IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

UJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane ezine

(Math. 15:32)

81Ngalezo zinsuku sekukhona futhi isixuku esikhulu singenakudla, wabiza abafundi bakhe, wathi kubo: 2“Ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi, singenanto yokudla. 3Uma ngibamukisa, baye ekhaya bengadlanga, bayakuphela amandla endleleni, ngokuba abanye babo bavela kude.”

4Abafundi bakhe bamphendula bathi: “Umumtu angatholaphi lapha ehlane izinkwa zokusuthisa laba na?”

5Wababuza wathi: “Ninezinkwa ezingaki na?”

Bathi: “Eziyisikhombisa.”

6Wayala isixuku ukuba sihlale phansi; wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi bakhe ukuba bababele; basabela isixuku. 7Babe nezinhlanzana eziyingcosana futhi; esezibusisile wathi abababele nazo. 8Badla, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa. 9Babengathi izinkulungwane ezine; wabamukisa. 10Wayesengena masinyane emkhunjini kanye nabafundi bakhe, weza ezweni laseDalmanutha.

Abafuna izibonakaliso

(Math. 12:38; 16:1; Luk. 11:29)

11

8:11
Math. 12:38
16:1
Luk. 11:29
Joh. 6:30
Khona kwafika abaFarisi, baqala ukuphendulana naye befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini, bemlinga. 12Wabubula emoyeni wakhe, wathi: “Lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikunikwa sibonakaliso.” 13Wabashiya, wabuye wangena emkhunjini, wamuka, waya ngaphesheya.

14Kepha babekhohliwe ukuphatha izinkwa, bengenalutho, isinkwa sisinye kuphela emkhunjini. 15Wayesebayala ethi: “Anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nemvubelo kaHerode.”

16Baphendulana bodwa, bathi abanazinkwa.

17UJesu ekwazi wathi kubo: “Yini ukuba niphendulane ngokuthi aninazinkwa na? Anikaboni, anikaqondi, na? Inhliziyo yenu iselukhuni na? 18

8:18
Jer. 5:21
Ninamehlo aniboni yini, ninezindlebe anizwa na? Anikhumbuli yini 19
8:19
Math. 14:17
Mark. 6:38
Luk. 9:13
Joh. 6:9
mhla ngihlephulela abayizinkulungwane eziyisihlanu izinkwa eziyisihlanu ukuthi nabutha iziqabetho ezingaki ezigcwele imvuthuluka na?”

Bathi kuye: “Ishumi nambili.”

20

8:20
Math. 15:34
“Mhla ziyisikhombisa kwaba yizinkulungwane ezine, nabutha amaqoma amangaki agcwele imvuthuluka na?”

Bathi: “Isikhombisa.”

21Wathi kubo: “Anikaqondi na?”

Impumputhe yaseBetsayida

22Bafika eBetsayida. Base beletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba ayiphathe. 23

8:23
Mark. 7:33
Joh. 9:6
Wayibamba impumputhe ngesandla, wayiholela ngaphandle komuzi, wafela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo, wayibuza wathi: “Ubona utho na?”

24Yabheka, yathi: “Ngibona abantu, ngibabona behamba; kungathi yizihlahla.”

25Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. 26Wayithumela ekhaya layo, wathi: “Ungangeni emzini wabantu.”

Isivumo sikaPetru

(Math. 16:13; Luk. 9:18)

27UJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe, waya emizini yaseKesariya Filipi. Besendleleni, wababuza abafundi bakhe, wathi kubo: “Abantu bathi ngingubani na?”

28Bamtshela bathi: “UJohane uMbhapathizi;” abanye bathi: “Ngu-Eliya;” abanye bathi: “Ngomunye wabaprofethi.”

29Wayesebabuza ethi: “Nina-ke nithi ngingubani na?”

UPetru waphendula, wathi kuye: “Wena unguKristu.”

30Wabayalisisa ukuba bangatsheli muntu ngaye.

UJesu ukhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe

(Math. 16:21; Luk. 9:22)

31Khona waqala ukubafundisa ukuthi iNdodana yomuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe emva kwezinsuku ezintathu. 32Leli zwi walikhuluma ngokusobala. UPetru wamthatha, waqala ukumkhuza.

