IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

UBileyamu ubusisa u-Israyeli

231UBileyamu wathi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele lapha izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 2UBalaki wenza-ke njengalokho uBileyamu ekhulumile; oBalaki noBileyamu banikela kulelo nalelo altare inkunzi nenqama.

3UBileyamu wathi kuBalaki: “Yima ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngihambe; mhlawumbe uJehova angafika ukungihlangabeza; konke angitshengisa khona ngiyakukutshela.” Waya edulini elingenalutho.

4UNkulunkulu wahlangana noBileyamu; yena wathi kuye: “Sengilungisile ama-altare ayisikhombisa, nganikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.”

5UJehova wafaka izwi emlonyeni kaBileyamu, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

6Wayesebuyela kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wokushiswa, yena nazo zonke izikhulu zakwaMowabi.

7

23:7
Dut. 23:4
Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“E-Aramu uBalaki ungilandile,

inkosi yakwaMowabi ezintabeni zasempumalanga:

woza ungiqalekisele uJakobe;

woza umdlelesele u-Israyeli.

8Ngingamqalekisa kanjani

ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na?

Ngingamdlelesela

ongadleleselwanga nguNkulunkulu na?

9Ngokuba ngisesiqongweni samadwala

ngiyambona,

ngisemadulini ngiyambuka;

bheka, kungabantu abahlala bodwa,

abangayikubalwa phakathi kwezizwe.

10

23:10
Gen. 13:16
28:14
Ngubani ongabala uthuli lukaJakobe,

abale okwesine kuka-Israyeli, na?

Mangife ukufa kolungileyo,

nokuphela kwami makube njengokwakhe.”

11UBalaki wathumela kuBileyamu, wathi: “Wenzeni kimi na? Ngakuthatha ukuba uqalekise izitha zami; bheka, uzibusisile nokuzibusisa.”

12Waphendula wathi: “Angiyikuqaphela ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akufakile emlonyeni wami na?”

13UBalaki wayesethi kuye: “Ake uze nami, siye kwenye indawo, lapho ungababona khona; uyakubona inxenye yabo kuphela, ungaboni bonke; ungiqalekisele bona uselapho.” 14Wamyisa ensimini yaseSofimu esiqongweni sasePisiga, wakha ama-altare ayisikhombisa, wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.

15Wathi kuBalaki: “Yima lapha ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngilinde laphaya.”

16UJehova wayesehlangana noBileyamu, wafaka izwi emlonyeni wakhe, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

17Wayesefika kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa, izikhulu zakwaMowabi zinaye. UBalaki wathi kuye: “UJehova ukhulume ngokuthini na?”

18Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“Vuka, Balaki, uzwe;

ngilalele, wena ndodana kaSipori:

19

23:19
1 Sam. 15:29
Thith. 1:2
uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba

aqambe amanga,

nandodana yomuntu ukuba azisole;

ushilo, angayikukwenza, na?

Ukhulumile, angayikukuphelelisa, na?

20Bheka, ngiyaliwe ukubusisa;

yena ubusisile, anginakukubuyisa.

21Akabonanga ingozi kuJakobe,

akabukanga nankathazo kwa-Israyeli.

UJehova uNkulunkulu wakhe unaye,

nesenanelo senkosi siphakathi kwabo.

22UNkulunkulu wabakhipha eGibithe;

unjengezimpondo zenyathi kubo.

23

23:23
Num. 24:8
Dut. 33:17
Gen. 49:9
Num. 24:9
Ayikho imilingo engamelana

noJakobe;

akukho ukubhula okungamelana no-Israyeli;

manje sekuyashiwo ngoJakobe nango-Israyeli

ukuthi uNkulunkulu wenzeni.

24Bheka, abantu bavuka

njengengonyamakazi,

nanjengengonyama bayaziphakamisa;

abayikulala phansi, bengakayidli impango,

baphuze igazi lababuleweyo.”

25UBalaki wayesethi kuBileyamu: “Ungabaqalekisi nokubaqalekisa, futhi ungababusisi nokubabusisa.”

26Kepha uBileyamu waphendula, wathi kuBalaki: “Angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na?”

27Wathi uBalaki kuBileyamu: “Ake uze, ngikuyise kwenye indawo; mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba ungiqalekisele bona uselapho.” 28UBalaki wamyisa uBileyamu esiqongweni sasePeyori elibheke ngenzansi ngasehlane.

29UBileyamu wayesethi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 30UBalaki wenza-ke njengalokho eshilo uBileyamu; wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.