IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Ukubalwa okusha kwezizwe zakwa-Israyeli

261Kwathi emva kwaleso sifo uJehova wakhuluma kuMose naku-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi, wathi: 2

26:2
Num. 1:2
“Balani umumo wenhlangano yonke yabantwana bakwa-Israyeli kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, ngezindlu zawoyise, bonke abakwa-Israyeli abangaphuma impi.” 3OMose no-Eleyazare umpristi bakhuluma nabo emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko, bathi: 4“Yebo, bona abaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, njengalokho uJehova eyalile uMose nabantwana bakwa-Israyeli abaphuma ezweni laseGibithe.”

5URubeni, izibulo lika-Israyeli: amadodana kaRubeni:

kwaHanoki: ngumndeni wakwaHanoki;

kwaPhalu: ngumndeni wakwaPhalu;

6kwaHesironi: ngumndeni wakwaHesironi;

kwaKarmi: ngumndeni wakwaKarmi.

7Yileyo eyimindeni yabakwaRubeni; ababalwayo kuyo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nantathu namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.

8Amadodana kaPhalu: ngu-Eliyabe. 9

26:9
Num. 16:1
AmaH. 106:17
Amadodana ka-Eliyabe: ngoNemuweli, noDathani, no-Abiramu. Laba bangoDathani no-Abiramu labo ababizwa yinhlangano ukuba balwe noMose no-Aroni bekulo iviyo likaKora, lilwa noJehova; 10umhlaba wavula umlomo wawo, wabagwinya kanye noKora ekufeni kwalelo viyo, lapho umlilo waqeda amadoda angamakhulu amabili namashumi ayisihlanu, aba yisixwayiso. 11Kepha amadodana kaKora awafanga.

12Amadodana kaSimeyoni ngemindeni yawo:

kwaNemuweli: ngumndeni wakwaNemuweli;

kwaJamini: ngumndeni wakwaJamini;

kwaJakini: ngumndeni wakwaJakini;

13kwaZera: ngumndeni wakwaZera;

kwaShawule: ngumndeni wakwaShawule.

14Yileyo eyimindeni yabakwaSimeyoni, izinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili.

15Amadodana kaGadi ngemindeni yawo:

kwaSefoni: ngumndeni wakwaSefoni;

kwaHagi: ngumndeni wakwaHagi;

kwaShuni: ngumndeni wakwaShuni;

16kwa-Ozini: ngumndeni wakwa-Ozini;

kwa-Eri: ngumndeni wakwa-Eri;

17kwa-Arodi: ngumndeni wakwa-Arodi;

kwa-Areli: ngumndeni wakwa-Areli.

18Yileyo eyimindeni yamadodana kaGadi ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu ayisihlanu.

19

26:19
Gen. 38:7
46:12
Amadodana kaJuda: ngo-Eri no-Onani; o-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani. 20Amadodana kaJuda ngemindeni yawo:

kwaShela: ngumndeni wakwaShela;

kwaPheresi: ngumndeni wakwaPheresi;

kwaZera: ngumndeni wakwaZera.

21Amadodana kaPheresi:

kwaHesironi: ngumndeni wakwaHesironi;

kwaHamule: ngumndeni wakwaHamule.

22Yileyo eyimindeni kaJuda ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nesithupha namakhulu ayisihlanu.

23Amadodana ka-Isakare ngemindeni yawo:

kwaThola: ngumndeni wakwaThola;

kwaPhuva ngumndeni wakwaPhuva;

24kwaJashubi: ngumndeni wakwaJashubi;

kwaShimroni: ngumndeni wakwaShimroni.

25Yileyo eyimindeni ka-Isakare ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amathathu.

26Amadodana kaZebuloni ngemindeni yawo:

kwaSeredi: ngumndeni wakwaSeredi;

kwa-Eloni: ngumndeni wakwa-Eloni;

kwaJaleli: ngumndeni wakwaJaleli.

27Yileyo eyimindeni yabakwaZebuloni ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha namakhulu ayisihlanu.

28Amadodana kaJosefa ngemindeni yawo: ngoManase no-Efrayimi.

29

26:29
Josh. 17:1
Amadodana kaManase:

kwaMakiri: ngumndeni wakwaMakiri; uMakiri wazala uGileyadi;

kwaGileyadi: ngumndeni wakwaGileyadi.

