IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Umfanekiso wabalimi besivini

(Math. 21:33; Luk. 20:9)

121

12:1
AmaH. 80:8
Isaya 5:1
Jer. 2:21
Wayeseqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso, ethi: “Umuntu watshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. 2Ngenkathi efaneleyo wayesethuma inceku kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. 3Bayibamba, bayishaya, bayimukisa ze. 4Waphinda wathuma kubo enye inceku; yona bayilimaza ekhanda, bayithuka. 5Wathuma enye futhi; yona bayibulala, nezinye eziningi: ezinye bazishaya, ezinye bazibulala.

6“Kwase kusele umuntu munye, indodana ethandekayo; yona wayithuma kubo ekugcineni, ethi: ‘Bayakuyazisa indodana yami.’

7“Kepha labo balimi bakhuluma bodwa, bathi: ‘Lo uyindlalifa; wozani siyibulale, ifa libe ngelethu.’ 8Base beyibamba bayibulala, bayiphonsa ngaphandle kwesivini.

9“Uzakwenzani umninisivini na? Uzakuza, ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye. 10

12:10
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
IzE. 4:11
Rom. 9:33
1 Pet. 2:4
Aniwufundanga yini lo mbhalo othi:

“ ‘Itshe abalinqabayo abakhi

lona laba yinhloko yegumbi;

11lona lavela eNkosini;

liyisimangaliso emehlweni ethu,’ na?”

12Base befuna ukumbamba, kepha besaba isixuku; ngokuba bazi ukuthi ukhulume lo mfanekiso ngabo. Base bemshiya bamuka.

Intela kaKesari

(Math. 22:15; Luk. 20:19)

13Khona abanye babaFarisi nabakaHerode bathunyelwa kuye ukuba bamhile ngezwi. 14Beza bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu, ngokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma qha? Sithele nokuba singatheli na?”

15Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo: “Ningilingelani na? Lethani kimi udenariyu,* ngimbone.” 16Bamletha. Wayesethi kubo: “Ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na?”

Bathi kuye: “NgokaKesari.”

17UJesu wathi kubo: “Nikani uKesari okukaKesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”

Bamangala ngaye.

Ukuvuka kwabafileyo

(Math. 22:23; Luk. 20:27)

18Khona kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza bathi: 19

12:19
Dut. 25:5
“Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi, uma kufa umfowabo womuntu, eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. 20Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa, owokuqala wathatha umfazi; wafa engashiyanga nzalo. 21Nowesibili wamthatha; naye wafa engashiyanga nzalo; kanjalo nowesithathu. 22Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo. Ekugcineni kwabo bonke kwafa nomfazi. 23Ekuvukeni mhla bevukayo uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo, na?”

24UJesu wathi kubo: “Angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? 25Ngokuba mhla bevuka kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. 26

12:26
Eks. 3:2
IzE. 7:30
Kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye, wathi: ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe,’ na? 27
12:27
Luk. 10:25
20:39
Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Nidukile kakhulu.”

Umyalo wokuqala

(Math. 22:34)

28Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi: “Ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na?”

29

12:29
Dut. 6:4
Zak. 14:9
UJesu waphendula wathi: “Owokuqala ngowokuthi: ‘Yizwa, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi, yinye. 30Woyithanda iNkosi, uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho.’ 31
12:31
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Owesibili yilo: ‘Womthanda umakhelwame wakho njengalokhu uzithanda wena.’ Awukho omunye umyalo omkhulu kunale.”

32

12:32
Dut. 4:35
Umbhali wayesethi kuye: “Yebo, Mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo; 33
12:33
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwane njengalokhu umuntu ezithanda yena kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo.”

34UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda, wathi kuye: “Awukude nombuso kaNkulunkulu.” Akwabe kusabakho onesibindi sokumbuza.

UMesiya nemvelo yakhe

(Math. 22:41; Luk. 20:41)

35Khona uJesu efundisa ethempelini wabuza wathi: “Basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? 36

12:36
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
UDavide uqobo lwakhe washo ngoMoya oNgcwele ukuthi:

“ ‘INkosi yathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho.” ’

37“UDavide uqobo lwakhe umbiza ngokuthi iNkosi. Pho, uyindodana yakhe kanjani na?”

Ukusolwa kwababhali

(Math. 23:1; Luk. 20:45)

Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula.

