IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
32

Isizwe sakwaRubeni nesakwaGadi nenxenye yesakwaManase zithola ifa lezwe ngasempumalanga

321Abantwana bakwaRubeni nabantwana bakwaGadi babenemfuyo eningi, nalapho belibona izwe laseJazeri nezwe lakwaGileyadi ukuthi leyo ndawo iyindawo yezinkomo, 2

32:2
Num. 21:30,32
abantwana bakwaGadi nabantwana bakwaRubeni beza bakhuluma kuMose, naku-Eleyazare umpristi, nakuzo izikhulu zenhlangano, bathi: 3“I-Atharoti, neDiboni, neJazeri, neNimra, neHeshiboni, ne-Elehale, neSebamu, neNebo, neBehoni, 4izwe alinqoba uJehova phambi kwenhlangano ka-Israyeli liyizwe lezinkomo, futhi izinceku zakho zinezinkomo.” 5Bathi futhi: “Uma sifumene umusa emehlweni akho, leli zwe malinikwe izinceku zakho libe yifa lazo; ungasiwelisi iJordani.”

6UMose wayesethi kubantwana bakwaGadi nakubantwana bakwaRubeni: “Abafowenu bayakuphuma impi, nina nihlale lapha, na? 7Niqedelani inhliziyo yabantwana bakwa-Israyeli ukuba bangaweli ukuya ezweni uJehova abanike lona na? 8Benze njalo oyihlo mhla ngibathuma besuka eKadeshi Barineya ukubona izwe. 9

32:9
Num. 13:3,24
Ngokuba ekukhuphukeni kwabo ukuya esiGodini sase-Eshikoli balibona izwe, baqeda inhliziyo yabantwana bakwa-Israyeli ukuba bangangeni ezweni uJehova abanike lona. 10
32:10
Num. 14:29
26:65
Dut. 1:34
Intukuthelo kaJehova yavutha ngalolo suku, wafunga wathi: 11‘Impela kulaba bantu abaphuma eGibithe, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, akayikubona noyedwa izwe engalifungela u-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, ngokuba abangilandelanga ngokuphelelyo, 12ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune, umKhenizi, noJoshuwa indodana kaNuni, ngokuba bamlandele uJehova ngokupheleleyo.’ 13Intukuthelo kaJehova yabavuthela abakwa-Israyeli, wabazulisa ehlane iminyaka engamashumi amane, saze saphela sonke leso sizukulwane esasenzile okubi emehlweni kaJehova.

14“Bhekani, senivukile nina esikhundleni sawoyihlo, inzalo yabantu abonayo, ukwandisa futhi intukuthelo kaJehova evuthela u-Israyeli. 15Ngokuba uma nibuyela emuva ekumlandeleni, uyakubuye abashiye ehlane, nize nibhubhise laba bantu.”

16Basondela kuye, bathi: “Siyakwakhela lapha izinkomo zethu izibaya nabancane bethu imizi; 17kepha thina uqobo lwethu siyakushesha sihlome, sihambe phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, size sibafinyelelise endaweni yabo, abancane bethu bahlale emizini ebiyelweyo ngenxa yabakhileyo ezweni. 18Asiyikubuyela ezindlini zethu, abantwana bakwa-Israyeli bengakalidli ifa labo, kube yilowo nalowo wabo. 19Ngokuba asiyikulidla ifa nabo ngaphesheya kweJordani nangaphambili, lokhu silidlile elethu nganeno kweJordani ngasempumalanga.”

20UMose wayesethi kubo: “Uma nenza lokhu, uma nihloma ukuba nihambe phambi kukaJehova, niphume impi, 21kuwele iJordani onke amadoda enu ahlomileyo phambi kukaJehova, aze axoshe izitha zakhe phambi kwakhe, 22izwe linqotshwe phambi kukaJehova, khona ngasemuva niyakubuya, nibe ngabangenacala kuJehova naku-Israyeli, leli zwe libe yifa lenu phambi kukaJehova.

23“Kepha uma ningenzi njalo, bhekani, nonile kuJehova; yazini ukuthi isono senu siyakunifumana. 24Zakheleni imizi yabancane benu nezibaya zezimvu zenu, nikwenze lokho okuphumileyo emlonyeni wenu.”

25Abantwana bakwaGadi nabantwana bakwaRubeni bakhuluma kuMose, bathi: “Izinceku zakho ziyakwenza njengalokhu inkosi yami iyala. 26Abancane bethu, nawomkethu, nezimvu zethu, nazo zonke izinkomo zethu kuyakuba lapho emizini yakwaGileyadi, 27kepha izinceku zakho ziyakuwela, kube yilowo nalowo ohlomele ukulwa, phambi kukaJehova, ziphume impi, njengalokhu isho inkosi yami.”

