IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Ukubalwa okusha kwezizwe zakwa-Israyeli

261Kwathi emva kwaleso sifo uJehova wakhuluma kuMose naku-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi, wathi: 2

26:2
Num. 1:2
“Balani umumo wenhlangano yonke yabantwana bakwa-Israyeli kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, ngezindlu zawoyise, bonke abakwa-Israyeli abangaphuma impi.” 3OMose no-Eleyazare umpristi bakhuluma nabo emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko, bathi: 4“Yebo, bona abaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, njengalokho uJehova eyalile uMose nabantwana bakwa-Israyeli abaphuma ezweni laseGibithe.”

5URubeni, izibulo lika-Israyeli: amadodana kaRubeni:

kwaHanoki: ngumndeni wakwaHanoki;

kwaPhalu: ngumndeni wakwaPhalu;

6kwaHesironi: ngumndeni wakwaHesironi;

kwaKarmi: ngumndeni wakwaKarmi.

7Yileyo eyimindeni yabakwaRubeni; ababalwayo kuyo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nantathu namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.

8Amadodana kaPhalu: ngu-Eliyabe. 9

26:9
Num. 16:1
AmaH. 106:17
Amadodana ka-Eliyabe: ngoNemuweli, noDathani, no-Abiramu. Laba bangoDathani no-Abiramu labo ababizwa yinhlangano ukuba balwe noMose no-Aroni bekulo iviyo likaKora, lilwa noJehova; 10umhlaba wavula umlomo wawo, wabagwinya kanye noKora ekufeni kwalelo viyo, lapho umlilo waqeda amadoda angamakhulu amabili namashumi ayisihlanu, aba yisixwayiso. 11Kepha amadodana kaKora awafanga.

12Amadodana kaSimeyoni ngemindeni yawo:

kwaNemuweli: ngumndeni wakwaNemuweli;

kwaJamini: ngumndeni wakwaJamini;

kwaJakini: ngumndeni wakwaJakini;

13kwaZera: ngumndeni wakwaZera;

kwaShawule: ngumndeni wakwaShawule.

14Yileyo eyimindeni yabakwaSimeyoni, izinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili.

15Amadodana kaGadi ngemindeni yawo:

kwaSefoni: ngumndeni wakwaSefoni;

kwaHagi: ngumndeni wakwaHagi;

kwaShuni: ngumndeni wakwaShuni;

16kwa-Ozini: ngumndeni wakwa-Ozini;

kwa-Eri: ngumndeni wakwa-Eri;

17kwa-Arodi: ngumndeni wakwa-Arodi;

kwa-Areli: ngumndeni wakwa-Areli.

18Yileyo eyimindeni yamadodana kaGadi ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi amane namakhulu ayisihlanu.

19

26:19
Gen. 38:7
46:12
Amadodana kaJuda: ngo-Eri no-Onani; o-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani. 20Amadodana kaJuda ngemindeni yawo:

kwaShela: ngumndeni wakwaShela;

kwaPheresi: ngumndeni wakwaPheresi;

kwaZera: ngumndeni wakwaZera.

21Amadodana kaPheresi:

kwaHesironi: ngumndeni wakwaHesironi;

kwaHamule: ngumndeni wakwaHamule.

22Yileyo eyimindeni kaJuda ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nesithupha namakhulu ayisihlanu.

23Amadodana ka-Isakare ngemindeni yawo:

kwaThola: ngumndeni wakwaThola;

kwaPhuva ngumndeni wakwaPhuva;

24kwaJashubi: ngumndeni wakwaJashubi;

kwaShimroni: ngumndeni wakwaShimroni.

25Yileyo eyimindeni ka-Isakare ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amathathu.

26Amadodana kaZebuloni ngemindeni yawo:

kwaSeredi: ngumndeni wakwaSeredi;

kwa-Eloni: ngumndeni wakwa-Eloni;

kwaJaleli: ngumndeni wakwaJaleli.

27Yileyo eyimindeni yabakwaZebuloni ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha namakhulu ayisihlanu.

28Amadodana kaJosefa ngemindeni yawo: ngoManase no-Efrayimi.

29

26:29
Josh. 17:1
Amadodana kaManase:

kwaMakiri: ngumndeni wakwaMakiri; uMakiri wazala uGileyadi;

kwaGileyadi: ngumndeni wakwaGileyadi.

30Lawa angamadodana kaGileyadi:

kwa-Iyezeri: ngumndeni wakwa-Iyezeri;

kwaHeleki: ngumndeni wakwaHeleki;

31kwa-Asiriyeli: ngumndeni wakwa-Asiriyeli;

kwaShekemi: ngumndeni wakwaShekemi;

32kwaShemida: ngumndeni wakwaShemida;

kwaHeferi: ngumndeni wakwaHeferi.

33

26:33
Num. 27:1
36:2
Josh. 17:3
USelofehadi indodana kaHeferi wayengenamadodana enamadodakazi odwa; amagama amadodakazi kaSelofehadi ayengoMahela, noHogila, noMilka, noTirisa.

34Yileyo eyimindeni kaManase; ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nambili namakhulu ayisikhombisa.