38Ekufundiseni kwakhe wathi: “Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde, nokubingelelwa ezigcawini, 39nezihlalo eziphambili emasinagogeni,* nezindawo ezingenhla ekudleni, 40abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.”

Umnikelo womfelokazi

(Luk. 21:1)

41Wayesehlala phansi maqondana nomphongolo womnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni. Abaningi abacebileyo babeka kakhulu. 42Kwase kufika umfelokazi ompofu wabeka amafadingi* amabili okuyisitebela.*

43Wayesebabiza abafundi bakhe, wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni, 44ngokuba bonke babeka kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho.”

13

Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yomuntu

(Math. 24:1; Luk. 21:5)

131Kuthe ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani!”

2

13:2
1 AmaKh. 9:7
Mika 3:12
UJesu wathi kuye: “Uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akuyikushiywa itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi.”

3Esahlezi eNtabeni Yeminqumo maqondana nethempeli, oPetru noJakobe noJohane no-Andreya bambuza bebodwa, 4bathi: “Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso siyakuba yini, lapho sekuyakufezeka konke lokhu, na?”

5Khona uJesu waqala ukukhuluma kubo, ethi: “Qaphelani ningadukiswa muntu. 6Kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: ‘Nginguye,’ badukise abaningi. 7Nxa nizwa izimpi namahemuhemu ezimpi, ningethuki; kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. 8Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso; kuyakuba khona ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo, kube khona indlala; lokhu kungukuqala kwemihelo.

9

13:9
Math. 10:17
Joh. 15:18
16:2
IsAmb. 2:10
“Kepha ziqapheleni nina. Bayakunikhaphela emiphakathini; niyakushaywa emasinagogeni;* niyakumiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. 10Kepha ivangeli limelwe ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. 11
13:11
Luk. 12:11
Uma beniqhuba, benikhaphela, ningakhathaleli ngaphambili eniyakukukhuluma, kodwa lokho eniyakukunikwa ngaleso sikhathi, kukhulumeni; ngokuba kakunina enikhulumayo kodwa nguMoya oNgcwele.

12

13:12
Mika 7:6
“Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, yebo, abantwana bayakuvukela abazali babo, bababulale. 13Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa.

14

13:14
Dan. 9:27
12:11
“Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona – ofundayo makaqaphele – khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, 15ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini yakhe, 16osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. 17Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku! 18Khulekani ukuba kungabi sebusika. 19
13:19
Dan. 12:1
Ngokuba lezo zinsuku ziyakuba nosizi olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayikuba khona. 20Uma iNkosi ibingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha yazifinyeza lezo zinsuku. 21Khona-ke uma umuntu ethi kini: ‘Bhekani, nangu uKristu,’ noma: ‘Bhekani, nanguya,’ ningakholwa. 22
13:22
Dut. 13:1
2 Thes. 2:8
Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso, ukuze badukise abakhethiweyo, uma kungenzeka. 23Kepha qaphelani nina; senginitshele konke ngaphambili.

24

13:24
Isaya 13:10
34:4
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Math. 24:29
IzE. 2:20
IsAmb. 6:12
“Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolo sizi ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayiyikukhanya, 25nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla asezulwini ayakuzanyazanyiswa. 26
13:26
Dan. 7:13
Mark. 14:62
IsAmb. 1:7
Khona-ke bayakubona iNdodana yomuntu iza emafwini, inamandla amakhulu nenkazimulo. 27Lapho iyakuthuma izingelosi, iqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu.

28“Fundani umfanekiso emkhiwaneni; nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 29Kanjalo nani, nxa nibona lokhu kwenzeka, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. 30Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula, kungakenzeki konke lokhu. 31Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awayikudlula.

32“Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo, nazingelosi ezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. 33Qaphelani, nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. 34Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe; washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla, yileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindisango ukuba alinde.

35“Ngakho lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkuku, noma ekuseni, 36funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. 37Kepha lokhu engikusho kini ngikusho kubo bonke, ngithi: ‘Lindani.’ ”

14

Jesu ugcotshwa eBethaniya

(Math. 26:1,6; Luk. 22:1; Joh. 12:1)

141Emva kwezinsuku ezimbili kwaba khona iPhasika nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo; abapristi abakhulu nababhali bafuna isu lokumbamba ngobuqili, bambulale. 2Ngakho bathi: “Makungabi ngomkhosi, kungaze kube khona isiyaluyalu esizweni.”

