IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

UBileyamu ubusisa u-Israyeli

231UBileyamu wathi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele lapha izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 2UBalaki wenza-ke njengalokho uBileyamu ekhulumile; oBalaki noBileyamu banikela kulelo nalelo altare inkunzi nenqama.

3UBileyamu wathi kuBalaki: “Yima ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngihambe; mhlawumbe uJehova angafika ukungihlangabeza; konke angitshengisa khona ngiyakukutshela.” Waya edulini elingenalutho.

4UNkulunkulu wahlangana noBileyamu; yena wathi kuye: “Sengilungisile ama-altare ayisikhombisa, nganikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.”

5UJehova wafaka izwi emlonyeni kaBileyamu, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

6Wayesebuyela kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wokushiswa, yena nazo zonke izikhulu zakwaMowabi.

7

23:7
Dut. 23:4
Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“E-Aramu uBalaki ungilandile,

inkosi yakwaMowabi ezintabeni zasempumalanga:

woza ungiqalekisele uJakobe;

woza umdlelesele u-Israyeli.

8Ngingamqalekisa kanjani

ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na?

Ngingamdlelesela

ongadleleselwanga nguNkulunkulu na?

9Ngokuba ngisesiqongweni samadwala

ngiyambona,

ngisemadulini ngiyambuka;

bheka, kungabantu abahlala bodwa,

abangayikubalwa phakathi kwezizwe.

10

23:10
Gen. 13:16
28:14
Ngubani ongabala uthuli lukaJakobe,

abale okwesine kuka-Israyeli, na?

Mangife ukufa kolungileyo,

nokuphela kwami makube njengokwakhe.”

11UBalaki wathumela kuBileyamu, wathi: “Wenzeni kimi na? Ngakuthatha ukuba uqalekise izitha zami; bheka, uzibusisile nokuzibusisa.”

12Waphendula wathi: “Angiyikuqaphela ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akufakile emlonyeni wami na?”

13UBalaki wayesethi kuye: “Ake uze nami, siye kwenye indawo, lapho ungababona khona; uyakubona inxenye yabo kuphela, ungaboni bonke; ungiqalekisele bona uselapho.” 14Wamyisa ensimini yaseSofimu esiqongweni sasePisiga, wakha ama-altare ayisikhombisa, wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.

15Wathi kuBalaki: “Yima lapha ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngilinde laphaya.”

16UJehova wayesehlangana noBileyamu, wafaka izwi emlonyeni wakhe, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

17Wayesefika kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa, izikhulu zakwaMowabi zinaye. UBalaki wathi kuye: “UJehova ukhulume ngokuthini na?”

18Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“Vuka, Balaki, uzwe;

ngilalele, wena ndodana kaSipori:

19

23:19
1 Sam. 15:29
Thith. 1:2
uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba

aqambe amanga,

nandodana yomuntu ukuba azisole;

ushilo, angayikukwenza, na?

Ukhulumile, angayikukuphelelisa, na?

20Bheka, ngiyaliwe ukubusisa;

yena ubusisile, anginakukubuyisa.

21Akabonanga ingozi kuJakobe,

akabukanga nankathazo kwa-Israyeli.

UJehova uNkulunkulu wakhe unaye,

nesenanelo senkosi siphakathi kwabo.

22UNkulunkulu wabakhipha eGibithe;

unjengezimpondo zenyathi kubo.

23

23:23
Num. 24:8
Dut. 33:17
Gen. 49:9
Num. 24:9
Ayikho imilingo engamelana

noJakobe;

akukho ukubhula okungamelana no-Israyeli;

manje sekuyashiwo ngoJakobe nango-Israyeli

ukuthi uNkulunkulu wenzeni.

24Bheka, abantu bavuka

njengengonyamakazi,

nanjengengonyama bayaziphakamisa;

abayikulala phansi, bengakayidli impango,

baphuze igazi lababuleweyo.”

25UBalaki wayesethi kuBileyamu: “Ungabaqalekisi nokubaqalekisa, futhi ungababusisi nokubabusisa.”

26Kepha uBileyamu waphendula, wathi kuBalaki: “Angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na?”

