IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

101Abanamathelisa nampa: uNehemiya umbusi, indodana kaHakaliya, noSedekiya, 2noSeraya, no-Azariya, noJeremiya, 3noPhashuri, no-Amariya, noMalikhiya, 4noHathushi, noShebaniya, noMaluki, 5noHarimi, noMeremoti, no-Obadiya, 6noDaniyeli, noGinethoni, noBaruki, 7noMeshulamu, no-Abiya, noMijamini, 8noMahaziya, noBiligayi, noShemaya; labo babe ngabapristi. 9AmaLevi: uJeshuwa indodana ka-Azaniya, noBinuwi wamadodana kaHenadadi, noKadimiyeli, 10nabafowabo oShebaniya, noHodiya, noKelitha, noPhelaya, noHanani, 11noMika, noRehobe, noHashabiya, 12noZakuri, noSherebiya, noShebaniya, 13noHodiya, noBani, noBeninu. 14

10:14
Ezra 2:3,6
8:4
Izinhloko zabantu: oPharoshi, noPhahati Mowabi, no-Elamu, noZathu, noBani, 15noBuni, no-Azigadi, noBebayi, 16no-Adoniya, noBigivayi, no-Adini, 17no-Atheri, noHezekiya, no-Azuri, 18noHodiya, noHashumi, noBesayi, 19noHarifi, no-Anathoti, noNobayi, 20noMagiphiyashi, noMeshulamu, noHeziri, 21noMeshezabeli, noSadoki, noJaduwa, 22noPhelathiya, noHanani, no-Anaya, 23noHosheya, noHananiya, noHashubi, 24noHaloheshi, noPhiliha, noShobeki, 25noRehumi, noHashabina, noMahaseya, 26no-Ahiya, noHanani, no-Anani, 27noMaluki, noHarimi, noBahana.

28Abantu abaseleyo, abapristi, namaLevi, nabalindisango, nabahlabeleli, namaNethini,* nabo bonke ababezahlukanisile nabantu bezwe ukuba bazihlanganise nomthetho kaNkulunkulu, nawomkabo, namadodana abo, namadodakazi abo, bonke ababe nolwazi nokuhlakanipha, 29babambelela kubafowabo, abakhulu babo, benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMose inceku kaNkulunkulu, bagcine, benze yonke imiyalo kaJehova iNkosi yethu, nezahlulelo zakhe, nezimiso zakhe 30

10:30
Eks. 34:16
Dut. 7:3
ukuba singabaniki abantu bezwe amadodakazi ethu, singathatheli amadodana ethu amadodakazi abo, 31
10:31
Eks. 20:10
23:10
Lev. 23:3
25:3
Dut. 5:12
15:1
Neh. 13:19
nokuba lapho abantu bezwe beletha impahla, noma uhlobo oluthile lwamabele ngosuku lwesabatha ukuba bathengise ngakho, singathengi kubo ngesabatha nangosuku olungcwele, futhi siwuyeke umnyaka wesikhombisa nazo zonke izikwenetu.

32Futhi sazimisela umthetho wokuba sithele inxenye yesithathu yeshekeli* ngomnyaka, ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu, 33

10:33
Eks. 25:30
Lev. 24:6
Num. 28:3,9,11
eyesinkwa sokubukwa kanye nomnikelo wempuphu wemihla yonke nomnikelo oshiswa imihla yonke, neyamasabatha, neyokwethwasa kwenyanga, neyemikhosi emisiweyo, neyezinto ezingcwele, neyeminikelo yezono, ukuba kwenziwe ukubuyisana kuka-Israyeli nomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu.

34

10:34
Lev. 6:12
Neh. 13:31
Senza inkatho thina bapristi namaLevi nabantu ngomnikelo wezinkuni ukuba zingeniswe endlini kaNkulunkulu wethu njengezindlu zawobaba ngezikhathi ezinqunyiweyo, iminyaka ngeminyaka, zibaswe phezu kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu njengokulotshiweyo emthethweni, 35
10:35
Eks. 23:19
Dut. 18:4
kulethwe endlini kaJehova ulibo lomhlabathi wethu nolibo lwezithelo zemithi yezinhlobo zonke iminyaka ngeminyaka, 36
10:36
Eks. 13:2,12
Lev. 27:26
Num. 3:13
kulethwe endlini kaNkulunkulu wethu namazibulo amadodana ethu, nawezimpahla zethu njengokulotshiweyo emthethweni, namazibulo ezinkomo zethu nawezimvu zethu, kubapristi abakhonza endlini kaNkulunkulu wethu; 37
10:37
Lev. 23:17
Num. 15:19
18:12,21,26
Dut. 14:22
silethe ulibo lomgqakazo wethu, neminikelo yethu yokuphakanyiswa, nezithelo zemithi yezinhlobo zonke, newayini namafutha kubapristi emakamelweni endlu kaNkulunkulu wethu, nokweshumi komhlabathi wethu kumaLevi, ngokuba wona amaLevi amukela okweshumi emizini yonke esilima kuyo. 38
10:38
Num. 18:26
Umpristi, indodana ka-Aroni, ubeyakuba namaLevi, lapho amaLevi amukela okweshumi; amaLevi ayakukhuphulela okweshumi kokweshumi endlini kaNkulunkulu wethu emakamelweni endlini yengcebo. 39
10:39
2 IziKr. 31:11
Ezra 8:29
Neh. 12:44
Ngokuba abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaLevi babeyakukhuphulela umnikelo wamabele, newayini, namafutha emakamelweni, lapho kukhona izitsha zendlu engcwele, nabapristi abakhonzayo, nabalindisango, nabahlabeleli; besingenakuyishiya indlu kaNkulunkulu wethu.

