IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukuziphakamisa kweNineve nokujeziswa kwalo

31

3:1
Hez. 24:6,9
Wo kumuzi wezingazi!

Wonke ugcwele amanga nempango,

ukuphanga akupheli.

2Ngukuqhuma kwesiswebhu,

nomsindo wokugodlozela kwamasondo,

namahhashi agadulayo,

nezinqola ezixhumayo;

3ngabamahhashi abasukelayo,

nenkemba enjengelangabi, nomkhonto onyazimayo,

abaningi ababuleweyo nenqwaba yezidumbu,

kungekho ukuphela kwezidikadika;

bakhubeka ngezidikadika zabo,

4ngenxa yobuningi bobufebe besifebe esibukekayo,

umnikazi wokulumba,

esithengisa izizwe ngobufebe baso,

nemindeni ngamalumbo aso.

5

3:5
Isaya 47:2
Jer. 13:22,26
Hez. 16:37
Hab. 2:16
“Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti;

“ngiyakuphakamisa imiphetho yakho ebusweni bakho,

ngibonise izizwe ubunqunu bakho,

nemibuso ihlazo lakho.

6Ngiyakuphonsa okunengakayo phezu kwakho,

ngikuhlazise,

ngikubeke ube yinto ebukwayo.

7Kuyakuthi bonke abakubonayo bakubalekele, bathi:

‘INineve lichithekile,

ngubani oyakulililela na?’

Ngiyakukufunelaphi abaduduzi na?”

8

3:8
Jer. 46:25
Umuhle wena kuneNo Amoni elaliphakathi kwemifula,

elalizungezwe ngamanzi,

elilugange lwalo lwalululwandle,

nelidonga lwalo lungamanzi, na?

9

3:9
2 IziKr. 12:3
14:9
Jer. 46:9
IKushe neGibithe kwakungamandla alo angenakuphela;

uPhuthi namaLubi babe ngabasizi bakho.

10Nalo lamukiswa,

laya ekuthunjweni,

nezingane zalo zachotshozwa ezingosini zazo zonke izitaladi;

benza inkatho ngezikhulu zalo,

nabo bonke abakhulu balo baboshwa ngamaketanga.

11Uyakudakwa nawe, ufihlwe;

futhi uyakufuna inqaba yokubalekela izitha.

12Zonke izinqaba zakho ziyimikhiwane

enamakhiwane ayingqalabutho;

uma inyakaziswa,

awela emlonyeni wodlayo.

13

3:13
Jer. 50:37
51:30
Bheka, abantu bakho phakathi kwakho bangabesifazane nje;

amasango ezwe lakho avulekele impela izitha zakho,

umlilo udlile imigoqo yakho.

14Zikhelele amanzi okuvinjezelwa,

uqinise izinqaba zakho;

ngena odakeni,

uxove ibumba,

uqinise uhonela.

15Lapho umlilo uyakukuqeda,

inkemba ikunqume,

ikudle njengenkasa;

zandise njengenkasa,

zandise njengesikhonyane!

16Wandisile abathengisi bakho kunezinkanyezi zezulu;

inkasa iyakhula, indize imuke.

17Izikhulu zakho zinjengezinkumbi,

nezinduna zakho zinjengamaqulo esikhonyane

esihlezi phakathi kwezingange ngosuku olumakhaza,

kepha lapho liphuma ilanga, sindize simuke,

ingabe isaziwa indawo yaso ukuthi iphi.

18

3:18
Num. 27:17
1 AmaKh. 22:17
AmaH. 76:5
Jer. 23:2
25:34
Abelusi bakho balele,

nkosi yase-Asiriya;

abakhulu bakho bayaphumula;

abantu bakho bahlakazekile ezintabeni,

akakho obabuthayo.

19

3:19
Jer. 30:12
Akukho ukupholiswa kokwaphulwa kwakho;

umvimbo wakho unzima;

bonke abezwa umbiko ngawe bashaya izandla ngawe,

ngokuba ngubani ububi bakho

obungadlulelanga njalo phezu kwakhe na?