35Lawa angamadodana ka-Efrayimi ngemindeni yawo:

kwaShuthela: ngumndeni wakwaShuthela;

kwaBekeri: ngumndeni wakwaBekeri;

kwaThahani: ngumndeni wakwaThahani.

36Lawa angamadodana kaShuthela:

kwa-Eranu: ngumndeni wakwa-Eranu.

37Yileyo eyimindeni yamadodana ka-Efrayimi ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili namakhulu ayisihlanu. Lawo angamadodana kaJosefa ngemindeni yawo.

38Amadodana kaBenjamini ngemindeni yawo:

kwaBela: ngumndeni wakwaBela;

kwa-Ashibeli: ngumndeni wakwa-Ashibeli;

kwa-Ahiramu: ngumndeni wakwa-Ahiramu;

39kwaShefufamu: ngumndeni wakwaShufamu;

kwaHufamu: ngumndeni wakwaHufamu.

40Amadodana kaBela ayengo-Arida noNahamani;

kwa-Arida: ngumndeni wakwa-Arida;

kwaNahamani: ngumndeni wakwaNahamani.

41Yilawo angamadodana kaBenjamini ngemindeni yawo; ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu ayisithupha.

42Lawa angamadodana kaDani ngemindeni yawo:

kwaShuhamu: ngumndeni wakwaShuhamu. Yileyo eyimindeni kaDani ngemindeni yayo. 43Yonke imindeni yabakwaShuhamu ngokwababalwayo kubo yayiyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nane namakhulu amane.

44Amadodana ka-Asheri ngemindeni yawo:

kwaJimna: ngumndeni wakwaJimna;

kwaJishiwi: ngumndeni wakwaJishiwi;

kwaBeriya: ngumndeni wakwaBeriya.

45Kumadodana kaBeriya:

kwaHebere: ngumndeni wakwaHebere;

kwaMalikiyeli: ngumndeni wakwaMalikiyeli.

46Igama lendodakazi ka-Asheri lalinguSera.

47Yileyo eyimindeni yamadodana ka-Asheri ngokwababalwayo kubo, izinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nantathu namakhulu amane.

48Amadodana kaNafetali ngemindeni yawo:

kwaJaseli: ngumndeni wakwaJaseli;

kwaGuni: ngumndeni wakwaGuni;

49kwaJeseri: ngumndeni wakwaJeseri;

kwaShilemi: ngumndeni wakwaShilemi.

50Yileyo eyimindeni kaNafetali ngemindeni yayo; ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu namakhulu amane.

51

26:51
Eks. 12:37
Num. 2:32
Yilabo ababalwayo babantwana bakwa-Israyeli, izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nanye namakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu.

52UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 53“Izwe liyakwahlukaniselwa bona labo, libe yifa labo njengokomumo wamagama. 54

26:54
Num. 33:4
Abaningi uyakubanika ifa elikhulu, abayingcosana uyakubanika ifa elincane, yilowo nalowo anikwe ifa ngokwababalwayo kuye. 55Izwe liyakwahlukaniswa nokho ngenkatho; bayakulidla ifa ngokwamagama ezizwe zawoyise. 56Ngokwenkatho izwe liyakwahlukaniswa phakathi kwabaningi nabayingcosana.”

57

26:57
Eks. 6:16
Num. 3:17
Nampa ababalwayo babaLevi ngemindeni yawo:

kwaGereshoni: ngumndeni wakwaGereshoni;

kwaKohati: ngumndeni wakwaKohati;

kwaMerari: ngumndeni wakwaMerari.

58Nansi imindeni yamaLevi:

ngumndeni wakwaLibini,

nomndeni wakwaHebroni,

nomndeni wakwaMaheli,

nomndeni wakwaMushi,

nomndeni wakwaKora.

UKohati wazala u-Amramu. 59
26:59
Eks. 6:20
Igama lomka-Amramu lalinguJokebedi indodakazi kaLevi, owazalelwa uLevi eGibithe; wazalela u-Amramu o-Aroni noMose noMiriyamu udadewabo. 60U-Aroni wazala oNadabi, no-Abihu, no-Eleyazare, no-Itamari. 61
26:61
Lev. 10:1
16:1
Num. 3:4
1 IziKr. 24:2
ONadabi no-Abihu bafa, lapho benikela ngomlilo ongafanele phambi kukaJehova.

62Ababalwayo kubo babe yizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu, bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga kuya phezulu; ngokuba ababalwanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, lokhu abanikwanga ifa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.

63Yilabo ababalwa nguMose nangu-Eleyazare umpristi ababala abantwana bakwa-Israyeli emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJeriko. 64

26:64
Num. 1:18
Kepha phakathi kwalabo kwakungekho muntu wababebaliwe nguMose nangu-Aroni umpristi, ababala abantwana bakwa-Israyeli ehlane laseSinayi. 65
26:65
Num. 14:29
32:10
1 Kor. 10:5
Ngokuba uJehova wayeshilo ngabo wathi: “Bayakufa nokufa ehlane.” Akusalanga muntu kubo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshuwa indodana kaNuni.