3Kwathi eseBethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, ehlezi ekudleni, kwafika owesifazane ephethe umfuma we-alabaste* wamafutha enadi* lodwa elibiza kakhulu; wachoboza umfuma wathela amafutha ekhanda lakhe.

4Kepha kwakukhona abanye abakhuluma bodwa ngokuthukuthela, bethi: “Kwenzelweni lokho kuchithwa kwamafutha na? 5Ngokuba lawa mafutha nga ethengisiwe ngawodenariyu* abangaphezu kwamakhulu amathathu, kwaphiwa abampofu.” Bamthukuthelela kakhulu.

6Kepha uJesu wathi: “Myekeni; nimhluphelani na? Usebenzile umsebenzi omuhle kimi. 7Ngokuba abampofu ninabo njalo; nanini, uma nithanda, ningabenzela okuhle: kepha mina aninami njalo. 8Wenzile abengakwenza; wandulele ukuwugcobela umzimba wami ukumbelwa. 9Ngiqinisile ngithi kini: Nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona ivangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye.”

Umvuzo wokumkhaphela uJesu

(Math. 26:14; Luk. 22:3)

10UJuda Iskariyothe, omunye wabayishumi nambili, wayeseya kubapristi abakhulu ukuba amkhaphele kubo. 11Sebezwile bathokoza, bathembisa ukumnika imali. Wayesefuna ithuba lokumkhaphela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

(Math. 26:17; Luk. 22:7; Joh. 13:21)

12

14:12
Eks. 12:3,14
Ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo okwakuhlatshwa ngalo iphasika abafundi bakhe bathi kuye: “Uthanda ukuba siye silungiselephi ukuba udle iphasika na?”

13Wayesethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo: “Hambani niye emzini; khona nizakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi; mlandeleni. 14Lapho engena khona, anothi kumninindlu: ‘Uthi uMfundisi: Iphi indlu yami, lapho ngingadlela khona iphasika nabafundi bami, na?’ 15Yena uzakunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elendlelweyo, lilungisiwe; silungiseleni khona.”

16Bahamba abafundi bafika emzini, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo; base belungisa iphasika.

17Kusihlwa wafika nabayishumi nambili. 18

14:18
AmaH. 41:9
Joh. 13:21
Sebehlezi ekudleni, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini: Omunye kini, odla nami, uzakungikhaphela.”

19Baqala ukudabuka, bathi kuye ngamunye: “Kungaba yimi na?”

20Wathi kubo: “Ngomunye wabayishumi nambili, okha kanye nami esitsheni. 21INdodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu iNdodana yomuntu ekhashelwa ngaye! Nga kukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga.”

22

14:22
1 Kor. 11:23
Kwathi besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi: “Thabathani nidle; lokhu kungumzimba wami.”

23Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika; baphuza kuso bonke.

24

14:24
Eks. 24:8
Zak. 9:11
Wathi kubo: “Lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. 25Ngiqinisile ngithi kini: Angisayikuphuza okwesithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu.”

26Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo.

27

14:27
Zak. 13:7
Joh. 16:32
UJesu wathi kubo: “Nonke nizakukhubeka, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Ngiyakushaya umalusi, izimvu zihlakazeke.’ 28Kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile.”

29UPetru wathi kuye: “Noma beyakukhubeka bonke, hhayi mina.”

30UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Namhlanje ngalobu busuku, lingakakhali kabili iqhude, uzakungiphika kathathu.”

31Kepha waqinisa ngamandla, wathi: “Noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika.” Basho njalo bonke.

EGetsemane

(Math. 26:36; Luk. 22:39)

32Bafika endaweni ethiwa iGetsemane; wathi kubafundi bakhe: “Hlalani lapha, ngisaya kukhuleka.” 33Wathatha oPetru noJakobe noJohane, waqala ukuba novalo nosizi. 34Wathi kubo: “Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha, nilinde.”

35Waqhubeka ingcosana, wawa phansi, wakhuleka ukuba, uma kungenzeka, kudlule kuye lo mzuzu. 36Wathi: “Aba, Baba, konke kungenzeka kuwe; ake ususe kimi lesi sitsha, kepha kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena.”

37Wayeseza, wabafumana belele; wathi kuPetru: “Simoni, ulele na? Ubungelinde ihora libe linye na? 38Lindani, nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni; umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka.”