33Kepha waphenduka, wabheka abafundi bakhe, wamkhuza uPetru, wathi: “Buyela emva kwami, Sathane, ngokuba awuqondi okukaNkulunkulu kepha okwabantu.”

34Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe, wathi kubo: “Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. 35

8:35
Joh. 12:25
Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho; kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakukusindisa. 36Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke, alahlekelwe ngukuphila kwakhe, na? 37Yingabe angakhiphani umuntu, kube yisihlengo sokuphila kwakhe, na? 38
8:38
Math. 10:33
25:31
26:64
Rom. 1:16
2 Thim. 1:12
2:12
Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, neNdodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye, lapho iza ngenkazimulo kaYise kanye nezingelosi ezingcwele.”

9

91Wayesethi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla.”

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

(Math. 17:1; Luk. 9:28)

2Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru, noJakobe, noJohane, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa; waphenduka esinye isimo phambi kwabo. 3Izingubo zakhe zacwazimula zaba mhlophe qwa, ngangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. 4Kwabonakala kubo u-Eliya enoMose; babekhuluma noJesu.

5Wathatha uPetru, wathi kuJesu: “Rabi, kuhle ukuba silapha; masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya.” 6Wayengazi ukuthi uzakuphendula ngokuthini, ngokuba babesaba kakhulu.

7

9:7
Math. 3:17
Mark. 1:11
2 Pet. 1:16
Kwase kufika ifu, libasithibeza; kwavela izwi efwini, lithi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo; yizweni.”

8Kwathi masinyane beqalaza, ababe besabona muntu, kuphela uJesu yedwa enabo.

9Besehla entabeni, wabayala ukuba bangatsheli muntu abakubonileyo, iNdodana yomuntu ingakavuki kwabafileyo. 10Bazigcinela lelo zwi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo.

11

9:11
Mal. 4:5
Luk. 1:17
Base bembuza, bethi: “Basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?”

12

9:12
Isaya 53:3
Wayesethi kubo: “Nempela u-Eliya uyeza kuqala ukuba abuyisele konke; kepha kulotshiwe kanjani ngeNdodana yomuntu ukuthi izakuhlupheka ngokuningi, idelelwe, na? 13
9:13
Math. 11:14
Kodwa ngithi kini: U-Eliya sewafika, benza kuye abakuthandayo, njengalokho kulotshiwe ngaye.”

Ukuphulukiswa komfana onesithuthwane

(Math. 17:14; Luk. 9:37)

14Kwathi sebeza kubafundi, babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. 15Isixuku sonke sambona qede sashaywa luvalo, sagijimela kuye, sambingelela.

16Wayesebabuza ethi: “Nibuzana nabo ngantoni na?”

17Omunye wesixuku wamphendula wathi: “Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. 18Kuthi lapho eyibambayo, uyidonsela phansi, ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo, iphele amandla. Ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka.”

19Waphendula wathi: “O sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi.”

20

9:20
Mark. 1:26
Bayiletha kuye. Kwathi umoya embona, wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini, yazigingqa ikhihliza amagwebu.

21Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwe yilokhu na?

Wathi: “Kwasebuntwaneni. 22Uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise; kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele, usisize.”

23

9:23
Mark. 11:23
Luk. 17:6
UJesu wayesethi kuye: “Uma unamandla! Konke kungenzeka kokholwayo.”

24Uyise womntwana wayesememeza masinyane, wathi: “Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami.”

25UJesu esebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo, wathi kuye: “Wena moya oyisimungulu nesithulu ngiyakuyala mina, ngithi: Phuma kuye, ungabe usangena kuye.”

26Wamemeza, wamhlukumeza kakhulu, waphuma; waba njengofileyo, baze bathi abaningi: “Usefile.” 27Kepha uJesu wambamba ngesandla, wamvusa; wasukuma.

28Kuthe esengenile endlini, abafundi bakhe bambuza bebodwa, bathi: “Thina besingemkhiphe ngani na?”

29Wayesethi kubo: “Lolu hlobo lungephume ngalutho, kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla.”

