IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

UBalaki ulanda uBileyamu

221Abantwana bakwa-Israyeli bahamba, bamisa emathafeni akwaMowabi ngaphesheya kweJordani ngaseJeriko.

2UBalaki indodana kaSipori wabona konke akwenzile u-Israyeli kuwo ama-Amori. 3UMowabi wayesesaba kakhulu abantu, ngokuba babebaningi; uMowabi waba nosizi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli.

4UMowabi wathi kumalunga akwaMidiyani: “Manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxazonke, njengalokhu inkabi ikhotha utshani bedlelo.”

UBalaki indodana kaSipori wayeyinkosi yakwaMowabi ngaleso sikhathi. 5

22:5
Josh. 24:9
Mika 6:5
Wathuma izithunywa kuBileyamu indodana kaBeyori ePethori elingasemfuleni ezweni labantwana babantu bakhe ukumbiza ngokuthi: “Bheka, nampa abantu abaphumile eGibithe; bheka, basibekela ubuso bomhlaba; sebehlala malungana nami; 6ngalokho ake uze manje, ungiqalekisele laba bantu, ngokuba bayangahlula; mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukuba sibanqobe, ngibaxoshe ezweni, ngokuba ngiyazi ukuthi ombusisayo ubusisiwe, nomqalekisayo uqalekisiwe.”

7

22:7
2 Pet. 2:15
Juda 11
Amalunga akwaMowabi namalunga akwaMidiyani asuka enenkokhelo yokubhula esandleni sawo; ayesefika kuBileyamu, akhuluma kuye amazwi kaBalaki.

8Wathi-ke kuwo: “Hlalani lapha lobu busuku, nginibuyisele izwi, njengalokhu uJehova eyakukhuluma kimi.” Izikhulu zakwaMowabi zahlala-ke kuBileyamu.

9UNkulunkulu wafika kuBileyamu, wathi: “Ngobani lawa madoda akuwe na?”

10UBileyamu wathi kuNkulunkulu: “UBalaki indodana kaSipori, inkosi yakwaMowabi, uthumile kimi wathi: 11‘Bheka, abantu abaphumile eGibithe basibekela ubuso bomhlaba; woza kalokhu, ungiqalekisele bona; mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukulwa nabo, ngibaxoshe.’ ”

12UNkulunkulu wathi kuBileyamu: “Awuyikuhamba nawo; awuyikuqalekisa abantu, ngokuba babusisiwe.”

13UBileyamu wavuka ekuseni, wathi kuzo izikhulu zikaBalaki: “Buyelani ezweni lakini, ngokuba uJehova uyangalela ukuba ngihambe nani.”

14Izikhulu zakwaMowabi zasuka, zaya kuBalaki, zathi: “UBileyamu uyala ukufika nathi.”

15UBalaki wabuye wathuma izikhulu, ziningi, zidumile kunezokuqala. 16Zafika kuBileyamu, zathi kuye: “Usho kanje uBalaki indodana kaSipori, uthi: ‘Ake ungavinjwa lutho ukuza kimi, 17ngokuba ngiyakukunika udumo olukhulu, nakho konke ongitshela khona ngiyakukwenza; ake uze ngalokho manje, ungiqalekisele laba bantu.’ ”

18

22:18
Num. 24:13
UBileyamu waphendula wathi kuzo izinceku zikaBalaki: “Noma uBalaki ebeyakunginika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginakulidlula izwi likaJehova uNkulunkulu wami ukwenza okuncane nokukhulu. 19Ngalokho ake nihlale nani lapha lobu busuku, ukuze ngazi ukuthi uJehova useyakukhulumani kimi futhi.”

20UNkulunkulu weza kuBileyamu ebusuku, wathi kuye: “Uma amadoda efika ukukubiza, vuka uhambe nawo; kepha lelo zwi kuphela engilikhuluma kuwe uyakulenza.”

21UBileyamu wavuka ekuseni, wabophela imbongolo yakhe, wahamba nezikhulu zakwaMowabi. 22Intukuthelo kaNkulunkulu yavutha ngokuba wahamba; ingelosi kaNkulunkulu yema endleleni ukuba imelane naye. Wayekhwele imbongolo yakhe, izinceku zakhe ezimbili zinaye. 23Imbongolo yabona ingelosi kaJehova imi endleleni, inenkemba yayo ehoshiweyo esandleni sayo; imbongolo yachezuka endleleni, yaya ensimini, kepha uBileyamu wayishaya imbongolo ukuyibuyisela endleleni.