28UMose wayeseyala u-Eleyazare umpristi, noJoshuwa indodana kaNuni, nezinhloko zezindlu zawoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli ngabo. 29UMose wathi kubo: “Uma abantwana bakwaGadi nabantwana bakwaRubeni bewela nani iJordani, bonke abahlomele ukulwa, phambi kukaJehova, izwe linqotshwe phambi kwenu, niyakubanika izwe lakwaGileyadi libe yifa labo; 30kepha uma bengaweli nani behlomile, bayakunikwa ifa phakathi kwenu ezweni laseKhanani.”

31Abantwana bakwaGadi nabantwana bakwaRubeni baphendula bathi: “Njengalokho uJehova eshilo kuzo izinceku zakho, siyakwenze njalo. 32Siyakuwela, siye ezweni laseKhanani phambi kukaJehova sihlomile, izwe lefa lethu lisale nokho ngaphesheya kweJordani.”

33

32:33
Dut. 3:12
Josh. 13:8
22:4
UMose wayesebanika abantwana bakwaGadi nabantwana bakwaRubeni nenxenye yesizwe sakwaManase indodana kaJosefa umbuso kaSihoni inkosi yama-Amori nombuso ka-Ogi inkosi yaseBashani, izwe nemizi yalo namaphethelo ayo, imizi yezwe nxazonke.

34Abantwana bakwaGadi bakha iDiboni, ne-Athoriti, ne-Aroweri, 35ne-Athiroti Shofanu, neJazeri, neJogibeha, 36neBeti Nimra, neBeti Harana, imizi ebiyelweyo nezibaya zezimvu. 37Abantwana bakwaRubeni babuye bakha iHeshiboni, ne-Elehale, neKiriyatayimi, 38neNebo, neBali Mehoni iphendulwe ngamagama neSibima; banika imizi abayakhayo amanye amagama.

39

32:39
Gen. 50:23
Abantwana bakwaMakiri indodana kaManase baya kwaGileyadi, balithatha, baxosha ama-Amori ayekulo. 40UMose wanika uMakiri indodana kaManase elakwaGileyadi, wahlala kulo. 41
32:41
AbAhl. 10:13
1 IziKr. 2:21
UJayire indodana kaManase wahamba wathatha imizana yalo, wayibiza ngokuthi iHawoti Jayire. 42UNoba wahamba wathatha iKhenati nemizana yalo, walibiza ngokuthi iNoba ngegama lakhe.

33

Izindawo zokumisa ekuhambeni kuka-Israyeli, kusukela eGibithe kuze kufike eKhanani

331Nanka amabanga ohambo lwabantwana bakwa-Israyeli abaphuma ngawo ezweni laseGibithe ngamabandla abo phansi kwesandla sikaMose nesika-Aroni. 2UMose waloba ngokuhamba kwabo ngamabanga abo ngesiyalezo sikaJehova; nanka amabanga abo njengokuhamba kwabo.

3

33:3
Eks. 12:37
14:8
Basuka eRamesesi ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yokuqala; ngolwangakusasa emva kwephasika abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakemeyo emehlweni abo bonke abaseGibithe, 4
33:4
Eks. 12:12
abaseGibithe besembela onke amazibulo abo abulawa kubo nguJehova, uJehova ebahlulele nawonkulunkulu babo.

5Abantwana bakwa-Israyeli basuka-ke eRamesesi, bamisa eSukoti.

6

33:6
Eks. 13:20
Basuka eSukoti, bamisa e-Etamu eliseceleni kwehlane.

7

33:7
Eks. 14:2
Basuka e-Etamu, babuyela ePhi Hahiroti elingaphambi kweBali Sefoni; bamisa phambi kweMigidoli.

8

33:8
Eks. 14:22
15:22
Basuka eHahiroti, badabula phakathi kolwandle, baya ehlane, bahamba ibanga lezinsuku ezintathu ehlane lase-Etamu, bamisa eMara.

9

33:9
Eks. 15:27
Basuka eMara, bafika e-Elimi; e-Elimi kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi namasundu angamashumi ayisikhombisa; bamisa khona.

10Basuka e-Elimi, bamisa ngaseLwandle Olubomvu.

11

33:11
Eks. 16:1
Basuka eLwandle oluBomvu, bamisa ehlane laseSini.