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe

(Math. 17:22; Luk. 9:43)

30Bamuka lapho, badabula iGalile, wayengathandi ukuba kwaziwe muntu, 31

9:31
Mark. 8:31
10:32
Luk. 9:44
18:31
ngokuba wabafundisa abafundi bakhe, wathi kubo: “INdodana yomuntu ikhashelwa ezandleni zabantu, bazakuyibulala; kuthi isibulewe, izakuvuka emva kwezinsuku ezintathu.” 32Kepha abakuzwisisanga lokho kusho, besaba nokumbuza.

Ubukhulu obuyibo nezikhubekiso

(Math. 18:1; Luk. 9:46)

33Base beza eKapernawume. Kwathi esengene endlini, wababuza wathi: “Beniphendulana ngantoni endleleni na?” 34Kepha bathula, ngokuba bebekhulumisene endleleni ngokuthi ngubani omkhulu.

35Wayesehlala phansi, wababiza abayishumi nambili, wathi kubo: “Uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke.”

36Wayesethatha umntwana, wammisa phakathi kwabo, wamgona, wathi kubo: 37“Yilowo nalowo oyakwamukela abe munye kubantwana abanje ngegama lami uyangamukela mina, ongamukela mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo.”

38

9:38
Num. 11:27
Luk. 9:49
UJohane wayesethi kuye: “Mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amademoni ngegama lakho; samnqabela ngokuba engasilandeli.”

39Kepha uJesu wathi: “Ningamnqabeli, ngokuba akakho owenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane, akhulume kabi ngami. 40Ngokuba ongamelene nathi ungakithi. 41Yilowo nalowo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini: Akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. 42Nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwayo kungangcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, aphonswe elwandle. 43Uma isandla sakho sikukhubekisa, sinqume; kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni, emlilweni ongacimekiyo, unezandla zombili, 44lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi. 45Uma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume; kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni, emlilweni ongacimekiyo, unezinyawo zombili, 46lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi. 47Uma iso lakho likukhubekisa, likhiphe; kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni unamehlo omabili, 48

9:48
Isaya 66:24
lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi. 49Ngokuba bonke bazakugqunyiswa ngomlilo.

50

9:50
Math. 5:13
Luk. 14:34
Kol. 4:6
“Usawoti muhle, kepha uma usawoti engasenabusawoti, niyakumhlaziya ngani na? Yibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula.”

10

Ukuhlalisana kwabaganeneyo

(Math. 19:1; Luk. 16:18)

101Wasuka lapho, weza emikhawulweni yaseJudiya nangaphesheya kweJordani; izixuku zabuye zabuthana kuye, waphinda wabafundisa abantu njengokujwayela kwakhe. 2Kwase kusondela kuye abaFarisi, bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo, bemlinga. 3Waphendula, wathi kubo: “UMose waniyala ngokuthini na?”

4

10:4
Dut. 24:1
Math. 5:31
Bathi: “UMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso, alahlwe.”

5UJesu wayesethi kubo: “Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu wanilobela lowo myalo. 6

10:6
Gen. 1:27
5:2
Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. 7
10:7
Gen. 2:24
Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe; 8labo ababili bayakuba nyamanye; ngakho abasebabili, kepha sebenyamanye. 9Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu.”

10Besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho. 11

10:11
1 Kor. 7:10
Wathi kubo: “Yilowo nalowo olahla umkakhe, aganwe ngomunye, uyaphinga kuye. 12Naye, uma elahla indoda yakhe, agane enye, uyaphinga.”

Ukubusiswa kwabantwana

(Math. 19:13; Luk. 18:15)

13Khona baletha kuye abantwanyana ukuba abaphathe; kepha abafundi babakhuza. 14Kodwa uJesu ekubona wathukuthela, wathi kubo: “Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. 15Ngiqinisile ngithi kini: Yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo.” 16Wabagona, wababusisa ebeka izandla phezu kwabo.

Insizwa enothileyo

(Math. 19:16; Luk. 18:18)

17Ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni umuntu wagijimela kuye, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, wambuza wathi: “Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?”

18Kepha uJesu wathi kuye: “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. 19

10:19
Eks. 20:12
Dut. 5:16
24:14
Uyayazi imiyalelo ukuthi: Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko.”