27Wathi uBalaki kuBileyamu: “Ake uze, ngikuyise kwenye indawo; mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba ungiqalekisele bona uselapho.” 28UBalaki wamyisa uBileyamu esiqongweni sasePeyori elibheke ngenzansi ngasehlane.

29UBileyamu wayesethi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 30UBalaki wenza-ke njengalokho eshilo uBileyamu; wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.

24

UBileyamu uyaphinda ukubusisa u-Israyeli; ubuyela ekhaya

241

24:1
Num. 23:3,5
UBileyamu esebonile ukuthi kwakukuhle kuJehova ukubusisa u-Israyeli, akayanga njengakuqala ukulindela imilingo, kepha wabhekisa ubuso bakhe ngasehlane. 2UBileyamu waphakamisa amehlo akhe, wabona u-Israyeli ehlezi ngokwezizwe zakhe; uMoya kaJehova wehlela phezu kwakhe.

3Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“UBileyamu indodana kaBeyori uthi,

umuntu omehlo akhe avuliwe uthi,

4ozwileyo amazwi kaNkulunkulu,

obonile umbono kaSomandla uthi,

ewela phansi, kuvulwe amehlo akhe:

5“Mahle kangaka amatende akho,

Jakobe,

namatabernakele* akho, Israyeli.

6Elulekile njengezigodi,

njengamasimu ngasemfuleni,

njengemihlaba ayitshalile uJehova,

njengemisedari* ngaseceleni kwamanzi.

7

24:7
1 Sam. 15:8
Isaya 58:11
Amanzi ayakugobhoza,

aphume ezimbizeni zakhe,

imbewu yakhe ibe semanzini amaningi,

inkosi yakhe ibe nkulu kuno-Agagi,

umbuso wakhe uphakame.

8

24:8
Num. 23:22
“UNkulunkulu wamkhipha eGibithe;

unjengezimpondo zenyathi kubo;

uyakuqeda izizwe, izitha zakhe,

aphule amathambo azo,

azigwaze ngemicibisholo yakhe.

9Wabuthalala,

walala phansi njengengonyama,

nanjengengonyamakazi,

ngubani oyakumvusa na?

“Mababusiswe bonke abakubusisayo,

baqalekiswe bonke abakuqalekisayo.”

10Ulaka lukaBalaki lwamvuthela uBileyamu, washaya izandla zakhe; uBalaki wathi kuBileyamu: “Ngakubiza ukuba uqalekise izitha zami; bheka, ubabusisile nokubabusisa kathathu. 11Ngalokho baleka uye endaweni yakho; bengithi ngiyakukunika udumo olukhulu; kepha bheka, uJehova ugodlile udumo kuwe.”

12UBileyamu wathi kuBalaki: “Angikhulumanga yini kuzo izithunywa zakho owazithuma kimi ukuthi: 13

24:13
Num. 22:18,38
‘Noma uBalaki ebeyakunginika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginakulidlula izwi likaJehova ngenhliziyo yami ukwenza okuhle noma okubi; akukhulumayo uJehova lokhu ngiyakukukhuluma,’ na? 14Bheka manje, ngibuyela kubantu bakithi; woza ngikumemezelele ukuthi laba bantu bayakwenzani kubantu bakini ngezinsuku ezizayo.”

15Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“UBileyamu indodana kaBeyori uthi,

umuntu oso lakhe livuliwe uthi,

16ozwileyo amazwi kaNkulunkulu,

owazi ukwazi koPhezukonke,

obonile umbono kaSomandla,

ewela phansi, kuvulwe amehlo akhe, uthi:

17

24:17
2 Sam. 8:2
Jer. 48:45
“Ngiyambona, kepha kungemanje;

ngiyambheka, kodwa kungeseduze;

kuyakuvela inkanyezi kuJakobe,

nentonga yobukhosi iyakuvuka kwa-Israyeli,

ishaye uMowabi emaceleni,

ichithe onke amadodana kaSeti.

18

24:18
2 Sam. 8:14
U-Edomi uyakuba yifa;

uSeyiri uyakuba yifa naye,

owayengowezitha zakhe,

u-Israyeli esenza okubuqhawe.

19Uyakuvela kuJakobe,

achithe insali emzini.”

20

24:20
Eks. 17:8
1 Sam. 15:17
Wayesembuka u-Amaleki, wathatha isisho sakhe, wathi:

“U-Amaleki wayengesokuqala sezizwe,

kepha ukugcina kwakhe kungukubhubha.”