12Basuka ehlane laseSini, bamisa eDofika.

13Basuka eDofika, bamisa e-Alushi.

14

33:14
Eks. 17:1
Basuka e-Alushi, bamisa eRefidimi, lapho kwakungekho manzi khona ukuba abantu baphuze.

15

33:15
Eks. 19:1
Basuka eRefidimi, bamisa ehlane laseSinayi.

16

33:16
Num. 11:34
Basuka ehlane laseSinayi, bamisa eKibiroti Hathawa.

17

33:17
Num. 11:35
Basuka eKibiroti Hathawa, bamisa eHaseroti.

18Basuka eHaseroti, bamisa eRitima.

19Basuka eRitima, bamisa eRimoni Pheresi.

20Basuka eRimoni Pheresi, bamisa eLibina.

21Basuka eLibina, bamisa eRisa.

22Basuka eRisa, bamisa eKehelatha.

23Basuka eKehelatha, bamisa entabeni yaseSheferi.

24Basuka entabeni yaseSheferi, bamisa eHarada.

25Basuka eHarada, bamisa eMakeloti.

26Basuka eMakeloti, bamisa eTahati.

27Basuka eTahati, bamisa eThera.

28Basuka eThera, bamisa eMitika.

29Basuka eMitika, bamisa eHashimona.

30Basuka eHashimona, bamisa eMoseroti.

31Basuka eMoseroti, bamisa eBene Jahakani.

32Basuka eBene Jahakani, bamisa eHori Hagidigadi.

33Basuka eHori Hagidigadi, bamisa eJothabata.

34Basuka eJothabata, bamisa e-Abrona.

35Basuka e-Abrona, bamisa e-Esiyoni Geberi.

36

33:36
Num. 20:1
Basuka e-Esiyoni Geberi, bamisa ehlane laseSini eliyiKadeshi.

37

33:37
Num. 20:22
Basuka eKadeshi, bamisa entabeni yaseHori eceleni kwezwe lakwa-Edomi. 38
33:38
Num. 20:25
Dut. 10:6
32:50
U-Aroni umpristi wakhuphukela entabeni yaseHori ngesiyalezo sikaJehova, wafela khona ngomnyaka wamashumi amane emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe, ngenyanga yesihlanu ngolokuqala lwenyanga. 39U-Aroni wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili nantathu mhla efela entabeni yaseHori.

40

33:40
Num. 21:1
UmKhanani, inkosi yase-Aradi, owahlala eningizimu ezweni laseKhanani, wezwa ngokufika kwabantwana bakwa-Israyeli.

41

33:41
Lev. 21:4
Basuka entabeni yaseHori, bamisa eSalimona.

42Basuka eSalimona, bamisa ePunoni.

43Basuka ePunoni, bamisa e-Oboti.

44

33:44
Lev. 21:11
Basuka e-Oboti, bamisa e-Iye Abarimi emkhawulweni wakwaMowabi.

45Basuka e-Iyimi, bamisa eDiboni Gadi.

46Basuka eDiboni Gadi, bamisa e-Alimoni Dibilatayimi.

47Basuka e-Alimoni Dibilatayimi, bamisa ezintabeni zase-Abarimi ngaphambi kweNebo.

48

33:48
Num. 22:1
Basuka ezintabeni zase-Abarimi, bamisa emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko.

49

33:49
Num. 25:1
Bamisa ngaseJordani kusukela eBeti Jeshimoti kuze kufike e-Abela Shithimi emathafeni akwaMowabi.

50UJehova wakhuluma kuMose emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko, wathi: 51“Yisho kubantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘Nxa niwela iJordani ukuba ningene ezweni laseKhanani, 52

33:52
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
niyakuxosha bonke abakhileyo ezweni phambi kwenu, nichithe yonke imifanekiso yabo, nibulale zonke izithombe zabo ezibunjiweyo, nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakemeyo, 53nidle ifa lezwe, nihlale kulo, ngokuba ngininikile izwe ukuba nilidle. 54
33:54
Num. 26:53
Josh. 14:1
Niyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini, abaningi nibanike ifa elikhulu, nabayingcosana nibanike ifa elincane, nakuphi lapho inkatho imudla khona umuntu, kuzakuba ngelakhe; niyakulidla ifa ngokwezizwe zawoyihlo.