20Kepha wathi kuye: “Mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami.”

21UJesu wayesembheka, emthanda, wathi kuye: “Usasilalelwe into inye; hamba uthengise ngakho konke onakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini; uze ungilandele.”

22Kepha wanyukumala ngalelo zwi, wamuka edabukile, ngokuba wayenengcebo enkulu.

23UJesu waqalaza, wathi kubafundi bakhe: “Kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu.”

24Kepha abafundi bethuka ngamazwi akhe. UJesu wabuye waphendula, wathi kubo: “Bantwana, kulukhuni kangakanani kwabethemba umnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. 25Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.”

26Bamangala kakhulu, bathi omunye komunye: “Pho, kungasindiswa bani na?”

27

10:27
Gen. 18:14
Jobe 42:2
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
UJesu ebabheka wathi: “Kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu akunjalo; ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke.”

Umvuzo wokuzidela

(Math. 19:27; Luk. 18:28)

28UPetru wathatha, wathi kuye: “Bheka, thina sishiye konke, sakulandela.”

29UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini: Akukho muntu oshiye indlu, noma abafowabo, noma odadewabo, noma unina, noma uyise, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli, 30ongayikwamukeliswa ngekhulu: manje kulesi sikhathi izindlu, nabafowabo, nawodadewabo, nawonina, nabantwana, namazwe kanye nokuzingelwa, nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. 31Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala.”

UJesu ukhuluma futhi ngokufa nokuvuka kwakhe

(Math. 20:17; Luk. 18:31)

32Babesendleleni bekhuphukela eJerusalema; uJesu wayehamba phambi kwabo; ababelandela babethukile, besaba. Wayesethatha futhi abayishumi nambili, waqala ukubatshela okuzakumehlela, ethi: 33“Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; iNdodana yomuntu izakukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali; bazakuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe; 34bazakuyiklolodela, bayikhafulele ngamathe, bayishaye, bayibulale; kepha emva kwezinsuku ezintathu izakuvuka.”

UJesu ukhuza amadodana kaZebedewu

(Math. 20:20)

35Kwase kusondela kuye oJakobe noJohane amadodana kaZebedewu, bathi kuye: “Mfundisi, siyathanda ukuba usenzele lokhu esizakukucela kuwe.”

36Wathi kubo: “Nifuna ukuba nginenzeleni na?”

37Bathi kuye: “Siphe ukuba sihlale, omunye ngakwesokunene sakho, omunye ngokwesokhohlo sakho enkazimulweni yakho.”

38Kepha uJesu wathi kubo: “Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina, nibhapathizwe ngombhapathizo engibhapathizwa ngawo na?”

39Bathi kuye: “Singakwenza.”

UJesu wathi kubo: “Isitsha engisiphuzayo mina niyakusiphuza, nibhapathizwe ngombhapathizo engibhapathizwa ngawo mina; 40kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo.”

41Bathi ukuzwa lokho abayishumi, baqala ukuthukuthelela oJakobe noJohane. 42UJesu wayesebabiza, wathi kubo: “Niyazi ukuthi abathiwa babusa izizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. 43Kepha akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu, 44nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yabo bonke. 45

10:45
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
Kol. 1:14
1 Thim. 2:6
Thith. 2:14
1 Pet. 1:18
Ngokuba nayo iNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi.”

UBartimewu impumputhe

(Math. 20:29)

46Khona bafika eJeriko. Kwathi esaphuma eJeriko nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaThimewu uBartimewu, isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. 47Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi: “Jesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

48Abaningi bamkhuza, bathi kathule; kepha kwayikhona wamemeza kakhulu, ethi: “Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

49Wayesema uJesu, wathi: “Mbizeni.”

Bayibiza impumputhe, bathi kuyo: “Yima isibindi, usukume; uyakubiza.” 50Yayisilahla ingubo yayo, yagxuma, yaya kuJesu.

51UJesu washo kuyo, wathi: “Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?”

Impumputhe yathi kuye: “Rabuni, ukuba ngibone.”

52

10:52
Mark. 5:34
UJesu wathi kuyo: “Hamba-ke; ukukholwa kwakho kukusindisile.” Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni.