IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yomuntu

(Math. 24:1; Luk. 21:5)

131Kuthe ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani!”

2

13:2
1 AmaKh. 9:7
Mika 3:12
UJesu wathi kuye: “Uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akuyikushiywa itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi.”

3Esahlezi eNtabeni Yeminqumo maqondana nethempeli, oPetru noJakobe noJohane no-Andreya bambuza bebodwa, 4bathi: “Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso siyakuba yini, lapho sekuyakufezeka konke lokhu, na?”

5Khona uJesu waqala ukukhuluma kubo, ethi: “Qaphelani ningadukiswa muntu. 6Kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: ‘Nginguye,’ badukise abaningi. 7Nxa nizwa izimpi namahemuhemu ezimpi, ningethuki; kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. 8Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso; kuyakuba khona ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo, kube khona indlala; lokhu kungukuqala kwemihelo.

9

13:9
Math. 10:17
Joh. 15:18
16:2
IsAmb. 2:10
“Kepha ziqapheleni nina. Bayakunikhaphela emiphakathini; niyakushaywa emasinagogeni;* niyakumiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. 10Kepha ivangeli limelwe ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. 11
13:11
Luk. 12:11
Uma beniqhuba, benikhaphela, ningakhathaleli ngaphambili eniyakukukhuluma, kodwa lokho eniyakukunikwa ngaleso sikhathi, kukhulumeni; ngokuba kakunina enikhulumayo kodwa nguMoya oNgcwele.

12

13:12
Mika 7:6
“Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, yebo, abantwana bayakuvukela abazali babo, bababulale. 13Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa.

14

13:14
Dan. 9:27
12:11
“Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona – ofundayo makaqaphele – khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, 15ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini yakhe, 16osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. 17Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku! 18Khulekani ukuba kungabi sebusika. 19
13:19
Dan. 12:1
Ngokuba lezo zinsuku ziyakuba nosizi olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayikuba khona. 20Uma iNkosi ibingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha yazifinyeza lezo zinsuku. 21Khona-ke uma umuntu ethi kini: ‘Bhekani, nangu uKristu,’ noma: ‘Bhekani, nanguya,’ ningakholwa. 22
13:22
Dut. 13:1
2 Thes. 2:8
Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso, ukuze badukise abakhethiweyo, uma kungenzeka. 23Kepha qaphelani nina; senginitshele konke ngaphambili.

24

13:24
Isaya 13:10
34:4
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Math. 24:29
IzE. 2:20
IsAmb. 6:12
“Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolo sizi ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayiyikukhanya, 25nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla asezulwini ayakuzanyazanyiswa. 26
13:26
Dan. 7:13
Mark. 14:62
IsAmb. 1:7
Khona-ke bayakubona iNdodana yomuntu iza emafwini, inamandla amakhulu nenkazimulo. 27Lapho iyakuthuma izingelosi, iqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu.

28“Fundani umfanekiso emkhiwaneni; nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 29Kanjalo nani, nxa nibona lokhu kwenzeka, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. 30Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula, kungakenzeki konke lokhu. 31Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awayikudlula.

32“Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo, nazingelosi ezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. 33Qaphelani, nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. 34Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe; washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla, yileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindisango ukuba alinde.

35“Ngakho lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkuku, noma ekuseni, 36funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. 37Kepha lokhu engikusho kini ngikusho kubo bonke, ngithi: ‘Lindani.’ ”