24Ingelosi kaJehova yayisima endleleni engumngcingo phakathi kwezivini, kwaba ludonga ngalapha nodonga ngalapha. 25Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova, yazigqula odongeni, yalimaza unyawo lukaBileyamu ngasodongeni; wabuye wayishaya.

26Ingelosi kaJehova yaqhubeka yema endaweni eminyeneyo, lapho kwakungekho khona indlela yokujika ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. 27Imbongolo yayibona ingelosi kaJehova, yalala phansi kukaBileyamu; intukuthelo kaBileyamu yavutha, wayishaya imbongolo ngenduku yakhe. 28UJehova wavula umlomo wembongolo, yathi kuBileyamu: “Ngenzeni kuwe ukuba ungishaye kathathu na?”

29UBileyamu wathi embongolweni: “Ngokuba ungiswabulele; sengathi ngabe kukhona inkemba esandleni sami, ngokuba ngabe sengikubulele.”

30Kepha imbongolo yathi kuBileyamu: “Angisiyo imbongolo yakho oyikhwele konke ukuhamba kwakho kuze kube manje na? Ngangivama ukwenza kanjalo kuwe na?”

Wathi: “Qha.”

31UJehova wayesevula-ke amehlo kaBileyamu, wayibona ingelosi kaJehova imi endleleni, inenkemba yayo ehoshiweyo esandleni sayo; wagoba ikhanda, wawa ngobuso bakhe.

32Ingelosi kaJehova yathi kuye: “Uyishayeleni imbongolo yakho kathathu na? Bheka, ngiphumele ukumelana nawe, ngokuba indlela yakho iyingozi phambi kwami; 33imbongolo yangibona, yachezuka phambi kwami kathathu; uma ibingachezukanga kimi, ngabe sengikubulele, ngayisindisa yona.”

34Wathi uBileyamu kuyo ingelosi kaJehova: “Ngonile; ngokuba bengingazi ukuthi umi endleleni umelene nami; ngalokho uma kukubi emehlweni akho, ngiyakubuyela emuva.”

35Yayisithi ingelosi kaJehova kuBileyamu: “Hamba nalawa madoda, kepha lelo zwi kuphela engiyakulikhuluma kuwe uyakulikhuluma.” UBileyamu wayesehamba nezikhulu zikaBalaki.

36UBalaki esezwa ukuthi uBileyamu uyeza, waphuma ukumhlangabeza e-Iri Mowabi elisemkhawulweni wase-Arinoni, liseceleni komkhawulo. 37UBalaki wathi kuBileyamu: “Angithumanga nokuthuma kuwe ukukubiza na? Awufikanga ngani kimi? Anginamandla yini okukunika udumo na?”

38UBileyamu wathi kuBalaki: “Bheka, sengifikile kuwe, anginamandla nokho manje okukhuluma utho. Izwi uNkulunkulu alifaka emlonyeni wami, ngiyakukhuluma lona.”

39UBileyamu wahamba noBalaki, bafika eKiriyati Husoti. 40UBalaki wanikela ngezinkabi nangezimvu, wazithuma kuBileyamu nakuzo izikhulu ezinaye. 41Kwathi ekuseni uBalaki wamthatha uBileyamu, wamyisa ezindaweni eziphakemeyo zikaBali, wabona elapho inxenye yabantu.

23

UBileyamu ubusisa u-Israyeli

231UBileyamu wathi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele lapha izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 2UBalaki wenza-ke njengalokho uBileyamu ekhulumile; oBalaki noBileyamu banikela kulelo nalelo altare inkunzi nenqama.

3UBileyamu wathi kuBalaki: “Yima ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngihambe; mhlawumbe uJehova angafika ukungihlangabeza; konke angitshengisa khona ngiyakukutshela.” Waya edulini elingenalutho.

4UNkulunkulu wahlangana noBileyamu; yena wathi kuye: “Sengilungisile ama-altare ayisikhombisa, nganikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.”

5UJehova wafaka izwi emlonyeni kaBileyamu, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

6Wayesebuyela kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wokushiswa, yena nazo zonke izikhulu zakwaMowabi.