30Lawa angamadodana kaGileyadi:

kwa-Iyezeri: ngumndeni wakwa-Iyezeri;

kwaHeleki: ngumndeni wakwaHeleki;

31kwa-Asiriyeli: ngumndeni wakwa-Asiriyeli;

kwaShekemi: ngumndeni wakwaShekemi;

32kwaShemida: ngumndeni wakwaShemida;

kwaHeferi: ngumndeni wakwaHeferi.

33

26:33
Num. 27:1
36:2
Josh. 17:3
USelofehadi indodana kaHeferi wayengenamadodana enamadodakazi odwa; amagama amadodakazi kaSelofehadi ayengoMahela, noHogila, noMilka, noTirisa.

34Yileyo eyimindeni kaManase; ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nambili namakhulu ayisikhombisa.

35Lawa angamadodana ka-Efrayimi ngemindeni yawo:

kwaShuthela: ngumndeni wakwaShuthela;

kwaBekeri: ngumndeni wakwaBekeri;

kwaThahani: ngumndeni wakwaThahani.

36Lawa angamadodana kaShuthela:

kwa-Eranu: ngumndeni wakwa-Eranu.

37Yileyo eyimindeni yamadodana ka-Efrayimi ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu ayisihlanu. Lawo angamadodana kaJosefa ngemindeni yawo.

38Amadodana kaBenjamini ngemindeni yawo:

kwaBela: ngumndeni wakwaBela;

kwa-Ashibeli: ngumndeni wakwa-Ashibeli;

kwa-Ahiramu: ngumndeni wakwa-Ahiramu;

39kwaShefufamu: ngumndeni wakwaShufamu;

kwaHufamu: ngumndeni wakwaHufamu.

40Amadodana kaBela ayengo-Arida noNahamani;

kwa-Arida: ngumndeni wakwa-Arida;

kwaNahamani: ngumndeni wakwaNahamani.

41Yilawo angamadodana kaBenjamini ngemindeni yawo; ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha.

42Lawa angamadodana kaDani ngemindeni yawo:

kwaShuhamu: ngumndeni wakwaShuhamu. Yileyo eyimindeni kaDani ngemindeni yayo. 43Yonke imindeni yabakwaShuhamu ngokwababalwayo kubo yayiyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amane.

44Amadodana ka-Asheri ngemindeni yawo:

kwaJimna: ngumndeni wakwaJimna;

kwaJishiwi: ngumndeni wakwaJishiwi;

kwaBeriya: ngumndeni wakwaBeriya.

45Kumadodana kaBeriya:

kwaHebere: ngumndeni wakwaHebere;

kwaMalikiyeli: ngumndeni wakwaMalikiyeli.

46Igama lendodakazi ka-Asheri lalinguSera.

47Yileyo eyimindeni yamadodana ka-Asheri ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nantathu namakhulu amane.

48Amadodana kaNafetali ngemindeni yawo:

kwaJaseli: ngumndeni wakwaJaseli;

kwaGuni: ngumndeni wakwaGuni;

49kwaJeseri: ngumndeni wakwaJeseri;

kwaShilemi: ngumndeni wakwaShilemi.

50Yileyo eyimindeni kaNafetali ngemindeni yayo; ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu amane.

51

26:51
Eks. 12:37
Num. 2:32
Yilabo ababalwayo babantwana bakwa-Israyeli, izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nanye namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.

52UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 53“Izwe liyakwahlukaniselwa bona labo, libe yifa labo njengokomumo wamagama. 54

26:54
Num. 33:4
Abaningi uyakubanika ifa elikhulu, abayingcosana uyakubanika ifa elincane, yilowo nalowo anikwe ifa ngokwababalwayo kuye. 55Izwe liyakwahlukaniswa nokho ngenkatho; bayakulidla ifa ngokwamagama ezizwe zawoyise. 56Ngokwenkatho izwe liyakwahlukaniswa phakathi kwabaningi nabayingcosana.”

57

26:57
Eks. 6:16
Num. 3:17
Nampa ababalwayo babaLevi ngemindeni yawo:

kwaGereshoni: ngumndeni wakwaGereshoni;

kwaKohati: ngumndeni wakwaKohati;

kwaMerari: ngumndeni wakwaMerari.

58Nansi imindeni yamaLevi:

ngumndeni wakwaLibini,

nomndeni wakwaHebroni,

nomndeni wakwaMaheli,

nomndeni wakwaMushi,

nomndeni wakwaKora.