11

Abantu bahlukaniselwa eJerusalema nakwezinye izindawo

111

11:1
Neh. 7:4
Izinduna zabantu zahlala eJerusalema; abantu abaseleyo benza inkatho ukuyisa omunye kwabayishumi njalo ukuba ahlale eJerusalema, umuzi ongcwele, nabayisishiyagalolunye kweminye imizi. 2Abantu babusisa bonke abantu ababezinikela ngenhliziyo ukuhlala eJerusalema.

3Nazi izinhloko zezwe ezazihlala eJerusalema; kepha emizini yakwaJuda bahlala emizini yabo, kwaba yilowo nalowo efeni lakhe: abakwa-Israyeli, nabapristi, namaLevi, namaNethini,* nabantwana bezinceku zikaSolomoni. 4

11:4
1 IziKr. 9:3
EJerusalema kwahlala abantwana abathile bakwaJuda nabakwaBenjamini. Kubantwana bakwaJuda: ngu-Athaya ka-Uziya, kaZakariya, ka-Amariya, kaShefathiya, kaMahalalele wabantwana bakwaPheresi, 5noMahaseya kaBaruki, kaKholi Hoze, kaHazaya, ka-Adaya, kaJoyaribi, kaZakariya, indodana yomShiloni. 6Onke amadodana kaPheresi ahlala eJerusalema ayengamadoda anamandla angamakhulu amane namashumi ayisithupha nesishiyagalombili.

7Nampa abantwana bakwaBenjamini: uSalu kaMeshulamu, kaJohedi, kaPhedaya, kaKholaya, kaMahaseya, ka-Ithiyeli, kaJeshaya. 8Emva kwakhe ngoGabayi noSalayi, bengamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amabili nesishiyagalombili. 9UJoweli, indodana kaZikiri, wayengumbonisi; uJuda, indodana kaHasenuwa, wayengowesibili emzini.

10

11:10
1 IziKr. 9:10
Kubapristi: nguJedaya, indodana kaJoyaribi, noJakini, 11noSeraya kaHilikiya, kaMeshulamu, kaSadoki, kaMerayoti, ka-Ahithubi, umphathi wendlu kaNkulunkulu; 12nabafowabo ababewenza umsebenzi abangamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amabili nambili, no-Adaya kaJerohamu, kaPhelaliya, ka-Amisi, kaZakariya, kaPhashuri, kaMalikhiya; 13nabafowabo, izinhloko zawoyise, bengamakhulu amabili namashumi amane nambili, no-Amashisayi ka-Azareli, ka-Ahizayi, kaMeshilemoti, ka-Imeri; 14nabafowabo, amaqhawe anamandla, beyikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili; umbonisi wabo wayenguZabidiyeli, indodana kaHagedolimi.

15

11:15
1 IziKr. 9:14
KumaLevi: nguShemaya kaHashubi, ka-Azirikamu, kaHashabiya, kaBuni, 16noShabethayi noJozabadi bezinhloko zamaLevi ababephethe umsebenzi wangaphandle wendlu kaNkulunkulu, 17noMathaniya, kaMika, kaZabidi, ka-Asafa, induna yomkhuleko wokubonga, noBakibukiya, owesibili phakathi kwabafowabo, no-Abida kaShamuwa kaGalali kaJeduthuni. 18Onke amaLevi emzini ongcwele ayengamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili nane. 19Abalindisango o-Akubi noThalimoni nabafowabo ababelinda ngasemasangweni babe yikhulu namashumi ayisikhombisa nambili.

20Abakwa-Israyeli abaseleyo, abapristi namaLevi, babe semizini yonke yakwaJuda, kwaba yilowo nalowo efeni lakhe.

21AmaNethini* ahlala e-Ofeli; oSiha noGishipha babe phezu kwamaNethini.