7

23:7
Dut. 23:4
Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“E-Aramu uBalaki ungilandile,

inkosi yakwaMowabi ezintabeni zasempumalanga:

woza ungiqalekisele uJakobe;

woza umdlelesele u-Israyeli.

8Ngingamqalekisa kanjani

ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na?

Ngingamdlelesela

ongadleleselwanga nguNkulunkulu na?

9Ngokuba ngisesiqongweni samadwala

ngiyambona,

ngisemadulini ngiyambuka;

bheka, kungabantu abahlala bodwa,

abangayikubalwa phakathi kwezizwe.

10

23:10
Gen. 13:16
28:14
Ngubani ongabala uthuli lukaJakobe,

abale okwesine kuka-Israyeli, na?

Mangife ukufa kolungileyo,

nokuphela kwami makube njengokwakhe.”

11UBalaki wathumela kuBileyamu, wathi: “Wenzeni kimi na? Ngakuthatha ukuba uqalekise izitha zami; bheka, uzibusisile nokuzibusisa.”

12Waphendula wathi: “Angiyikuqaphela ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akufakile emlonyeni wami na?”

13UBalaki wayesethi kuye: “Ake uze nami, siye kwenye indawo, lapho ungababona khona; uyakubona inxenye yabo kuphela, ungaboni bonke; ungiqalekisele bona uselapho.” 14Wamyisa ensimini yaseSofimu esiqongweni sasePisiga, wakha ama-altare ayisikhombisa, wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.

15Wathi kuBalaki: “Yima lapha ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngilinde laphaya.”

16UJehova wayesehlangana noBileyamu, wafaka izwi emlonyeni wakhe, wathi: “Buyela kuBalaki, ukhulume kanje.”

17Wayesefika kuye; bheka, wayemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa, izikhulu zakwaMowabi zinaye. UBalaki wathi kuye: “UJehova ukhulume ngokuthini na?”

18Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“Vuka, Balaki, uzwe;

ngilalele, wena ndodana kaSipori:

19

23:19
1 Sam. 15:29
Thith. 1:2
uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba

aqambe amanga,

nandodana yomuntu ukuba azisole;

ushilo, angayikukwenza, na?

Ukhulumile, angayikukuphelelisa, na?

20Bheka, ngiyaliwe ukubusisa;

yena ubusisile, anginakukubuyisa.

21Akabonanga ingozi kuJakobe,

akabukanga nankathazo kwa-Israyeli.

UJehova uNkulunkulu wakhe unaye,

nesenanelo senkosi siphakathi kwabo.

22UNkulunkulu wabakhipha eGibithe;

unjengezimpondo zenyathi kubo.

23

23:23
Num. 24:8
Dut. 33:17
Gen. 49:9
Num. 24:9
Ayikho imilingo engamelana

noJakobe;

akukho ukubhula okungamelana no-Israyeli;

manje sekuyashiwo ngoJakobe nango-Israyeli

ukuthi uNkulunkulu wenzeni.

24Bheka, abantu bavuka

njengengonyamakazi,

nanjengengonyama bayaziphakamisa;

abayikulala phansi, bengakayidli impango,

baphuze igazi lababuleweyo.”

25UBalaki wayesethi kuBileyamu: “Ungabaqalekisi nokubaqalekisa, futhi ungababusisi nokubabusisa.”

26Kepha uBileyamu waphendula, wathi kuBalaki: “Angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na?”

27Wathi uBalaki kuBileyamu: “Ake uze, ngikuyise kwenye indawo; mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba ungiqalekisele bona uselapho.” 28UBalaki wamyisa uBileyamu esiqongweni sasePeyori elibheke ngenzansi ngasehlane.

29UBileyamu wayesethi kuBalaki: “Ngakhele lapha ama-altare ayisikhombisa, ungilungisele izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa.” 30UBalaki wenza-ke njengalokho eshilo uBileyamu; wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altare.

24

UBileyamu uyaphinda ukubusisa u-Israyeli; ubuyela ekhaya

241

24:1
Num. 23:3,5
UBileyamu esebonile ukuthi kwakukuhle kuJehova ukubusisa u-Israyeli, akayanga njengakuqala ukulindela imilingo, kepha wabhekisa ubuso bakhe ngasehlane. 2UBileyamu waphakamisa amehlo akhe, wabona u-Israyeli ehlezi ngokwezizwe zakhe; uMoya kaJehova wehlela phezu kwakhe.

3Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“UBileyamu indodana kaBeyori uthi,

umuntu omehlo akhe avuliwe uthi,

4ozwileyo amazwi kaNkulunkulu,

obonile umbono kaSomandla uthi,

ewela phansi, kuvulwe amehlo akhe:

5“Mahle kangaka amatende akho,

Jakobe,

namatabernakele* akho, Israyeli.

6Elulekile njengezigodi,

njengamasimu ngasemfuleni,

njengemihlaba ayitshalile uJehova,

njengemisedari* ngaseceleni kwamanzi.

7

24:7
1 Sam. 15:8
Isaya 58:11
Amanzi ayakugobhoza,

aphume ezimbizeni zakhe,

imbewu yakhe ibe semanzini amaningi,

inkosi yakhe ibe nkulu kuno-Agagi,

umbuso wakhe uphakame.

8

24:8
Num. 23:22
“UNkulunkulu wamkhipha eGibithe;

unjengezimpondo zenyathi kubo;

uyakuqeda izizwe, izitha zakhe,

aphule amathambo azo,

azigwaze ngemicibisholo yakhe.

9Wabuthalala,

walala phansi njengengonyama,

nanjengengonyamakazi,

ngubani oyakumvusa na?

“Mababusiswe bonke abakubusisayo,

baqalekiswe bonke abakuqalekisayo.”

10Ulaka lukaBalaki lwamvuthela uBileyamu, washaya izandla zakhe; uBalaki wathi kuBileyamu: “Ngakubiza ukuba uqalekise izitha zami; bheka, ubabusisile nokubabusisa kathathu. 11Ngalokho baleka uye endaweni yakho; bengithi ngiyakukunika udumo olukhulu; kepha bheka, uJehova ugodlile udumo kuwe.”

12UBileyamu wathi kuBalaki: “Angikhulumanga yini kuzo izithunywa zakho owazithuma kimi ukuthi: 13

24:13
Num. 22:18,38
‘Noma uBalaki ebeyakunginika indlu yakhe igcwele isiliva negolide, anginakulidlula izwi likaJehova ngenhliziyo yami ukwenza okuhle noma okubi; akukhulumayo uJehova lokhu ngiyakukukhuluma,’ na? 14Bheka manje, ngibuyela kubantu bakithi; woza ngikumemezelele ukuthi laba bantu bayakwenzani kubantu bakini ngezinsuku ezizayo.”

15Wayesethatha isisho sakhe, wathi:

“UBileyamu indodana kaBeyori uthi,

umuntu oso lakhe livuliwe uthi,

16ozwileyo amazwi kaNkulunkulu,

owazi ukwazi koPhezukonke,

obonile umbono kaSomandla,

ewela phansi, kuvulwe amehlo akhe, uthi:

17

24:17
2 Sam. 8:2
Jer. 48:45
“Ngiyambona, kepha kungemanje;

ngiyambheka, kodwa kungeseduze;

kuyakuvela inkanyezi kuJakobe,

nentonga yobukhosi iyakuvuka kwa-Israyeli,

ishaye uMowabi emaceleni,

ichithe onke amadodana kaSeti.

18

24:18
2 Sam. 8:14
U-Edomi uyakuba yifa;

uSeyiri uyakuba yifa naye,

owayengowezitha zakhe,

u-Israyeli esenza okubuqhawe.

19Uyakuvela kuJakobe,

achithe insali emzini.”

20

24:20
Eks. 17:8
1 Sam. 15:17
Wayesembuka u-Amaleki, wathatha isisho sakhe, wathi:

“U-Amaleki wayengesokuqala sezizwe,

kepha ukugcina kwakhe kungukubhubha.”

21Wayesewabuka amaKheni, wathatha isisho sakhe, wathi:

“Inamandla indawo yakho yokuhlala;

isidleke sakho simisiwe edwaleni.

22Nokho uKayini uyakuchithwa

uze uthunjwe ngu-Ashuri.”

23Wathatha isisho sakhe, wathi:

“Maye, ngubani oyakuphila,

lapho uNkulunkulu ekwenza lokhu, na?

24Imikhumbi iyakuvela ogwini lwaseKitimi,

imhluphe u-Ashuri,

imhluphe u-Ebere,

naye aye ekubhujisweni.”

25UBileyamu wayesesuka, wahamba, wabuyela endaweni yakhe; uBalaki wahamba ngeyakhe indlela.