lokho okwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli, 13kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu 14nokuthi iningi labazalwane eNkosini betholile ithemba ngezibopho zami bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi.

15Abanye kambe bashumayela uKristu ngomhawu nangombango kepha abanye ngenhliziyo enhle; 16laba bashumayela ngothando, bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli, 17kepha labo bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi bazakungivusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. 18Kunani pho? Nokho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa noma ngesiminya; kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyakuthokoza, 19

1:19
2 Kor. 1:10
ngokuba ngiyazi ukuthi lokhu kuyakungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukaMoya kaJesu Kristu, 20
1:20
1 Kor. 6:20
njengokulangazela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engizakujabhiswa kuyo, kepha ngesibindi sonke, njengasezikhathini zonke namanje, uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungokuphila nokuba kungokufa. 21
1:21
Gal. 2:20
Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. 22
1:22
Rom. 1:13
Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukukhetha. 23
1:23
2 Kor. 5:8
Kepha ngiphakathi kokubili; nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu; 24kanti-ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. 25
1:25
Fil. 2:24
Lokhu nginalo leli themba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngukuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni, 26
1:26
2 Kor. 1:14
5:12
ukuze ukuzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini.

UPawulu uyabayala ukuba bahambe ngokwevangeli

27

1:27
Ef. 4:1
Kol. 1:10
1 Thes. 2:12
4:1
Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi, noma ngiza nginibona noma ngingekho, ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye, nangomphefumulo munye nilwela inkolo yevangeli, 28
1:28
2 Thes. 1:5
ningethuswa ngalutho ngabamelene nani, okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu; lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. 29
1:29
IzE. 5:41
Rom. 5:3
Ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe, 30
1:30
IzE. 16:19
nikukho khona lokho kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kukimina.