39Wabuye wasuka waya kukhuleka, esho lona lelo zwi. 40Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima; babengazi ukuthi bazakumphendula ngokuthini.

41Weza ngokwesithathu, wathi kubo: “Nisalele namanje niphumula. Kwanele, ihora lifikile; bhekani, iNdodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. 42Sukumani sihambe. Bhekani, ongikhaphelayo usesondele.”

Ukuboshwa kukaJesu nokuthethwa kwecala phambi kompristi omkhulu

(Math. 26:47; Luk. 22:47; Joh. 18:2)

43Khona masinyane esakhuluma, kwafika uJuda, omunye wabayishumi nambili, enesixuku esinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi abakhulu nababhali namalunga. 44Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi: “Lowo engiyakumanga, nguye; mbambeni, nihambe naye, nimqinise.”

45Esefikile wasondela kuye masinyane, wathi: “Rabi!” Wamanga. 46Base bembeka izandla, bambamba. 47Omunye kwababemi khona wahosha inkemba, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe.

48UJesu wathatha wathi kubo: “Niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba. 49Benginani imihla ngemihla ethempelini ngifundisa, anangibamba; kepha nga kugcwaliseka imibhalo.” 50Bamshiya bonke, babaleka.

51Insizwa ethile yamlandela yembethe indwangu nje emzimbeni; bayibamba. 52Yayisiyishiya indwangu, yabaleka ze.

53Base bemusa uJesu kumpristi omkhulu; kwabuthana bonke abapristi abakhulu namalunga nababhali. 54UPetru wamlandela ekude, waze wangena egcekeni lompristi omkhulu; wayehlezi kanye nezikhonzi otha umlilo.

55Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi ngoJesu ukuba bambulale, kepha ababufumananga. 56Ngokuba abaningi bafakaza amanga ngaye, kepha ubufakazi babo abuhlangananga.

57Kwasukuma abathile, bafakaza amanga ngaye, bathi: 58

14:58
Mark. 15:29
Joh. 2:19
“Thina simzwile ethi: ‘Ngiyakulidiliza leli thempeli elenziwe ngezandla, ngakhe ngezinsuku ezintathu elinye elingenziwe ngezandla.’ ” 59Nakuba kunjalo ubufakazi babo abuhlangananga.

60Kwase kusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo, wambuza uJesu, wathi: “Awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na?” 61

14:61
Isaya 53:7
Kepha wathula, akaphendula lutho. Umpristi omkhulu wabuye wambuza, wathi kuye: “UnguKristu, iNdodana yoBongekayo na?”

62

14:62
AmaH. 110:1
Dan. 7:13
Mark. 13:26
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
Wathi uJesu: “Nginguye. Niyakubona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene saMandla, iza ngamafu ezulu.”

63Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe, wathi: “Sisaswelelani ofakazi na? 64Senikuzwile ukuhlambalaza; nithini na?”

Bamlahla bonke ngokuthi ufanele ukufa. 65Abanye base beqala ukumkhafulela ngamathe nokumgubuzela ubuso nokumdushuza, bathi kuye: “Profetha.” Nezikhonzi zamthatha zammukula.

Ukuphika kukaPetru

(Math. 26:69; Luk. 22:54; Joh. 18:17,25)

66UPetru esesegcekeni ngaphansi, kwafika enye yamantombazana ompristi omkhulu, 67yambona uPetru otha, yambheka, yathi: “Nawe ubunoJesu waseNazaretha.”

68Kepha waphika wathi: “Angikwazi, yebo, angikuzwisisi okushoyo;” waphumela enkundleni; lakhala iqhude.

69Intombazana imbona yabuye yaqala ukusho kwababemi khona ukuthi: “Lona ungomunye wabo.” 70Kepha waphinda waphika.

Emva kwesikhashana futhi ababemi khona bathi kuPetru: “Nempela ungomunye wabo, ngokuba ungowaseGalile.”

71Wayeseqala ukuthuka nokufunga, ethi: “Angimazi lowo muntu enikhuluma ngaye.”

72Lase likhala masinyane iqhude ngokwesibili. UPetru wayesekhumbula izwi abelishilo kuye uJesu lokuthi: “Iqhude lingakakhali kabili, uzakungiphika kathathu;” wakhala nokukhala izinyembezi.