IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Izono zesizwe sakwa-Israyeli

71

7:1
Math. 21:19
Maye kimi!

Ngokuba nginjengokuvunwa kwezithelo zasehlobo,

njengokukhothozwa komvini;

akukho hlukuzo lokudliwa;

umphefumulo wami uyafisa ikhiwane eliyingqalabutho.

2

7:2
AmaH. 12:1
Hos. 4:1
Abathembekileyo babhubhile emhlabeni,

akakho oqotho phakathi kwabantu;

bonke baqamekela igazi;

bayazingelana, kube yilowo nalowo umfowabo ngenetha.

3

7:3
Mika 2:1
3:11
Izandla zabo ziphezu kokubi ukukuthuthukisa;

isikhulu sinesicelo,

umahluleli ubheka umvuzo;

omkhulu ukhuluma ngesifiso somphefumulo wakhe;

bayakwalukanisa.

4Omuhle wabo unjengobobe,

olungileyo mubi kunothango lwameva;

usuku lwabalindi bakho nolokuhanjelwa kwakho lufikile;

sekuyakuba ngukukhungatheka kubo.

5Ningamethembi umngane,

ningakholwa ngumhlobo;

gcina iminyango yomlomo wakho kuye olala ngasesifubeni sakho.

6

7:6
Hez. 22:7
Math. 10:35
Luk. 12:53
Ngokuba indodana idelela uyise;

indodakazi ivukela unina;

umalokazana uvukela uninazala,

nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe.

7Kepha mina ngiyakumbheka uJehova;

ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami;

uNkulunkulu wami uyakungizwa.

8Ungathokozi ngami, sitha sami;

ngokuba uma ngiwile, ngiyakuvuka;

lapho ngihlezi ebumnyameni,

uJehova uzakuba ngukukhanya kwami.

9Ngiyakuthwala ulaka lukaJehova,

ngokuba ngonile kuye,

aze amele indaba yami,

angenzele ukwahlulelwa,

angiphumisele ekukhanyeni,

ngibone ukulunga kwakhe.

10

7:10
AmaH. 42:3,10
79:10
115:2
Isaya 10:6
Joweli 2:17
Isitha sami siyakukubona,

sisitshekelwe ngamahloni,

esona besithi kimi:

“Uphi uJehova uNkulunkulu wakho?”

Amehlo ami ayakusibona;

manje siyakunyathelwa njengodaka lwasezitaladini.

11

7:11
Isaya 49:19
54:2
Kuyakufika usuku lokwakha izingange zakho;

ngalolo suku umkhawulo wakho uyakudediselwa kude.

12

7:12
AmaH. 72:8
Isaya 19:23
Zak. 9:10
10:10
Ngalolo suku bayakufika kuwe

bevela e-Asiriya nasemizini yaseGibithe,

kusukela eGibithe kuze kube seMfuleni,*

kusukela elwandle kuze kube selwandle,

kusukela entabeni kuze kube sentabeni.

13Kepha izwe liyakuba yincithakalo

ngenxa yabakhileyo kulo ngezenzo zabo.

14

7:14
Num. 23:9
Dut. 33:28
Yalusa abantu bakho ngentonga yakho,

izimvu zefa lakho

ezihlala zodwa ehlathini phakathi kweKarmeli;

mazaluke eBashani nakwaGileyadi njengasezinsukwini zasendulo.

15

7:15
Joweli 2:26
“Njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibithe

ngiyakubabonisa izimangaliso.”

16

7:16
Jobe 40:4
Abezizwe bayakubona,

babe namahloni ngamandla abo onke,

babeke isandla sabo emlonyeni wabo,

izindlebe zabo zibe yizithulu.

17

7:17
AmaH. 72:9
Isaya 49:23
Bayakukhotha uthuli njengenyoka,

baphume bethuthumela njengezinto ezinabuzelayo emhlabathini

ezindaweni zazo ezivalelweyo,

bafike ngokuqhaqhazela kuJehova uNkulunkulu wethu,

besabe ngenxa yakho.

18

7:18
Eks. 15:11
34:6
AmaH. 103:8
Jer. 10:6
IzE. 10:43
Ngubani onguNkulunkulu onjengawe

othethelela insali yefa lakho ububi bayo,

uyiyekele isiphambeko sayo, na?

Akabambeleli entukuthelweni yakhe kuze kube phakade,

ngokuba wenamela umusa.

19Uyakubuye asibekezelele,

anyathele phansi ububi bethu;

yebo, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle.

20Uyakunika uJakobe ukuthembeka no-Abrahama umusa

owakufungela obaba kwasezinsukwini zasendulo.