21Wayesewabuka amaKheni, wathatha isisho sakhe, wathi:

“Inamandla indawo yakho yokuhlala;

isidleke sakho simisiwe edwaleni.

22Nokho uKayini uyakuchithwa

uze uthunjwe ngu-Ashuri.”

23Wathatha isisho sakhe, wathi:

“Maye, ngubani oyakuphila,

lapho uNkulunkulu ekwenza lokhu, na?

24Imikhumbi iyakuvela ogwini lwaseKitimi,

imhluphe u-Ashuri,

imhluphe u-Ebere,

naye aye ekubhujisweni.”

25UBileyamu wayesesuka, wahamba, wabuyela endaweni yakhe; uBalaki wahamba ngeyakhe indlela.

25

Isono sabakwa-Israyeli namadodakazi akwaMowabi

251U-Israyeli wahlala eShithimi; abantu baqala ukuphinga namadodakazi akwaMowabi, 2ngokuba babiza abantu ukuba beze emihlatshelweni yawonkulunkulu babo; abantu badla, bakhothamela onkulunkulu babo. 3

25:3
Dut. 4:3
Josh. 22:17
Hos. 9:10
U-Israyeli wazihlanganisa noBali Peyori. Intukuthelo kaJehova yayisimvuthela u-Israyeli.

4UJehova wathi kuMose: “Thabatha zonke izinhloko zabantu, uziphanyekele uJehova elangeni, ukuze intukuthelo evuthayo kaJehova ibuye ku-Israyeli.”

5

25:5
Eks. 18:25
UMose wathi kubo abahluleli bakwa-Israyeli: “Bulalani, kube yilowo nalowo abantu bakhe abazihlanganisile noBali Peyori.”

6Bheka, umuntu wabantwana bakwa-Israyeli wafika eletha kubafowabo owesifazane wakwaMidiyani emehlweni kaMose nasemehlweni enhlangano yonke yabantwana bakwa-Israyeli, besakhala ngasemnyango wetende lokuhlangana. 7

25:7
AmaH. 106:30
Esekubona uFinehasi ka-Eleyazare ka-Aroni umpristi wavuka ephakathi kwenhlangano, wathatha umkhonto ngesandla sakhe, 8wamlandela umuntu wakwa-Israyeli, wangena etendeni, wabagwaza bobabili, indoda yakwa-Israyeli nowesifazane esiswini sakhe. Sanqamuka-ke kanjalo isifo kubantwana bakwa-Israyeli. 9
25:9
1 Kor. 10:8
Abafayo ngaleso sifo babe yizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.

10UJehova wayesekhuluma kuMose, wathi: 11“UFinehasi ka-Eleyazare ka-Aroni umpristi ukhalimile intukuthelo yami kubantwana bakwa-Israyeli, ngokuba wayehawuka ngomhawu wami phakathi kwabo, ukuze ngingaqothuli abantwana bakwa-Israyeli ngomhawu wami. 12Ngalokho yisho ukuthi: ‘Bheka, ngiyamnika isivumelwano sami sokuthula; 13siyakuba kuye nakuyo inzalo yakhe emva kwakhe isivumelwano sobupristi obuphakade, ngokuba wayenomhawu ngoNkulunkulu wakhe, wabenzela abantwana bakwa-Israyeli ukubuyisana.’ ”

14Igama lendoda yakwa-Israyeli eyabulawa, eyabulawa kanye nowesifazane wakwaMidiyani, lalinguZimri indodana kaSalu, isikhulu sendlu kayise phakathi kwabakwaSimeyoni. 15

25:15
Num. 31:8
Igama lowesifazane wakwaMidiyani owabulawa lalinguKozibi indodakazi kaSuri owayeyinhloko yabantu bendlu kayise kwaMidiyani.

16UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 17

25:17
Num. 31:2
“Khathaza abakwaMidiyani, ubashaye, 18ngokuba bayanikhathaza nina ngamacebo abanikhohlise ngawo endabeni kaPeyori nangendaba kaKozibi indodakazi yesikhulu sakwaMidiyani, udadewabo, owabulawa ngosuku lwesifo ngendaba kaPeyori.”