UKohati wazala u-Amramu. 59
26:59
Eks. 6:20
Igama lomka-Amramu lalinguJokebedi indodakazi kaLevi, owazalelwa uLevi eGibithe; wazalela u-Amramu o-Aroni noMose noMiriyamu udadewabo. 60U-Aroni wazala oNadabi, no-Abihu, no-Eleyazare, no-Itamari. 61
26:61
Lev. 10:1
16:1
Num. 3:4
1 IziKr. 24:2
ONadabi no-Abihu bafa, lapho benikela ngomlilo ongafanele phambi kukaJehova.

62Ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu, bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga kuya phezulu; ngokuba ababalwanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, lokhu abanikwanga ifa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.

63Yilabo ababalwa nguMose nangu-Eleyazare umpristi ababala abantwana bakwa-Israyeli emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko. 64

26:64
Num. 1:18
Kepha phakathi kwalabo kwakungekho muntu wababebaliwe nguMose nangu-Aroni umpristi, ababala abantwana bakwa-Israyeli ehlane laseSinayi. 65
26:65
Num. 14:29
32:10
1 Kor. 10:5
Ngokuba uJehova wayeshilo ngabo wathi: “Bayakufa nokufa ehlane.” Akusalanga muntu kubo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshuwa indodana kaNuni.

27

Amadodakazi kaSelofehadi

271

27:1
Num. 26:33
36:2
Josh. 17:3
Kwase kusondela amadodakazi kaSelofehadi kaHeferi kaGileyadi kaMakiri kaManase, awemindeni kaManase indodana kaJosefa; lawa angamagama amadodakazi akhe: oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noTirisa. 2Ema phambi kukaMose naphambi kuka-Eleyazare umpristi, naphambi kwezikhulu, naphambi kwayo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana, athi: 3
27:3
Num. 16:31
“Ubaba wafela ehlane; wayengekho phakathi kweviyo labahlanganyela uJehova kulo iviyo likaKora; kepha wafa ngesakhe isono engenamadodana. 4Igama likababa liyakusulelwani emndenini wakhe, lokhu engenandodana na? Siphe ifa phakathi kwabafowabo bakababa.”

5UMose wayiletha indaba yawo phambi kukaJehova. 6UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 7“Amadodakazi kaSelofehadi akhulume kahle; uyakuwanika nokuwanika izwe eliyifa phakathi kwabafowabo bakayise ngokulidlulisela kuwo ifa likayise.

8“Wokhuluma kubantwana bakwa-Israyeli ngokuthi: ‘Uma umuntu efa engenandodana, wolidlulisela ifa lakhe kuyo indodakazi yakhe. 9Uma engenandodakazi, niyakunika abafowabo ifa lakhe. 10Uma engenabafowabo, niyakunika abafowabo bakayise ifa lakhe. 11Uma uyise engenabafowabo, niyakunika isihlobo sakhe esiseduze naye emndenini wabo ifa lakhe, alidle. Lokhu kuyakuba yisimiso sesahlulelo kubantwana bakwa-Israyeli, njengalokho uJehova emyalile uMose.’ ”

Ukumiswa kukaJoshuwa abe ngumholi

12

27:12
Dut. 32:48
UJehova wathi kuMose: “Khuphukela entabeni yase-Abarimi, ubheke izwe engibanikile lona abantwana bakwa-Israyeli. 13
27:13
Num. 20:12,24
Lapho ulibonile, nawe uyakubuthelwa kubantu bakini, njengalokho wabuthwa u-Aroni, 14ngokuba ehlane laseSini ekulweni kwenhlangano nahlubuka ezwini lami lokungingcwelisa ngasemanzini phambi kwamehlo abo.” Lawa angamanzi aseMeriba laseKadeshi ehlane laseSini.

15UMose wayesekhuluma kuJehova, wathi: 16“UJehova uNkulunkulu wemimoya yenyama yonke makamise umuntu phezu kwenhlangano, 17

27:17
Zak. 10:2
Math. 9:36
ongaphuma phambi kwabo, angene phambi kwabo, abakhiphe, abangenise, ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamalusi.”

18UJehova wathi kuMose: “Zithabathele uJoshuwa indodana kaNuni, umuntu onomoya, ubeke isandla sakho phezu kwakhe, 19ummise ngaphambi kuka-Eleyazare umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano, umnike isikhundla emehlweni abo. 20Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. 21

27:21
Eks. 28:30
Uyakuma phambi kuka-Eleyazare umpristi oyakumbuzela ngokunquma kwe-Urimi* phambi kukaJehova; ngezwi lakhe bayakuphuma nangezwi lakhe bayakungena, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli kanye naye, yebo, yonke inhlangano.”

