IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Umfanekiso wabalimi besivini

(Math. 21:33; Luk. 20:9)

121

12:1
AmaH. 80:8
Isaya 5:1
Jer. 2:21
Wayeseqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso, ethi: “Umuntu watshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. 2Ngenkathi efaneleyo wayesethuma inceku kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. 3Bayibamba, bayishaya, bayimukisa ze. 4Waphinda wathuma kubo enye inceku; yona bayilimaza ekhanda, bayithuka. 5Wathuma enye futhi; yona bayibulala, nezinye eziningi: ezinye bazishaya, ezinye bazibulala.

6“Kwase kusele umuntu munye, indodana ethandekayo; yona wayithuma kubo ekugcineni, ethi: ‘Bayakuyazisa indodana yami.’

7“Kepha labo balimi bakhuluma bodwa, bathi: ‘Lo uyindlalifa; wozani siyibulale, ifa libe ngelethu.’ 8Base beyibamba bayibulala, bayiphonsa ngaphandle kwesivini.

9“Uzakwenzani umninisivini na? Uzakuza, ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye. 10

12:10
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
IzE. 4:11
Rom. 9:33
1 Pet. 2:4
Aniwufundanga yini lo mbhalo othi:

“ ‘Itshe abalinqabayo abakhi

lona laba yinhloko yegumbi;

11lona lavela eNkosini;

liyisimangaliso emehlweni ethu,’ na?”

12Base befuna ukumbamba, kepha besaba isixuku; ngokuba bazi ukuthi ukhulume lo mfanekiso ngabo. Base bemshiya bamuka.

Intela kaKesari

(Math. 22:15; Luk. 20:19)

13Khona abanye babaFarisi nabakaHerode bathunyelwa kuye ukuba bamhile ngezwi. 14Beza bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu, ngokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma qha? Sithele nokuba singatheli na?”

15Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo: “Ningilingelani na? Lethani kimi udenariyu,* ngimbone.” 16Bamletha. Wayesethi kubo: “Ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na?”

Bathi kuye: “NgokaKesari.”

17UJesu wathi kubo: “Nikani uKesari okukaKesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”

Bamangala ngaye.

Ukuvuka kwabafileyo

(Math. 22:23; Luk. 20:27)

18Khona kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza bathi: 19

12:19
Dut. 25:5
“Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi, uma kufa umfowabo womuntu, eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. 20Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa, owokuqala wathatha umfazi; wafa engashiyanga nzalo. 21Nowesibili wamthatha; naye wafa engashiyanga nzalo; kanjalo nowesithathu. 22Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo. Ekugcineni kwabo bonke kwafa nomfazi. 23Ekuvukeni mhla bevukayo uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo, na?”

24UJesu wathi kubo: “Angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? 25Ngokuba mhla bevuka kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. 26

12:26
Eks. 3:2
IzE. 7:30
Kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye, wathi: ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe,’ na? 27
12:27
Luk. 10:25
20:39
Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Nidukile kakhulu.”

Umyalo wokuqala

(Math. 22:34)

28Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi: “Ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na?”

29

12:29
Dut. 6:4
Zak. 14:9
UJesu waphendula wathi: “Owokuqala ngowokuthi: ‘Yizwa, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi, yinye. 30Woyithanda iNkosi, uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho.’ 31
12:31
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Owesibili yilo: ‘Womthanda umakhelwame wakho njengalokhu uzithanda wena.’ Awukho omunye umyalo omkhulu kunale.”

32

12:32
Dut. 4:35
Umbhali wayesethi kuye: “Yebo, Mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo; 33
12:33
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwane njengalokhu umuntu ezithanda yena kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo.”

34UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda, wathi kuye: “Awukude nombuso kaNkulunkulu.” Akwabe kusabakho onesibindi sokumbuza.

UMesiya nemvelo yakhe

(Math. 22:41; Luk. 20:41)

35Khona uJesu efundisa ethempelini wabuza wathi: “Basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? 36

12:36
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
UDavide uqobo lwakhe washo ngoMoya oNgcwele ukuthi:

“ ‘INkosi yathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho.” ’

37“UDavide uqobo lwakhe umbiza ngokuthi iNkosi. Pho, uyindodana yakhe kanjani na?”

Ukusolwa kwababhali

(Math. 23:1; Luk. 20:45)

Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula.

38Ekufundiseni kwakhe wathi: “Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde, nokubingelelwa ezigcawini, 39nezihlalo eziphambili emasinagogeni,* nezindawo ezingenhla ekudleni, 40abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.”

Umnikelo womfelokazi

(Luk. 21:1)

41Wayesehlala phansi maqondana nomphongolo womnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni. Abaningi abacebileyo babeka kakhulu. 42Kwase kufika umfelokazi ompofu wabeka amafadingi* amabili okuyisitebela.*

43Wayesebabiza abafundi bakhe, wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni, 44ngokuba bonke babeka kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho.”