55

33:55
Josh. 23:13
AbAhl. 2:3
“ ‘Kepha uma ningaxoshi abantu bezwe phambi kwenu, labo enibashiyayo bayakuba njengezinkandi emehlweni enu nanjengameva ezinhlangothini zenu, banikhathaze ezweni enihlala kulo. 56Kuyakuthi njengalokho bengithi ngiyakwenza kubo, ngenze njalo nakini.’ ”

34

Ukunqunywa kwemikhawulo yezwe

341UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2“Yala abantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘Nxa nifika ezweni laseKhanani lokhu kuyizwe eliyakuba yifa lenu, izwe laseKhanani ngokwemikhawulo yalo – 3

34:3
Gen. 14:3
Josh. 15:1
uhlangothi lwaseningizimu luyakusuka ehlane laseSini, lugudle elakwa-Edomi, umkhawulo wenu waseningizimu usuke ekugcineni koLwandle Lukasawoti ngasempumalanga, 4umkhawulo wenu ujike ngaseningizimu kokhalo lwe-Akarabimi, uze ufike eSini, uphume eningizimu kwaseKadeshi Barineya, uye eHasari Adari, uze ufike e-Asimoni, 5umkhawulo ujike ngase-Asimoni, uye emfuleni waseGibithe, uphume elwandle.

6“ ‘Umkhawulo wasentshonalanga uyakuba luLwandle Olukhulu, lona lube ngumkhawulo wenu wasentshonalanga.

7“ ‘Lokhu kuyakuba ngumkhawulo wenu wasenyakatho: kusukela eLwandle Olukhulu anoziphawulela intaba yaseHori; 8kusukela entabeni yaseHori anoziphawulela indlela eya eHamati, umkhawulo uphume eSedadi, 9andukuba umkhawulo uye eZifroni, uphume eHasari Enani; lokho kuyakuba ngumkhawulo wenu wasenyakatho.

10“ ‘Anoziphawulela umkhawulo wenu wasempumalanga, usukela eHasari Enani uze ufike eShefamu; 11umkhawulo wehle eShefamu, uye eRibila ngasempumalanga kwase-Ayini, umkhawulo wehle njalo, uze ufinyelele emmangweni wangaselwandle lwaseKinereti ngasempumalanga, 12umkhawulo wehlele eJordani, uphume ngaseLwandle Lukasawoti; lokho kuyakuba yizwe lakini ngokwemikhawulo yalo nxazonke.’ ”

13UMose wayala abantwana bakwa-Israyeli, wathi: “Lelo liyizwe eniyakulidla ngenkatho, uJehova ayale ngalo ukuba linikwe izizwe eziyisishiyagalolunye nenxenye, 14

34:14
Num. 32:33
ngokuba isizwe sabantwana bakwaRubeni njengezindlu zawoyise nesizwe sabantwana bakwaGadi njengezindlu zawoyise sezilitholile, nenxenye yesizwe sakwaManase isilitholile ifa layo; 15lezi zizwe ezimbili nenxenye zathola ifa lazo ngaphesheya kweJordani ngaseJeriko ngasempumalanga, lapho kuphuma khona ilanga.”

Ukukhethwa kwamadoda okwahlukanisa ifa lezwe

16UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 17

34:17
Josh. 14:1
“Lawa angamagama amadoda ayakwahlukanisela izwe libe yifa lenu: u-Eleyazare umpristi noJoshuwa indodana kaNuni. 18Niyakuthabatha isikhulu sibe sinye kuleso naleso sizwe ukwahlukanisa izwe libe yifa lenu.

19“Yilawa-ke amagama amadoda: esizweni sakwaJuda: nguKalebi indodana kaJefune.

20Esizweni sabantwana bakwaSimeyoni: nguShemuweli indodana ka-Amihudi.

21Esizweni sakwaBenjamini: ngu-Elidadi indodana kaKisiloni.

22Esizweni sabantwana bakwaDani: yisikhulu uBuki indodana kaJogili.

23Kubantwana bakwaJosefa: esizweni sabantwana bakwaManase: yisikhulu uHaniyeli indodana ka-Efodi.

24Esizweni sabantwana bakwa-Efrayimi: yisikhulu uKemuweli indodana kaShifethani.

25Esizweni sabantwana bakwaZebuloni: yisikhulu u-Elisafani indodana kaParinaki.

26Esizweni sabantwana bakwa-Isakare: yisikhulu uPalitiyeli indodana ka-Azani.

27Esizweni sabantwana bakwa Asheri: yisikhulu u-Ahihudi indodana kaShelomi.

28Esizweni sabantwana bakwaNafetali: yisikhulu uPedaheli indodana ka-Amihudi.”

29Yilabo uJehova abayala ukwahlukanisela abantwana bakwa-Israyeli ifa ezweni laseKhanani.