IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukushisekela kukaNkulunkulu nomusa wakhe

11Isiprofetho ngeNineve, incwadi yombono kaNahume wase-Elikoshi.

2

1:2
Eks. 20:5
34:14
Dut. 4:24
5:9
Josh. 24:19
AmaH. 103:9
UJehova unguNkulunkulu

oshisekelayo nophindiselayo;

uJehova uyaphindisela,

ugcwele ukufutheka;

uJehova uphindisela kwabamelene naye,

ugcinela izitha zakhe intukuthelo.

3

1:3
Eks. 34:6
Num. 14:18
Neh. 9:17
AmaH. 18:13
103:8
145:8
Joweli 2:13
UJehova wephuza ukuthukuthela,

mkhulu ngamandla,

akenzi onecala abe msulwa;

uJehova unendlela yakhe esivunguvungwini nasesiphephweni,

namafu ayibhuqu lezinyawo zakhe.

4

1:4
Eks. 14:21
Josh. 3:16
AmaH. 106:9
114:3
Isaya 50:2
Uyakhuza ulwandle, alomise,

ashise nemifula yonke;

iBashani liyawuma kanye neKarmeli,

nezimbali zaseLebanoni ziyabuna.

5

1:5
Eks. 19:18
AmaH. 18:7
24:1
Joweli 3:16
Am. 9:5
Mika 1:4
Izintaba ziyathuthumela phambi kwakhe,

amagquma ayancibilika;

umhlaba uyaphakama ebusweni bakhe,

yebo, nakho konke okuhlala kuwo.

6Ngubani ongema ebusweni bentukuthelo yakhe na?

Ngubani ongema ekufuthekeni kolaka lwakhe na?

Ukufutheka kwakhe kuthululiwe njengomlilo,

namadwala ayaqhekezeka phambi kwakhe.

7

1:7
AmaH. 9:9
UJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko,

uyabazi abaphephela kuye.

8

1:8
IzA. 13:21
Kepha ngesikhukhula esiphuphumayo

uyakuqeda indawo yakhona,

axoshele izitha zakhe ebumnyameni.

9Enikucebayo ngoJehova uyakuqeda yena;

ukuhlupheka akuyikuvela ngokwesibili.

10Lapho bethandela njengameva,

benjengabaminzileyo ophuzweni lwabo,

bayakuqedwa nokuqedwa njengamabibi omileyo.

11Kuphume kuwe owamcebela uJehova okubi,

wanika isiluleko esibi.

12

1:12
Nah. 2:2
Usho kanje uJehova, uthi:

“Noma benamandla, futhi bebaningi,

nokho bayakuqedwa, banyamalale;

noma ngikuhluphile,

angisayikukuhlupha.

13Sengiyakulaphula ijoka eliphezu kwakho,

ngigqabule izibopho zakho.”

14Kepha uJehova uyalezile ngawe

ukuthi akusayikuhlwanyelwa okwegama lakho;

endlini yawonkulunkulu bakho ngiyakunquma

izithombe ezibaziweyo nezibunjiweyo;

ngiyakulungisa ithuna lakho,

ngokuba awuyinto yalutho.

15

1:15
Isaya 52:7
Rom. 10:15
Bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle,

omemezela ukuthula.

Gubha imikhosi yakho, Juda,

ugcwalise izithembiso zakho,

ngokuba omubi akasayikudabula kuwe;

unqunyiwe ngokupheleleyo.