22Umbonisi wamaLevi eJerusalema kwakungu-Uzi kaBani, kaHashabiya, kaMathaniya, kaMika wamadodana ka-Asafa, abahlabeleli, engumphathi womsebenzi wendlu kaNkulunkulu. 23Ngokuba kwakukhona umyalo wenkosi ngabo, nomthetho wabahlabeleli njengokufunekayo imihla ngemihla.

24UPhethahiya, indodana kaMeshezabeli, wabantwana bakwaZera, indodana kaJuda, wayengasesandleni senkosi ezindabeni zonke zabantu.

25Emizaneni inamasimu ayo kwahlala abanye abantwana bakwaJuda: eKiriyati Araba nasemizaneni yalo, naseDiboni nasemizaneni yalo, naseJekabiseyeli nasemizaneni yalo, 26naseJeshuwa, naseMolada, naseBeti Pheleti, 27naseHasari Shuwali, naseBeri Sheba nasemizaneni yalo, 28naseSikilagi, naseMekhona nasemizaneni yalo, 29nase-Eni Rimoni, naseSora, naseJarimuthi, 30naseZanowa, nase-Adulamu nasemizaneni yawo, naseLakishi inamasimu alo, nase-Azeka nasemizaneni yalo. Bamisa kusukela eBeri Sheba ukuze kube sesigodini sikaHinomu.

31Abantwana bakwaBenjamini bahlala kusukela eGeba kuze kube seMikimasi, nase-Aya, naseBethele nasemizaneni yalo, 32nase-Anathoti, naseNobi, nase-Ananiya, 33naseHasori, naseRama, naseGitayimi, 34naseHadidi, naseSeboyimi, naseNebalati, 35

11:35
1 IziKr. 4:14
naseLodi, nase-Ono, isiGodi Sababazi.

36KumaLevi izigaba zakwaJuda zahlanganiswa noBenjamini.

12

Abapristi namaLevi abafika noZerubabele

121

12:1
Ezra 2:1,36,40
Neh. 10:2
Nampa abapristi namaLevi abakhuphuka noZerubabele indodana kaSheyalitiyeli noJeshuwa: oSeraya, noJeremiya, no-Ezra, 2no-Amariya, noMaluki, noHathushi, 3noShekaniya, noRehumi, noMeremoti, 4no-Ido, noGinethoyi, no-Abiya, 5noMijamini, noMahadiya, noBiliga, 6noShemaya, noJoyaribi, noJedaya, 7noSalu, no-Amoki, noHilikiya, noJedaya. Labo babe yizinhloko zabapristi nezabafowabo emihleni kaJeshuwa.

8

12:8
Neh. 10:9
AmaLevi: ngoJeshuwa, noBinuwi, noKadimiyeli, noSherebiya, noJuda, noMathaniya owayephethe ukubonga, yena nabafowabo, 9
12:9
Neh. 11:17
noBakibukiya no-Uno abafowabo, bemalungana nabo ngezigaba.

10UJeshuwa wazala uJoyakimi; uJoyakimi wazala u-Eliyashibi; u-Eliyashibi wazala uJoyada; 11uJoyada wazala uJonathani; uJonathani wazala uJaduwa.

12Emihleni kaJoyakimi izinhloko zawoyise babapristi zaziyilezi: ekaSeraya: nguMeraya; ekaJeremiya: nguHananiya; 13eka-Ezra: nguMeshulamu; eka-Amariya: nguJehohanani; 14ekaMaluki: nguJonathani; ekaShebaniya: nguJosefa; 15ekaHarimi: ngu-Adina; ekaMerayoti: nguHelekayi; 16

12:16
Ezra 5:1
eka-Ido: nguZakariya; ekaGinethoni: nguMeshulamu; 17eka-Abiya: nguZikiri; ekaMiniyamini, ekaMohadiya: nguPhilitayi; 18ekaBiliga: nguShamuwa; ekaShemaya: nguJehonathani; 19ekaJoyaribi: nguMathenayi; ekaJedaya: ngu-Uzi; 20ekaSalayi: nguKhalayi; eka-Amoki: ngu-Ebere; 21ekaHilikiya: nguHashabiya; ekaJedaya: nguNethaneli. 22AmaLevi abhalwa emihleni ka-Eliyashibi, noJoyada, noJohanani, noJaduwa njengezinhloko zawoyise kanye nabapristi ekubuseni kukaDariyu umPheresiya. 23Izinhloko zawoyise babantwana bakwaLevi zalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla, kwaze kwaba semihleni kaJohanani indodana ka-Eliyashibi. 24
12:24
1 IziKr. 25:1
Izinhloko zamaLevi nazi: oHashabiya, noSherebiya, noJeshuwa, indodana kaKadimiyeli, kanye nabafowabo malungana nabo, ukuba badumise, babonge njengemiyalo kaDavide, umuntu kaNkulunkulu, isigaba malungana nesigaba. 25OMathaniya, noBakibukiya, no-Obadiya, noMeshulamu, noThalimoni, no-Akubi babe ngabalindisango, belinda izindlu zokubekelela ngasemasangweni. 26Labo babe khona emihleni kaJoyakimi indodana kaJeshuwa kaJosadaki nasemihleni kaNehemiya umbusi no-Ezra, umbhali.

