IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
21

Ukunqotshwa kwenkosi yase-Aradi

211

21:1
Num. 33:40
UmKhanani, inkosi yase-Aradi, owayakhe eningizimu, wezwa ukuthi u-Israyeli uyeza ngendlela yase-Atarimi; walwa no-Israyeli, wathumba abanye kubo. 2U-Israyeli wenza isithembiso kuJehova, wathi: “Uma unikela nokunikela laba bantu esandleni sami, ngiyakuchitha impela imizi yabo.” 3UJehova walilalela izwi lika-Israyeli, wanikela amaKhanani; bawaqothula kanye nemizi yawo; igama laleyo ndawo lathiwa iHorma.*

Inyoka yethusi

4Basuka entabeni yaseHori ngendlela yoLwandle Olubomvu ukuba bazungeze izwe lakwa-Edomi; inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. 5Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose, bathi: “Nisikhuphuleleni eGibithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi; umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulana.”

6

21:6
1 Kor. 10:9
UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu, zabaluma abantu; abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7Abantu bafika kuMose, bathi: “Sonile, ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe; khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi.” UMose wabakhulekela abantu.

8UJehova wathi kuMose: “Zenzele inyoka enesihlungu, uyibeke ensikeni; kuyakuthi yilowo nalowo olunywayo, lapho eyibheka, uyakusinda.” 9

21:9
2 AmaKh. 18:4
Joh. 3:14
UMose wenza inyoka yethusi, wayibeka ensikeni; kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi, wasinda.

10Abantwana bakwa-Israyeli bahamba, bamisa e-Oboti. 11Basuka e-Oboti, bamisa e-Iye Abarimi ehlane elingaphandle kwelakwaMowabi ngasempumalanga. 12Basuka lapho, bamisa esiGodini saseZeredi. 13

21:13
AbAhl. 11:18
Basuka lapho, bamisa ngaphesheya kwe-Arinoni elisehlane, elivela emkhawulweni wama-Amori, ngokuba i-Arinoni lingumkhawulo welakwaMowabi, phakathi kwelakwaMowabi nama-Amori. 14Ngalokho kuthiwa eNcwadini yeziMpi zikaJehova:

“IVahebi laseSufa,

nezigodi zase-Arinoni,

15nomthambeka wezigodi

othambeka ngasezweni le-Ari,

oncike emkhawulweni wakwaMowabi.”

16Basuka lapho, baya eBeri; lokhu kungumthombo asho ngawo uJehova kuMose, wathi: “Butha abantu, ngibaphe amanzi.”

17U-Israyeli wayesehlabelela lesi sihlabelelo sokuthi:

“Mpompoza, mthombo,

nihlabelele kuwo,

18umthombo ezawumba izikhulu,

abawugubha abakhulu babantu

ngentonga yobukhosi nangezindondolo zabo.”

Basuka ehlane, baya eMathana. 19Basuka eMathana, baya eNahaliyeli; basuka eNahaliyeli, baya eBamoti; 20basuka eBamoti, baya esigodini esisezweni lakwaMowabi nasesiqongweni sasePisiga, elibheke ngenzansi ngasehlane.

Ukunqotshwa kukaSihoni no-Ogi

21

21:21
Dut. 2:26
AbAhl. 11:19
U-Israyeli wathuma izithunywa kuSihoni inkosi yama-Amori, wathi:

22“Ake sidabule izwe lakho; asiyikuchezukela emasimini noma ezivinini, singaphuzi amanzi emithombo; siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi, size sidlule umkhawulo wakho.”

23USihoni wayengamvumeli u-Israyeli ukudabula izwe lakhe, kepha uSihoni wabutha bonke abantu bakhe, waphuma eyomhlasela u-Israyeli ehlane, wafika eJahasi, walwa no-Israyeli. 24

21:24
Dut. 29:7
AmaH. 135:10
136:18
Am. 2:9
U-Israyeli wamnqoba ngosiko lwenkemba, wadla izwe lakhe, kusukela e-Arinoni kuze kufike eJaboki nakubo abantwana bakwa-Amoni, ngokuba umkhawulo wabantwana bakwa-Amoni wawunamandla. 25U-Israyeli wathatha yonke le mizi; u-Israyeli wahlala emizini yonke yama-Amori eHeshiboni nasemizini yonke yalo. 26Ngokuba iHeshiboni lalingumuzi kaSihoni inkosi yama-Amori owayelwile nenkosi endala yakwaMowabi, wathatha lonke izwe lakhe esandleni sakhe kwaze kwafika e-Arinoni.

27Ngalokho abakhulu ngezaga basho bathi:

“Wozani eHeshiboni; makwakhiwe,

umuzi kaSihoni umiswe;

28

21:28
Jer. 48:45
ngokuba umlilo uphumile eHeshiboni;

ilangabi livelile emzini kaSihoni;

liqedile i-Ari lakwaMowabi nabakhe emadulini ase-Arinoni.

29Maye kuwena Mowabi!

Niphelile, nina bantu bakaKemoshi;

unikele amadodana akhe abe ngababaleki,

namadodakazi akhe athunjwe kuSihoni inkosi yama-Amori.

30“Sibacibishele;

iHeshiboni liphelile kuze kube seDiboni;

sichithile kuze kube seNofa elingaseMedeba.”

31Kanjalo u-Israyeli wahlala ezweni lama-Amori.

32UMose wathuma ukuhlola iJazeri, bathatha imizi yalo, baxosha ama-Amori ayelapho. 33

21:33
Dut. 3:1
29:7
Baphenduka, bakhuphuka ngendlela yaseBashani; u-Ogi inkosi yaseBashani waphuma, wabasukela, yena nabo bonke abantu bakhe, ukuyokulwa ngase-Edireyi.

34UJehova wathi kuMose: “Ningamesabi, ngokuba ngimnikele esandleni sakho kanye nabantu bakhe bonke nezwe lakhe; uyakwenza kuye njengalokho wenza kuSihoni inkosi yama-Amori owahlala eHeshiboni.”

35Base bemnqoba-ke, namadodana akhe, nabo bonke abantu bakhe, waze wangasalelwa muntu; badla izwe lakubo.