22UMose wenza-ke njengalokho uJehova emyalile; wamthatha uJoshuwa, wambeka phambi kuka-Eleyazare umpristi naphambi kwenhlangano yonke, 23wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, wamnika isikhundla, njengalokho uJehova ekhulumile ngesandla sikaMose.

28

Imithetho yeminikelo yemihla yonke

281UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2“Yala abantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘Umnikelo wami, isinkwa sami seminikelo yami yomlilo yephunga elimnandi kimi, niyakuqaphela ukunikela ngawo kimi ngesikhathi sawo.’ 3

28:3
Eks. 29:38
Wothi kubo: ‘Lo ungumnikelo womlilo eniyakunikela ngawo kuJehova: izimvu zamaduna ezinomnyaka munye ezingenasici, zibe zimbili njalo ngosuku, zibe ngumnikelo oshiswa imihla yonke. 4Enye imvu uyakunikela ngayo ekuseni, enye imvu unikele ngayo kusihlwa, 5kanye nokweshumi kwe-efa* lempuphu ecolekileyo ibe ngumnikelo wempuphu, exovwe nokwesine kwehini* lamafutha agxotshelweyo. 6Kungumnikelo oshiswa imihla yonke, owamiswa entabeni yaseSinayi ube yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. 7Umnikelo wawo wokuphuzwa uyakuba ngokwesine kwehini* ngemvu inye; endaweni engcwele uyakuthululela uJehova umnikelo wokuphuzwa wophuzo olunamandla. 8Enye imvu uyakunikela ngayo kusihlwa, unikele ngayo ibe njengomnikelo wempuphu wasekuseni nomnikelo wawo wokuphuzwa, umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova.

Imithetho yomnikelo wesabatha neyezinyanga ezethwasayo

9“ ‘Ngosuku lwesabatha izimvu zamaduna ezimbili ezinomnyaka munye ezingenasici, nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha kanye nomnikelo wawo wokuphuzwa: 10lokhu kungumnikelo oshiswa amasabatha onke ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa.

11“ ‘Ekwethwaseni kwenyanga niyakunikela ngomnikelo wokushiswa kuJehova: amaduna amabili, nenqama ibe nye, nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinomnyaka munye ezingenasici, 12kanye nokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo ibe ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngaleyo naleyo nkunzi, kanye nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu exovwe namafutha ngenqama inye, 13nokweshumi kwempuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu ngaleyo naleyo mvu, umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. 14Umnikelo wabo wokuphuzwa uyakuba yinxenye yehini* lewayini ngenkunzi, nokwesithathu kwehini* ngenqama, nokwesine kwehini ngemvu; lokhu kungumnikelo wokushiswa wezinyanga zonke kuzo zonke izinyanga zomnyaka. 15Nempongo ibe nye, ibe ngumnikelo wesono kuJehova; kuyakunikelwa ngayo kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa.

Imithetho yemikhosi emikhulu

16

28:16
Eks. 12:18
23:15
Lev. 23:5
Dut. 16:1
“ ‘Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane lwenyanga kuyiphasika likaJehova. 17Ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga kuyakuba ngumkhosi, kudliwe isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. 18Ngosuku lokuqala kuyakuba khona umhlangano ongcwele; ningasebenzi msebenzi, 19kepha ninikele ngomnikelo womlilo, umnikelo wokushiswa kuJehova, amaduna amabili, nenqama ibe nye, nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinomnyaka munye, zibe ngezingenasici kini, 20kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha, ninikele ngokweshumi okuthathu ngenkunzi nangokweshumi okubili ngenqama, 21unikele ngokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa, 22nempongo ibe nye, ibe ngumnikelo wesono, ukunenzela ukubuyisana; 23ninikele ngalokho kanye nomnikelo oshiswa ekuseni, ongumnikelo oshiswa imihla yonke. 24Niyakunikela kanjalo imihla yonke kube yizinsuku eziyisikhombisa, isinkwa somnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova; kuyakunikelwa ngakho kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. 25Ngosuku lwesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele; ningasebenzi msebenzi.

26

28:26
Lev. 23:15
“ ‘Ngosuku lolibo, lapho ninikela ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova emkhosini wenu wamasonto, niyakuba nomhlangano ongcwele; ningasebenzi msebenzi, 27kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa wephunga elimnandi: amaduna amabili, nenqama ibe nye, nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinomnyaka munye, 28kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu exovwe namafutha, okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi, nokweshumi okubili ngenqama inye, 29nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa, 30nempongo ibe nye ukunenzela ukubuyisana. 31Niyakunikela ngazo ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu, zibe ngezingenasici kini, kanye neminikelo yazo yokuphuzwa.