IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukushisekela kukaNkulunkulu nomusa wakhe

11Isiprofetho ngeNineve, incwadi yombono kaNahume wase-Elikoshi.

2

1:2
Eks. 20:5
34:14
Dut. 4:24
5:9
Josh. 24:19
AmaH. 103:9
UJehova unguNkulunkulu

oshisekelayo nophindiselayo;

uJehova uyaphindisela,

ugcwele ukufutheka;

uJehova uphindisela kwabamelene naye,

ugcinela izitha zakhe intukuthelo.

3

1:3
Eks. 34:6
Num. 14:18
Neh. 9:17
AmaH. 18:13
103:8
145:8
Joweli 2:13
UJehova wephuza ukuthukuthela,

mkhulu ngamandla,

akenzi onecala abe msulwa;

uJehova unendlela yakhe esivunguvungwini nasesiphephweni,

namafu ayibhuqu lezinyawo zakhe.

4

1:4
Eks. 14:21
Josh. 3:16
AmaH. 106:9
114:3
Isaya 50:2
Uyakhuza ulwandle, alomise,

ashise nemifula yonke;

iBashani liyawuma kanye neKarmeli,

nezimbali zaseLebanoni ziyabuna.

5

1:5
Eks. 19:18
AmaH. 18:7
24:1
Joweli 3:16
Am. 9:5
Mika 1:4
Izintaba ziyathuthumela phambi kwakhe,

amagquma ayancibilika;

umhlaba uyaphakama ebusweni bakhe,

yebo, nakho konke okuhlala kuwo.

6Ngubani ongema ebusweni bentukuthelo yakhe na?

Ngubani ongema ekufuthekeni kolaka lwakhe na?

Ukufutheka kwakhe kuthululiwe njengomlilo,

namadwala ayaqhekezeka phambi kwakhe.

7

1:7
AmaH. 9:9
UJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko,

uyabazi abaphephela kuye.

8

1:8
IzA. 13:21
Kepha ngesikhukhula esiphuphumayo

uyakuqeda indawo yakhona,

axoshele izitha zakhe ebumnyameni.

9Enikucebayo ngoJehova uyakuqeda yena;

ukuhlupheka akuyikuvela ngokwesibili.

10Lapho bethandela njengameva,

benjengabaminzileyo ophuzweni lwabo,

bayakuqedwa nokuqedwa njengamabibi omileyo.

11Kuphume kuwe owamcebela uJehova okubi,

wanika isiluleko esibi.

12

1:12
Nah. 2:2
Usho kanje uJehova, uthi:

“Noma benamandla, futhi bebaningi,

nokho bayakuqedwa, banyamalale;

noma ngikuhluphile,

angisayikukuhlupha.

13Sengiyakulaphula ijoka eliphezu kwakho,

ngigqabule izibopho zakho.”

14Kepha uJehova uyalezile ngawe

ukuthi akusayikuhlwanyelwa okwegama lakho;

endlini yawonkulunkulu bakho ngiyakunquma

izithombe ezibaziweyo nezibunjiweyo;

ngiyakulungisa ithuna lakho,

ngokuba awuyinto yalutho.

15

1:15
Isaya 52:7
Rom. 10:15
Bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle,

omemezela ukuthula.

Gubha imikhosi yakho, Juda,

ugcwalise izithembiso zakho,

ngokuba omubi akasayikudabula kuwe;

unqunyiwe ngokupheleleyo.

2

Ukuchithwa kweNineve

21

2:1
Isaya 8:9
10:12
Kukhuphukela umchithi kuwe; gcina inqaba,

ulinde indlela,

uqinise izinkalo zakho,

uwenze amandla akho ukuba aqine.

2

2:2
Nah. 1:12
Ngokuba uJehova uyabuyisa ukuphakama kukaJakobe

njengokuphakama kuka-Israyeli,

lokhu abathululayo bebathululile,

bachitha amagatsha emivini yabo.

3Izihlangu zamaqhawe akhe zibomvu,

amadoda anamandla embethe okubomvu;

izinqola zibengezela umlilo ensimbini ngosuku lokuzilungisela kwakhe;

imikhonto iyaveva.

4Izinqola ziyahlanya ezitaladini,

ziyaficana ezigcawini;

ukubonakala kwazo kunjengezimbaqa,

zigijima njengemibani.

5Useyakhumbula izikhulu zakhe,

ziyakhubeka ekuhambeni kwazo;

zisheshela izingange zakhona,

izivikelo ziyalungiswa.

6Amasango emifula ayavulwa,

indlu yamakhosi iyancibilika.

7Kunqunyiwe: liyambulwa, lisuswe;

izincekukazi zalo zibubula ngezwi lamajuba,

zibetha phezu kwezinhliziyo zazo.

8Kepha iNineve linjengechibi lamanzi kwasendulo,

nokho bayabaleka.

“Yimani, yimani!”

Kepha akakho ophendukayo.

9Phangani isiliva!

Phangani igolide!

Ngokuba akukho ukuphela kokunqwatshelweyo

nokukhazimula kwazo zonke izinto ezinxanelekayo.

10

2:10
Isaya 13:7
Joweli 2:6
Liyize, alisenalutho, lichithekile;

inhliziyo iyancibilika,

amadolo ayashayana,

imihelo isezinkalweni zonke,

nobuso babo bonke buphaphathekile.

11

2:11
Hez. 19:1
Uphi umphandu wezingonyama,

nedlelo lamabhongo ezingonyama,

lapho kwahamba ingonyama nengonyamakazi nebhongo lengonyama,

kungekho okwesabisayo na?

12Ingonyama yadwengula okwanele amabhongo ayo,

yabindela izingonyamakazi zayo;

yagcwalisa imiphandu yayo ngempango

nemigede yayo ngengcugco.

13“Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti;

“ngiyakushisa izinqola zakho emsini,

inkemba idle amabhongo akho ezingonyama;

ngiyakunquma impango yakho emhlabeni,

nezwi lezithunywa zakho alisayikuzwakala.”