27Ekuhlanjululweni kogange lwaseJerusalema bafuna amaLevi ezindaweni zawo zonke ukuba ayiswe eJerusalema ukwenza ukuhlambulula ngokuthokoza, nangokubonga, nangokuhlabelela ngamasimbali* nangezingubhu nangamahabhu.* 28Abantwana babahlabeleli babuthana bevela ethafeni elalizungeza iJerusalema nasemizaneni yamaLevi, 29naseBeti Giligali, nasemasimini aseGeba, nase-Azimaveti, ngokuba babezakhele imizana nxazonke zeJerusalema. 30Abapristi namaLevi base bezihlambulula; bahlambulula nabantu, namasango, nogange.

31Ngase ngikhuphulela ogangeni izikhulu zakwaJuda, ngabeka izigaba ezimbili ezinkulu ezabongayo, zahlaba ihele; esinye sahamba ngakwesokunene ogangeni, saya ngaseSangweni Lomquba; 32emva kwaso kwahamba uHoshaya nenxenye yezikhulu zakwaJuda, 33no-Azariya, no-Ezra, noMeshulamu, 34noJuda, noBenjamini, noShemaya, noJeremiya, 35kanye namadodana athile abapristi ephethe amacilongo: uZakariya kaJonathani, kaShemaya, kaMathaniya, kaMikhaya, kaZakuri, ka-Asafa, 36nabafowabo oShemaya, no-Azareli, noMilalayi, noGilalayi, noMahayi, noNethaneli, noJuda, noHanani, bephethe izinto zokubethwa zikaDavide, umuntu kaNkulunkulu; u-Ezra, umbhali, wayengaphambi kwabo. 37NgaseSangweni Lomthombo malungana nabo bakhuphuka ngezikhwelo zomuzi kaDavide ezikhwelweni zogange, ngasenhla kwendlu kaDavide, kwaze kwaba seSangweni Lamanzi.

38Esinye isigaba saya ngakwesokhohlo, mina ngasilandela kanye nenxenye yabantu ogangeni, ngasenhla koMbhoshongo Wezithando, kwaze kwaba soGangeni Olubanzi, 39nangenhla kweSango lakwa-Efrayimi, naseSangweni Elidala, naseSangweni Lezinhlanzi, naseMbhoshongweni KaHananeli naseMbhoshongweni KaHameya, kwaze kwaba seSangweni Lezimvu; bema eSangweni Letilongo.

40Zase zima lezo zigaba zombili zababongayo endlini kaNkulunkulu kanye nami, nenxenye yababusi inami, 41nabapristi o-Eliyakimi, noMahaseya, noMiniyamini, noMikhaya, no-Eliyohenayi, noZakariya, noHananiya, bephethe amacilongo, 42noMahaseya, noShemaya, no-Eleyazare, no-Uzi, noJehohanani, noMalikhiya, no-Elamu, no-Ezeri. Abahlabeleli bahlabelela ngokuzwakalisayo, benoJizirahiya umbonisi wabo. 43Banikela ngemihlatshelo emikhulu ngalolo suku, bathokoza, ngokuba uNkulunkulu wayebathokozisile ngentokozo enkulu; nabesifazane nabantwana bathokoza, kwezwakala kude ukuthokoza kweJerusalema.

Ukubuyiselwa kokweshumi

44

12:44
Neh. 10:39
1 IziKr. 24:1
25:1
26:1
Ngalolo suku amiswa amadoda ukuba abe ngabaphathi bamakamelo engcebo, nabeminikelo yokuphakanyiswa, nabolibo, nabokweshumi ukuba baqoqele kuwo njengamasimu emizi izabelo ezinqunyelwe abapristi namaLevi ngomthetho, ngokuba uJuda wathokoza ngabapristi namaLevi asebebekiwe. 45Bagcina imfanelo kaNkulunkulu wabo nemfanelo yokuhlambulula kanye nabahlabeleli nabalindisango njengemiyalo kaDavide noSolomoni indodana yakhe. 46Ngokuba nasemihleni kaDavide neka-Asafa kwasendulo kwakukhona abaholi babahlabeleli kanye nezihlabelelo zokudumisa nezokubonga uNkulunkulu. 47
12:47
Neh. 10:37
Wonke u-Israyeli wayesenika emihleni kaZerubabele nasemihleni kaNehemiya abahlabeleli nabalindisango izabelo njengokufunekayo imihla ngemihla; bakungcwelisela amaLevi, namaLevi akungcwelisela amadodana ka-Aroni.